งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 263
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายพีรพล    กุศลเลิศ
1. นายศรชัย    ลาภบุญ
2 2 โรงเรียนบ้านสระประทีป สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงอัมรินทร์    ผิวผ่อง
1. นายนาคินทร์    เชิงกลาง
3 3 โรงเรียนบ้านประคอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรัญญา    หลอดทอง
1. นายสุเทพ    ชัชวาลวิบูลกิจ
4 4 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายวรวุฒิ    ประทุมรัตน์
1. นางสาวมนัสชา    แววไธสง
5 5 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายเกื้อกูล    โพธิ์วัน
1. นายศุภสิทธิ์    อวยชัย
6 6 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงนฤมล    เนตรถา
1. นางบัวระพา    ใจสู้ศึก
7 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติยากร    วิไลลักษณ์
1. นายวีระวุฒิ    พงษ์จันทร์
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    มีคุณ
1. นายปรีชา    โมฬีชาติ
9 9 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายศุภสิน    ดวงจันทร์สว่างดี
1. นางวรรณธิดา    จรทะผา
10 10 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสาวิตรี    สุขจิตร
1. นายกฤษดา    จิตแม้น
11 11 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายรัชชานนท์    วงค์เทศ
1. นายอัครเดช    อินทรสถาพร
12 12 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสใบแก้ว    ปิดตาระเต
1. นายเวชศักดิ์    อุสาทรัพย์
13 13 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    พรหมสูง
1. นางละดาวัลย์    ศรีสุเพชรกุล
14 14 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ปัจมล
1. นางยุพาพร    อะโน
15 15 โรงเรียนบ้านผำ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    บุตรวงษ์
1. นางวีรวรรณ    นิวาสวงษ์
16 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงภัคธีมา    ศรีรักษ์
1. นางสาวมนัญญา    คำดอกไม้
17 17 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงจิตติมา    คำโทพล
1. นางนริศรา    ล้วนกล้า
18 18 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงชาลิสา    คำทู
1. นางกมลมาลย์    บุญมั่น
19 19 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงจรรยพร    วัฒราช
1. นางมยุริญ    สวัสดิ์มงคล
20 20 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงวิจิตรา    ผลจันทร์
1. นายวิเชียร    สังชาตรี
21 21 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายคิมหันต์    ต่อกระโทก
1. นายกฤษณะ    แตงกระโทก
22 22 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    อินทะเสน
1. นางอรทัย    บัวสาย
23 23 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงนวิยา    นูนประโคน
1. นางเนาวรัตน์    กาญจนะแก้ว
24 24 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสุดาพร    ไชยนาม
1. นางชุตินันท์    นางวงค์
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์    วานิชชัง
1. นางกัลยาณี    กระจายศรี
26 26 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงวัชรา    เทือกภูเขียว
1. นางเพลินพิศ    สุวรรณศรี
27 27 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ทองโคตร
1. นายวิวัฒน์    ประดิษฐ์ศิลป์
28 28 โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงนันทิยา    หนองม่วง
1. นางกฤติยา    สุขกมล
29 29 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์    ขอวางกลาง
1. นางวารุณี    ทองมาก
30 30 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายธีระพงษ์    หายักวงษ์
1. นางนภาวรรณ    ปุริสา
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงพรหมภัสสร    รัตนปรารมย์
1. นางวัชรี    นามพรมมา
32 32 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงศิราวรรณ    ชัยดิษฐ์
1. นางวิยดา    นิยันตัง
33 33 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    บุญเขื่อง
1. นางรุจีราภรณ์    ทองทิพย์
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสิรภัค    ดัชถุยาวัตร
1. นายสุทธิศักดิ์    โกยสวัสดิ์
35 35 โรงเรียนบ้านโนนหาด สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงรินรดา    เมฆชัยภักดิ์
1. นางสิริวิภา    รมย์รส
36 36 โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงกรกนก    เอี่ยมฤทธิ์
1. นายสุริยา    ป้องหลักคำ
37 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายภานุพงศ์    จิตรเที่ยง
1. นายปฏิพงศ์    เผือกเนียม
38 38 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายศิรวิทย์    ตั้งศิริธรรม
1. นายพรเทพ    ยตะโคตร
39 39 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรุจิณันย์    ละศรีจันทร์
1. นายพิทักษ์    ฉลูศรี
40 40 โรงเรียนบ้านวังแข้ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    จรุงพันธุ์
1. นายสราวุธ    สุวพงษ์
41 41 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงชลลดา    ศรีรัตนพันธ์
1. นายไสว    ภาระบุตร
42 42 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายเทพพิทักษ์    ชนะกุล
1. นายอณุกูล    แพงช่วย
43 43 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงปทิตตา    ผิวนางาม
1. นางอุไรวรรณ    ภิญโญทรัพย์
44 44 โรงเรียนบ้านบะป่าคา สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพรนิภา    ซื่อตรง
1. นายทวีสุข    นารินรักษ์
45 45 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงมุกชมพู    ไพเราะ
1. นายสุวิทย์    โยธะไชยสาร
46 46 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    ภูศรีโสม
1. นายณัทพงศ์    ธนูพราน
47 47 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัทสรา    แข็งขัน
1. นายวิเนตร    พรหมอินทร์
48 48 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    หินทอง
1. นายพิสิทธิ์    ไชยช่วย
49 49 โรงเรียนบ้านนางเข็ม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    สานุสันต์
1. นายกมล    สัตย์ซื่อ
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงชิชญา    พิเภก
1. นางพิทยา    กุลอัก
51 51 โรงเรียนบ้านกระถิน สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงธิติรัตน์    ไปรแดน
1. นายศิลา    มอมขุนทด
52 52 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจารวี    แสงลี
1. นางสาวบุษบง    สารีกุล
53 53 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงศิริณภา    พุดนา
1. นายไพรรัตน์    วรรณชรา
54 54 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายเกรียงไกร    พิมิตร
1. นางจรรยารักษ์    อ่ำนาเพียง
55 55 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงปลายฝัน    โชคบัณฑิต
1. นายกิตติพงษ์    ชัยพรมเขียว
56 56 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีบุญเรือง
1. นายโชคชัย    พิริยะวิไล
57 57 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายอดิศักดิ์    สามา
1. นายทรงศิริ    ศรีบุญเรือง
58 58 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายวศรุตม์    เสมอใจ
1. นายไพศาล    สายวรณ์
59 59 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงวรนุช    ศิริรางกูล
1. นางสาวกุสุมาวดี    พลนงค์
60 60 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดา    เรืองรัมย์
1. นางอารีย์    นามวงศ์
61 61 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายเจสัน    บูลเดอร์
1. นายยงยศ    แก้วขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................