งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 240
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนตะแบกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายศักดิพัฒน์    เหนี่ยวบุปผา
1. นางสาววณัฐภรณ์    ตุ๊โค
2 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายกฤตนัย    เตียไธสงค์
1. นายชาญยุทธ    การะหว้า
3 5 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงเนตรทราย    สารบูรณ์
1. นางศรีสุดา    รัตนวงศ์
4 7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงธีรวรรณ    สายคำกอง
1. นายเสกสรร    ศรีจุมพล
5 8 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายมงคล    ดีแสน
1. นายทัศน์ปักษา    ภาเข็ม
6 9 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงทัศนีย์    ยั่งยืน
1. นางสาวพิมพรรณ    สายประศาสน์
7 12 โรงเรียนบ้านคูขาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงอลิษา    ยุดรัมย์
1. นายพิมล    ไวยารัตน์
8 13 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายสถาพร    สวนสำเริง
1. นางบุญล้อม    แก่นสาร์
9 16 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ สพป. บึงกาฬ 1. นายอนุชิต    คนจันทร์
1. นางนงค์นุช    ช่างปรุง
10 17 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายสุระพงษ์    จันสี
1. นางจริญญา    เดชเจริญ
11 18 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายทรัพย์ประเสริฐ    อินละวงศ์
1. นางสาวอรวรรณ    ยิ่งใหญ่
12 19 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นายฐานันด์    ทองพุ
1. นายโอภาส    กาฬบุตร
13 20 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    ซาเสน
1. นางสาวภคมน    ปิยะเศรษฐา
14 21 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายกฤษณะ    อ้วนมะโรง
1. นางขวัญจิตร    ป้องนาน
15 22 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงธารารัตน์    เขียมศิริรัตน์
1. นางสาวจุติพร    สราญบุรุษ
16 24 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพะยอม    ศิรินัย
1. นางภินันตรา    กุลมี
17 25 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิชชา    มณีเนตร
1. นางสาวพุฒตาล    ไวยสุภี
18 26 โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นางสาวพรปรียา    ไชยจอหอ
1. นางสุพิชณาย์    บัวศรี
19 27 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงจินตพร    นามบ้านผือ
1. นางสุุจิรา    ชาวพงษ์
20 28 โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. นายสุรชาติ    สงคราม
1. นางอัจฉรา    วงษ์ชม
21 29 โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายพิทักษ์    บวกโพธิ์
1. นายธีรพันธ์    หมั่นพิทักษ์พงศ์
22 30 โรงเรียนสวัสดี สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุพี    ศรีพุทธา
1. นายวิศณุพันธ์    อนุชน
23 31 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นายอนันต์    ผันบาง
1. นายชัยวัน    บัวช่วย
24 32 โรงเรียนบ้านตลาดไทร สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายพีระพัฒน์    แหลมทองอยู่
1. นางสำรวย    นนตานอก
25 33 โรงเรียนบ้านนาด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวศรีชล    แดงนา
1. นางสาวศุภรัตน์    พานแก้ว
26 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสายธาร    มะวิญธร
1. นางเมธิณี    สิริวัฒน์ชูโชติ
27 37 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายพิพัฒน์    บำรุงธรรม
1. นายศรีประสิทธิ์    คำพิหล้า
28 38 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายอธิชนต์    พาพลงาม
1. นายยุทธนา    รัตโน
29 39 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปิยราช    บุดดีอ้วน
1. นางสาวนิภาพร    พูลทวี
30 40 โรงเรียนบ้านสะแบง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงจันทนา    โสมโยธา
1. นางฐิติมา    กาลวิบูลย์
31 41 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายนพเก้า    พันโนลิต
1. นางสาวมัลลิกา    นาศพัฒน์
32 43 โรงเรียนบ้านกุดเลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงเสาวะภา    รัตนมาตย์
1. นางประนอม    ธรรมพล
33 44 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายราเชน    หาเงิน
1. นายกันตินันท์    ดรกันยา
34 46 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    จันทร์มาลา
1. นางสาวอุไรวรรณ    นาภูวงค์
35 47 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายเทวา    ขวัญพัก
1. นางสาวกัญจน์รัตน์    วชิรธรรมกุล
36 48 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงจันทกานต์    สาระวัน
1. นางสาวพัณณิตา    แก้วยนต์ประเสริฐ
37 49 โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายสุธิลักษณ์    คมแก้ว
1. นางสาวกัญญา    โสดามรรค
38 50 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายศรัญยู    วงษ์ดอนมา
1. นางศุทธิษา    รุ่งเรือง
39 51 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธีรพันธ์    เมลิน
1. นางรัชนี    จันทร์เพ็ญ
40 52 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายภาวินทร์    พละแสน
1. นายชัยณรงค์    ด้วงศาลา
41 53 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์    จันทร์คำภา
1. นางปิยะนุช    ลาภประเสริฐ
42 55 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    ปัดกอง
1. นายชัยยันต์    ภูมิสม
43 56 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสุจิตตรา    จะยันรัมย์
1. นางภาริศรา    ผดุงสัตย์
44 57 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายต้นกระกลู    เทพวงศ์
1. นายยุทธรงค์    แสนวัง
45 59 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    แก้วโสภา
1. นางสมใจมาด    ปะละกา
46 60 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงวินัดดา    เจริญศิริ
1. นายโชค    แก้วยงกฎ
47 61 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    ปีเลขา
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยญา    ยาพรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................