งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 213
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สาลาสุตา
2. เด็กชายเปรมโชค    ศรีทุมสุข
1. นางพัชนี    แก้วกัลยา
2. นางสาวยลดา    มาดา
2 2 โรงเรียนวัดโพธินิมิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายสุรชาติ    น่วมเมืองปัก
2. เด็กชายสุริยะฉาย    คำกิ่ง
1. นางสาวธัญญารัตน์    ผ่องนานารถ
2. นางสาวอรชา    เอี่ยมบู่
3 3 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายไกรวุฒิ    แก้วเจริญใส
2. เด็กชายอภิรักษ์    แซมรัมย์
1. นางจุฬารัตน์    แถวไธสง
2. นางนุสรา    ทองผาย
4 4 โรงเรียนบ้านนาสี สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายสุริยา    ผาโคตร
2. เด็กชายนัทธพงษ์    ผดุงราช
1. นางสาวปิยาภรณ์    วรรณขันธ์
2. นายอาทิตย์    แก้ววรสูตร
5 5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายกฤษฏา    โพธิสิงห์
2. เด็กชายวีระชาติ    รักน้ำเที่ยง
1. นางละมัย    ขันแข็ง
2. นางแก้วทิพย์    ดุจจานุทัศน์
6 6 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายทัดสิพงษ์    เถาชารี
2. เด็กชายนนทพัทธ์    วิเศษศิลป์
1. นางสาวชลธิยา    อามาตย์มนตรี
2. นางสาวลาวัลย์    ไชยคีรี
7 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายธนกร    ศรีรอด
2. เด็กหญิงทิวากร    จิรเกษมสุข
1. นางสาวชลธิชา    วงศ์ธิเบศร์
2. นายอภิวัฒน์    พันธุสุข
8 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายวสุ    วิภาศรีนิมิต
2. เด็กหญิงจันทิมาธร    วิลามาส
1. นางช้องรัตน์    สุบรรณพงษ์
2. นางสาวสกุลตลา    สิทธิพงษ์
9 9 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายปรัตถกร    แซ่ตั้ง
2. เด็กชายทวีชัย    พรมประศรี
1. นางสาวสุทิศา    แสนดวง
2. นายเกรียงศักดิ์    ศิริรัตน์
10 10 โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์    ประทีปชัชวาลย์
2. เด็กชายภูรินทร์    สมบูรณ์การณ์
1. นายพิชญะ    จะมัวดี
2. นางสุนันทา    กัญญาศรี
11 11 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ธะนู
2. เด็กชายสุทธิชัย    จันทร์เนตร
1. นายประพัฒน์    ศิริโสม
2. นางสุภาษร    พระไชยบุญ
12 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงลักศิกา    หมั่นนอก
2. เด็กชายสิปปกร    มาลีนันท์
1. นางธัญญลักษณ์    เวชกามา
2. นางนงคราญ    แสนลี
13 13 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายธนบดี    วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายอรรถพันธ์    วงศ์พิทักษ์
1. นางกัญญาภัทร    แก้วกัณหา
2. นางแก้วตา    เกษอินทร์
14 14 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขวัญจ่า
2. เด็กหญิงสุธาริณี    อุตมะ
1. นายจำลอง    พรหมบุตร
2. นางสาวปวริศา    อาจศรี
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายพงษ์วิทย์    ศรีสาวงศ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์    ปราณีทรัพย์
1. นายนุชจรีย์    ชื่นนิรันดร์
2. นางรำไพ    พันธุ์ยางน้อย
16 16 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายทรงภพ    ดาวเรือง
2. เด็กชายนนทชัย    แสงประพันธ์
1. นางสาวราวดี    อ่อนคำหล้า
2. นายวิรัช    บุญรักษ์
17 17 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สีหราช
2. เด็กหญิงสุภาริณี    สีดามุย
1. นางสาวมณฑ์ธวัล    โควะเลิศ
2. นางสาวเมทินี    แก้วเตชะ
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ดวงดี
2. เด็กชายอดิสรณ์    ปันลา
1. นางนาทยา    ศรไชย
2. นางสาวนิตยา    ดวงโสมา
19 19 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายวุฒิชัย    บัวลา
2. เด็กหญิงกัลยา    ทองมา
1. นางสาวธนิตตา    จันธนไพรบูรณ์
2. นายนิคม    ดอกเด็น
20 20 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธนาวุฒิ    พันนุมา
2. เด็กชายราเชน    ผากา
1. นางขวัญตา    จิตรวิกรานต์
2. นายอภิเชษฐ    สุวรรณโคตร
21 22 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงปฏิพร    บุญยงค์
2. เด็กหญิงกวินธิดา    โสภาบุตร
1. นางอังคณา    วชิระพรไชย
2. นางสาวอุมาพร    ทิพย์โสตร
22 23 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงศิขริน    หมอยาดี
2. เด็กหญิงชัชฎาพร    ทองอยู่
1. นางสาวประกายแก้ว    แปรโคกสูง
2. นางมยุพัฒน์    พิทยธาาราธร
23 24 โรงเรียนบ้านตาหมื่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายอัครวิชญ์    วรพันธุ์
2. เด็กชาย ณัฐวัชต์    จันทกรณ์
1. นายธรรม์นวัฒน์    ศรีราตรี
2. นางเรไร    รังใส
24 25 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชยุตพงษ์    ดงสา
2. เด็กหญิงออละดา    ชุ่มเย็น
1. นางสาวกาญจนา    ทำนา
2. นางสาวนิตยา    ปักกาโล
25 26 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายโชคชัย    มณีโคตร
2. เด็กชายพรเทพ    นามภูมี
1. นางสาวกัลย์นภัส    ราชสำเภา
2. นางสาวอลิษา    รัตนประภา
26 27 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายฉัตรตรา    ขันซ้อน
2. เด็กชายภูธเนศ    แก้วมณี
1. นางสาววราพร    สุภากิจ
2. นางสาววราพร    หงษาวันนา
27 28 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายถิรวัฒน์    แสงคำ
2. เด็กชายธีรพงษ์    มุขขันธ์
1. นางสาวรักษ์    วงศ์ประเทศ
2. นางวารินีย์    อินทา
28 29 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายภคพล    เสมาภักดี
2. เด็กชายปฐมเดช    ใจเที่ยง
1. นางสาวรสริน    ศิริธนาภัช
2. นางรัชฎาภรณ์    โพธิ์ปิติกุล
29 30 โรงเรียนบ้านห้วยฮวก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ขัดคำ
2. เด็กชายภานุมาศ    อาจมูลตรี
1. นางสว่างจิต    หมอกไชย
2. นางเสาวนีย์    หล้าป้อง
30 31 โรงเรียนบ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายวีระภาพ    ช่วยปุ้ง
2. เด็กชายวิทย์ศรุต    หาญสุริย์
1. นางนงลักษณ์    แสงชาลี
2. นางสุมาลี    แสนสีลา
31 32 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายนพพร    พลดงนอก
2. เด็กชายพงศพัศ    หาญมนตรี
1. นางสาวมะลิวรรณ    ระฆังทอง
2. นางสาวรัตนาภรณ์    ขาวงาม
32 33 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ทิพย์โพสิงห์
2. เด็กชายนันทกร    บัวทอง
1. นางรัตนกาล    สินทร
2. นายเจียม    ภักดิ์มี
33 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายธันวา    วสุวัชร์
2. เด็กชายธารธารา    เพชรสวาย
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    บุตรสยาตรัส
2. นางนัทรินทร์    ทองหล่อ
34 35 โรงเรียนบ้านบะคอม สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายสรายุทธ    อุตอามาตย์
2. เด็กชายวัฒนา    ทองเฟื่อง
1. นางดวงจันทร์    ธาระรัตน์
2. นางสาวทิพภิวรรณ์    โพนารินทร์
35 36 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เพชรด่านเหนือ
2. เด็กชายธีรพงษ์    หงษ์ประเสริฐ
1. นางนวลจันทร์    ตระกูลวาง
2. นายอุทิศ    ท้าวนาง
36 37 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายปฏิวัตร    แสงแก้ว
2. เด็กชายก้องภพ    ปิยะวงษ์
1. นางสาวธัญกมล    นึกชอบ
2. นางวนิดา    บุญราช
37 38 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายกฤติพงษ์    เหง้าสุวรรณ
2. เด็กชายปกรณ์    ธ.น.ตุ่น
1. นางกนกวัลย์    อัตติยะ
2. นางสาวเพลินจิต    ลิตเต
38 39 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายจักรรินทร์    กองแก้ว
2. เด็กชายวิภัทรพงศ์    ท้าวแสง
1. นางนวพรรณ    พรมสอน
2. นายวันดี    ขันเลข
39 40 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายศราวุธ    นาคอาจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    รักษาภักดี
1. นางสาวชลลดา    อุระสนิท
2. นายทศพร    พงศธร
40 41 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายศรัณ    หมู่หัวนา
2. เด็กชายอธิภัทร    ยอดไชย์
1. นายธนศักดิ์    จำปีกลาง
41 42 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายเสกสรร    กุลบุตรดี
2. เด็กชายวรพจน์    ขันตี
1. นางนิตยา    โคตรบุรี
2. นางอัจฉราวรรณ    สมคะเณย์
42 43 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายคณุตม์    ธรรมมา
2. เด็กชายเสกสรรค์    ประอินทร์
1. นางสาวศิริพักตร์    กำเดช
2. นายอนุชา    เพียชามาตย์
43 44 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายศักดิธัช    จันทลือชัย
2. เด็กหญิงเอมอร    สิงห์ใหญ่
1. นางสาวพจณี    เกษรศรี
2. นางสุดาพร    บุญพูล
44 45 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายจักรพงษ์    เกตุทิพย์
2. เด็กชายอินทร์คชา    ไชยหานิตย์
1. นางกรรณิการ์    ภูมิสายดร
2. นางสาวดลจิตร    ภูชมพูล
45 46 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายณภคดล    คำลันดา
2. เด็กชายที่รัก    ดอกเรียง
1. นายทศ    จันทา
2. นายสมนึก    คำสร้าง
46 47 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    เสนาวัน
2. เด็กหญิงมลนภา    กังวลงาน
1. นางจำนงรักษ์    แสงนาโก
2. นางสาวธัญทิพย์    รูคำ
47 48 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายปราณรวิชย์    มาลากุล
2. เด็กชายณัฐชนน    ใจน้อย
1. นางวิไลพร    ทองเจียว
2. นายใบ    ข่าวกระโทก
48 49 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายนนทกร    โทมัส
2. เด็กชายพุทธรัตน์    สระแก้ว
1. นางสาวระพีพรรณ    มุลาลินน์
2. นางสาววิภาวดี    ชิ้นทอง
49 50 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายเอกภพ    มะรุม
2. เด็กชายชนินทร์    พินงรัมย์
1. นางสาวบงกช    โพธิชัยทร
2. นางพัทยา    บุญธรรม
50 51 โรงเรียนบ้านสีสุก สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายรฐนนท์    แสนบุดดา
2. เด็กชายภาณุพงศ์    ลีลาน้อย
1. นางบัญญัติ    เปรมศิริวงศ์
2. นางรัตนา    ปัดทุม
51 52 โรงเรียนบ้านเชียงกรม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายรัฐภูมิ    สีหาใต้
2. เด็กชายกฤษดา    สีพิมสอ
1. นางคนึงนิจ    แก้วบางพูด
2. นายดรุณ    แก้วบางพูด
52 53 โรงเรียนบ้านตาล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายเสกสรรค์    ทองกระทุ่ม
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์    หมั่นบรรจง
1. นางจินดา    เพชรประไพ
2. นางสาวเมวดี    อาบสุวรรณ์
53 54 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายศรายุทธ    ศรีบุรินทร์
2. เด็กชายทรงภพ    ศรีบุรินทร์
1. นางกัลยารัตน์    บัวขาว
2. นางสาววิไลลักษณ์    สิมมาสุด
54 55 โรงเรียนบ้านนาแก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงนิลมณี    นิลมานนท์
2. เด็กหญิงสุจิตตรา    คามตะศิลา
1. นางสาวจิราพร    ดินแดง
2. นายประนวรรณ    วังราช
55 56 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายนนทวัฒน์    ชินฮาต
2. เด็กชายธนากร    เนื่องทะบาล
1. นางสาวตันหยง    เนื่องทะบาล
2. นายพรชัย    กาลภูธร
56 57 โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ยศจังหรีด
2. เด็กชายวรวุฒิ    ติดวงษา
1. นางสาวจิตตรา    ธงยัน
2. นางสาวมัทนียา    สุทธิประภา
57 58 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอธิวัฒน์    พิบาลสิน
2. เด็กชายธนากร    รักษาศรี
1. นางสาว   
2. นางสาวรัตติยากร    ตรุวรรณ์
58 59 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายธงชัย    เปี๊ยขุนทด
2. เด็กชายภูมิทักษ์    ตรีศรี
1. นายสุรเชษฐ    สีน้อย
2. นางอรวรรณ    บัววิชัย
59 60 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    เวียนประพันธ์
2. เด็กชายสุตนันท์    วันนอก
1. นายประเสริฐ    ปิ่นแก้ว
2. นายภาณุพงษ์    สมสวย
60 61 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายจิรายุ    บุญอุ้ม
2. เด็กชายวีรวัชร    ปราบศัตรู
1. นางจินตพร    บัวติก
2. นางรัชนี    นาหัวหนอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................