งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 248
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านบุฮม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    บุญธรรม
1. นางสาววทินา    แก้วชนะชัย
2 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายสุขประเสริฐ    ทันโคกกรวด
1. นางทองย้อย    เคลื่อนเมืองปัก
3 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายกฤษฏา    พันธุ
1. นางศรีนารถ    สิทธิขวา
4 6 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายพศิน    การสอน
1. นางสุขศรี    เทศารินทร์
5 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายธนพงษ์    ถนอมสัตย์
1. นางสาวอนุรักษ์    โชติพันธ์
6 8 โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายวีระกานต์    พลรักษ์
1. นายสัมฤทธิ์    แก้วโรจน์
7 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายชาคริต    นนท์สะเกตุ
1. นางสาววิไลพรรณ    บุระผากา
8 11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์    น้อยพุทธา
1. นางสาวจินตนา    นุ่มนวลศรี
9 13 โรงเรียนบ้านสกุล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    มั่นมะโน
1. นางวรรณรวี    สอนพูด
10 14 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายธนวินท์    นาใจตรอง
1. นางสาวภัทราวดี    จำปาธาตุ
11 16 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวรินทิพย์    ทองประเสริฐ
1. นางวิลเรียม    จันทร์ทองศรี
12 19 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ภูงาม
1. นางสาวจีระนันท์    กอกษัตริย์
13 20 โรงเรียนบ้านชะโนด 2 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายศุภวิชญ์    ตุ้มอ่อน
1. นายราชกิจ    สุวรรณไตรย์
14 21 โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงมนัสชนก    โนรินทร์
1. นางสุวิมล    สร้อยบัว
15 22 โรงเรียนบ้านโคกย่าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายมนต์ชัย    สุดสัมฤทธิ์
1. นางทัศนา    ขำชัยภูมิ
16 23 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายกันตพงศ์    ธิวงศ์
1. นางสาวศิรินันท์    โหลทอง
17 24 โรงเรียนบ้านปุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายนนทกร    แก้วกนก
1. นายมหาราช    สายเนตร
18 25 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ขันบุตร
1. นายพจนปกรณ์    ถนัดไร่
19 27 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    เทียนป้อม
1. นายวิรัตน์    ธาตุทอง
20 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    พันละบุตร
1. นายสมนึก    พรมจันทร์
21 29 โรงเรียนบ้านสระตอง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายธรรมรัตน์    โกฏค้างพลู
1. นางสาวรุ่งธิวา    ภาละโถ
22 30 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายกฤติชัย    โคตรประทุม
1. นางศิริลักษณ์    กรวยทอง
23 31 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายศิวพล    สีถาพล
1. นางสาวจุฑามาศ    ผิวบุญเรือง
24 32 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายกันต์พจน์    ขาวสมบูรณ์
1. นางสาวเสาวภาคย์    อุทัยรัตน์
25 33 โรงเรียนบ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายธนกร    ระกัม
1. นางรัชนี    ศรีคุณแสง
26 34 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายภรันยู    วิเศษ
1. นางสาวรัตนา    จองชนะ
27 35 โรงเรียนบ้านนาโป่ง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายปฏิพล    บุญศรี
1. นางมัณฑนี    โภคาแสง
28 36 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ปิลอง
1. นางสาวธนิดา    ประกอบสุข
29 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายพัทธพล    ผุยอุทา
1. นางสุวรรณ    เสริมธนกิจ
30 38 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายพงศ์ภัค    คุปติปัทมกุล
1. นางสาวชรินทรา    ราชสินธ์
31 46 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงศศิญา    คำลือ
1. นายภัทรพล    ศรีจำพลัง
32 47 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    นครนายก
1. นางสังวาร    บุษบก
33 49 โรงเรียนบ้านหนองกา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    เติมกล้า
1. นางจินตนา    พบบุญ
34 52 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายพงค์ธร    ไชยพร
1. นางสาวมุกดา    เชิดชน
35 56 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายพัสกรณ์    กิติศรีวรพันธุ์
1. นางสาวศิริรัตน์    อินทุรัตน์
36 60 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายชาคริต    เถียรกิตติพงศ์
1. นางลดาวรรณ์    รักสัตย์
37 61 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    ธนศรีสังกูร
1. นางสาวดอกอ้อ    ฝอยกลาง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................