งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 025
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 1. นายพานทองแท้    ขันตีเรือง
2. นายวัฒนา    ศรีรักษาพล
1. นางสาวจันทรา    บุตรเพ็ญ
2. นางรัตนา    พักกระโทก
2 2 โรงเรียนบ้านปลายดาบ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายภูวนนท์    พิมเสน
2. เด็กชายชลลธร    กลั่นจะโป๊ะ
1. นายศิรปกรณ์    นิลดีสระน้อย
2. นางสาธนี    วงศ์อินทร์
3 3 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายธรรมชาติ    มูลพฤกษ์
2. เด็กชายธีรภัทร    ไชยศรีรัมย์
1. นายนิวัฒน์    อะรัญ
2. นางสาวปัทมา    น้อยบุตรศรี
4 4 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายจักรี    ผดุงเวียง
2. เด็กชายดนัย    รัตนเชิดชูวงศ์
1. นายอภิรมย์    ผิวละออ
2. นางอังคณา    ที่ภักดี
5 5 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงดาราวัน    แวงน้อย
2. เด็กหญิงจิรพร    พลเยี่ยม
1. นายวิทูล    ทิพประมวล
2. นางสุพรรณี    เลิศสงคราม
6 6 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายธีรพัฒน์    คำอุดม
2. เด็กชายพงษ์พิทักษ์    วีระสอน
1. นางเพ็ญพยอม    มะระสี
2. นางสาวแสงเทียน    กุลบุตร
7 7 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา    แก้วกุดเลาะ
2. เด็กหญิงปลายฟ้า    ฦาชา
1. นายธนาวุฒิ    ศรีวิเศษ
8 8 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงปณิตา    จำปาเปาะ
2. เด็กหญิงเอวิตรา    พันธะเสริม
1. นางวิไล    ไชยเนตร
2. นายไพรัช    สมบูรณ์ศรี
9 9 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายธานี    ไก่ษะแก้ว
2. เด็กหญิงอลิษา    นนท์สุข
1. นายจิระวิทย์    อำภาวงศ์
2. นายวิทยา    เมฆวัน
10 10 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นางสาวสุดารัตน์    สุการี
2. เด็กหญิงกาญจนา    เรืองรัตน์
1. นายวิชัย    โต๊ะงาม
2. นายวุฒิชัย    การะเกษ
11 11 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายศิวกรณ์    ภาณุทัต
2. เด็กหญิงชณิตา    พรมศิลา
1. นายปรีชา    ราชพลแสน
2. นายสมยศ    เอียการนา
12 13 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงจินตภัทร์    หาดคำ
2. เด็กหญิงจีรนันท์    อาษาจิต
1. นางสาวจิรัธฐา    สุกใส
2. นายสุภาพ    ประมวล
13 14 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายวรวิช    จตุเทน
2. เด็กหญิงกมลธร    สรรพวุธ
1. นางปรียา    สุริยะวงศ์
2. นายสามารถ    ศิริเวช
14 16 โรงเรียนบ้านหัวแฮต สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายธงชัย    เพ็งจาง
2. เด็กชายวายุพงษ์    โสภาพร
1. นายลือชัย    สิงหัส
2. นางศศิพงศ์    อุทกศิริ
15 17 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายภาราดร    วิเศษหมื่น
2. เด็กหญิงสุภาพร    บุญสิทธิ์
1. นางสาวรัตน์วดี    อินทะกนก
2. นายสุทัศน์    ภูมิภาค
16 18 โรงเรียนบ้านโคกน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสรัญญา    วิชัย
2. เด็กหญิงปรินดา    พรมสิงห์
1. นายอนิวัฒน์    ทับทิมไทย
2. นางสาวเสาวนีย์    พรหมทา
17 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายบุญชัย    พิมพ์วงค์
2. เด็กชายวรยุทธ    แก่นโสม
1. นายธเนศ    ศรีหาตา
2. นายฤทธิชัย    บำรุงวงค์
18 20 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงบุษกร    ไชยสาร
2. เด็กชายธิรพันธ์    เวียงสิมา
1. นายคมกริช    ไชยทองศรี
2. นางเจนจิรา    ชูศักดิ์
19 21 โรงเรียนชลประทานนาตลิ่งชัน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์    คำสี
2. เด็กชายธนวรรณ    ปลอดกระโทก
1. นายสถิตย์    อดทน
2. นายสุขสมชัย    โสมาบุุตร
20 22 โรงเรียนวัดอินทบูรพา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    ฤกษ์ชัย
2. เด็กหญิงกานติ์ชนิต    คอมแพงจันทร์
1. นางสาวรัตชดา    บุตรสุด
2. นายสุรศักดิ์    ก๊กรัมย์
21 24 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. นางสาวปิ่นมณี    วงเพ็ง
2. นางสาวรุ่งฤดี    ศรีภักดิ์
1. นางฉัตรวรีย์    โพธิ์ธนรัฐ
2. นายประสิทธิ์    วงพินิจ
22 25 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธีระศักดิ์    ครองสี
2. นายยศพร    บุญเลี้ยง
1. นางดวงใจ    ขวัญบุญจันทร์
2. นายพีระศักดิ์    ศิริกิจ
23 27 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายศักดิ์ทิพย์    ไชยคุณ
2. เด็กชายไตรภพ    เก่งคำ
1. นางสาวกนกพร    วงศ์ดี
2. นายนพรัตน์    วงเวียนคู
24 28 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. นายวุฒิชัย    สมหวัง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    กันภัย
1. นางชัญญานุช    พลชัย
2. นางสาวลำไพ    แถวปัตถา
25 29 โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวธราทิพย์    บุญภักดี
2. เด็กหญิงอรปรียา    ขอกลาง
1. นางดาราภรณ์    ทองคำ
2. นายพรพิษณุ    ทองคำ
26 30 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงอภัสรา    บัวสิม
2. เด็กหญิงนันทพร    ปลูกปลื้มทรัพย์
1. นางสาวณัฐิดา    สร้อยพาน
2. นายธารินทร์    คนคม
27 31 โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงคัดเค้า    นามอาษา
2. เด็กหญิงพัชรี    อ่างคำ
1. นายฉัตรชัย    บุบผาดา
2. นายวุฒินันท์    พรนิคม
28 32 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงญาณกร    เลิศนา
2. เด็กหญิงจุฑาทินีย์    อาศัยนา
1. นางสาวดอกแก้ว    มีระหานนอก
2. นายสัมพันธ์    หมั่นศรีชุม
29 33 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    มาศรี
2. เด็กชายเธียรชัย    ฤทธิ์นอก
1. นางสาวกนกวรรณ    แสงสุข
2. นางสาวชวิศา    คณะวาปี
30 34 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายวรา    จันทร์เทศ
2. เด็กชายอภิศักดิ์    บุญร่วม
1. นายชานนท์    ผมงาม
2. นายพีระภาพ    คำแก้ว
31 36 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายนิภัทร    ดวงดูสัน
2. เด็กชายวริทธ์พล    ดวงดูสัน
1. นายกฤษณ    จิตรอ่อง
2. นายพิชัย    เรืองจรัส
32 37 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายศาสตรา    ยะน่าน
2. เด็กชายนรากร    แจทอง
1. นางธัญญาพร    ไชยปัญญา
2. นายศักดิ์ศรี    สีสดดี
33 39 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพจนีย์    มีสิงห์
2. เด็กหญิงปณิดา    พุทธรอด
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์    เพ็ญพร
2. นายอนุชิต    อินทร์หอม
34 40 โรงเรียนบ้านคำเลาะ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ผันผ่อน
2. เด็กหญิงพรรวินท์    นามรักษา
1. นายจักรพล    เดชขันธ์
2. นางสาวณัฏฐ์กานดา    ประสมศรี
35 41 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นายประชาสรรค์    ผาดโผน
2. เด็กชายนนทกร    ผลเหม
1. นายนารินทร์    วงแหวน
2. นางสาวอรรัตน์    ลัดดา
36 42 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอภิญญา    มาคะวงค์
2. เด็กหญิงสุคลทิพย์    ดีแสน
1. นายวิทูรย์    ชินภักดี
2. นางสาวสรกมล    เริงศิริ
37 43 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายนิพัฒน์    หอมสุวรรณ
2. เด็กชายอินทนนท์    คงสมบัติ
1. นางสาวกฤษณา    โพธิ์หล้า
38 44 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงวยุริญ    แดนราบรัมย์
2. เด็กชายสัญญา    จันทร์เต็ม
1. นายภัทรพล    ประเสริฐแก้ว
2. นางอุไรวรรณ    ชินชา
39 46 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. นายรัชพล    บรรยงค์
2. นายคามิน    หมุนลี
1. นายพิศณุพงษ์    วัชรเสถียร
40 47 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เลย เขต 2 1. นายปฏิภาณ    ทาจิต
2. นายทัศนัย    หาญภูเขียว
1. นายวัฒนา    เนาว์แก้งใหม่
2. นางวิลาวัลย์    คลังกลาง
41 48 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    มูลสิงห์
2. เด็กหญิงอุบลพรรณ    ศิริบุตร
1. นางกุลศิรภรณ์    จิบจันทร์
2. นายวทันย์    ประจวบสุข
42 49 โรงเรียนบ้านผักไหม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายศุภกรณ์    สีสมบัติ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    เรือนรส
1. นายณัฐชนม์    วงค์มา
2. นายอรุณศักดิ์    ภูมิมณี
43 50 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายอาทิตย์    วงค์ใหญ่
2. เด็กชายจิรวัฒน์    ผิวพรรณ์
1. นางจันทร์จิรา    จันทร์เทาว์
2. นายอนุชิต    สงคราม
44 51 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์    กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายนัฐพล    ดียางหวาย
1. นายพิทักษ์วงศ์    น้อยตำแย
2. นายวิทยา    พรประสิทธิ์
45 52 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    เงินชัยภูมิ
2. เด็กหญิงวรรณภา    ไชยศาสตร์
1. นางกนิษฐา    จำปาวงค์
2. นายมนูพันธุ์    จำปาวงค์
46 53 โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. นายสุทธิชัย    กะโห้
2. นายเพชรรัตน์    พุกมาก
1. นายชำนาญ    ศรีชัยภูมิ
2. นางณวภรรค    พงษ์บริบูรณ์
47 55 โรงเรียนบ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายชาญวุฒิ    ชัยมีเขียว
2. เด็กชายอรรถพล    ราศรีสุข
1. นายไพรโรจน์    ชำนาญ
48 57 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายภัทรพล    แสนคำ
2. เด็กหญิงนรินทิพย์    ศรศิริ
1. นางสาวนิตรยา    สุวรรณเพ็ง
2. นางสาวลำดวน    เหล่าโก่ง
49 58 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายธวัชชัย    ฉัตรทัน
2. เด็กชายนฤชัย    โพธิ์เมือง
1. นายปวรณัฏฐ์    จันทร์สว่าง
2. นางสุลักษณา    จันทร์สว่าง
50 59 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงนริศรา    ดอนแป๊ะ
2. เด็กหญิงแสงทิพย์    พันตา
1. นางสาวรพีพร    เชื้อแพง
2. นายวิศรุต    เพ็ชรสีม่วง
51 60 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายธนกฤต    บุญกองชาติ
2. เด็กชายสุธาวิศน์    สองคร
1. นายณัฐพงษ์    จีนฉายา
2. นายบัญชา    คนชุม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................