งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 234
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนโพนสว่างวังเย็น สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายอนุสรณ์    หงษ์บินมา
1. นางณิชาภัทร    ศรีทนนาง
2 2 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายปิญะ    มงคลฝั่ง
1. นางวิจิตรา    ตากกระโทก
3 3 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงดารณีนุช    นุวงศ์
1. นางบัญญัติ    ประจันบาล
4 4 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายเจมส์ภพ    ไชยนนท์
1. นางสาวสุจิตาพัช    โสดาปัดชา
5 5 โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงทิชากร    ประเสริฐสังข์
1. นางสาวสายสมร    ชื่นชม
6 8 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอภิรมภรณ์    ทองล้วน
1. นางนุชนี    ทาตระกูล
7 9 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายสุพจน์    นารถชมสา
1. นางสาวฤทัยรัตน์    หงษ์ชูตา
8 10 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายประณัย    ต่อสกุล
1. นายนิกร    ชมดี
9 11 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงฉันทัช    ทับจันอัด
1. นางรัชดา    พุดขุนทด
10 17 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายนนทชัย    อันภักดี
1. นางสาวยุพยงค์    พรมลา
11 18 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. นางสาวจิตฤทัย    อินทรัพย์
1. นางสาวอทิตยา    ลุนละบุตร
12 19 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอารยา    กรมเมือง
1. นางเพ็ญพิชชา    ภูผากัมปนาท
13 20 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายไตรยพงค์    คำมุงคุณ
1. นางหทัยทิพย์    คำมุงคุณ
14 22 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายบารมี    ใหญ่รัมย์
1. นายขจรยศ    สินศิริ
15 23 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงนิตยา    จงจอหอ
1. นางเนาวรัตน์    กาญจนะแก้ว
16 25 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิษา    พุ่มสาเกษ
1. นางพิกุล    ไตรโพธิ์ท่อน
17 27 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นายปัญญา    บุญอภัย
1. นายปัณณวิชญ์    กิจศิริวัชรมณี
18 28 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายวัชรพล    ชูรัตน์
1. นางธมนวรรณ    อวิรุทธิ์จินดา
19 29 โรงเรียนบึงคำคู สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงดาวใจ    วิจารณ์
1. นางอัชฌารัตน์    พรหมเศรณี
20 33 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงฤทัยวรรณ    โค้วบุญเจริญ
1. นางยุพิน    แต่งผิว
21 37 โรงเรียนบ้านผือ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายวัชรากรณ์    ศรศรี
1. นายปรัชญา    ถ้ำกลาง
22 38 โรงเรียนบ้านสำราญ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายกฤตกร    ภาคทอง
1. นางเสริมสวย    ค้าธัญญะ
23 39 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    กองพร
1. นางสาวมลฤดี    คำผุย
24 41 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายเอกพร    ผลาผล
1. นางสาวทองสุข    พลทะกลาง
25 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์    กฤษณะกาฬ
1. นางสาวสุพรรณี    ดวงแก้ว
26 43 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงภัสรา    มูลตรีเสา
1. นางรจนา    ธงชัย
27 44 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงวารุณี    กุคำรักษ์
1. นางสาววรรณภา    แง่ไชย
28 45 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ราชมนตรี
1. นายสุริยา    ไชยศรีหา
29 46 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงนัยนา    ทิพชาติ
1. นางเนาวรัตน์    เรืองรุจี
30 48 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงอัจฉรา    คำบุดดี
1. นายกรภัทร์    กัลปดี
31 49 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายเกียรติวัฒน์    บุญตวง
1. นางสาวพัชมณ    ยงเพชร
32 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายวรวุฒิ    บุญคำ
1. นางสาวสุกัลยา    เทพวงศ์
33 56 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงปิยภรณ์    หาระพันธ์
1. นางอำพร    มะปัญญา
34 60 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณษา    อรรคฮาด
1. นางสิริปัญญ์    ศรนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................