งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 236
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านโพน สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายพีรวัฒน์    บุตรวิลัย
1. นางนันทนา    เกษทองมา
2 2 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงตติยา    ฮวบกระโทก
1. นางกัลยาณี    วิโมกข์รัตน์
3 3 โรงเรียนบ้านโคกเก่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงชดาภรณ์    อาญาเมือง
1. นางสาวกิตติยา    แก้วหล้า
4 4 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศรัญญา    เนาศรี
1. นางชวัลลักษณ์    พิทักษ์แสงใส
5 5 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายสุเมธี    แสงจันทร์
1. นายมาตรฐาน    ศรีเงินดี
6 6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายพีรภัทร    แสงประไพ
1. นายประยงค์    ทวีวงศ์
7 7 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงสุวิมล    วงค์คำจันทร์
1. นางสายตา    ขจรภพ
8 9 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายสมภพ    ใยวังหน้า
1. นายพรรวินท์    ศรีนารัตน์
9 10 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นายกรวิชญ์    บุญอาจ
1. นางสุพิน    เสนาพรหม
10 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงดลนภา    เพียรจันทึก
1. นางเกตวิไลวรรณ    อักษรโกสินทร์
11 12 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สงวนทอง
1. นางภัทรวดี    โพธินาแค
12 13 โรงเรียนบ้านแซรไปร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    ฮุยงาม
1. นางพิมลสิริ    โพธิ์สังข์
13 14 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ศรีทอง
1. นางอรวรรณ    แสงเกตุ
14 15 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงเจติยา    วินทะวุธ
1. นายบุญชนะ    มาลาหอม
15 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายฌาณิชย์    บุญกันยา
1. นางชลฎา    นามโคตร
16 17 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    ช่วยหาญ
1. นางอาทิตยา    ซ้อนหา
17 18 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงแสงจันทร์    สายแวว
1. นางสุพรรณี    สีนาค
18 19 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยา    ไชโย
1. นางสาวณัฎชาญานิษ    เมฆทรัพอนันต์
19 20 โรงเรียนบ้านดงหลวง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายเขษมศักดิ์    รุ่งแสง
1. นางเครือวัลย์    ปานอีเม้ง
20 21 โรงเรียนบ้านกอกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายอภิรักษ์    ดิษจังหรีด
1. นางสุภัตรา    ทศานนท์
21 22 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร    ศรีจันทร์
1. นางสาวนิ่มนวล    ผินสู่
22 23 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงเยาวภา    ปลากลาง
1. นางสาวสุวิภา    เนตรนางรอง
23 24 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงก้อย    ไชยจัก
1. นางธัญภัสมณฑน์    วงศ์ปลั่ง
24 25 โรงเรียนบ้านนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปาฏิหาริย์    เลาะไธสง
1. นางสาวมาริษา    ปุริมายะตา
25 26 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงอารีญา    กำจัดภัย
1. นางนงนุช    เขียวไกร
26 27 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายสุรจิตร์    บุญทศ
1. นายวิวัฒน์    ประดิษฐ์ศิลป์
27 28 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราวดี    จันทรมาตร
1. นายสุรศักดิ์    ปัสราษฎร์
28 29 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงนฤมล    พูนเจริญ
1. นางสาวรัตนาภรณ์    กังสันเทียะ
29 30 โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    เคนโพธิ์
1. นางขวัญใจ    พิลาบุตร
30 31 โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายรัชภูมิ    คำโบราณ
1. นางขจร    กองทุน
31 32 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายมหาชัย    ทะวงษ์
1. นางสาวสุนันทา    ยางนอก
32 34 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายวิทวัส    ประคองดี
1. นายธานินทร์    ทองดา
33 35 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายเจนรงค์    คำหาร
1. นางสาวปริศนา    อภัยโคตร
34 36 โรงเรียนบ้านปฏิรูป สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงเมษา    ศรีศักดิ์นอก
1. นางเพ็ชรัชดา    พรมโคตร
35 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    เรืองมณีนพ
1. นางเบญจพร    เรืองมณีนพ
36 38 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงรุ้งนภา    อินที
1. นางพิศมัย    ศรีวรมย์
37 39 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปาล    บรรดาศักดิ์
1. นางโสภณา    ทาสา
38 40 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายณัฐพงศ์    นามอาษา
1. นางสาวชลลดา    อุระสนิท
39 41 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายธนโชติ    ปานสนาม
1. นางจันทร์จิรา    บุตรเกตุ
40 42 โรงเรียนบ้านหนองศิลา (พรชุมชนวิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกุลจิรา    ศรีวงษา
1. นางปาณิสรา    ประชุมแดง
41 43 โรงเรียนห้วยชันวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงปนัดดา    สิงหล้า
1. นางนริศรา    จันทะนาม
42 44 โรงเรียนบ้านท่าควาย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายเศรษฐศิริ    อุปทุม
1. นายพลชัย    แก้วก่า
43 45 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    ทองอุ่น
1. นางไพฑูรย์    ภูมิโคก
44 46 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายณัชพล    นวลเพ็ญ
1. นางสาวเอมอร    พิยารักษ์
45 47 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายฐิติวัฒน์    แก้วพิภพ
1. นายเดชา    สอนนวล
46 48 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายปาฏิหารย์    ศรีวาโสม
1. นางสาวสุทธิวรรณ    สังเกตุ
47 49 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงชนิตา    พุดลา
1. นางสาวกนกอร    บุญมั่น
48 50 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงกมลชนก    บุญคง
1. นางสุนันทา    บุญคง
49 51 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงจิดาภา    ทองสุขนอก
1. นายเจษฎา    ดงอุเทน
50 52 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายชัยมงคล    ศรีสมรส
1. นางสาวพัชรีย์    ถาวรพัง
51 53 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายศิรายุทธ    คำดุลย์
1. นางสาวริณญาอร    แสงกุดเลาะ
52 54 โรงเรียนบ้านโป่งชี สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงนีรนาฏ    เชื้อบุญมี
1. นางสาวจินตนา    ศรีพรหม
53 55 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงชุดาวัลภ์    เตยจังหรีด
1. นางเนตรชนก    สุขเอนกนันต์
54 56 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายชาตรี    วิชัย
1. นางสุภาณี    กุลสาร์
55 57 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงไอริณ    ธานี
1. นางสาวนุสรา    พรมพินิจ
56 58 โรงเรียนบ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวิภาวนี    พะยะคะจิตร
1. นางวราพร    ลูกไทย
57 59 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร    แปดด่านจาก
1. นางพิมพ์วิภา    สมอหมอบ
58 60 โรงเรียนวัดน้ำไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายสิทธิพล    อุดทาเวียง
1. นางสาวรุ่งนภา    วิเศษกูล
59 61 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ชัยคำ
1. นางจารุวรรณ    จันทร์ใบ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................