งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 242
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านกกทอง สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายนนทวัฒน์    วิจิตรปัญญา
1. นางสาวอังคณา    จำปานิล
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงเกศมณี    มงคลชาติ
1. นายดาวรุ่ง    ฉอสันเทียะ
3 3 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายนรวิญช์    ขจัดโรคา
1. นายสมชาย    ไชยศรีรัมย์
4 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายกิตินันท์    ลาฤทธิ์
1. นางปัณฑารีย์    ศรีสุนทร
5 5 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายอัฐพงษ์    สง่าวงค์
1. นายมาตรฐาน    ศรีเงินดี
6 6 โรงเรียนคำบงพิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายทิชาเทพ    จิตจักร
1. นายสมศักดิ์    สัมปัญนัง
7 7 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายอรุณ    ดาสุขัง
1. นายธงชัย    หมู่หัวนา
8 8 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายอนุชา    ผิวคำ
1. นางสุกัญญา    มาลัยงาม
9 9 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงอารยา    โถชัยคำ
1. นายวรัญญู    โถชาลี
10 10 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายวรัญญู    ทวีชาติ
1. นางคนิตถา    บุญรับ
11 11 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายวุฒิชัย    คะสูงเนิน
1. นางกิ่งกาญจน์    สุขะปรเมษฐ
12 12 โรงเรียนวัดสิริมงคล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงพรหมพร    พลไธสง
1. นางสาวอรัญ    บุญเฮ้า
13 13 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ตองอบ
1. นางสาวณภัสฌานันท์    นุตโร
14 14 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายเสริมวิช    นิสัยเสริม
1. นางสาวสุกัญญา    เหล่าสะพาน
15 15 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นางสาววนิดา    ทีโย
1. นางวราภรณ์    ภูแล่นไว
16 16 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายก้องนภา    วะนาพรม
1. นายประกาศิต    คำวะเนตร
17 17 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ด้วงคำจันทร์
1. นางสุรัญชนา    บุตรวิเชียร
18 18 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายเจตษดา    วนาพันธ์
1. นางสาวปิยวรรณ    แก่นมั่น
19 19 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายปริทัศน์    แก้วแสง
1. นางประนอม    พิมพกรรณ์
20 20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายอภิรักษ์    ปาวงศ์
1. นายนิวัฒน์    ประสงค์สุข
21 21 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายศุภโชค    ปัตถานัง
1. นายนิยม    ริมไธสง
22 22 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายฐีรักษ์    จำประโคน
1. นายสามารถ    ติณณ์ทอง
23 23 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงยลรดา    จันทร์ตา
1. นางเนาวรัตน์    กาญจนะแก้ว
24 24 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพินิจ    ทองสลับ
1. นางสาว กาญจนา    บุญโสม
25 25 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    ศรีคัดเค้า
1. นางสาวธาริณี    เพิ่มทอง
26 26 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายศักดา    สีลาอ่อน
1. นางสาวเพ็ญประภา    พวงศรี
27 27 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอรรถกร    ศิริชาติ
1. นายมนตรี    ศิริเขตร์
28 28 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    วงค์พุฒ
1. นางสาวธนพร    พันธ์แก้ว
29 29 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายทวีศักดิ์    บุญปั้น
1. นางสาวเวสารัช    โกรธา
30 30 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์    อิ่มอ่ำ
1. นางวรรณวิสา    อ่อนลี
31 31 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายสิทธินนท์    จีรังกาลกุล
1. นางรัชนีวรรณ    อินหาดกรวด
32 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงอนันตา    เกษมสุข
1. นางอรอุมา    เลี้ยงวงษ์
33 33 โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นายระพีพัฒน์    ภูลายดอก
1. นางสาวธารารัตน์    ดวงคำบุตร
34 34 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายพงศพัศ    สิมัยนาม
1. นางสาวบัวเลียม    จันนอ
35 35 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    สมนึก
1. นางฐิติมาพร    สุระขันธ์
36 36 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    นนทจันทร์
1. นางกาญจนา    แผนสิงห์
37 37 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายธนากร    ศรีไสย์
1. นางสุดใจ    อ่อนหวาน
38 38 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงพิจิตรา    พิลาแสง
1. นางวิลาวรรณ    แก้วระดี
39 39 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอ้อมใจ    อรจุล
1. นางสาวสมคิด    คำวัน
40 40 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายจีรศักดิ์    ซุยโพธิ์น้อย
1. นายชาญชัย    ปานเดชา
41 41 โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงอภิรดา    สอนภักดี
1. นางสวลี    แสงเทียน
42 43 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงพัชรา    เส็งนา
1. นางสาวสุทิศา    ล้านบุญมี
43 44 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายอาทิตย์    นันท์โพธิ์เดช
1. นางฐิติพร    ศรีถาพร
44 45 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    จ่าเขียว
1. นางสาววราภรณ์    ภูบุญเติม
45 46 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    มลศิลป์
1. นายพรชัย    ปาระพิมพ์
46 47 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แซ่เล้ง
1. นางสาวบุญหลาย    วันทอง
47 48 โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายธวัช    ไชยบุตร
1. นายชรินทร์ชัย    มูลสุวรรณ
48 49 โรงเรียนบ้านสะเอิง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. นายจักรพงษ์    ป้องเขต
1. นางทิพากร    โพยมแจ่ม
49 50 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงวนิดา    ชุมแวงวาปี
1. นางสุนันท์    ชาไข
50 51 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายพีรพล    สูงโนนตาด
1. นางกฤษณา    แทนรินทร์
51 52 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายสุรพล    ภูวงษ์ไกร
1. นางสมจิตร    ศรีหาวงษ์
52 53 โรงเรียนบ้านวังตาท้าว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายวุฒิพงศ์    เกียนขุนทด
1. นางสาววิยะดา    แสนวิชัย
53 55 โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงนิ่มนวล    หมื่นยุทธ
1. นางหรรษา    มาขุมเหล็ก
54 56 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายสุรยุทธ    กองเพชร
1. นายเฉลิมพล    อุตรินทร์
55 57 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายวินัย    เถรวัล
1. นางสาวภักจิต    ดวงอาสงค์
56 58 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายพิชิตชัย    เถาว์สอน
1. นางอาภรณ์    รุ่งเรือง
57 59 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายศิรสิทธิ์    โพพระ
1. นางสาวจุติมาภรณ์    พลศักดิ์หาญ
58 60 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงศวิตา    ท่งกระโทก
1. นางสาว ภควรรณ    ชินนะภา
59 61 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายภูวดล    มะโนสุข
1. นางสาวรินลดา    เลาะหะนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................