งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงเมธาวดี    กองวัฒนะ
2. เด็กหญิงปนัดดา    ประสมทรัพย์
3. เด็กหญิงนฤมล    แสงโสดา
1. นายวัฒนา    พันธุตา
2. นายสุรชัย    ธรรมผาลา
2 2 โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงวัลลิณี    เสียงอ่อน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    คำคง
3. เด็กชายณัฐนันท์    คูณงูเหลือม
1. นางน้ำค้าง    ชุ่มชัย
2. นางสาววิเรืองรอง    บุญกระโทก
3 3 โรงเรียนบ้านท้องเรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงบุษรา    คัดกลาง
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี    กิมหวล
3. เด็กหญิงจันทิมา    คุชิตา
1. นางสาวจุรีพร    ศรีสง่า
2. นางธนพร    บุญสุด
4 4 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกัลยา    แกมวิรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐชา    ถิ่นก้อง
3. เด็กหญิงศศิวิมล    โลมรัตน์
1. นางบังอร    สุขรมย์
2. นางอำไพ    ราชวงษา
5 5 โรงเรียนบ้านหนองบก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงอานุชศรา    ปิ่นอำคา
2. เด็กชายพีรทัต    จันทคัด
3. เด็กชายพาสุข    สุขสวรรณ
1. นางสาวชณิดาภา    ทนุวรรณ
2. นายเสถียร    ตะวงษา
6 6 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสาครินทร์    แสงแก้ว
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    กฤษณานนท์
3. เด็กหญิงพัชยากร    กุลชาติ
1. นางวลาภรณ์    ฤาไกรศรี
2. นางไพบูรณ์    แสงเพชร
7 7 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงนภาเพ็ญ    ดิษฐ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงปนัดดา    จ่าทา
3. เด็กชายอาณัติ    ยศรุ่งเรือง
1. นายประสิทธิ์    หิรัญคำ
2. นายพัฒนศักดิ์    หิรัญคำ
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงไหมแก้ว    คำยนต์
2. เด็กชายศิวกร    ทองดา
3. เด็กชายอัษฎาวุธ    ชิณพันธ์
1. นางกมลวรรณ    มะลิวัลย์
2. นางอุไร    จิตรมาศ
9 9 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    นารถชมสา
2. เด็กชายสิทธินนท์    นาคชมสา
3. เด็กหญิงมินวดี    ชีมุล
1. นายวรางกูร    ซีด้วง
2. นางสาวเขมณภัทร    นีลัยนารถ
10 10 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุทธิชา    เงางาม
2. เด็กหญิงชลธิชา    ทองปัญญา
3. เด็กชายทัศทิว    สุขวิเศษ
1. นายทศพร    สิมณี
2. นายปิยพล    พิชนาหะรี
11 11 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงปภาวดี    นนท์แข็ง
2. เด็กหญิงฤดีรัตน์    ศรีหานู
3. เด็กหญิงนภา    มหาวงษ์
1. นายวิชัย    จันทร์สูงเนิน
2. นางสาวสายสุดา    แจ่มเรือน
12 12 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงนุชรินทร์    คำภาวะ
2. เด็กหญิงพลอยชมภู    เจ็ดรัมย์
3. เด็กหญิงพุทธรักษา    ผลเกิด
1. นางดวงพร    เอกวารีย์
2. นางนิชชาวัลย์    ครองสุข
13 13 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายกัมพล    เสดา
2. เด็กชายณัลทวัฒน์    ขุขันธิน
3. เด็กชายชิษณุพงศ์    เวียงสิมมา
1. นางสาวชลัดดา    ขันบรรจง
2. นางวีราพัชร์    ศรีดาพันธ์
14 14 โรงเรียนเมืองธวัชบุรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    รัตนตระกูล
2. เด็กหญิงนันทิดา    สนองผัน
3. เด็กหญิงสุนิสา    บุตรหิน
1. นางสาวจำนงลักษณ์    สุ่มมาตย์
2. นางสาวสุดาพรรณ    พละสุ
15 15 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    โยเหลา
2. เด็กหญิงกัลยากร    โททำ
3. เด็กชายเมธี    ศรีพรมใต้
1. นางนุกุล    นาลาดทา
2. นางสาวเบญจพร    เหล่าวงษี
16 16 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ    จันทะสูนย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    มาตรจินดา
3. เด็กหญิงสุธาสินี    ดีโท
1. นางสาวสุวนีย์    มนต์อินทร์
2. นางเมธาพร    พันธ์จักร
17 17 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงสภาวินี    อ้นอำลา
2. เด็กหญิงรัตนาทิพย์    สวยกลาง
3. เด็กชายนทีธร    หาสาง
1. นางจิราลักษณ์    วงษ์ตรีศรี
2. นางสมร    ศรีเหลี่ยมงาม
18 18 โรงเรียนบ้านคำกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงภัทรจิตรา    ลุนศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา    โคตธารินทร์
3. เด็กหญิงบัวอุบล    สมมุ่ง
1. นางสาวกนกวรรณ    กาหลง
2. นายทองแดง    สายบุญ
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติยา    โยมจัตุรัส
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ทองศรี
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    ต้นแก้ว
1. นางจีรวรรณ    คันธชัย
2. นางรัชนีวรรณ    วิเวกอรุณ
20 20 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายวีระพงศ์    ราชวัตร
2. เด็กชายปรเมศวร์    เมืองโคตร
3. เด็กชายชญานนท์    ใจช่วง
1. นายวุฒิพงษ์    เดชทิศ
21 21 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    หมั่นสดับ
2. เด็กชายนพดล    สิงห์ทา
3. เด็กชายรพีพัฒน์    สุดยอด
1. นางวีรวรรณ    แก้วหลวง
2. นายแสวง    แก้วหลวง
22 22 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายธนพล    มั่นยืน
2. เด็กชายปฏิญญา    มั่นยืน
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ศิริวิชา
1. นางสาวพรพิมล    โกยรัมย์
2. นายศุภกฤต    โกยสวัสดิ์
23 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงธนวรรณ    สังฆะมงคล
2. เด็กหญิงมัคณีญากรณ์    หวังกรุงกลาง
3. เด็กหญิงกนกอร    แก้วนิยม
1. นางนวลตา    จันทุมา
2. นางเจษฎาพร    ภูประเสริฐ
24 24 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงศศินิภา    เพ็งกระจ่าง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    ภูมี
3. เด็กหญิงวัชโรดม    ตุ้มคง
1. นางกษตะนา    ศรีวรบุญ
2. นายสุรวิทย์    ศรีวรบุญ
25 25 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงชลณิชา    ภพไกล
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    ทุมมี
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์    กิ้นบุราณ
1. นางสาวณัฐวรรณ    พันบุญมา
2. นางสาวอรวรรณ    ประพาศพงษ์
26 26 โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงดาวนภา    ธรรมปัด
2. เด็กหญิงเบญจพร    ศรีทุม
3. เด็กชายศิวกร    ทุนกอง
1. นางดวงใจ    ฟูกุล
2. นางสาวสุจินดา    ศรีปัญญา
27 27 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    โคอินทร์
2. เด็กหญิงปริยากร    อุตตะพุทธ
3. เด็กหญิงนฤมล    ศรชัย
1. นางสรรพ์พร    พิลาแก้ว
2. นางสาวอัมภาภัทร    ปังคะบุตร
28 28 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงลักษ์คนากร    คำแสนหมื่น
2. เด็กหญิงภัคจิรา    ลาพรมมา
3. เด็กหญิงสุชาวดี    ธรรมทวี
1. นางทิพวรรณ    พงษ์จันโอ
2. นางสาวพรยุภา    บุตรตะ
29 29 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    คำชนะ
2. เด็กหญิงเปรมสินี    เสนากลาง
3. เด็กหญิงรมณี    ปัญญาถา
1. นายบรรจงศักดิ์    งามประเสริฐ
2. นายสำราญ    หกขุนทด
30 30 โรงเรียนบ้านโนนทัน สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    บุญหลักคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา    สุดาเดช
3. เด็กชายกฤษฎา    ศรีนุเสน
1. นางสาววาสนา    สีลุน
2. นางวิระวรรณ    สมบัติราช
31 31 โรงเรียนบ้านโคกท่า สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงนิรุชา    มูลนาคำ
2. เด็กหญิงภัคจิรา    กองสิมมะ
3. เด็กหญิงชลธิชา    ต้นทองคำ
1. นางนงนุช    ใยแก้ว
2. นายภิญโญ    คงกุดขมิ้น
32 32 โรงเรียนเพชรหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์    นาลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    โนนโพธิ์
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์    ประเสริฐการ
1. นายอนัน    แสนคำ
2. นายอัมพัน    ชัยฤทธิ์
33 33 โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงทักษิณา    เดชวารี
2. เด็กหญิงณัฐริกา    แซกกระโทก
3. เด็กหญิงนันทพร    ศรีจักรโคตร
1. นายมงคล    วงษ์วังทอง
2. นางสาววิไลลักษณ์    เหมะธุลินทร์
34 34 โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายสิปปกร    จับไวดี
2. เด็กชายณัฐพล    บรรลือทรัพย์
3. เด็กชายณัฐภัทร    บัวสาย
1. นางกัญญา    บุญขาว
2. นางเครือวัลย์    สายกระสุน
35 35 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงนภาภัทร    เรียงรัตน์
2. เด็กหญิงนัทนา    รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    ไหลรินทร์
1. นางนุชนาถ    สุราสา
2. นายรุ่งอรุณ    สุราสา
36 36 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายวิทวัส    ปุ๊สีดา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ภักดี
3. เด็กหญิงศศิวิมล    ศรีกระสอน
1. นายวีระพงษ์    มะโนขันธุ์
2. นายวีระพล    เนตรพิมพ์
37 37 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรพร    ชาติทอง
2. เด็กหญิงกันธิมา    จวงจันทร์
3. เด็กหญิงอารียา    บุญสำเร็จ
1. นางฉลวย    ภาคคำ
2. นายอัษฎาวุธ    สุวรรณดี
38 38 โรงเรียนบ้านดงดู่งาม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงลดาวัลย์    วงค์ตาแพง
2. เด็กหญิงสิรินดา    พรหมพินิจ
3. เด็กชายรัชภูมิ    จันทสุข
1. นายวารินทร์    แคล่วคล่อง
2. นางสาวอมรรัตน์    วงศ์ศรียา
39 39 โรงเรียนบ้านคำไหล สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    ผมพันธ์
2. เด็กหญิงรัตติยา    อนุกูล
3. เด็กหญิงหรรษา    คู่แก้ว
1. นายกำจร    ใจใหญ่
2. นางสาววิภาวดี    กาฬโอฆะ
40 40 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา    สุวรรณ
2. เด็กหญิงวรารักษ์    เสน่ห์ดี
3. เด็กหญิงวรนุช    ปัดตะพะนัง
1. นายธีระวัฒน์    ขนุนก้อน
2. นางวันทาวดี    ขนุนก้อน
41 41 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายวรากร    หมื่นหาวงศ์
2. เด็กชายอโณทัย    นามเทพ
3. เด็กชายอภิรักษ์    อุบลไกรสีห์
1. นางสาวปัทมา    ทุมพร
2. นางสาวพุธศรี    เกรียงศรี
42 42 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์    แก่นอาษา
2. เด็กหญิงวิยะดา    วงษ์ลา
3. เด็กหญิงปาริชาติ    ลีลา
1. นายวีระชัย    ไม้เลิศหล้า
2. นางเสาวนีย์    ไม้เลิศหล้า
43 43 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงกัลยกร    บุญมาเวียง
2. เด็กหญิงธัญญธร    ประดับศรี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    เหล่าพงษา
1. นายปริวัตร    บุญอาจ
2. นางสาววีริยา    โชคสวัสดิ์
44 44 โรงเรียนบ้านขัวก่าย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายกฤษดา    ดอบุตร
2. เด็กชายอภิรักษ์    ฝ่ายสอน
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์    มีนา
1. นายติง    สืบสิงห์
2. นายเจษฎา    คำปัญโญ
45 45 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิภา    สุวรรณพล
2. เด็กหญิงสุชาวดี    ยศพล
3. เด็กหญิงอาทิตยา    ภูผาพลอย
1. นางคำผ่าน    เหล่ายนต์
2. นางยุวดี    บรรหาร
46 46 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงณัชชา    พร้อมใจ
2. เด็กหญิงลภัสรดา    ผลจันทร์
3. เด็กหญิงศุจินธรา    สารมานิตย์
1. นายบันลือ    ใบภักดี
2. นางอทิตยา    ณ หนองคาย
47 47 โรงเรียนบ้านโนนภูทอง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายธนาทร    ชำนิ
2. เด็กหญิงญาดา    ศรัทธาคลัง
3. เด็กชายโภษิต    คนชม
1. นางสาวจารุวรรณ    ชินอ่อน
2. นายสมบุญ    แก้วพิภพ
48 48 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    บุญค้ำชู
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สีอ่อน
3. เด็กหญิงชฎาวีร์    ถึงแสง
1. นางอรทัย    แสงดี
2. นายเอกวิทย์    ศรีธานี
49 49 โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    บุญนาม
2. เด็กหญิงอัญญาณี    ยั่งยืน
3. เด็กชายสุบิล    อินทร์งาม
1. นายธวัชชัย    พรมแก้ว
2. นางนุจรินทร์    สทุมรัมย์
50 50 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงธัญสมร    สำเภา
2. เด็กหญิงจิตราพร    แสนมี
3. เด็กหญิงนุศรา    ศรีวัตร
1. นายธีรยุทธ    จิ่มอาษา
2. นางสุนทรี    ภูรัพพา
51 51 โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    รูปสะอาด
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    เลิกนอก
3. เด็กหญิงกันยรัตน์    นาดี
1. นางสาวนันทนีย์    มงคลบุญไพศาล
2. นางสาวอุษาวดี    ทองสมบัติ
52 52 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายปิยะ    โพธิ์ศรีดา
2. เด็กชายธนโชติ    ไทยวังชัย
3. เด็กหญิงนูริน    ไมซาร่าห์
1. นางสมบูรณ์    ชาลีเปรี่ยม
2. นางโสพิศ    โคตะมะ
53 53 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    พิมปุรุ
2. เด็กหญิงอภัสราพร    ศรีชัยภูมิ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    คล้ายชูกุล
1. นางสาวฤทธิ์ศญา    ชาบำเหน็จ
2. นางสาวสุจิตรา    อาจกล้า
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    รามศิริ
2. เด็กหญิงวิลาสินี    โสดา
3. เด็กชายพีระภัทร    ฤทธิศักดิ์
1. นางจตุพร    มาห้างหว้า
2. นางรัชนงค์    ไกรจันทร์
55 55 โรงเรียนบ้านซำมูลนาก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    บัวสิม
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร์    แก่นเพชร
3. เด็กหญิงนรินทิพย์    ชนะชัย
1. นางบุษกร    จอกสำนัก
2. นายสุรศักดิ์    จอกสำนัก
56 56 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงรัชพร    ประเสริฐศิริ
2. เด็กหญิงมนฑกานต์    เผื่อนผุด
3. เด็กหญิงสุฐิตา    มาตย์มุงคุณ
1. นางกัลยณัฐ    โบราณมูล
2. นางครวญคิด    เข็มพิลา
57 57 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายธีระศักดิ์    สนหา
2. เด็กหญิงพิยดา    ริ้วทอง
3. เด็กหญิงสุชานันท์    สิริหลวง
1. นางสาวทัศวรรณ    โสภากุล
2. นายสุนทร    สอนสมนึก
58 58 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธีระกานต์    ทองเหลือง
2. เด็กชายจิตติ    โกสัตถา
3. เด็กหญิงจิราพร    คาทุมมา
1. นายวีระชัย    มณีเขียว
2. นางเพียงฤทัย    พิมพ์สัน
59 59 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายสลักพล    พลดงนอก
2. เด็กชายปรเมศร์    ปราบบำรุง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    ชาประวัง
1. นายทองล่า    รักษาพงศ์
2. นายศิริโชค    งวงช้าง
60 60 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายบุญธฤทธิ์    ลีตี
2. เด็กชายสิทธิกร    พินิจนาม
3. เด็กชายสุทธิภัทร    โลหากาศ
1. นางสาวศยามล    สุขรัตน์
2. นายสมชาย    สุขรัตน์
61 61 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    แสงสี
2. เด็กหญิงฑิตยา    บุญช่วย
3. เด็กหญิงอัมพวัน    ก้านกิ่งคำ
1. นางสาวชาลินี    สาริยา
2. นายอภิเดช    ธิตะปัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................