งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 226
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายพัชรพล    ดาวันดี
2. เด็กชายกฤษณะ    สวรรค์คงคา
3. เด็กชายสรวิชญ์    ใจอ้อม
1. นางฉัตรแก้ว    ไสยะกิจ
2. นางแสงเดือน    หมั่นพลศรี
2 2 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายอดุลย์    โมพันดุง
2. เด็กชายฉัตรทอง    เศียรกระโทก
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร    เศษกระโทก
1. นายวัฒนา    สุมาลุย์
2. นายสวัสดิ์    นามไธสง
3 3 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายธีรนัย    สร้อยชา
2. เด็กชายศุภกิจ    อินชู
3. เด็กหญิงพิราภา    ชัยรถ
1. นายวีรสิทธิ์    เกษรนวล
2. นายสุวัฒน์    ทับทันธนากูล
4 4 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายกฤษฎา    ขวดชัยภูมิ
2. เด็กชายอภิวัฒน์    เนื่องไชยศ
3. เด็กชายยสินทร    ศรีสมบัติ
1. นายธรรมนูญ    อัฒจักร์
2. นางศศิอร    ศรีอำไพวราภรณ์
5 5 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายสิทธานุภาพ    ผลโยญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    จันทะคัต
3. เด็กชายไชยา    หงจันทร์อัด
1. นางบานเย็น    นันทะสิทธิ์
2. นายสุพันธ์    อุดมฤทธิ์
6 6 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายคณาวุฒิ    พุทธษาวงค์
2. เด็กหญิงจิตสุภา    ปูนาศรี
3. เด็กหญิงเนตรนภา    ราชดี
1. นางสาววาสนา    ไชยพรม
2. นางเจษราภรณ์    ม่วงจันทร์
7 7 โรงเรียนบ้านแก้งยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายศุภราช    กบกลางดอน
2. เด็กหญิงนุชจิรา    สุราภา
3. เด็กชายชานนท์    กันพยา
1. นางสาววริทยา    ประเสริฐ
2. นายศิรา    จานแสน
8 8 โรงเรียนบ้านท่าลาด สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายกฤษตเมธ    สุธรรมวิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐชยา    สุธรรมวิจิตร
3. เด็กชายอรรถชัย    ธรรมสัตย์
1. นายสุกฤษฎิ์    ทองปัน
2. นายเมธี    สุดหล้า
9 9 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงกันยา    ชีด้วง
2. เด็กชายดานุพร    แสนศรี
3. เด็กชายธีรภัทร    ทันใจ
1. นางสาวฤทัยรัตน์    หงษ์ชูตา
2. นายวรางกูร    ชีด้วง
10 10 โรงเรียนบ้านเถกิง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายชรินทร์    ชัยพา
2. เด็กชายณัฐพล    รามณี
3. เด็กชายกิตติธัช    คำควร
1. นางสาวพยอม    ยิ่งยงค์
2. นางรุ่งอรุณ    สุเรรัมย์
11 11 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายณัฐนันท์    งามจันอัด
2. เด็กชายบุญฤทธิ์    มณีโชติชัยสกุล
3. เด็กชายธนภัทร    ช่วยพรมราช
1. นางสาวกาเหว่า    ตาเสือ
2. นายประมุข    แก้วล้วน
12 12 โรงเรียนบ้านหนองครก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงนภัสรา    โยยรัมย์
2. เด็กชายทักสินน    โยยรัมย์
3. เด็กชายทักสินัน    โยยรัมย์
1. นางกรรณิการ์    ยาวรัมย์
2. นางสาววิมลรัตน์    ดอกพรมลา
13 13 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงวิชญา    วังหอม
2. เด็กหญิงปวิณสมร    สังวรณ์
3. เด็กชายพงศภัค    แก่นสนธิ์
1. นายวีระชาติ    ไชยชาญ
2. นางสาวอารีรัตน์    พงษ์สุระ
14 14 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพัชลิดา    นราวัง
2. เด็กหญิงพิตตินันท์    ศาลาน้อย
3. เด็กชายณัฐพงษ์    พลพุทธา
1. นางจันทนา    ศรีทอง
2. นางสาวชวนพิศ    พันธ์นาเหนือ
15 15 โรงเรียนบ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายภานุมาศ    ปัตถามา
2. เด็กชายพีรภัทร    ดงอุเทน
3. เด็กชายรพีภัทร    ภูดาษดวง
1. นายชัยวุฒิ    อันทะแสง
2. นางสาววลัยพร    ภูวงษ์
16 16 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายภัทรพล    แก้วนาคูณ
2. เด็กชายกีรติ    ต้อนจันทร์
3. เด็กชายวรทัต    พรประสิทธิ์
1. นางจริยา    ชานันโท
2. นางพิกุล    ราษี
17 17 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายวราวิชช์    ทองละออ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    แสนบุตร
3. เด็กหญิงปริชาติ    แสงสี
1. นางทิพวรรณ    ชัยรินทร์
2. นางสาวหัทกานต์    บุญละคร
18 18 โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงชไมพร    มีคำนิล
2. เด็กชายธนะวุฒิ    สมชาติ
3. เด็กชายกฤษฎา    สุกรี
1. นางสาวชนาพร    สร้อยมาลุน
2. นางสาวนิตยา    ดวงโสภา
19 19 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายวชิรวิทย์    หงษาวัน
2. เด็กหญิงนิตยา    โลหะชาติ
3. เด็กชายวรวุฒิ    ปิ่นธุรัตน์
1. นางลำปาง    ชายผา
2. นายสาคร    ชายผา
20 20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายเรืองวุฒิ    บุทธิจักร์
2. เด็กหญิงขนิษฐา    อุณวงค์
3. เด็กหญิงเมธาวี    ขันแข็ง
1. นางสาวชุติมณฑน์    บุทธิจักร์
2. นางสาวณัฐกานต์    ปริปุรณะ
21 21 โรงเรียนบ้านหนองนกกวัก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายอนุรักษ์    อัคฮาด
2. เด็กชายวีรภาพ    สาพิมาย
3. เด็กชายคมชาญ    นานกระโทก
1. นางจิรภา    สมนาม
2. นายธนากร    เสาแก้ว
22 22 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายชาญชัย    แหน่งกระโทก
2. เด็กชายกณวรรธน์    กางรัมย์
3. เด็กชายสงกรานต์    สุมหิรัญ
1. นางสาวธานทิพย์    สุยารัมย์
2. นางสาวสันทนี    ศรีสุวงค์
23 23 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายนฤเบศร    พูนสวัสดิ์
2. เด็กชายรณชัย    มุละชิวะ
3. เด็กชายคมกริช    ชิดโคกสูง
1. นายสุเมธี    หมั่นพิทักษ์พงศ์
2. นายเทพดนัย    รุมเสลา
24 24 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงจิราพร    ยี่สุ่น
2. เด็กหญิง กิราพร    ลุยตัน
3. เด็กหญิงชฎาภา    ศรีไพร
1. นางเกษตะนา    ศรีวรบุญ
2. นางสาวเกษแก้ว    น้อยมิ่ง
25 25 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงบุญญาณี    วงษ์เทศ
2. เด็กชายคิรากร    บุบผาโต
3. เด็กชายเจษรายุทธ    หอมจันทร์
1. นางสาวณัฏพินันท์    ศรีบุญเรือง
2. นายสมพร    แข็งพิลา
26 26 โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายวรชิต    วรเสริม
2. เด็กชายภูริพัฒน์    พิชิตมาร
3. เด็กชายชลทิศ    บุญทองล้วน
1. นายนพพงศ์    คงสมมาตร์
2. นางโสภา    ลากอก
27 27 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอนุรักษ์    จันแย้ม
2. เด็กชายพงศธร    พันโน
3. เด็กหญิงธันยพร    ระหา
1. นางธีรภา    วรรณา
2. นายภูเบศร์    ชื่นชม
28 28 โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายศิรวิทย์    วงษา
2. เด็กชายธนากร    บุญคาน
3. เด็กชายอานนท์    วิมลศรี
1. นางสาวพรรนิพา    แก้วพวง
2. นายพูล    วงศ์ษา
29 29 โรงเรียนบ้านจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายนพพร    เจือจันทร์
2. เด็กหญิงตุลยา    อังคะสี
3. เด็กชายอนุวรรณ    เพ็งพุดซา
1. นายนิธินันท์    วิมุกตานนท์
2. นางพรพิมล    มีสุวรรณ
30 30 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายนรินทร์    บุตรพรม
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ยะฟู
3. เด็กชายวายุ    น้อยหว้า
1. นางสาววาสนา    สีลุน
2. นางวิระวรรณ    สมบัติราช
31 31 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายทรงยศ    หินแก้ว
2. เด็กหญิงอินทิรา    ชินทะนาม
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ลุนจันทา
1. นางจุไรพร    สาวิกันย์
2. นางอรุณรัตน์    ดรเสนา
32 32 โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสาธิกา    แก่นหมั่น
2. เด็กหญิงอาระยา    แทนบุญมี
3. เด็กหญิงนันทนา    ครองชื่น
1. นางจารุณี    พิมพ์ขนิษฐ์
2. นายยุทธจักร    พิมพ์ขนิษฐ์
33 33 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายสิทธศักดิ์    ไทยอาสา
2. เด็กชายยุทธนา    ทานิสุด
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    ศรีชัยภูมิ
1. นายอุดร    สิงห์แสง
2. นางสาวเพ็ญนภัส    ระนาท
34 34 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายภาณุพงศ์    กาญจนรัตนา
2. เด็กชายสนธิ    ปิติ
3. เด็กชายศุภกร    งามประจบ
1. นายณัฐกุล    นามอภิชน
2. นางเพ็ญประภา    ทองบ่อ
35 35 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    คำรัง
2. เด็กหญิงกัญญา    มาโยธา
3. เด็กชายพิทักษ์ชัย    จันทภูมิ
1. นางสุธาวดี    สุริโย
2. นางเข็มทอง    พงษาปาน
36 36 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    วงค์คำ
2. เด็กหญิงธีร์วรา    แก้วฝ่าย
3. เด็กหญิงสุธาสินี    คำเกษ
1. นางนันทิยา    บุตรสุวรรณ์
2. นางนิภาลัย    ยะภักดี
37 37 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพรม    ไพรวรรณ
2. เด็กชายธนพล    สารโภคา
3. เด็กชายธนกรณ์    แหวนหล่อ
1. นายสาตรสุข    ทรงพระ
2. นางสุมณฑา    สืบเพ็ง
38 38 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายธนกร    ดวนทรัพย์
2. เด็กชายไกรวิชญ์    สีสุธรรม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    พลเขต
1. นางนงนุช    บัวสาย
2. นายเทพกรณ์    แก้วมณีชัย
39 39 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายณัชพล    โพธา
2. เด็กชายวัฒนพล    บุญราศรี
3. เด็กชายมงคล    เรื่อนจันทร์
1. นายนิเทศ    นนทกุล
2. นายพลชิต    ยิ่งยืน
40 40 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายเจษฏา    ตากลม
2. เด็กชายธวัชชัย    โพธิ์ถาวร
3. เด็กชายธนาพล    ปัดถาวะโร
1. นางลัดดา    อินทรประเสริฐ
2. นายอุดมศิลป์    ทองอินทร์
41 41 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายจีรวัฒน์    สมุทรหล้า
2. เด็กชายธนพล    ชิมชม
3. เด็กชายตรีภพ    กิ่งเมือง
1. นางนิ่ม    แสนบุญเรือง
2. นายประเสริฐ    โพธิขำ
42 42 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายวุฒิพงศ์    ลาทวี
2. เด็กชายกฤษดา    น้อยคำตัน
3. เด็กชายจรัมพร    สิทธิษา
1. นางนิมิตร    ภิญโญ
2. นางเพ็ญศรี    ภิญโญ
43 43 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงพนัสดา    เบ้าประทุม
2. เด็กหญิงพรพรรณ    ขาวแดง
3. เด็กหญิงอินทิรา    ปากศรี
1. นางกนกพิชญ์    ศิริสุข
2. นางสาวนิโลบล    วรรณพงษ์
44 44 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    วรรณศิลป์
2. เด็กชายประพันธฺ์ศักดิ์    สำลี
3. เด็กชายสะดารัตน์    สมจันทร์
1. นางวงค์เดือน    ศรีสมยา
2. นางสาวเนตระญา    ปัญจันทร์สิงห์
45 45 โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐภูมิ    ภูสง่า
2. เด็กชายธนพล    ภูวงษ์
3. เด็กชายธนพล    ภูนาชัย
1. นางจุฑาภรณ์    ปุณะตุง
2. นางอัยลฎา    ภูมิชูชิต
46 46 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายปรเมศวน์    ยมโคตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์    พรรื่นเริง
3. เด็กชายทินกร    มะโหรี
1. นายทนงศักดิ์    อาจหาญ
2. นางทรรศนีย์    สุระโคตร
47 47 โรงเรียนบ้านนาโก สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายราเมศร์    โลหะเวช
2. เด็กชายนราธร    บุดดาเวียง
3. เด็กชายมงคล    แสนโบราณ
1. นายรณกฤต    ไชยคีนี
2. นางละออง    พิมแหวน
48 48 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายศุภฤกษ์    นิศารัตนชัย
2. เด็กชายธนาวุฒิ    แสนโคตร
3. เด็กชายศุภสิทธิ์    ประสารศรี
1. นางสาวณัฐกัญญา    ชวีวัฒน์
2. ว่าที่ร้อยโทถวัลย์    นาเวียง
49 49 โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายรังสิมันต์    ทองมาก
2. เด็กชายศรัณย์    บัวซ้อน
3. เด็กชายสมชัย    ทองมาก
1. นายธวัช    นาคกระแสร์
2. นางสาววิสา    พรหมบุตร
50 50 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    อาจวิชัย
2. เด็กหญิงวิชญาดา    โสดาวัน
3. เด็กชายจักรพงษ์    ศรีวัตร
1. นายธีรยุทธ    จิ่มอาษา
2. นางสุวีณา    ฉิมพลี
51 51 โรงเรียนบ้านหนองเต่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายภาคิน    นามมีชัย
2. เด็กชายภานุเดช    นามมีชัย
3. เด็กชายปิติกร    แสงฮาด
1. นางอรพิมพ์    ขอบ่มกลาง
2. นางอุไรวรรณ    โคตรชาลี
52 52 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายมานะศักดิ์    วิบูลย์กุล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    ทองแสง
3. เด็กชายขันติยา    พรหมวงศ์ศา
1. นายธงชัย    พลอินทร์
2. นางอรอนงค์    ยามา
53 53 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    มะนาวนอก
2. เด็กชายภูริภัทร    ถนอมสัตย์
3. เด็กชายดนุสรณ์    อ่อนตา
1. นางพัฒน์นรี    ขอพันดุง
2. นางสาวอุทุมพร    ถนอมสัตย์
54 54 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายนรินทร์    โม้เหี้ย
2. เด็กชายรัชชานนท์    นนทการ
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    ศรีบุรินทร์
1. นางสาวนิภาภรณ์    บุราณ
2. นางเพ็ญประภา    ลองคำ
55 55 โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    อิงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    ตาลศรี
3. เด็กชายอนุรักษ์    เหนียวจันทึก
1. นางณัฐนันท์    แก้วมูลมุข
2. นางสุกัญญา    บำรุงกูล
56 56 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายสหพัฒ    โพธิ์งาม
2. เด็กชายอนันต์สิทธิ์    ทองโคตร
3. เด็กชายจักรภัทร    พลราษฎร์
1. นางพรรณี    ถาวรจิตร
2. นางสาวเปรมสิณี    ช่างยา
57 57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพล    เป้าภูเขียว
2. เด็กชายพนัส    คนเพียร
3. เด็กชายราเชนทร์    อ้วนลาน
1. นางสาวจิตราภรณ์    ชาเรืองเดช
2. นางสาวสุพิชฌา    บิดานารา
58 58 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายศักดิ์ศิภัทร    นุแรมรัมษ์
2. เด็กชายอิสระ    คำสีเขียว
3. เด็กชายอนุรักษ์    รักษาสัตย์
1. นางสาวนิจศิลป์    รัตนศรี
2. นางสาววิมลรัตน์    หาญจิตร
59 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงกิตติยา    แก้วตาแสง
2. เด็กชายอนุชา    ชาติทอง
3. เด็กชายคุณากรณ์    สืบแก้ว
1. นายคนอง    หาญลำพัง
2. นางปาตีนันท์    หาญลำพัง
60 60 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ    สาดนอก
2. เด็กหญิงอธิชา    บุญเจริญ
3. เด็กหญิงพรพิมล    เข็มนางรอง
1. นางวรนุช    อิสริยจงกล
2. นายสงคราม    ประชิดครบุรี
61 61 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายชนุดม    เศษศรี
2. เด็กชายศรายุทธ    สืบลือ
3. เด็กชายกฤษกร    นาวี
1. นางสาวทิพย์สุคน    ริโยธา
2. นางสุวรรณา    ทองศักดิ์สิทธิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................