งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 231
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายอาคม    สีดี
2. เด็กชายปวริศ    อุบลบาน
3. เด็กชายสุรยุทธ    สีหา
1. นางสาวศิวพร    คุณาธิป
2. นางอารุณ    มังบู่แว่น
2 2 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายต้นตระกาล    แสงจันทรา
2. เด็กชายฉัตรมงคล    เศียรกระโทก
3. เด็กหญิงกัญญาภัค    เศษกระโทก
1. นายทศกัณฑ์    ขวัญเมือง
2. นางสาวเอื้อมพร    สนิทชัย
3 3 โรงเรียนบ้านท้องเรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายอานัส    ท่าหาญ
2. เด็กชายกิตตินัน    เสาทอง
3. เด็กหญิงอำพร    นิโรจน์รัมย์
1. นางทองม้วน    เพชรเลิศ
2. นางสาววิลาวรรณ    บุญครอง
4 4 โรงเรียนหนองกุงวังแสง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายธีรพงษ์    แสนคูณ
2. เด็กชายศิลายุ    ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงกานติมา    ไชยราช
1. นางบานเย็น    แก้วศรีสุข
2. นายพิทักษ์    วงษ์ศรีจันทร์
5 5 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายสุรชาติ    จรบุรมย์
2. เด็กชายกิ่งพล    พลเยี่ยม
3. เด็กชายธนัช    แก้วมณี
1. นายพลภักร์    สมภักดี
2. นางสุกรรณ์ยา    มีแวว
6 6 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายขจรศักดิ์    อสุชีวะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์    วิชาดี
3. เด็กหญิงเพชราวรรณ    พลเสนีย์
1. นางวลาภรณ์    ฤาไกรศรี
2. นางไพบูรณ์    แสงเพชร
7 7 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    แฝงโพธิ์
2. เด็กชายศุภกิตต์    นามวงษา
3. เด็กหญิงโสมนัสษา    วงษ์ฬา
1. นางประกอบกุล    มณีวรรณ
2. นายประสาน    พาชนะ
8 8 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายกิตติธัช    สายสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุพิศ    ม่วงคำ
3. เด็กชายฐิติวัสส์    ทรัพย์มูล
1. นายทัศพล    จันทป
2. นางสำราญ    สมหวัง
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายนนทชัย    ประกอบศร
2. เด็กชายศิรวิญช์    มาตะรักษ์
3. เด็กชายณัฐพัทธ์    ธีระอกนิษฐ์
1. นางประพิศ    ทรงวิชา
2. นางสาวรัศมี    กวนฮางฮอง
10 10 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายถิรวัฒน์    มุขเพ็ชร
2. เด็กชายสุรักษ์    ยิ่งอาจหาญ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เสนุชัย
1. นางสาวกาญจนา    มั่นยืน
2. นางสุพิชฌาย์    สวายสมสีกุล
11 11 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายสุริยา    บัวนาค
2. เด็กหญิงวราลี    ตากิ่มนอก
3. เด็กชายพีรณัฐ    งามมะเริง
1. นายวิชัย    จันทร์สูงเนิน
2. นางสาวสายสุดา    แจ่มเรือน
12 12 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    สนธิลา
2. เด็กชายนรินทร์    เถาชาลี
3. เด็กชายอาทิตย์    แสนคำภูมิ
1. นางนิชชาวัลย์    ครองสุข
2. นางภัทรวดี    โพธินาแค
13 13 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอธิชา    พงษ์วัน
2. เด็กชายอาณัติกานต์    ดวงมณี
3. เด็กชายรัชชานนท์    นวลหงษ์
1. นางสาวชลัดดา    ขันบรรจง
2. นางวีราพัชร์    ศรีดาพันธ์
14 14 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายณัฐกรณ์    สุขยิ่ง
2. เด็กหญิงสุวิมล    อินทรประสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรพิมล    โทพล
1. นางจันทนา    ศรีทอง
2. นางรัญญา    อ่อนดี
15 15 โรงเรียนบ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายนวพล    ซาฮาม
2. เด็กชายภูษิต    ภูสิงห์
3. เด็กชายกิตติธร    ดวงจันทร์โชติ
1. นางนิตยา    ถาสอสุด
2. นางศิริพร    บุษบง
16 16 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงปนัดดา    วาริน
2. เด็กหญิงจิตรา    อุวอง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    พระสุรักษ์
1. นางพิกุล    ราษี
2. นางลฎาภา    พรมพิมพ์
17 17 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายไตรภพ    สุรมาตย์
2. เด็กชายปฎิภาณ    ไชยแสง
3. เด็กหญิงสาริกา    คำวิมล
1. นายสุระ    ศรีเหลี่ยมงาม
2. นายอดิศร    วิธุสุวรรณกุล
18 18 โรงเรียนบ้านโคกชำแระ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธวัชชัย    พิมพาเกษ
2. เด็กชายจักรพัฒ    กันตา
3. เด็กหญิงอลิสา    สุภะผา
1. นางบุษบา    ชุมทอก
2. นางปอริน    อินทร์นอก
19 19 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายฐาปกรณ์    พรหมชาติ
2. เด็กชายธีระพัฒน์    พวงเงิน
3. เด็กชายหัสดิน    หอมเย็น
1. นางนุชนาฏ    บิลทะศรี
2. นายสุมนศักดิ์    ตาลผาด
20 20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    พรหมเสนา
2. เด็กชายธีรวัฒน์    นารีนุช
3. เด็กชายธีรวัฒน์    พรหมเสนา
1. นางสาวกฤษณา    ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวรัตนพร    บรรลุพร
21 21 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายธนชัย    นันกระโทก
2. เด็กชายกิตติชัย    ชอบแก้ว
3. เด็กชายอนุชิต    จันละออ
1. นางจิรภา    สมนาม
2. นางมัลนิกา    ติชัยพะเนา
22 22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายเอเธน    พิมพ์วรรณา
2. เด็กชายสุระเดช    ทองประโคน
3. เด็กชายณัฐดนัย    เชือกรัมย์
1. นางสาวนันทนิด    พิมพ์วรรณา
2. นายพัฒนพงษ์    จงใจงาม
23 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายศุภณัฐ    ถินจะบก
2. เด็กชายชินวัตร    เนื่องกระโทก
3. เด็กหญิงฐิติมา    ศรีจันทร์
1. นางสาวณิชชารีย์    จันทกล
2. นางสาวสุธาทิพย์    มาลัย
24 24 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายสุริยา    แก้วไพรวัน
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    ลุยตัน
3. เด็กหญิงญาณิศา    โทพันธ์
1. นาย สุรวิทย์    ศรีวรบุญ
2. นางสาวพัทธนันท์    จันทร์แก้ว
25 25 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายปรเมศวร์    ปะโมทะโก
2. เด็กชายนิรัตน์ศัย    ปราเทือง
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    บุระภักดิ์
1. นางสาวนิติยา    บุญตาแสง
2. นางมณีรัตน์    พนาดร
26 26 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    โลหะสาร
2. เด็กชายชัยพร    อนันทวรรณ
3. เด็กหญิงกนกอร    เดชอุทัย
1. นางสาวปวีณา    การประเสริฐ
2. นางศิริวรรณ    โคตะวินนท์
27 27 โรงเรียนรัฐประชา 509 สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายกฤตานนท์    คำวีระ
2. เด็กหญิงศุภมาศ    ธรรมสุข
3. เด็กชายรักษ์ไทย    จันดี
1. นางสาวจุรีลักษณ์    ราชวงษ์
2. นางวิไลลักษณ์    ยงยืน
28 28 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายคงคา    สิงห์ภิรมย์
2. เด็กชายอลงกรณ์    แพงมา
3. เด็กหญิงศิริรัตน์    ยอดแสง
1. นางทองอินทร์    ภูภักดี
2. นางบำรุง    วรรณรัตน์
29 29 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์    มุ่งชอบกลาง
2. เด็กหญิงจิดาภา    เหล็กมา
3. เด็กชายพิภัทรพงษ์    แรตสันเทียะ
1. นายนิธินันท์    วิมุกตานนท์
2. นางพรพิมล    มีสุวรรณ
30 30 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายประวัตรพร    ไชยสงค์
2. เด็กชายทรงกรต    คามะนา
3. เด็กหญิงภัคจิรา    พิพิษ
1. นางวิลัยพร    สีพันดอน
2. นางสำเริง    ทองสง
31 31 โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายรัฐศาสตร์    คำสวัสดิ์
2. เด็กชายวิจิตรจินดา    นามวิเศษ
3. เด็กชายธนกร    อเนกะเวียง
1. นางสาวพิศเสวต    สุดวิเศษ
2. นางสาวภัทราภรณ์    ประชานันท์
32 32 โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายศิราวุธ    ยอดผล
2. เด็กชายธิติ    แสนเย็น
3. เด็กหญิงอรปรียา    ขาวสุข
1. นางสาวนงเยาว์    ไม้ดี
2. นางสาวลัดดา    แก้วไธสง
33 33 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายภานุพงศ์    สีดาว
2. เด็กชายจิรายุ    สารวงษ์
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    อิสาบุตร
1. นางสาววิไลลักษณ์    เหมะธุลินทร์
2. นางสังวาลย์    คลังชำนาญ
34 34 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายนวพล    แพงแก้ว
2. เด็กชายปวริศ    ตนตรง
3. เด็กชายสิริกร    เปรียบกล้า
1. นางกัญญา    บุญขาว
2. นางเครือวัลย์    สายกระสุน
35 35 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    มะลิทอง
2. เด็กหญิงปาณิตา    จิตเสนาะ
3. เด็กหญิงสโรชา    มูลบุตร
1. นางสาวจิระนิตย์    สุขบัติ
2. นางสาวอมรรัตน์    รัตนศรี
36 36 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายสุกฤษฎ์    อุ่นกลม
2. เด็กชายภาณุพงษ์    ไชยกา
3. เด็กชายพีรพัฒน์์    สาวันดี
1. นายปกรณ์    อุ่นกลม
2. นายเอกภพ    ชัยปัญหา
37 37 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์    รัตนวัน
2. เด็กหญิงศุภิสรา    เฟื้อยจันทึก
3. เด็กหญิงสุปลายคณา    สมัครศรี
1. นายสาตรสุข    ทรงพระ
2. นางสุมณฑา    สืบเพ็ง
38 38 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    อินทรดี
2. เด็กชายณภัทร    บัวชุม
3. เด็กชายอิสระ    ภู่นิยม
1. นางรองจิตร    ภูมิลุน
2. นางเพ็ญพิศ    บัวชุม
39 39 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ปัสสา
2. เด็กหญิงชุติมา    คำอ้วน
3. เด็กชายวิทวัส    สังวงค์
1. นายประจักษ์    พันธ์จันทร์
2. นางอุบลวรรณ    เพชราเวช
40 40 โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายลัญจกร    ปัดชาเขียว
2. เด็กหญิงนิชกานต์    สาลีมาตร
3. เด็กหญิงวชิราพร    กุดนอก
1. นางณภัสนันท์    สมพอง
2. นางวราภรณ์    ศรีบุญเรือง
41 41 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงนันทนา    วรวงค์
2. เด็กชายพุทธางกูล    เจษฎา
3. เด็กชายเพชรไพรินทร์    เวียงนนท์
1. นายนครินทร์    มานะดี
2. นางอมร    แสนยะบุตร
42 42 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายสุรภัทร    จริงประโคน
2. เด็กชายเทวินทร์    น้ำนิล
3. เด็กชายเทวินทร์    สีดี
1. นายพลวัชร์    สุทธิบุตร
2. นางเมตตา    ไชยกุล
43 43 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงลินวันนา    ประภูชะกา
2. เด็กหญิงปวีณา    ถาวงษ์กลาง
3. เด็กหญิงศศิวิมล    สอนชะเดช
1. นางชุติกาญจน์    ลีเขาสูง
2. นายสมเด็จ    ปาเขียว
44 44 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายสราวุธ    จาวหอม
2. เด็กชายธนัชชา    พลทราย
3. เด็กชายธนาทร    ยิ่งยืน
1. นางสาวนภาพร    รองทอง
2. นายสมถวิลน์    แง่พรหม
45 45 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงละอองเดือน    บุษดี
2. เด็กชายรังสิมันต์    สายมาลี
3. เด็กหญิงละอองดาว    บุษดี
1. นางกัลยา    เลิศล้ำ
2. นางไพเราะ    ภูมิสายดอน
46 46 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายพิฑูรย์    ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายณัฐพล    พิศหวงค์
3. เด็กชายธนวัฒน์    สมบูรณ์
1. นายทนงศักดิ์    อาจหาญ
2. นางศิริกานต์    อาจหาญ
47 47 โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายชัยภัค    แสงมาลา
2. เด็กหญิงมาริษา    ประแดงอ่อน
3. เด็กชายกิตติพงษ์    หวังจิตร์
1. นางสมควร    ศรีโยธา
2. นางเสาวนีย์    มีชิน
48 48 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    สาระบัว
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา    สระคำจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล    อารนะจินดา
1. นางสาวณัฐกัญญา    ชวีวัฒน์
2. นางมัณฑนา    กันหาวรรค
49 49 โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐญา    แสนกล้า
2. เด็กหญิงศรัญรัตน์    เสนามาตย์
3. เด็กหญิงรัตนา    พลัดสาธิกร
1. นายปิยะ    สร้อยจิต
2. นางสมพร    พูนสุข
50 50 โรงเรียนบ้านโนนเชือก สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงพิมเจริญ    พงโคกสี
2. เด็กหญิงธีรภัทร    วิจิตจี
3. เด็กหญิงสุธาสินี    โมดำ
1. นางสาวสิรภัทร    ปูนกลาง
2. นางสุนันทา    บุญคง
51 51 โรงเรียนบ้านหญ้าคา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายพงศกร    ศรีตะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ปะบัวบาน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ดงคำสี
1. นายเด่น    อุทัยสา
2. นายโกญจนาท    ด่านกลาง
52 52 โรงเรียนดงง่ามนางาม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    จาตุเทน
2. เด็กชายยศพนธ์    ขอบสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์    ศิริ
1. นายฉัตรวุฒิ    อิ่มชมชื่น
2. นางรุจีรัตน์    อิ่มชมชื่น
53 53 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายธนวัฒน์    สังขนิษฐ์
2. เด็กชายศุภทิน    สุนเจิม
3. เด็กชายนิรุต    คิดการ
1. นางสาวรจนา    ดาบภูเขียว
2. นางอุไร    จงกลาง
54 54 โรงเรียนบ้านท่อน สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายธนภัทร    โพตะวันณะ
2. เด็กหญิงอัญชลิกา    ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    วันนา
1. นางสาวจุฑามาศ    ทองปั้น
2. นางวัชรี    โสภารักษ์
55 55 โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายสุธาพิเชษฐ    เวชยานันท์
2. เด็กชายธนภัทร    คลังภูเขียว
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    งามภูเขียว
1. นางชยารัศน์    ภูแลนปิว
2. นางธัญธนัตถ์ศรณ์    ประมูลศิลป์
56 56 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายอภิรชัย    ศรกล้า
2. เด็กชายกฤติน    กางโหลน
3. เด็กชายอภิรักษ์    กางโหลน
1. นางครวญคิด    เข็มพิลา
2. นางสาวมาณิกา    ศิริพรรณ
57 57 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายอนุชา    ปุชัยเคน
2. เด็กชายจักรตุรงค์    คชาเพ็ชร
3. เด็กชายทศพล    แก้วกาหลง
1. นางกาญจนา    ผาบจุงกุง
2. นางสาวชนัญชิดา    พั้วพวง
58 58 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอติชัย    ศรีมาลา
2. เด็กชายชาญณรงค์    โล่ห์คำ
3. เด็กชายธีรพงศ์    แสงคำ
1. นางพัดสิน    ดำมา
2. นางสาววิมลรัตน์    หาญจิตร
59 59 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายสิริศักดิ์    มาระศรี
2. เด็กชายวันชนะ    หล้าลุน
3. เด็กชายดนัย    ยกเเก้ว
1. นางธีราภรณ์    หอมทอง
2. นางสายฝน    ศรีมหาพรม
60 60 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายสาริน    ทิพย์อักษร
2. เด็กชายสุรเชษฐ์    ใสกระโทก
3. เด็กหญิงชัญญานุช    อินพะเนาว์
1. นางกันติชา    อ่อนปะคำ
2. นายปัญญา    ตามประหัตถ์
61 61 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธีรเทพ    พิมพ์ดี
2. เด็กชายเอกราช    คล้ายหล่อ
3. เด็กหญิงรัตนา    โคธิเสน
1. นางฤทธิ์สมร    วงศรีแก้ว
2. นางวิไลลักษณ์    เหล็กสัก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................