งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 239
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนาดอกคำ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร์    ศรีทา
1. นายโกวิทย์    แก้งดาพา
2 2 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงชาริสา    อินต๊ะสม
1. นางยุพิน    แก้วไตรรัตน์
3 3 โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายวิชยุตม์    เที่ยงปา
1. นายสุจิน    ประจำ
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ภูปลา
1. นางไพจิตร    เชื้ออ่ำ
5 5 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายนครินทร์    มะยุโรวาท
1. นายชัชวาล    ยุบลศรี
6 6 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงปลายฝน    ปัททุม
1. นางบัวระพา    ใจสู้ศึก
7 7 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    จันทลี
1. นางมะลิ    แต่งพงษ์
8 8 โรงเรียนบ้านนาเลิง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายมีโชค    บัวลอย
1. นายพจนาพงศ์    ทองติด
9 9 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงกัญฑริกา    ตะราษี
1. นางทองทิพย์    จันทรังษี
10 10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงยูนิต    เจตนาดี
1. นางณัฐวิภา    บุญทวี
11 11 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    เจริญสลุง
1. นายประพัฒน์    ศิริโสม
12 12 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงปภาวดี    รอดวินิจ
1. นายบุญส่ง    ทองแม้น
13 13 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงพิกุล    รสหอม
1. นางณัฐณิชา    พลภักดี
14 14 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    แก้วนาเหนือ
1. นางสาวสุธาทิพย์    น้อยบุดดี
15 15 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายธีระเดช    สีลากลาง
1. นางจิรภา    คุณแสง
16 16 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงรุจิรา    ศรีมาตร
1. นางนิตยา    ภูมิอาจ
17 17 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายธนงค์ชัย    สินสัมพันธ์
1. นางสาวจิรพร    โมรีย์
18 18 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงชนกนาถ    สาหมาน
1. นางสาวศรัญญาพร    พันธ์ทอง
19 19 โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกุญธิดา    สร้อยคำ
1. นางมยุริญ    สวัสดิ์มงคล
20 20 โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายกฤตภัค    โคตรนาแก
1. นางเหรียญทอง    นาโสก
21 21 โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายสุรเมธี    มุ่งอ้อมกลาง
1. นายฐิถิศักดิ์    เพิ่มพูน
22 22 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายเสถียรกิจ    มะโนชาติ
1. นางเจียมจิตร    พิรัมย์
23 23 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    เจิมปรุ
1. นางเสาวนีย์    ชาตะสุวัจนานนท์
24 24 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายศราวุธ    นิลแสง
1. นายณัฐพงษ์    เพริดพราว
25 25 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    รอดบำรุง
1. นางสาวธัญนันท์    นครศรี
26 26 โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เวียงสมุทร
1. นางสมจิตร    หงษ์ทอง
27 27 โรงเรียนบ้านแพงศรี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายต้นทอง    เบ้าทอง
1. นางละมุล    ศรีรักษา
28 28 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงณิชกมล    สอนจันทร์
1. นางพิไล    เจริญชัย
29 29 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงไพลิน    ทองอยู่
1. นายประสงค์    นาดี
30 30 โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณกานต์    ยุติรักษ์
1. นางดาราสรรค์    เขื่องสตุ่ง
31 32 โรงเรียนบ้านประสุข สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายรัชชานนท์    ช่างทองมะดัน
1. นางสาวธัญญ์ทิพา    กล้าหาญ
32 33 โรงเรียนบ้านไทยนิยม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายศรายุทร    กระแสโท
1. นายอุทัย    ทองอาจ
33 34 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงบุรินทณี    แขสระน้อย
1. นางสาวรัตนา    จองชนะ
34 36 โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงปลายฝน    ทีสุกะ
1. นางชญาณ์ภัทร    สิงห์งอย
35 37 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    สิมารัตน์
1. นายพันธ์ศักดิ์    เย็นใจ
36 38 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    ศรีทอง
1. นายณรงค์เดช    ฉิมแสง
37 39 โรงเรียนบ้านคำแคน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    ลอไกรเพ็ชร
1. นางจารุวรรณ    ทองประเสริฐ
38 40 โรงเรียนบ้านวังคางฮูง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงญาณสุดา    จิณาวัลย์
1. นายกษมา    สาเกตุ
39 41 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายชูเทพ    สล้างสิงห์
1. นางติตาพร    จันทะวงษ์
40 42 โรงเรียนบ้านนาเรือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายคงวุฒิ    บุญเพ็ง
1. นางวรรณภา    สุวรรณโท
41 43 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงขวัญนภา    สุขโนนทอง
1. นายบุญสม    ผังรัมย์
42 44 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงนิชญา    น้อยหลุมเหลา
1. นางอรอุษา    พินิจมนตรี
43 45 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงดารุณี    ภูเก้าแก้ว
1. นางวิจิตร์นาวัน    ภูแล่นกี่
44 46 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ไชยทองพันธ์
1. นายวิศรุต    อุดมลาภ
45 47 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    อาจศิลา
1. นางละออ    สิมมะลา
46 48 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาวดี    วระจันทร์
1. นางสุวพร    เห็มทอง
47 49 โรงเรียนบ้านตั้งใจ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑานรินทร์    หาดี
1. นายอุดมพร    ไตรศรี
48 50 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์    ชัยภักดี
1. นางจิราพร    สุดสาร
49 51 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสุภาพร    เลขนอก
1. นางสุจิตรา    กระเดา
50 52 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวริษา    ภูจวง
1. นางสาวมุกดา    เชิดชน
51 53 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ศรีไชโยรักษ์
1. นายอนุชา    วงศ์คำสิงห์
52 54 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิตา    จันทะพินิจ
1. นางกัณฐิกา    ยศปัญญา
53 55 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายทัศนัย    ชมมอญ
1. นางรุ่งอรุณ    ฦๅกำลัง
54 56 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายภูวดล    เทียมสระคู
1. นายลิขิต    คำกอง
55 58 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพรพิมล    แก้วมงคล
1. นางสาวพรสวรรค์    ดำเหลือ
56 59 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายวรวุฒิ    วีสม
1. นางสาวกุหลาบ    คำศรี
57 60 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายจิตติพัฒน์    ว่องไว
1. นางละมัย    ศรีตะสังข์
58 61 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงนันนรินทร์    นันทะ
1. นางอรวรรณ    ตาตะมิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................