งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 233
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายชัยนาท    ทาสุคนธ์
1. นายนิรุต    กองขา
2 2 โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    จันทร์ดา
1. นางกนกวรรณ    บรรดาศักดิ์
3 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายวุฒิชัย    วากุรัมย์
1. นางยานี    บุญประสิทธิ์
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายนราวิชญ์    สระงาม
1. นางหัสดี    สระงาม
5 5 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ใจเกษม
1. นางลัดดา    อัฒจักร์
6 6 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สายสินธุ์
1. นายพิชิต    ธารพันธุ์
7 7 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ศิริคุณราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงศุภกัญญา    ชัยจำรัส
1. นายหนึ่ง    เฉลิมหมู่
8 8 โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณฑนา    ทองชุม
1. นางสาวสิริพร    มนัส
9 9 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายปรเมศร์    บุระวงศ์
1. นางอวยพร    จรัสแผ้ว
10 10 โรงเรียนบ้านโคกไทร สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวัตร    มีแก้ว
1. นางสาวกัณธชรัสม์    นาดี
11 12 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายภูวดล    วงษ์ดา
1. นายชัยวัฒน์    อาษานอก
12 13 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ    แหวนเงิน
1. นางนันทา    อุ่นใจ
13 16 โรงเรียนบ้านไคสี สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    วงค์คำหาญ
1. นางจิราลักษณ์    ทองลาด
14 17 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แผลงตัน
1. นางสาววัลลภาภรณ์    มาลาชาสิงห์
15 18 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงปลิตา    หมายมั่น
1. นางสาธิตา    บุญต่อ
16 19 โรงเรียนบ้านดอนโด่-โคกเลียบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงญานิศา    เหลากลม
1. นางจินตนา    พรทิพย์
17 20 โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอรนุช    คำมุงคุณ
1. นางสาวโสภา    ศรีสุภา
18 21 โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    บุญเคลือบ
1. นางน้ำฝน    เยี่ยงอย่าง
19 22 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงประภัสสร    แก้วสมนึก
1. นายนิสิต    สุขสำราญ
20 24 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายปิยวัช    พลวาปี
1. นางอุบล    บุญเริ่ม
21 25 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวราภร    จันทร์วิเศษ
1. นายทองอินทร์    เตชะแก้ว
22 26 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายวชิราวุฒ    ปายแสง
1. นางสาวนุชนาถ    การอรุณ
23 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    คชอินทร์
1. นางนฤมล    ตะภูเขียว
24 28 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายปิยชนม์    ชนะวงศ์
1. นางสาวสุกัญญา    คำศรี
25 30 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    จำปาทุม
1. นางสาวสุปรัชญา    ศรีเสน
26 31 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงวัลภา    หอมสมบัติ
1. นางนิรมล    จิตภิลัย
27 32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายจักรภัทร    เทียนเทศ
1. นางณัฐธิดา    วงศ์รัตนากร
28 33 โรงเรียนบ้านหนองด้วงวังประทุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายพุฒิพงศ์    ภูบัวบาง
1. นางสาวคณิต    เลขตระโก
29 34 โรงเรียนบ้านขนวน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายศรเทพ    นิลทัย
1. นางดรุณี    บุญต่าง
30 35 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายทศพล    สืบสุวรรณ์
1. นางอัญชลี    หมวดจุ้ย
31 36 โรงเรียนบ้านนาเต่า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายจตุพล    โพนดวงกรณ์
1. นางสาวจินตนา    ปากดี
32 37 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    เพ็งคำปั้ง
1. นางบุญกอง    น้อยพรหม
33 38 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายชัชรินทร์    คำไพ
1. นางสาววิพาภรณ์    บุญก้อน
34 39 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงผกามาศ    ไชยพันโท
1. นางสาวจรูญลักษณ์    พรสี่
35 40 โรงเรียนบ้านสะแบง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายนราธิป    กาลวิบูลย์
1. นายนิติวัฒน์    กาลวิบูลย์
36 41 โรงเรียนบ้านข่อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะพร    ศรีรัตนพันธ์
1. นางสาววิยะดา    จันดา
37 42 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายณัฐพล    ทองอ่อน
1. นายกิตติพันธ์    ปัญญานุภาพ
38 43 โรงเรียนบ้านหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เวฬุบรรณ์
1. นางลัดดาวัลย์    สร้อยมณี
39 44 โรงเรียนบ้านดงบัง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงเอมิกา    จันแรม
1. นายสมรัก    โสมศรี
40 45 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายธนากร    ภูมิทอง
1. นางเนตรนภา    ชารีรักษ์
41 46 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงอภัสรา    บุตรจันทร์
1. นางสุจิตรา    ใครบุตร
42 47 โรงเรียนบ้านซำบุ่น สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    รัตนบุรมย์
1. นางศุภางค์    ใต้ชัยภูมิ
43 48 โรงเรียนบ้านสิงห์ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายปรัชญา    ชูรัตน์
1. นางจิตติมา    คุณพาที
44 49 โรงเรียนบ้านนางเข็ม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    แจทอง
1. นางนงค์คราญ    คุณารักษ์
45 51 โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายคชาวุฒิ    เอื้อนกระโทก
1. นางสาววนิดา    คำแก่นแก้ว
46 52 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรธิพา    มัฐผา
1. นางวชิรา    จันทคัต
47 53 โรงเรียนบ้านดอนกอก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงพรสุดา    กลายชัยภูมิ
1. นายธาดา    เอี่ยมสูงเนิน
48 54 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายสิทธิพล    ซ้ายสวย
1. นางปฐมาภรณ์    มิ่งแก้ว
49 55 โรงเรียนบ้านสันติสุขการไฟฟ้าอุปถัมภ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    ศรีหาวัตร
1. นางรุ่งอรุณ    ฦๅกำลัง
50 56 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    อาปะมาเถ
1. นางสาววิมลลักษณ์    เหล่าขัติยะ
51 58 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุนัทรี    ศรีระวัฒน์
1. นายมนัส    อินลี
52 59 โรงเรียนบ้านโนนตะโก สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    โตเจริญ
1. นางสาวภานุริต    คำใบ
53 60 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงฟ้าใส    เฝ้ากระโทก
1. นางการุณา    นาคินชาติ
54 61 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงเมลิกา    พินิจเจริญ
1. นายโกสินทร์    ทุมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................