งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 024
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงวริศรา    ชัยพร
2. เด็กหญิงอภิชญา    ดีเหมาะ
1. นายศิริ    คณะศิริวงค์
2. นายสิริพงษ์    ลือหาร
2 2 โรงเรียนบ้านไชยวาล สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายวรายุส    มงคุดครบุรี
2. เด็กชายปัญจพล    อุ่มครบุรี
1. นางปาหนัน    ศรีสุนนท์
2. นายมนตรี    แจ้งคำพี้
3 3 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    โสมาบุตร
2. เด็กหญิงชลมารค    ชาติพันธ์จันทร์
1. นางสาวกตัญชลี    พงศ์ทองมี
2. นางสาวแคร์พรรณ    สนองทิพากร
4 4 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุริษา    โคตรชมภู
2. เด็กหญิงปณิภา    มาลาศรี
1. นางวิมลรัตน์    เกาะกาใต้
2. นางสุธาสินีย์    สายพรหม
5 5 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงปณิดา    มีไชย
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์    สีดาเลิศ
1. นายเสรี    เกษสกุล
2. นายเอกพล    โสภากาล
6 6 โรงเรียนหนองบัวใน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายเอกพล    แสงพิศาล
2. เด็กหญิงอภิญญา    ตาลพันธ์
1. นางสาววิมลรัตน์    ก้องเวหา
2. นางเยาวลักษณ์    อัฐนาค
7 7 โรงเรียนบ้านโนนเปลือย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    ติ้นชัยภูมิ
2. เด็กชายปิยราช    เกิดผล
1. นายศิวพันธุ์    ยันตะคุ
8 8 โรงเรียนพระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    พรมบุตร
2. เด็กชายจิตติพัฒน์    สาสงวน
1. นางสาวพวงทิพย์    นามวิชา
2. นางสมศรี    ทารา
9 9 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงทิพากร    ปุ่งคำน้อย
2. เด็กหญิงนิธยาภรณ์    อุตพันธ์
1. นางสาวกิรติกาญจน์    ชาแสน
2. นางยุวธิดา    เมฆวัน
10 10 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกมลชนก    ดินดำ
2. เด็กชายธนบูรณ์    ม่วงอ่อน
1. นายปรีชา    ประเสริฐโส
2. นางสาวปัทมาพร    บุญศรี
11 11 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงวรัญญา    พิลา
2. เด็กหญิงพรรณดาว    ศรีมงคล
1. นางสาวนุสรา    สิงห์พยัคเดช
2. นายไพฑูรย์    เลือดขุนทด
12 12 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    ดอกไธสง
2. เด็กหญิงนภาวัลย์    ประสมทอง
1. นางจุไรรัตน์    จันทะขาล
2. นางสาวศิรประภา    สุรวิทย์
13 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงเอื้ออารีย์    สาลิวงษ์
2. เด็กหญิงธนพร    ประภาสัย
1. นางถนอมศรี    สวัสดิกุล
2. นายธนรัตน์    สวัสดิกุล
14 14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงจันทรัศม์    สาวิกันย์
1. นายนคร    ศรีวะอุไร
2. นางศรีสกุล    บุตรช่วง
15 15 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงจิริญากร    สุวโกสุม
2. เด็กหญิงสุชาดา    มานนท์
1. นางสาวลลิตา    ภูมาศ
2. นายวีรพงษ์    ศรีดาจักร์
16 16 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายวัชรพล    เคนกุล
2. เด็กหญิงเอเธนส์    อุลเว
1. นางสาวจุฬามณี    สาริศรี
2. นายบัณฑิต    แสนไชย
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงศิรประภา    สีหาราช
2. เด็กหญิงฐิตาภา    จันทะลี
1. นางสาวรัชฎากร    พงษ์ฤทัศน์
2. นางสาววราภรณ์    สายรัตน์
18 18 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงมนภัทร    นวลจันทร์
2. เด็กหญิงนฤมล    โพธิ์แจ่ม
1. นายนินาท    พลเดช
2. นางสาวพชรวรรณ    มะลิวัลย์
19 19 โรงเรียนบ้านหนองโน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายสมิทธ์    ตรีรัตน์
2. เด็กหญิงจิรนันท์    จันคำ
1. นายศิริศักดิ์    คำสา
2. นางสาวเสาวลักษณ์    แพงทรัพย์
20 20 โรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสิรินทรา    ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สวัสดี
1. นางวิไลวรรณ    ดอนอามาต
2. นางอิศราภรณ์    สุวรรณไตรย์
21 21 โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงจรันต์ลักษณ์    คนโทครบุรี
2. เด็กหญิงวีรดา    ดีสันเทียะ
1. นายฐณัฐ    เกรัมย์
2. นายนรินทร์    คำกายปรง
22 22 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายนวพล    สินธุสกุล
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    อู่ดี
1. นายนันทวุฒิ    สอนแก้ว
2. นางสาวไพลิน    สุกใส
23 23 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิตา    ศรีไกรเพ็ชร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สนิทชัย
1. นายณัฏฐ์    พฤกษามาลา
2. นายณัฐวัตร    วิบูลย์ศิริศักดิ์
24 24 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายอริญชัย    แก้วสง่า
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    สีดา
1. นายกิตติพงษ์    ระวิวรรณ์
2. นางสาวนุชจรัตน์    ดาลัย
25 25 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายทนาย    หลี่
2. เด็กชายกษิดิศ    วงศ์สาสนธิ์
1. นางสาวเพชรศิริวรณ    อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา    ประทุมมัง
26 26 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายคณิน    ชูกมล
2. เด็กชายกฤตภัค    ภูดอกไม้
1. นางกิ่งแก้ว    ปรีดี
2. นายวิรัตน์    ภูมิสาตร์
27 27 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    รินทอง
2. เด็กหญิงอรอนงค์    คำขจร
1. นางสาวนภาลัย    เบญจมาตร
2. นางนิภาพร    กองสอน
28 28 โรงเรียนบ้านหนองแวง (อ.น้ำเกลี้ยง) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    บุตรก่าน
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์    อินตาโย
1. นางสาวนิภาพร    คำเพราะ
2. นางยุพา    สีดา
29 29 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    รังสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิศาชล    นวลจันทร์
1. นางพัชราภรณ์    เข็มมะลัง
2. นายภัทรพล    บุษยะมา
30 30 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงวิชญาพร    ราตรี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    โคกคำ
1. นางศิริศิลป์    ขุ่มด้วง
2. นายอาคม    ขุ่มด้วง
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงสุชัญญา    อนุภาพไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงบุญธิดา    สุรินทร์
1. นางสาวจิรวัฒน์    นครศรี
2. นางสาวเฟื้องเพชร    ศรีพลี
32 32 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายกฤตยชญ์    อนันตภัณฑ์
2. เด็กชายวัชรวุฒิ    ทึนหาร
1. นางสาวระวิ    ขอมอบกลาง
2. นางสาวสุชะดา    ห่อทรัพย์
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายวรัญชิต    กุลเกล้า
2. เด็กหญิงทัศน์วรรณ    ศรีไสว
1. นางสาวดวงใจ    บุญมีประเสริฐ
2. นางสาวสิริกานต์    คำทองสุก
34 34 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายปฏิภาณ    พลอินทร์
2. เด็กชายนันทพัทธ์    สุดสงวน
1. นางพิณณพัฒน์    อภิวัชรารัตน์
2. นางสาวเสาวณีย์    ประเสริฐสุขโชติ
35 35 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    ทองพันธ์
2. เด็กหญิงนิรมัย    ทองเกลี้ยง
1. นายชัยวัฒน์    ทับแสง
2. นายประยุทธ    โพธิสิงห์
36 36 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายณัฐพนธ์    ชัยปัญหา
2. เด็กหญิงอธิติยา    แมดมิ่งเหง้า
1. นายวิทวัส    อินอุเทน
2. นายสุรศักดิ์    ชัยปัญหา
37 37 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงปรัชญา    กำแพงใหญ่
2. เด็กหญิงจิรนันท์    ปานพันธ์
1. นางสาวทัศยา    สิมาจารย์
2. นางรุ่งศิริรัตน์    โนนสูง
38 38 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายวิษณุ    โคตรคำ
2. เด็กหญิงอทิตยา    ลุนลาน
1. นายกริชติกร    อินทะวงษ์
2. นางสาวมณฑกานต์    อุปนันท์
39 39 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายฉัตรฟ้า    เคนสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุษยา    ทองลิ่มสุด
1. นางสาวมะลิดา    รอบรู้
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์    เพ็ญพร
40 40 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงรัชเนตร    ต่ายบุญ
2. เด็กหญิงจิรัญญา    สีหาใต้
1. นายธีรกานต์    ทองสุมาตร
2. นายมานะ    ม่วงมีรส
41 41 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายธนกฤต    บุญมีผล
2. เด็กชายกฤษฎา    ศิลาวรรณ
1. นางสาวเจนจิรา    อีสา
2. นางเย็นจิต    เถินมงคล
42 42 โรงเรียนบ้านนาดี (นาเยีย) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอรทัย    โทนันต์
2. เด็กหญิงฐิติพร    คำแพง
1. นายวิษณุกร    บุญเดช
2. นางสตรีรัตน์    ใจแก้ว
43 43 โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงมินตรา    จูมศรีสิงห์
2. เด็กหญิงรภัส    ไทยป้อม
1. นางสาววงเดือน    อินทร์เพชร
2. นางสาววริสรา    คอวนิช
44 44 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงวริศรา    สกุลเยี่ยม
2. เด็กชายอิทธิรัฐ    อินทรพาณิชย์
1. นายณัฐพงษ์    โพนสูง
2. นางสิรภัทร    เฮียงราช
45 45 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์    ทิพย์รีย์
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์    พินิจมนตรี
1. นางสาวชลลิกา    ธรรมเกตุ
2. นางสาวบุผาสวรรณ์    น้อยนิล
46 46 โรงเรียนบ้านหนองน้อย สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพรณัชชา    วงศ์เครือสอน
2. เด็กชายพิสิษฐ์    อุดทุม
1. นายธนากร    ยิ่งยืน
47 47 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายภูผา    สุทธิโสกเชือก
2. เด็กหญิงกนกวลี    ไชยบัง
1. นางสาววาสนา    เกษทองมา
2. นางสาวสุดารัตน์    สอนขาว
48 48 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายอธิภัทร    โลสันเทียะ
2. เด็กชายเจษฎากรณ์    โสภี
1. นางสาวธนิดา    ทาฤทธิ์
2. นางสาวสมฤทัย    คำพุ
49 49 โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายวีรภัทร    ลอดทอง
2. เด็กหญิงทัชชภร    ล้ำเลิศ
1. นางพรนิภา    ชูทรงเดช
2. นางรดา    โบราญประสิทธิ์
50 50 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงฐิติมา    พรมแสง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    แสนแก
1. นางสาวมณฑิกา    อุปทุม
2. นางสาวสุพรรณี    ฮาดภักดี
51 51 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    อินธิลาด
2. เด็กชายวงศธร    จรเข้
1. นางสาวพวงผกา    ไชยพิลา
2. นายภานุวัฒน์    โวหารกล้า
52 52 โรงเรียนบ้านเชียงกรม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณิชาดา    ศรีวันทา
2. เด็กชายปัญญา    ประสาริตะ
1. นางคนึงนิจ    แก้วบางพูด
2. นางแสงแก้ว    อิทธิพรม
53 53 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายจิรพงศ์    ชาตินุช
2. เด็กหญิงจิรัชญา    หาญณรงค์
1. นายวรชัย    พรเพชรประไพ
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ศรีชามก
2. เด็กหญิงศุภิสรา    เชื้อบุญมี
1. นายยุทธพงษ์    ทองหล้า
2. นางสาวสุรภา    ยศปัญญา
55 55 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายพรรณกร    แสงสว่าง
2. เด็กหญิงธนิดา    บุผู
1. นายพงษ์ศักดิ์    เจริญคุณ
2. นายสงกรานต์    บุญโสภาพ
56 56 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายนิติพัฒน์    โชคธนนิตินันท์
2. เด็กหญิงณิชา    ไมตรีแพน
1. นางสาวณิชรัตน์    แสงลี
2. นางธัญพร    ใบปอด
57 57 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายปริญญา    สาระสุข
2. เด็กชายกฤษฎา    แพงแสนทรัพย์
1. นายปิยะณัฎฐ์    ตั้งสกุล
2. นางภาวนา    แสวงนาม
58 58 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงโยษิตา    เสนสอน
2. เด็กชายกิตติพศ    ครองบุญ
1. นางสาวปิยา    สีหาทนันท์
59 59 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายณัฐนนท์    พลศรีพิมพ์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    ตรีเนตร
1. นางปรียาภัทร    สืบวงษา
2. นายศรัณยู    สนั่นเมือง
60 60 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    คุณล้าน
2. เด็กหญิงชนิชา    ก้องพิมาย
1. นางสาวจุฑารัตน์    สุขรัตน์
2. นายวีระ    ประเสริฐศรี
61 61 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอโนทัย    จันทอน
2. เด็กชายอนุชิต    พลเสน
1. นางสาวทิพวรรณ    รามฤทธิ์
2. นายนิวัฒน์    กองแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................