งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    ดวงแสงจัน
2. เด็กหญิงเมษา    ทีทา
3. เด็กชายพณวัฒน์    ศรีจันทะ
1. นางบุญเจมส์    จำวงค์
2. นางพนิดา    จันทจร
2 2 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงนธิญา    คิดสำโรง
2. เด็กหญิงไพรำ    แนะกระโทก
3. เด็กหญิงจิราพร    จ่าอ่อน
1. นายวัฒนา    สุมาลุย์
2. นายสวัสดิ์    นามไธสง
3 3 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงวัลลภา    ภูมิพันธ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ    อาจทวีกุล
3. เด็กหญิงอลิศรา    สิมมา
1. นางสาวสุชาดา    สิงห์โพนทัน
2. นายสุวัฒน์    ทับทันธนากูล
4 4 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจุฑามาส    ถาเรืองโคตร
2. เด็กหญิงจินดารัตน์    ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงสุมิตา    วงศ์น้อย
1. นางบังอร    สุขรมย์
2. นางอำไพ    ราชวงษา
5 5 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นางสาวจิดาภา    ศิริสุนทร
2. นางสาวอริศรา    นามไพร
3. นางสาวจิระประภา    ดาน้อย
1. นางบาหลี    กิยะแพทย์
2. นางบุษบา    อุประ
6 6 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวศศิวิมล    สรศรี
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์    หอมเนย
3. เด็กหญิงชลดา    วิชาชัย
1. นายธีรศักดิ์    จอมทรักษ์
2. นางมนัสชนก    อุดมดี
7 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงนพรัตน์    จันทร์เสน
2. เด็กหญิงพรชิตา    คำเล็ก
3. เด็กชายภานุวัฒน์    ชำนาญ
1. นางฐิติรัตน์    เจริญวงค์
2. นางสกุณกานต์    เชื้อจันอัด
8 8 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายสุขสันต์    อินทร์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงอัญมณี    ไชยสัจ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส    พงศ์นันทวรรธ
1. นางจิรสุดา    เกษมปัญญาพล
2. จ.ส.อ.สุนทร    กิ่งจันทร์
9 9 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายจิรวัฒน์    พิษสุวรรณ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    คำมุนนา
3. เด็กหญิงเกศรินทร์    อ่อนจงไกร
1. นายวรางกูร    ซีด้วง
2. นางสาวสลิตตา    วงศ์ษาพาน
10 10 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงนิฐิพร    แสวงสุข
2. เด็กหญิงปนัดดา    ลิดวิชัย
3. เด็กหญิงอารียา    ประเมนทอง
1. นายจิรายุทธ    ดุจจานุทัศน์
2. นางสาวพนิตสุภา    ขาวงาม
11 11 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ศรีสุข
2. เด็กชายพีรพงษ์    กลิ่นแก้ว
3. เด็กชายธนศักดิ์    พลทิพย์
1. นายประมุข    แก้วล้วน
2. นางศิริวรรณ    แก้วล้วน
12 12 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชาวดอน
2. เด็กหญิงกาญจนา    สักการี
3. เด็กหญิงอภิญญา    แขวรัมย์
1. นางประนอม    ทมโคตร
2. นางสุธาสินี    ตรีวิเศษ
13 13 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. นางสาวพรธิกา    บุญทอง
2. นางสาววนิดา    ปรือปรัก
3. นางสาวศรีสุดา    ปรือปรัง
1. นายทนง    ยืนตน
2. นางอามร    ยืนตน
14 14 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายสราวุธ    สุนาอาจ
2. เด็กชายกิตติภพ    ธรรมม่วงไทย
3. เด็กชายระพีพัฒน์    เทพทอง
1. นางสุจินตนา    โมกขรัตน์
2. นางสุดาทิพย์    มังคะวัฒน์
15 15 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นางสาวบัณฑิตา    วะสมบัติ
2. นายภาณุพงศ์    เนื่องมัจฉา
3. นางสาวพรสวรรค์    ไกรษร
1. นางสาวเสงี่ยม    ยาดโยชน์
2. นายแฉล้ม    พลทำ
16 16 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงขวัญชีวา    ทองหล่อ
2. เด็กหญิงอันธิกา    บุญยะโพธิ์
3. เด็กชายกรกฎ    โพธิทักษ์
1. นางกาญจนา    ศรีจันทร์
2. นางชุลีพร    ศรีแก่น
17 17 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายปิยะศักดิ์    ถูวะศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา    อุไร
3. เด็กชายนันทวัฒน์    บุญประคม
1. นายณรงค์ฤทธิ์    บุญโสม
2. นายประยนต์    จันทร์เขียว
18 18 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. นางสาวอภิญญา    เฉลิมศรี
2. นางสาวกัลยารัตน์    ปงกันคำ
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    ชำนาญเวช
1. นายประจักษ์    ศรไชย
2. นายรณกฤต    เดชากุลตระกูล
19 19 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นางสาวจันทกานต์    พรมราช
2. เด็กหญิงสุธิตา    ทุมยา
3. นางสาวนิสา    ทองมา
1. นางลำปาง    ชายผา
2. นายสาคร    ชายผา
20 20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 1. นางสาวศิริยากรณ์    พรหมเสนา
2. นางสาววชิรญาณ์    พันธุ์ดี
3. นางสาวพรสวรรค์    สีจันดี
1. นางสาวกฤษณา    ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวรัตนพร    บรรลุพร
21 21 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายเอกรินทร์    ด้วงกระโทก
2. เด็กชายจิรายุทธ    ป้อกระโทก
3. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    เต้นกระโทก
1. นางปิยะมาศ    บุญยะมัย
2. นางสาวพิชญากาญจน์    นวชีวพัฒน์
22 22 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. นายฐิติพงษ์    นุแรมรัมย์
2. นายวุฒินันท์    กางรัมย์
3. นายพงศกร    มีสุด
1. นางสาวพรพิมล    โกยรัมย์
2. นายศุภกฤต    โกยสวัสดิ์
23 23 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายนตพงษ์    สนหมื่นไวย
2. เด็กหญิงเขมมิกา    สนหมื่นไวย
3. เด็กหญิงกันนิกา    กิ่งโคกกรวด
1. จ.ส.อ.ประมวล    ทับทัน
2. นางศุภัสสา    ผากาเกตุ
24 24 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    โพธิ์ปัตตนา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ฤทธิ์บำรุง
3. เด็กชายสุทธิรักษ์    โสภี
1. นาย สุรวิทย์    ศรีวรบุญ
2. นางเกษตะนา    ศรีวรบุญ
25 25 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นายอรรถกร    รามศรีดา
2. นางสาวกนกวรรณ    ดงกาวัน
3. นางสาวเยาวลักษณ์    หวังสุข
1. นางสาวกฤษณา    คุณแก้ว
2. นางสาวลำเทียน    ภูสีฤทธิ์
26 26 โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ไชยลา
2. เด็กชายนุติพงษ์    พันธู์สำโรง
3. เด็กชายสันฐฺิติ    ปัสเสน
1. นางศิริวรรณ    โคตะวินนท์
2. นางสมสุข    โรจนพร
27 27 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นายเทพพนม    ประขันธ์
2. นายธัญญวุฒิ    คำจำปา
3. นายเป    มะลิวัลย์
1. นางบังอร    หล้าบุตรศรี
2. นางสมปอง    สาชนะสุพิน
28 28 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายฐิติกร    ผาสุข
2. เด็กชายฐิติพงษ์    พวงจันทร์
3. เด็กชายธวัชชัย    อ่อนจันทร์
1. นางสาวพรรนิพา    แก้วพวง
2. นายพูล    วงศ์ษา
29 29 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงปภัสสร    ศรีทอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    พันนายม
3. เด็กหญิงสุทธิดา    หงษ์แสน
1. นายนิธินันท์    วิมุกตานนท์
2. นางพรพิมล    มีสุวรรณ
30 30 โรงเรียนบ้านคำโซ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายกิตติ    สังสีราช
2. เด็กชายวัฒนากร    พลหลง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    รถน้อย
1. นางสาวนัยนา    ผ่านบุตร
2. นางเอื้องภรณ์    วิชาโคตร
31 31 โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวรัตนภรณ์    นนตานอก
2. เด็กหญิงวิชชุดา    อับไพชา
3. นายเกียรติศักดิ์    มอมหม่าย
1. นางสาวณัฐธยาน์    ดอนอ่่อนเบ้า
2. นางสาวดวงใจ    ศิริอามาตย์
32 32 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายอนุรักษ์    โนนตานอก
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า    เครือบุญ
3. เด็กหญิงจีรวรรณ    จันทีนอก
1. นางก่วง    แคนดา
2. นางสาวจารุวรรณ    ธนะทองพิทักษ์
33 33 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวนงลักษณ์    โพธิ์มา
2. เด็กหญิงสุกัญญา    เพลียวิเศษ
3. นางสาวพรทิวา    เพ็งพระจันทร์
1. นางดำเนิน    สิงห์แสง
2. นายอุดร    สิงห์แสง
34 34 โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรพินท์    ศรีลาไลย์
2. นายสุุธิมนต์    สืบมา
3. เด็กชายภาคภูมิ    อบรม
1. นางกานดา    เผ่าศิริ
2. นางสาวสายรุ้ง    เรืองสุขสุด
35 35 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายบุรินทร์    พิมพ์บูรณ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์    มณีกัญย์
3. เด็กชายชายากร    อุตมพรม
1. นางกฤษณรัตน์    วะชุม
2. นางปัทมาภรณ์    ม่วงมูลตรี
36 36 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงปริมวรา    พิมภาค
2. เด็กหญิงวุฒิพร    ไชยเทศ
3. เด็กหญิงอัญธิชา    เพชรโสภา
1. นายณัฐวุฒิ    วรรณวงศ์
2. นางผ่องใส    ธนภัทรพงศ์
37 37 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    วิจิตร
2. เด็กหญิงนภเกตน์    อุ่นแดง
3. เด็กหญิงมาลีรัตน์    อุปทัง
1. นางฉันทนา    จำปาสุข
2. นายอัษฎาวุธ    สุวรรณดี
38 38 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายพีรพัทร์    เหลืองอ่อน
2. เด็กชายศุภวัฒน์    สังกา
3. เด็กชายสินสมุทร    ดอกพุฒ
1. นางนงคราญ    อักขระ
2. นายไชยโรจน์    อักขระ
39 39 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาววรากรณ์    อ่อนคำลุน
2. นางสาวสุรินดา    พันธ์พงษ์
3. นางสาววลิดา    พึ่งบารมี
1. นางพรรณี    ชาหลักคำ
2. นายสำราญ    ใบยพฤกษ์
40 40 โรงเรียนบ้านปอพาน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงจินดารัตน์    โนนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    ชายนอก
3. เด็กหญิงพนิดา    มาตย์นอก
1. นางสมหมาย    ทับธานี
2. นายอรงกรณ์    งามชัยภูมิ
41 41 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. นางสาวชนิดา    บ่อคุ้ม
2. นางสาวเนตรชนก    เมืองหนองหว้า
3. เด็กหญิงมินตรา    แก่นจำปา
1. นายพลากร    จันทร์ซ้าย
2. นายสัมฤทธิ์    มืดทัพไทย
42 42 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจิราพา    สุวรรณะ
2. เด็กหญิงอินธิรา    เฉลิมรัตน์
3. เด็กหญิงจามจุรี    อัมภรัตน์
1. นายวีระชัย    ไม้เลิศหล้า
2. นางเสาวนีย์    ไม้เลิศหล้า
43 43 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นายมินธดา    เสนาดี
2. นายภานุวัฒน์    หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงปิยธิดา    นามิ่งขวัญ
1. นางจิตลดา    แสนบุราณ
2. นายสถิตย์    แสนบุราณ
44 44 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี สพป. สกลนคร เขต 3 1. นายสัญญา    วรรณวัตร
2. นายวีระพัฒน์    แก้วกล้า
3. เด็กชายพสชนัน    คำพิลา
1. นายนราธิป    ไพชยนต์
2. นายอัสนี    อ้มพรม
45 45 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นายมนตรี    พาพานทาง
2. นางสาวปณิดา    ปกาเวสา
3. เด็กชายเอกนันท์    สังวรณ์
1. นางกนกวรรณ    ปัญญาประชุม
2. นางประนอม    บัวทอง
46 46 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายสิทธิโชค    เชื้อหาญ
2. นางสาวพนัดดา    แสงโยธา
3. นางสาวอาทิตยา    ไชยศรี
1. นางรัตนวัณณี    คำวงษ์
2. นายสิทธิชัย    ลามคำ
47 47 โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎา    ด่านไธสง
2. เด็กหญิงหงษ์สา    อะวะตา
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    สระภูทิพย์
1. นางสาววาสนา    นามวงษา
2. นายเรืองวิทย์    สิงห์สุวรรณ
48 48 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายทิวไผ่งาม    บุญธรรม
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    เข็มเพชร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    น้อยใส
1. นายปรวีร์    ประจวบสุข
2. นางประภาพร    ประจวบสุข
49 49 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายจีรศักดิ์    อุไรพันธ์
2. เด็กชายวัชชิระ    ขุนทอง
3. เด็กชายกิตติพงษ์    วงษ์คำจันทร์
1. นายชัยยุธ    นาเมืองรักษ์
2. นายพงศธร    ตระกูลศักดิ์
50 50 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์    จรพิมูล
2. เด็กหญิงอรพรรณ    พิมพา
3. เด็กหญิงอนุรุธ    จันดา
1. นายกุศล    บำรุงบ้านทุ่ม
2. นางขนิษฐา    เวอจาเฮ้าสกี้
51 51 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงนิตยา    สุดชา
2. เด็กหญิงอภัสรา    นามวงษา
3. เด็กหญิงชลธิชา    ไชยโคตร
1. นางนิรัฉรา    ปัญญาชนะวงศ์
2. นางเพ็ญนิตย์    เมตตา
52 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายพุทธิพงศ์    ทองใส
2. เด็กชายภูริทรรศน์    วัฒนชัย
3. เด็กชายพรพิพัฒน์    ผ่องแผ้ว
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ตู้คำภา
2. นางสาวศิระกาญจน์    อะนันเอื้อ
53 53 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายภัทรานิษฐ์    คุ้มโนนจาน
2. เด็กชายยอดชาย    ดวงประทุม
3. เด็กชายอดิเทพ    จันทร์เจริญ
1. นางสาวมลฤดี    วีระพันธุ์
2. นายวันชัย    ดวงลูกแก้ว
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายนันทวัตร    วังคีรี
2. เด็กชายก้องไกล    ตันตุลา
3. เด็กชายบุรัสกร    ศรีทาสังข์
1. นางธนพร    สลีอ่อน
2. นายมีชัย    สุคงเจริญ
55 55 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายสหภูมิ    บุญชูสร
2. เด็กชายวงศ์พัทธ์    บุตะเขียว
3. เด็กหญิงศศิธร    ป้องทัพไทย
1. นายสมชาย    อธิวาโส
2. นายสมพรชัย    บุตรวาปี
56 56 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราวดี    ปัดกอง
2. เด็กหญิงพัชรี    อนุฤทธิ์
3. เด็กหญิงนริศรา    เบี้ยไทยสง
1. นางภาพร    ศรีบุญเรือง
2. นางสาวอัมรา    สัตยพันธ์
57 57 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงเพลินพิศ    รักษาภักดี
2. เด็กหญิงภัทรจิราณ์    เงินเร็ว
3. เด็กหญิงวรนุช    ศรีจันทร์
1. นายสมภาร    ศิลาคม
2. นางไพบูลย์    สุวรรณเลิศ
58 58 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ปัสสาคำ
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    อยู่เย็น
3. เด็กชายวรวิทย์    วรรณโสภา
1. นางสาวจินตนา    ลุสมบัติ
2. นายนพดล    จำปาเทศ
59 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นางสาวนิจฉรา    ปุราทะนัง
2. นางสาวกนิษฐา    หารมาก
3. เด็กหญิงวรรณวิภา    คำหารพล
1. นายคนอง    หาญลำพัง
2. นางปาตีนันท์    หาญลำพัง
60 60 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ช่างรัมย์
2. เด็กหญิงสุพรรษา    พ่อค้า
3. เด็กหญิงเจนจิรา    แก่นหล้า
1. นางสาวศยามล    สุขรัตน์
2. นายสมชาย    สุขรัตน์
61 61 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    โคตรวิทย์
2. เด็กหญิงสุราทิพย์    ขันตีสะพังหลวง
3. เด็กหญิงอรัญญา    สองเมือง
1. นางสาวมุกดา    พลเรือง
2. นางหนูแดง    ศรีวาลัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................