งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 249
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ทีปภูเขียว
1. นางพิสดา    อินทจันทร์
2 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    ถนนกลาง
1. นายจักรพงค์    เวียงอินทร์
3 8 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายธีระพงษ์    วงศ์โหง่น
1. นายวีระ    อาษาพงษ์
4 15 โรงเรียนบ้านหนองซอน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายธนภัทร    อุทรส
1. นางสายหยุด    ศรีจันทร์ชัย
5 20 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายชนาพร    ห้วยทราย
1. นางสาวภัทรกัญญา    คำชมภู
6 21 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงพรวิมล    หรั่งนางรอง
1. นางนิตย์จันทร์    บรรจงรอด
7 33 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงศิริพร    ก้อนพิลา
1. นางดารา    เรืองแสง
8 34 โรงเรียนบ้านสดอ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงภัคภรณ์    คำแหง
1. นางสาววาสนา    สุกใส
9 35 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงแก้วดวงแสง    สมจิตร
1. นางพิชญาภา    เสถียรเขต
10 37 โรงเรียนบ้านยางเอือด สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    หริรักษ์
1. นางวาสนา    โสระพันธ์
11 43 โรงเรียนบ้านชุมแพ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายอำเภอ    คมเฉลียว
1. นายสาคร    สามารถ
12 46 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพรพนา    สุรินทร์
1. นางสาวสุดารัตน์    แสนไชย
13 47 โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. เลย เขต 2 1. นายชลชาติ    เริงนิสัย
1. นางสมยุทธ    แก้วพิภพ
14 49 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    ฉัตรเมืองปัก
1. นางนิดานิต    สุขสานต์
15 60 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายนิรุตต์    กลิ่นบุหงา
1. นางณัฐธิดา    แจ้งสูงเนิน
16 61 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    พึ่งร่มกาง
1. นางสาวจันจิรา    บ้านสระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................