งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 265
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ สพป. เลย เขต 1 1. นายสิทธิชัย    สุวรรณมงคล
1. นางระวิวรรณ    สุทธิวรรณ
2 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงอรทัย    วิจารจิตร
1. นายชุมพล    แรงตะคุ
3 3 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    คองสันเทียะ
1. นางอรพิน    ประโลมรัมย์
4 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงชฎาพร    ปาละ
1. นางปัณฑารีย์    ศรีสุนทร
5 5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    โพธิ์ศรีโคตร
1. นางถวิล    สังคะทิพย์
6 6 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    จันที
1. นายเชิดศักดิ์    แสงสว่าง
7 7 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    เอี่ยมพร
1. นายเดชา    รักษ์มณี
8 8 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงภาวิณี    พรสุวรรณ์
1. นายกิติยา    ดวงแก้ว
9 9 โรงเรียนบ้านหลุบเลา สพป. สกลนคร เขต 1 1. นางสาวอาภาศรี    แพงดี
1. นายศิริ    สัตถาผล
10 10 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงจินตนา    จวงจันทร์
1. นายธงชัย    ว่องไว
11 11 โรงเรียนหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงสิริกุล    คนสมบูรณ์
1. นายกฤตกร    กุลพัฒนตรานนท์
12 12 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงพิมภัชชา    พุงไธสง
1. นายวิศิษฏ์    ไคลศรี
13 13 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงนภัสภรณ์    โยธี
1. นางจิตร์วริน    อยู่เย็น
14 14 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นายธัญเทพ    ผิวแดง
1. นายสุริเยศ    อะโน
15 15 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงรสชรินทร์    ศรีอาจ
1. นางพลอยพิไล    ลาน้ำเที่ยง
16 16 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงทานตะวัน    โยชะออน
1. นางสาวสโรชา    มีชัยวัฒนกุล
17 17 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    สีตาแสง
1. นางณิฏยาภรณ์    ศรีเพ็ง
18 18 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพักตร์วิภา    สิงห์ซอม
1. นางกมลมาลย์    บุญมั่น
19 19 โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    คุ้นเคย
1. นางสาวธนพร    นันตะวงษ์
20 20 โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 1. นายชวรินทร์    เอี่ยมสำอางค์
1. นางสรินธร    เลาดี
21 21 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายสมมาส    บ้านกระโทก
1. นางวิภา    ศรีม่วงกลาง
22 22 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยมาศ    วิงประโคน
1. นายสมมาตร    แก้วเนตร
23 23 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    จงจอหอ
1. นางเนาวรัตน์    กาญจนะแก้ว
24 24 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    นางวงษ์
1. นายบุญญฤทธิ์    บูรณ์เจริญ
25 25 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรสติยา    บุพเต
1. นายสมโภชน์    มูลวงศ์
26 26 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงกุลสิทธิ์    ภูยาดาว
1. นางชิดชนก    ศรีพรรณ
27 27 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นายปานทอง    เทียบอัน
1. นายปกรณ์    สมบูรณ์
28 28 โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายพงศกร    บุปผาขจร
1. นายวัชระ    วงศ์เจริญ
29 29 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวอารยา    ชาวโพธิ์
1. นายวัชระ    ศิลป์ประเสริฐ
30 30 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    ไสชิต
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
31 31 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงกัญจนพร    คำชาว
1. นางรัชนีวรรณ    อินหาดกรวด
32 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงปรียานันท์    ประจงบัว
1. นางอรอุมา    เลี้ยงวงษ์
33 33 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงวานิช    สิงห์ชา
1. นางสาวเยาวลักษณ์    นามมาตร์
34 34 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    นพเก้า
1. นางสาวอรทัย    มูลศาสตร์
35 35 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายอรรถชัย    ศรีวะอุไร
1. นายศักดิ์ชัย    เจียรกุล
36 36 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 1. นางสาวสุนิสา    สมรฤทธิ์
1. นายสมนึก    คำประภา
37 37 โรงเรียนบ้านหนองห้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    สีสด
1. นายเศรษฐพล    ผมพันธ์
38 38 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวสุมลทิพย์    สะใบ
1. นางเนตรดาว    ขำคม
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธีระพัฒน์    ขันตรีเรือง
1. นายชัยรัตน์    บุญยืน
40 40 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงภัทธิยา    น้อยพิมาย
1. นายกษมา    สาเกตุ
41 41 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงวารุณี    พรมแพน
1. นางนงรักษ์    แผนคำ
42 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกิตติกาล    บริบาล
1. นางสาวสุพรรณี    ดวงแก้ว
43 43 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นางสาวพรรภสา    เสนาเวียง
1. นายประสงค์    แสนหล้า
44 44 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงชลลดา    ทุมดี
1. นายสมอ    นิ่มมา
45 45 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นางสาวอาฐิติญา    ไชยศักดิ์
1. นายนรวิชญ์    ภูสงัด
46 46 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงชุติญาณี    วณิชาชีวะ
1. นางสาวรักษินันท์    ปานนิล
47 47 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารินทร์    เทาหลา
1. นางสาวปิยดา    ยาผา
48 48 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายภูมินทร์    ผาสุจิตร
1. นายวิทยา    รักศิลป์
49 49 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. นายชนเมธ    พุดชู
1. นายสมัคร    ผงทวี
50 50 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงตรีรัตน์    อ่อนนวล
1. นายคารม    ธรรมพัฒนกุล
51 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงธเนษิตา    ใจแก้ว
1. นางวนิดา    สง่ากลาง
52 52 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายณัฐพันธ์    คุณโกธทา
1. นายทวี    เนินนิราช
53 53 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ช้างนานอก
1. นายพีระพงษ์    วงศ์ศรีจันทร์
54 54 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    มีเพชร
1. นายนวศักดิ์    สิงห์สถิตย์
55 55 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์    ปัตพี
1. นายกิตติพงษ์    ชัยพรมเขียว
56 56 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    อุทัยมา
1. นางวัชรินทร์    ปางลิลาศ
57 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายปริวัตร    ยามรัมย์
1. นายอนุชิต    รางศรี
58 58 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 1. นายอรรถพันธ์    นาคพันธ์
1. นายสิทธิชัย    ฉัตรวิไล
59 59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงอรนภา    โทแหล่ง
1. นางสมใจมาด    ปะละกา
60 60 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุธินันท์    หาญสุวรรณ์
1. นายแดนชัย    เต็งประวัติ
61 61 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สุขใส
1. นายยงยศ    แก้วขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................