งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 237
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    หะธรรมวงษ์
1. นางอนุชิดา    ลากูล
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายนิติพงษ์    นามบำรุง
1. นายดาวรุ่ง    ฉอสันเทียะ
3 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอรอนงค์    เหล็กเพชร
1. นางวิไลวรรณ    คุลีดี
4 6 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวกาญจณา    ภูธรเลิศ
1. นางประภาพรรณ    โคตรุชัย
5 7 โรงเรียนบ้านบ่อทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงมลทิณี    มณีโชติ
1. นายไพรัตน์    วันสันเทียะ
6 8 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายชัยอนันต์    แสนทวีสุข
1. นางสำเริง    แสงวิเชียร
7 10 โรงเรียนบ้านวังปลัด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงนงนภัส    ต่อแก้ว
1. นางสมบัติ    พันพม่า
8 11 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงรัชนีกร    บัวมะดัน
1. นางจินตนา    ขอดจันทึก
9 13 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายสมหวัง    พงษสุระ
1. นางนารีรัตน์    สมัครผล
10 14 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงฐิตาภา    ทุมสิทธิ์
1. นางเนตรนรินทร์    อินทพันธ์
11 17 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายปรียะพงษ์    แสงทอง
1. นางลักษณาวดี    เวียงแสง
12 18 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สมรักษ์
1. นางสาวน้ำฝน    ศรีคำ
13 19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์    วงค์ภูธร
1. นางสาววนิดา    ไชยมงกุฏ
14 20 โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร 1. นางสาวเอวิภา    แข็งแรง
1. นายคำฮาง    รัชอินทร์
15 21 โรงเรียนบ้านท่าตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายทินกร    ทินกระโทก
1. นายกฤษณะ    แตงกระโทก
16 22 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงจารุณี    ศรีจันทร์
1. นางสาวนิ่มนวล    ผินสู่
17 23 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    จ้องกลาง
1. นางฐิตารีย์    นวโลหะกุล
18 25 โรงเรียนบ้านนาเลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายณัฐวุฒิ    จุไธสง
1. นายอารีย์    ปาสานะเก
19 26 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ภารจรัส
1. นางนงนุช    เขียวไกร
20 27 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    ฝอยวารี
1. นางอุบล    บุญสวัสดิ์
21 28 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๐) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงชฎาพร    สิมณี
1. นางสาวกัญสุรีย์    ทองคำ
22 29 โรงเรียนบ้านเสมา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงศิริกุล    ทองเกล็ด
1. นางสุปราณี    ช่างบุ
23 31 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายมังกรทอง    ทาบุราณ
1. นางกอบกุล    คำจันทร์
24 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ทองทัศนีย์พร
1. นางอรอุมา    เลี้ยงวงษ์
25 33 โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายภาคภูมิ    สุชัยราช
1. นางดารา    เรืองแสง
26 36 โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโอง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงมยุรี    คำชนะ
1. นางปิยะพร    เฉลยพจน์
27 37 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงลัดดา    รามศรี
1. นางเพ็ญศรี    ชูเลิศ
28 39 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ขุนผจง
1. นายอุไร    เลขสันต์
29 40 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นายชัชวาลย์    ปะระมะ
1. นายชาญชัย    ปานเดชา
30 43 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นางสาวน้ำ    ดวงแสงเหล็ก
1. นายประสงค์    แสนหล้า
31 44 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายกิตติภพ    พันธุกาง
1. นางฐิติพร    ศรีถาพร
32 45 โรงเรียนโคกเครือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นายสหวรรษ    สอนคำหาร
1. นางวนิดา    เกษทองมา
33 46 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายวิชิต    โถชาลี
1. นายนำพล    ถาปันแก้ว
34 47 โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    ผุยคำภิ
1. นางสาวกัญจน์รัตน์    วชิรธรรมกุล
35 48 โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. นางสาวธิดารัตน์    เตชะชัย
1. นายชรินทร์ชัย    มูลสุวรรณ
36 49 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    เหล่าเลิศ
1. นางเจษฎาวตี    สุจริต
37 50 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงปรียานุช    ดีทั่ว
1. นางศิริ    เหล่าโคตร
38 51 โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงโสรญา    โพธิ์ศรี
1. นายสยมภู    พวงปัญญา
39 52 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจันจิรา    วิชัยศรี
1. นางสาวมุกดา    เชิดชน
40 53 โรงเรียนบ้านวังกะทะ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายชินวัตร    แสงชนะ
1. นางสาวปิยวรรณ    แก้งคำ
41 54 โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงพรนภา    แก้วยม
1. นางสาวจินตนา    ศรีพรหม
42 57 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุธิตา    พรมวงษา
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์    วงศ์แสนไชย
43 58 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤติธี    อินธิไชย
1. นางวาสนา    ชวนชม
44 59 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงยุราวัลย์    ดำนอก
1. นางสุมาลี    จอดนอก
45 60 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    ขันนารัตน์
1. นายแสวง    วรหสังค์
46 61 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    หล้าพุฒ
1. นางนวลตา    จันทร์ศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................