งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 241
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านแหล่งควาย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายปียวัฒน์    ไชยโสดา
1. นางสาวนพวรรณ    อนุโยธา
2 2 โรงเรียนสกัดนาควิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เลาะไธสง
1. นางสุกัญญา    พายไธสง
3 3 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร์    ปัญญาหาญ
1. นางจุฬารัตน์    แถวไธสง
4 4 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    อุดมจิตร์
1. นางสาวชุติพัฒน์    สมปัญญา
5 5 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาวดี    ประเสริฐสังข์
1. นางลักษมี    ค่ายมั่น
6 6 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายเศรษฐา    แสงเจริญ
1. นางสุนันทา    วรสาร
7 7 โรงเรียนบ้านโนนแดง (อ.บ้านเขว้า) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายปริญญา    เลิศศรี
1. นางดวงตา    หงษ์มา
8 8 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายศิริศักดิ์    ศรีอุดร
1. นายวินัย    สุรรณเพ็ชร
9 9 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายสุบรรณ    นิพรรัมย์
1. นางอินเขียน    ไชยพันธ์
10 10 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงศิริกานต์    แซ่เหลา
1. นางลำยอง    สิริภาพโสภณ
11 11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายรัฐติพงษ์    ผลวิเศษ
1. นายสุชาติ    ปทุมนุกูลศรี
12 12 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายวินไท    สุขทวี
1. นางวันวิสาข์    แก้วจุมพล
13 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติยา    บุญร่วม
1. นางนันทา    อุ่นใจ
14 14 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    จำลองเพ็ง
1. นางนิรัชดา    แสนนาใต้
15 15 โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายวชิรพงษ์    คัทสิงห์
1. นางสาวสายฝน    ดวงลาดหา
16 16 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายธันวา    ประนต
1. นายภูษิต    วรรณฤกษ์
17 17 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณภา    พิงไธสง
1. นางนริศรา    ล้วนกล้า
18 18 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงนงนภัส    คงมาก
1. นางรุจิรา    แสนใจ
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอนุธิดา    พิมพกรรณ์
1. นายอรรถพล    เมืองพิล
20 20 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงเมรี    ดวงรัตน์
1. นางสาวอินทิรา    นครพันธ์
21 21 โรงเรียนบ้านหนองพลอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สีม่วงงาม
1. นางนุชธิดา    เบ้าคำ
22 22 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงนัดดา    เกิดบุตร
1. นางกฤษณาพร    คำผาย
23 23 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    กาสีสูงเนิน
1. นางสาวจรรยารัตน์    นุ่นกลาง
24 24 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายอนุชา    มะโนชาติ
1. นางสาวเพ็ญศรี    มีผลกิจ
25 25 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายสิทธิกร    สีลาคต
1. นางเสวียน    ประวรรณถา
26 26 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    นันบุญ
1. นางนงนุช    เขียวไกร
27 27 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอาทิตย์    เพราะไธสงค์
1. นายณัฐวุฒิ    เชษฐสุมน
28 28 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพรพินิต    นามวิชา
1. นายประยงค์    ศรีโนนลาน
29 29 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงศุจีภรณ์    ซำสันเทียะ
1. นางวารุณี    ทองมาก
30 30 โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงณญาดา    จันทา
1. นางสาวชมภูนุช    ทองอ้ม
31 31 โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายมนต์มนัส    เฉลิมพล
1. นายศรายุทธ    พงค์เกษม
32 32 โรงเรียนบ้านช่องแมว สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    แย้มศรี
1. นางสาวศิญาภา    สินธุแสง
33 33 โรงเรียนบ้านสนามชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายพัฒนพงษ์    ภูคำตา
1. นางสาวเสาวภา    เหง้าน้อย
34 34 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แก้รัมย์
1. นายเกษมศักดิ์    เทศแก้ว
35 35 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายชนะพงศ์    เผือกผล
1. นางสาวมาลินี    อยู่เย็น
36 36 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงสายทอง    โพธิแวง
1. นายไชยวัฒน์    บุญเทียม
37 37 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    พรมดอนกอย
1. นางสาวรัชนีกร    หงษ์ทอง
38 38 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายปฏิกรณ์    สอนเนตร
1. นางสุธัญพร    คำแสน
39 39 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่นนาดง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวีระชัย    สุธรรมวงศ์
1. นางสาวลัดดาวัลย์    คัทมาร
40 40 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายประนัตชัย    ศรีโสภณ
1. นายชาญชัย    ปานเดชา
41 41 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    จันทะมา
1. นางอนงค์    สาสนาม
42 42 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายภรภัทร    บุญจันทร์
1. นายนิมิตร    ภิญโญ
43 43 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงอรอุมา    เศิกกันยา
1. นางสาวกมลลักษณ์    นันทะปัติ
44 44 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงยลรดี    ดอบุตร
1. นางพรนภา    มาละอินทร์
45 45 โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกานดา    ภูชะหาร
1. นางหิรัญญา    ทองวุฒิ
46 46 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายถิรวัฒน์    รัตนชัย
1. นางอุไรวรรณ    พรหมพินิจ
47 47 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงฉัตรกมล    บุญกว้าง
1. นางสาวบุญหลาย    วันทอง
48 48 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายเดชากุล    โพธิ์ทอง
1. นางสาวบังอร    ชื่นชม
49 49 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายปุณมนัส    แววดี
1. นางสุวรรณา    มาลีหวล
50 50 โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงขวัญข้าว    เครือแวงมน
1. นายสุทิน    ดวงอุปมา
51 51 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    จันทะวงค์
1. นางสาวรติมา    บุตรจิตอุดม
52 52 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายสิทธิกร    กันยาประสิทธิ์
1. นางเยาวรีย์    ปัญญาใส
53 53 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายพงศกร    มีสัตย์
1. นางอนุสรา    บริบูรณ์
54 54 โรงเรียนบ้านนาทอง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายไตรภพ    ไพรภิบาล
1. นายอดุลย์    เนตรแสงศรี
55 55 โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    ราชมนตรี
1. นางณัฐิยา    มาสิงห์
56 56 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพิมภิกา    ศรีน้อย
1. นางสาวสุมินตา    คุณเศรษฐ์
57 57 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายเนติพงษ์    วงษาเทพ
1. นางสาวอภิสรา    อภัยพรม
58 58 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์    วรเสน
1. นางสาววัชราภรณ์    ภูมิแสง
59 59 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงนนท์ธิชา    หาญชนะ
1. นางสุมาลี    จอดนอก
60 60 โรงเรียนวัดสุขสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายกิติชัย    พรมตื้อ
1. นางสาวนิตยา    ทองใบ
61 61 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    สุขใส
1. นายยงยศ    แก้วขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................