งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 026
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงปารวี    รามศิริ
2. เด็กหญิงนีรยา    อุทาพร
3. เด็กหญิงวรัญญา    แก้วกัณหา
1. นางอุบลศรี    แสนคำภา
2. นางเวณิกา    โฮงยากุล
2 2 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายชินวุฒิ    ยุระชัย
2. เด็กหญิงอรบุษป์    แสงรัมย์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    แว่นรัมย์
1. นางสาวสิริวัลย์    นะแสน
2. นางสาวเมวิกา    แว่นรัมย์
3 3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    สุระรัมย์
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    กิมประโคน
3. เด็กหญิงลัดดา    รักษา
1. นางสาวชนัญชิดา    ปภัสโร
2. นางปิ่นทอง    ประสงค์ทรัพย์
4 4 โรงเรียนบ้านนางัว สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศุภิสรา    เจริญใหม่
2. เด็กหญิงอมลรดา    บุตรศรีภูมิ
3. เด็กหญิงปรียานีย์    อุ่นคำ
1. นายอภิวัฒน์    วรรณขันธ์
2. นางไพฑูรย์    วรรณขันธ์
5 5 โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงนิธาดา    แสงทวี
2. เด็กหญิงนิชกุล    อุดธา
3. เด็กหญิงปณิดา    ด้วงเอก
1. นางปริชาติ    เหล่าจันทร์อัน
2. นางสาวลำพูล    อนันทวรรณ
6 6 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายศราวุฒิ    น้อยมา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    วิเศษศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    อุประ
1. นางทวีชัย    ศรีบุตตะ
2. นางมิ่งกมล    แสนพวง
7 7 โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    เลี้ยงพรม
2. เด็กหญิงศิวัชญา    จุลชีพ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    ศรีชัยภูมิ
1. นางจารุวรรณ    อุดมวงค์
2. นางเนาวรัตน์    สุกรี
8 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    แพงจันทร์
2. เด็กหญิงธนัยพร    ทาลา
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    คุรินทร์
1. นางทิพวรรณ    บุญจูง
2. นางสาวอรุณี    จงรักษ์
9 9 โรงเรียนบ้านโนนกุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์    อุตนาม
2. เด็กหญิงวรรณวิสา    อุปครุธ
3. เด็กหญิงนุชภาวดี    แสนเมือง
1. นางรุ่งนภา    แก้วปัญญา
2. นางสุขสวรรค์    พละบารมีธรรมช์
10 10 โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงมัลลิกา    เพชรชัย
2. เด็กหญิงกาญจนา    ปุญญา
3. เด็กหญิงอภิฤดี    ทองอ้ม
1. นางสาวนัตติยา    ไวเร็ว
2. นางสาวพิไลพร    พัฒนสระคู
11 11 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงวาศิตา    ช้างศิลา
2. เด็กหญิงวัชราวิลัย    วารินทร์
3. เด็กหญิงปาติมา    ตรีศักดิ์
1. นางสาวสัจจะพร    วิริยะจรรยา
2. นางอารีย์    อยู่คะเชนทร์
12 12 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงนงลักษณ์    คงหาดงาม
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    เดชารัมย์
3. เด็กหญิงพลอยใจ    จันทะภา
1. นางบังอร    สร้อยสูงเนิน
2. นายศรชัย    ประทุมทอง
13 13 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงปวีณา    บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงกรรณิกา    นามนุ
1. นางสาวนิตยา    ใจพร
2. นางผ่องศรี    พรมแสง
14 14 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงมุกวรางค์    บุญรอด
2. เด็กหญิงกุลนัฐ    ศรีทอง
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี    ชัยวงศ์ขจร
1. นางดวงสุดา    ศิริเวช
2. นายถิรพล    จันทรวารี
15 15 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ขุ่มด้วง
3. เด็กหญิงอริสา    ผ่องแผ้ว
1. นางสาวขวัญใจ    แก้วไชย
2. นางสุพัตรา    มุกดา
16 16 โรงเรียนบ้านท่าสีไค สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    แนบกลาง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    พลทะนี
3. เด็กหญิงชนาทิพย์    เหมะชัย
1. นางมณฑนา    หงษ์สุวรรณ
2. นางสาวรัตนาภรณ์    จันบง
17 17 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    วันเพ็ญ
2. เด็กหญิงวาสนา    บุญกว้าง
3. เด็กหญิงพจณิชา    ชัยศรี
1. นางพรรณิภา    ทองอาสน์
2. นางสาววรารัตน์    ภูสมจิตร
18 18 โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธนัช    สมนึก
2. เด็กชายวรโชติ    หงษ์ไชยคำ
3. เด็กหญิงกุลธิดา    ศรีพุฒ
1. นางพรรณทิรา    เสียงสนั่น
2. นางสาวสมพร    กุลประวัติ
19 19 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    โชติสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พูลเกษม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ก้อนหิน
1. นางรัชรินทร์    มิ่งคำ
2. นางสาวอมรนิตย์    บัวหอม
20 20 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจันดาลักษณ์    พันมหา
2. เด็กหญิงสุภาพร    ชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมะณีรัตน์    ภูมิลา
1. นางจิราวดี    คำพิลา
2. นางชุติมา    ซาหา
21 21 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงคีตภัทร์    วิเชียรฉาย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    กูบกระโทก
3. เด็กหญิงศิริกัญญา    อินทรกำแหง
1. นางสุภัตรา    ทศานนท์
2. นางสาวสุภาวดี    ขวัญเกตุ
22 22 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงอรพิมล    แรมประโคน
2. เด็กหญิงวรดา    เฮาประโคน
3. เด็กหญิงนารา    ทองเกิด
1. นางชนิดา    ศรีละ
2. นางยุพิน    มีจำนงค์
23 23 โรงเรียนบ้านบึงตะโก สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงกนิษฐา    คนดี
2. เด็กหญิงชนนิกานต์    เป้าสันเทียะ
3. เด็กหญิงศิริประภา    บุญโต
1. นางดวงพร    นามพลกรัง
2. นางเจรจิฬา    โกยชัย
24 24 โรงเรียนบ้านสดำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    งอนสวัน
2. เด็กหญิงนาริกานต์    ศักดา
3. เด็กหญิงอภิรดา    ทวี
1. นางประเนียน    จุลวรรณโณ
2. นางสาวสุภัทราภรณ์    ปัญญาเพียร
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอรอุมา    ไร่สงวน
2. เด็กหญิงพีระสา    คัดทะจันทร์
3. เด็กหญิงพิริสา    บุตรวิชา
1. นางจุไรรัตน์    ภูดวงจิตร์
2. นางเยือน    ปทุมชาติพัฒน์
26 26 โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนวรัตน์    อุ่นบุรมย์
2. เด็กหญิงใบเฟิร์น    จำเริญควร
3. เด็กหญิงนภาพร    ทาธิสา
1. นายภุชงค์    ศรีอากาศ
2. นางเอมอร    ศรีอากาศ
27 27 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกิติยา    ศรีเสน
2. เด็กหญิงทิพปภา    ดอนฉิมพลู
3. เด็กหญิงวรรณิกา    พรมพิมพ์
1. นางสาวปพิชญา    สุขผึ้ง
2. นายเกียรติก้อง    จงย่อกลาง
28 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงวริญทร์ญา    เชื้อนุ่ม
2. เด็กหญิงณิชา    สมัญญา
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา    บุญชิด
1. นางสาวศรีสุรางค์    ผ่องศิริ
2. นางศิลประภา    ประไพร
29 29 โรงเรียนวัดกุดน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ปิกขุนทด
2. เด็กหญิงกรองเเก้ว    กิจชูชาติ
3. เด็กชายมงคล    เปียะขุนทด
1. นางวิไลวรรณ    โคกขุนทด
2. นางสุมาลี    สัจจาวัฒนา
30 30 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายอรรถพล    รักษาศีล
2. เด็กหญิงอริสรา    พลโยธา
3. เด็กหญิงณัฐริกา    สิทธิราช
1. นางสาวนาฏรภีร์    พลแสน
2. นายศรายุทธ    พิลาดา
31 31 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงรันวารี    ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงอทิตยา    วังคาม
3. เด็กหญิงสิรินธร    คำจันทร์
1. นางัรัสดา    มงคลสวัสดิ์
2. นางเพ็ญวดี    วิริยะเสนา
32 32 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    อดทน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ใจกุม
3. เด็กหญิงศศิธร    เจียมใจ
1. นายนัทวัฒน์    จันทร์นอก
2. นางอนงค์    วิชัยรัมย์
33 33 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงมนัสพร    จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงธนันพัชญ์    สุขะ
3. เด็กหญิงจินตนา    ทับทะมาตย์
1. นางสาวพิชญากร    ศรีสร้อย
2. นางยุวรี    วงษ์วังทอง
34 34 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์    ทรงศรี
2. เด็กหญิงพรรณษา    อุนัยบัน
3. เด็กหญิงศิราณี    เนื้อแก้ว
1. นางศิริกุล    นามศิริ
2. นางสุปรานีย์    บุญศิริ
35 35 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    โคตะนนท์
2. เด็กหญิงปิยาพัชร    โคตะนนท์
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร    บุญศรี
1. นางสาวสุดารัตน์    โสสุด
2. นางอนัญญา    สันดี
36 36 โรงเรียนบ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    พานสง่า
2. เด็กหญิงภารฏี    มณีปกรณ์
3. เด็กหญิงปริญญา    คำเกาะ
1. นายธนพงษ์    คำเกษ
2. นางสายเพชร    คำเกษ
37 37 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงวรัญญา    สุทธสน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    กตะศิลา
1. นางฉวีวรรณ    พรหมคุณ
2. นางสมหมาย    ไชยโพธิ์
38 38 โรงเรียนบ้านดอนยานาง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    โคตะบิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    วงศ์ธานี
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    สมตัว
1. นางลัดดาวัลย์    ศิริสวัสดิ์
2. นางเบญจวรรณ    อุตะโม
39 39 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงมาริษา    โคตรภา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    อินนุ่มพันธ์
3. เด็กหญิงอภัสรา    พึ่งนา
1. นางสุชาวดี    วงษ์กิมฮั้ว
2. นางสุพรรษา    อัครศรีวงษ์
40 40 โรงเรียนบ้านซำป่ารัง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนวลอนงค์    บรรยง
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ศิวาชัย
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์    อินทะสร้อย
1. นางสาวกรกณก    โสภารัตน์
2. นางสุดารัตน์    พิยารักษ์
41 41 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงธิติสุดา    คำแพงศรี
2. เด็กหญิงพริริสา    นามสม
3. เด็กหญิงปาริชาติ    สงทะลา
1. นางนันท์นภัส    บุตรรักษา
2. นายอภินันท์    บุตรศาสตร์
42 42 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    พินากัน
2. เด็กหญิงยุพาพร    ปะวิจันดา
3. เด็กหญิงพิยะดา    ขะจีด
1. นางสาวบังอร    จันทร์ถอด
2. นางสมหมาย    อัครศรีชัยโรจน์
43 43 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงปรารีญา    บุดดาเพ็ง
2. เด็กหญิงจิณฑ์นิภา    วรรณพันธ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์    คุณโพธิ์
1. นางประภาพรรณ    โซ่มาลา
2. นางวงษ์เดือน    ทนจันทา
44 44 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงรัตน์สุดา    โสมนาม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ทัพสุริย์
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ฮังกะสี
1. นางราตรี    บุระเนตร
2. นางสาวศรัญญา    ผินแก้ว
45 45 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ศรีอาราม
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    พาบุ
3. เด็กหญิงสุพิชชา    ภูคำใบ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์    ภูสง่า
2. นายอธินทัศน์    ภูสง่า
46 46 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจนา    เหลาทอง
2. เด็กหญิงอรกัญญา    รัตนวัน
3. เด็กหญิงแพรวา    คุณมี
1. นายบุญรักษา    อาจหาญ
2. นางสุขคิด    โอภาสทิพากร
47 47 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอำนวยพร    หลักหาญ
2. เด็กหญิงอินทิรา    กองสิงห์
3. เด็กหญิงพรพิมล    จุ้ยเปี่ยม
1. นางนันทา    วงษา
2. นางสาวอรวรรณ    แสนเยีย
48 48 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงศิรินยา    จักษุดำ
2. เด็กหญิงณัฐพร    โพธิชัย
3. เด็กหญิงปิยะธิดา    ต้นจันทร์
1. นางประพิมพร    ศรศิลป์
2. นางสาวสุมาลี    จักรไชย
49 49 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    พัสดร
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์    สมัยพิมพ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์    แสนกล้า
1. นางสาวทรงพร    โคตรพันธ์
2. นางพิชามญชุ์    แฝงสีดา
50 50 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ดอกคำ
2. เด็กหญิงสุทธิดา    เรืองคำ
3. เด็กหญิงศราวรรณ    เพียลี
1. นางจรรยา    หนองผือ
2. นางสมศรี    วิเศษลา
51 51 โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงภารดี    จิตรนอก
2. เด็กหญิงนลินนิภา    ศิริเวชกุลศรี
3. เด็กหญิงธนัญญา    ใหญ่พุดซา
1. นางกรอุมา    ชลศาลาสินธุ์
2. นางจิราภรณ์    หมอยา
52 52 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจันทกานต์    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอาภัสรา    มูลคำสี
3. เด็กหญิงเจตสุภา    มูลคำสี
1. นางสาววรรษพร    แสงโยจารย์
2. นางอารีย์    ผ่องแผ้ว
53 53 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายกันตพงศ์    กุณโฮง
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ์    เม็ดมะ
3. เด็กหญิงวริศรา    นิลสมัคร
1. นางสุเพ็ญพักตร์    กิ่งช้าง
2. นางสาวแสงจันทร์    สอนสะอาด
54 54 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดาพร    ศรีหะ
2. เด็กหญิงณัฐริกา    โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงชรินรัตน์    สุธงษา
1. นางจารุวรรณ    บุญเกิด
2. นางพัชรา    กมลชิต
55 55 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงดาราพร    ชัยมงคล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    ดาบพรวน
3. เด็กหญิงประกายแก้ว    หมู่โสภิญ
1. นางสาวสุกัญญา    เลิศล้ำ
2. นางเข็มทอง    การนา
56 56 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงอริศรา    พันธุละทา
2. เด็กหญิงอรนภา    หาโกสีย์
3. เด็กหญิงพัชราภา    นาสมชัย
1. นางพรพิมล    หาโกสีย์
2. นางสรินทิพย์    วงษ์วานิชขจร
57 57 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงวารุณี    เลินราช
2. เด็กหญิงอโนทัย    มหาเพชร
3. เด็กหญิงธนพร    อุนะสิงห์
1. นางพิมพา    คลังชำนาญ
2. นางสาวอรทัย    เพียศรี
58 58 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปณิตา    ศรีเนตร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    หงษ์สาหัส
3. เด็กหญิงกนิษฐา    ต้นเชื้อ
1. นางศิรินัดดา    นาแพง
2. นางสมสมร    พรหมบุตร
59 59 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงพรรณวรท    ผิวขาว
2. เด็กหญิงพรพิมล    ไทยลาวัลย์
3. เด็กหญิงสิริยากร    สิมอ่อน
1. นางวันเพ็ญ    ลักษณะโยธิน
2. นางวารุณี    ผิวขาว
60 60 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงมนทการ    อุดมครบ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ชะเทียนรัมย์
3. เด็กหญิงทรรศนันท์    จำเริญสุข
1. นางประชุม    บุญกองชาติ
2. นายไพโรจน์    สังข์ป้อม
61 61 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกิตติยา    หินะกาล
2. เด็กหญิงสิรินยา    เว้นบาป
3. เด็กหญิงรุ่งระวิน    สุวรรณชาติ
1. นางรัชนี    พานารัตน์
2. นางหอมหวล    จำปาเกตุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................