งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายณรงค์สิทธิ์    เย็นขัน
1. นางสาวนพวรรณ    อนุโยธา
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุจิรา    ทิ้งมิตรชั่ว
1. นายดาวรุ่ง    ฉอสันเทียะ
3 3 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    สิงห์รัมย์
1. นางสาวปัญญาพร    แพนดี
4 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปรียาลักษณ์    อ้วนภา
1. นางปัณฑารีย์    ศรีสุนทร
5 5 โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงอาริสา    นาเมืองรักษ์
1. นางพนมพร    สุระพิษ
6 6 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิดารัตน์    แก้วสอาด
1. นางสมยง    วรวะไล
7 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์มณี    ไชโย
1. นายวีระวุฒิ    พงษ์จันทร์
8 8 โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายธนดล    จันทร
1. นางสาวอนงค์    สายวงษ์
9 9 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำศรีพล
1. นางกัลยาณี    สิงหนสาย
10 10 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายกฤษพงษ์    โสมศรี
1. นางโสภิดา    สุพรรณภพ
11 11 โรงเรียนประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงกัญศิตา    กล้าวาจา
1. นางสาวสุภาวรรณ    ศุภหัตสี
12 12 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์    แสนกล้า
1. นางสาววัลลี    มารมย์
13 13 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ผายตากแดด
1. นางละดาวัลย์    ศรีสุเพชรกุล
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงปัญจพร    เอื้อการ
1. นายถาวร    จันทร์ขอนแก่น
15 15 โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    จันทร์ภักดี
1. นางอนุธิดา    ดุลนีย์
16 16 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    สันแสง
1. นางสาวสโรชา    มีชัยวัฒนกุล
17 17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงเกตุชนา    สาสิมมา
1. นายณัฐพล    ไชยเดช
18 18 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงปวีณา    ป้องชนะ
1. นายเลิศชาย    ศรีสุระ
19 19 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปาณิสรา    ประภาพักตร์
1. นางบุญส่ง    ศรัทธาพันธ์
20 20 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ศรีวิชา
1. นางสาวชุติมา    โชติมุข
21 21 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงวิไลภรณ์    พันอินจอง
1. นางสายหยุด    ช่วงชิต
22 22 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงทักษพร    ยอดไธสง
1. นางอรทัย    บัวสาย
23 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงเปมิกา    บุษบุญ
1. นายอรรฆพล    โหนทองหลาง
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงปาลิตา    เพ็งธรรม
1. นางสาวกนิษฐา    เกียรติเจริญเสรี
25 25 โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีรเทพ    โกรัมย์
1. นางสาววิไลจิตร    ดงชะสิงห์
26 26 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายวิษณุพงศ์    อ่อนประสงค์
1. นางสาวกนกอร    คำสอน
27 27 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงธารทิพย์    หอมอ่อน
1. นายเอกอรรถภูมิ    ชื่นชม
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์    สีหะวงษ์
1. นางสาวรุ่งทิวา    บุญยอ
29 29 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายปิยพัทย์    คือสันเทียะ
1. นางสาววราพร    เกตุเลขา
30 30 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงพาขวัญ    โควินทะสุด
1. นางสาวพรรณทิวา    ชุมมุง
31 31 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาพร    แสงโยธา
1. นางชุลีพร    ฤทธิ์รักษา
32 32 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวศิน    ธุรสุข
1. นายอรุณ    วิมายะ
33 33 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายพีระพัฒน์    โยวาสี
1. นางสาววราภรณ์    ไชยศรีทา
34 34 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ผดาเวช
1. นางสุมาลี    เทศแก้ว
35 35 โรงเรียนบ้านโนนหาด สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงนันท์ธิชา    นาควัน
1. นางสิริวิภา    รมย์รส
36 36 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงมรกต    ยะภักดี
1. นางดาราสว่าง    สุวรรณมาโจ
37 37 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายเอกภวิทย์    มะเดื่อ
1. นายสงวนศักดิ์    พรหมคุณ
38 38 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายคนัช    เพ็งเวลุน
1. นางประคองทรัพย์    บัวชุม
39 39 โรงเรียนตระการพืชผล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    วงค์ใหญ่
1. นางสุพิมพ์ภัค    โขมะพัฒน์
40 40 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงณิชาณัน    โพธิสว่าง
1. นายกษมา    สาเกตุ
41 41 โรงเรียนบ้านจานเหนือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกิ่งกนก    ศาลางาม
1. นางเกษมศรี    พาโคกทม
42 42 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    ทองใส
1. นางทิพวรรณ์    ลาคำสาย
43 43 โรงเรียนบ้านซำจำปา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายบารมี    ทุมโคตร
1. นางนิภาพร    พลกลาง
44 44 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายศิริโกมุท    ศรีสุราช
1. นายสุระชัย    แสงทอง
45 45 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติพร    จำปาเกตุ
1. นางสาวรัชต์ใจ    เขียวเงิน
46 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายภาวัช    ทะจรสมบัติ
1. นางสาวพรนิภา    อินธิจันทร์
47 47 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ศรีหาคำ
1. นางนิรมล    ตางาม
48 48 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงเจนสุดา    จิตรเสงี่ยม
1. นางสาวมุกดาวรรณ    ไชยวิเศษ
49 49 โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายอนันต์    สร้อยทอง
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    หงษ์ทอง
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงรัตดาวัล    คำแก้ว
1. นางพิทยา    กุลอัก
51 51 โรงเรียนบ้านนาดอนบก สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา    อู่ตะเภา
1. นางกรรณิการ์    มีชัย
52 52 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน    ชาภูพัต
1. นายวิกง    โคตรบรรเทา
53 53 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายจุลจักร    ม่วงงาม
1. นางสาวพิชญา    คำหมาย
54 54 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายสุริยัน    สุวรรณชาติ
1. นายนวศักดิ์    สิงห์สถิตย์
55 55 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยภัทร    พิมพ์บึง
1. นางเอมอร    บุตรอุดม
56 56 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงกฤษณา    หมื่นนาค
1. นางเปรมจิต    ชาสมบัติ
57 57 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงพิยดา    พนมไพร
1. นายบุญมี    สีสุข
58 58 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกมลชนก    ทัศบุตร
1. นางอรอนงค์    กาเผือก
59 59 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงรัญธิดา    โคตรทุม
1. นายทักษิณ    พินไธสง
60 60 โรงเรียนบ้านบุ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายภูริพัฒน์    ชุมจิตร
1. นายชัยวัฒน์    ชุมศิริวงษ์
61 61 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา    ไชยปัญญา
1. นางสาวรินลดา    เลาะหะนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................