งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 262
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงภัชรพร    ธนาวรกุล
1. นางสาวเกศกนก    บุญอาจ
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงกันติชา    ธะนะคุณ
1. นายดาวรุ่ง    ฉอสันเทียะ
3 3 โรงเรียนบ้านประคอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงศุภรา    บุญชำนาญ
1. นายสุเทพ    ชัชวาลวิบูลกิจ
4 4 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    พรมเทศ
1. นายเสมียน    ประสานชีพ
5 5 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายอนุชน    ภูมิพันธุ์
1. นางสุพรรณษา    พันสีเงิน
6 6 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายปรเมศวร์    กฐินเทศ
1. นายผลาชัย    ศรีหาญ
7 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ยอดรักษ์
1. นายวิชา    นิลวัฒน์
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสวิตตา    วงศ์ก่อ
1. นายปรีชา    โมฬีชาติ
9 9 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ข่วงทิพย์
1. นางกัลยาณี    สิงหนสาย
10 10 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงอโรชา    มัญจกาเพศ
1. นางสาวภีรวรรณ    สุพรรณภพ
11 11 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายสรวิชญ์    ใจปิง
1. นายอัครเดช    อินทรสถาพร
12 12 โรงเรียนบ้านนาลาว สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงภคพร    ขวัญจ่า
1. นางนารี    ศรีปัญญา
13 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายธนวินท์    สมศรี
1. นายวรพจน์    โรหิตาภิรมย์
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายกีรติ    แขดอน
1. นายชัยณรงค์    มังคะวัฒน์
15 15 โรงเรียนบ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายศกลวัฒน์    ภูลายยาว
1. นางธัญลักษณ์    ภูศรี
16 16 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงเบญจพรรณ    แพงดวง
1. นายสุดบรรชา    โคตสี
17 17 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์    สุรินทร์
1. นางพัชรีย์    ด่านพงษ์
18 18 โรงเรียนบ้านม่วงนาดี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงชญาณิศ    ผาลัง
1. นายเลิศชาย    ศรีสุระ
19 19 โรงเรียนบ้านขัวแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายจักรภัทร    ป้องภัย
1. นางสาวมัตติกา    ศรีทา
20 20 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงหทัยกาญจน์    กุลสุทธิ์
1. นายอณุชิณฒ์    เจริญชัยรุ่ง
21 21 โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงต้นข้าว    โถคณิต
1. นายบุญส่ง    ประทุมวัน
22 22 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยรักษ์    น่ารัก
1. นางกฤษณาพร    คำผาย
23 23 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายณัฐนันท์    เขื่อนโคกสูง
1. นางจิราพร    มอมขุนทด
24 24 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายธนโชติ    ยอดจักร
1. นายอนุรักษ์    บุญเพ็ง
25 25 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธีริศรา    มูลทอง
1. นางสุนิสา    ไชยอาลา
26 26 โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงกุสุมา    ดอนกระจ่าง
1. นางเพลินพิส    สุวรรณศรี
27 27 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิศรา    เบ้าทองจันทร์
1. นายวิวัฒน์    ประดิษฐ์ศิลป์
28 28 โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุวิชาดา    หลักคำ
1. นางกฤติยา    สุขกมล
29 29 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายธนภัทร    วายุภักตร์
1. นายสุทัศน์    ทองมาก
30 30 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงพรประภา    โพธิ์ปัสสา
1. นางสาวพรรณทิวา    ชุมมุง
31 31 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงชุติปภา    เนาวสี
1. นางชุลีพร    ฤทธิ์รักษา
32 32 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายธนากร    สีหมาตร์
1. นางฉวีวรรณ    ทำนุ
33 33 โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงปภัศรา    คำมุงคุณ
1. นางจารุดา    เดชประกอบ
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงนฤชล    ชอบเสร็จ
1. นายสุทธิศักดิ์    โกยสวัสดิ์
35 35 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ    ตรีภพ
1. นางเกษร    ตรีภพ
36 36 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง    ยะภักดี
1. นางดาราสว่าง    สุวรรณมาโจ
37 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงอาริยา    อินทบิน
1. นางเบญจพร    เรืองมณีนพ
38 38 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายภคภพ    เชื้อเอี่ยมพันธ์
1. นางวิไลวรรณ    บางศิริ
39 39 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ผาหยาด
1. นางสาวปราณี    ไชยพันโท
40 40 โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนิติยา    สานธิยากุล
1. นายสุรพล    พิชพันธ์
41 41 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายพีระพล    ทาระหอม
1. นางรติมา    ชมภู
42 42 โรงเรียนบ้านนาดี (สำโรง) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์    ศิริวร
1. นายวิสุทธิ์    ลาคำสาย
43 43 โรงเรียนอนุบาลเดือนฉาย สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงปุณยาวีร์    ปานาราช
1. ว่าที่ร้อยตรีสหฤทธิ์    วุธนู
44 44 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงจิรัฐกาล    ใจชาย
1. นางพิพาพันธุ์    เขื่อนกองแก้ว
45 45 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอัจราพร    ศรีหะไตร
1. นางสรารัตน์    ทัพพันธ์
46 46 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงธิดาลักษณ์    รักษาราช
1. นางฐิตาภรณ์    ธนูพราน
47 47 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงเรณุกา    โพธิ์บุญมา
1. นายบัญชา    ตางาม
48 48 โรงเรียนมหาชนะชัย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายนัฐพล    พันดี
1. นางศรีวิไล    รักษา
49 49 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    จำนงศ์สุข
1. นายสุรจิต    บำรุง
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์    แก่นนาคำ
1. นางพิทยา    กุลอัก
51 51 โรงเรียนบ้านตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงชนิดาภา    แผ่วสูงเนิน
1. นางสาวรัตนา    แผ่วสูงเนิน
52 52 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายภูตะวัน    อยู่ยง
1. นายปราโมทย์    กบรัตน์
53 53 โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงพัชริยา    ภูโน
1. นางสิริรัตน์    ป้องขันธ์
54 54 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงจันจิรา    สุวรรณชาติ
1. นายนวศักดิ์    สิงห์สถิตย์
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติยา    แก้วโพธิ์ทอง
1. นางคำปลิว    สิงห์คำคูณ
56 56 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    ฤทธิสิงห์
1. นายโชคชัย    พิริยะวิไล
57 57 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงอะติกานต์    ปิ่นนิล
1. นายคมกฤษณ์    ทองขอน
58 58 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกานดา    อุณาภาค
1. นางสาวมนัสนันท์    พวงทอง
59 59 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงกฤตยากร    ภูมี
1. นางสาวกุสุมาวดี    พลนงค์
60 60 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    สุขุม
1. นางสาวพัชรี    มาตา
61 61 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงภัควรัญชญ์    แก้วขาว
1. นายยงยศ    แก้วขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................