งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 021
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงนัดทราวดี    เพียงลิ้ม
2. เด็กหญิงสุชาดา    สายคำยศ
1. นางสาวเบญจมาส    ต่อมจันทร์
2 2 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุนันทา    จามรเธียร
2. เด็กชายมงคล    สุบงกช
1. นายรฐนนท์    ขันธหงษ์
2. นางวันเพ็ญ    เหกระโทก
3 3 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ถวิลรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ภูกองชนะ
1. นางกัญญาภัค    ฉุนรัมย์
2. นายปัญญา    โสตถิยาภรณ์
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนันทิดา    ใจรักเรียน
2. เด็กหญิงพรจรัส    ปกป้อง
1. นางสาวสยามล    ศิริธร
2. นางอพินทร    วิชากุล
5 5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายณัฐกร    จันลาศรี
2. เด็กชายอัครเดช    ขันธจันทร์
1. นายวัฒนา    ธิมาชัย
2. นายศิริวุฒิ    นามเพ็ง
6 6 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายทวีศักดิ์    ถนัดทำ
2. เด็กชายอภิวิชญ์    ศรีสุข
1. นางรัศมีแข    แสนมาโนช
2. นางวันทนีย์    เหลื่อมสิงขร
7 7 โรงเรียนชุมชนบ้านจอก (คอนสวรรค์วิทยากร) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมดาว    ไทยแท้
2. เด็กหญิงมุทิตรา    จอดนาค
1. นางนภาพร    กุลจันทร์
2. นางสาวลัดดา    ชนะจอก
8 8 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    พิมพ์หาญ
2. เด็กหญิงอริสา    ดกงาม
1. นายธนา    กาหาวงศ์
2. นางสุภัสตา    ชุมเสน
9 9 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงดุสิตตา    ดุพงษ์
2. เด็กหญิงนันทกาล    น่วมเจริญ
1. นายบันดาล    ประสพดี
2. นายเสกสันติ์    เจริญพร
10 10 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นางสาวเวธนี    สุระ
2. เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์    นรดี
1. นางสาวกัญญ์พิชญา    ศรียงยศ
2. นายจำนงค์    ขันตี
11 11 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายเอกราช    ปานกระโทก
2. เด็กหญิงพรชิตา    พรหมสุขันธ์
1. นายปรีชา    ดวดสูงเนิน
2. นางสาวสุนิสา    ทันจันทร์
12 12 โรงเรียนบ้านทองหลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงศิริขวัญ    สิ่วไธสง
2. เด็กหญิงปรารถนา    หวังสุข
1. นายสมศักดิ์    เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา    วินไธสง
13 13 โรงเรียนบ้านปรือคัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงศรีสุดา    ปรือปรัก
2. เด็กหญิงณัฐวดี    ปรือปรัก
1. นางสาวสุพิชญานันท์    บุญขาว
2. นายเชี่่ยวชาญ    รับรอง
14 14 โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงนุษบา    เพ็งรัตน์
2. เด็กหญิงสงกรานต์    สุดแสนชาติ
1. นายอัครพงศ์    ไวยเวช
15 15 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นายธนพร    ถามูลเลศ
2. เด็กชายศุภชัย    สีเหลี่ยมงาม
1. นางสุภัชรา    โตแย้มบุญฤทธิ์
2. นางเยาวดี    วุฒิวงษ์
16 16 โรงเรียนบ้านนาแสง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายธราวุธ    บ่าวเหมื่อย
2. เด็กชายปัณธร    วรรณดร
1. นางสาวกัตติกา    หัสรินทร์
2. นายพิเชษฐ์    ภูอ่าว
17 17 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นางสาวขวัญนภา    ชนะชัย
2. นางสาวพรรพัสสา    สุขใจ
1. นางปิยะภรณ์    พลแพงขวา
2. นางรัชณี    ชัยสงค์
18 18 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายภาณุพงษ์    นันทาทอง
2. เด็กชายภัทรพล    แสงคำ
1. นายศราวุฒิ    โชคเหมาะ
2. นางสุริวิภา    วงศ์อำมาตย์
19 19 โรงเรียนบ้านหนองเชือก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนิศามณี    สิทธิโสม
2. เด็กหญิงอัญชลี    รวมวงค์
1. นายดุสิต    ภาผล
2. นางสาวอารยา    เคลือศิริ
20 20 โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายณัฐพันธ์    คนเพียร
2. เด็กชายวันเฉลิม    บุตทศ
1. นางดลนภา    กุลวงค์
2. นายสุรสิทธิ์    กุลวงค์
21 21 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นายจรณชัย    ชีไธสง
2. นายฉัตรมงคล    ดาวไธสง
1. นายสมาน    เนาวะดี
2. นางสุธรรมา    เนาวะดี
22 22 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์    พะไลรัมย์
2. เด็กหญิงนิตยา    เนื้อเก้า
1. นางสาวสุชาวดี    โพดรัมย์
2. นางสุภัสชรี    สีดา
23 23 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายธีรวุฒิ    ชุ่มพุดซา
2. เด็กชายนริศวร์    ฉิ่งสำโรง
1. นายธงชัย    ขำเทศเจริญ
2. นายมนู    ไขขุนทด
24 24 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. นายอนันธวงศ์    จันทร์เปรียง
2. เด็กหญิงณัฐทิชา    ปริทา
1. นายประสิทธิ์    วงพินิจ
2. นางสาวพิมพ์วิชยา    ขยันวงค์
25 25 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธานินทร์    วาเสนัง
2. เด็กหญิงเมฑาวีย์    เพ็ชรจรูญ
1. นางสุภัทรา    มะเสนะ
2. นายไพฑูรย์    มะเสนะ
26 26 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญชนก    แต้มทอง
2. เด็กหญิงอทิติยา    คูเมือง
1. นายอำนวย    แก้วมา
2. นายเข็มชาติ    เขตผดุง
27 27 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายวีระภพ    นาโพธิ์
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์    ศิริฐาน
1. นางสาวชญาภา    โพธิ์ศรี
2. นายวิจิตร    บุตรสุรินทร์
28 28 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัทรา    พิลามาศ
2. เด็กหญิงศิรินทรา    พงษ์เกษ
1. นายนิรัตน์    ศรีพันธ์
2. นายสมพงษ์    วรรณเวช
29 29 โรงเรียนบ้านไร่ (ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นายธีรพงษ์    เพลียขุนทด
2. นายฐิติวัฒน์    เภากุ่ม
1. นายทวีสิทธิ์    จันทร์นา
2. นายศักดา    ทุนภิรมย์
30 30 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายพุธติพาน    ตอเงิน
2. เด็กชายชานนท์    สุขเจริญ
1. นายกิตติคุณ    วาระกูล
2. นายอานุภาพ    พานพิมพ์
31 31 โรงเรียนบ้านดอนบม สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวปิยฉัตร    หลวงศรี
2. นางสาวเกวรินทร์    หล้าเขียว
1. นางนุชจรินทร์    รื่นรมย์
2. นางสาวภาวิณี    โคตรนุกุล
32 32 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แก้วเก่ง
2. เด็กหญิงศิลประภา    สินนา
1. นางสาวดอกแก้ว    มีระหานนอก
2. นายสัมพันธ์    หมั่นศรีชุม
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์    ศรีไสว
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    เวียงวงษ์
1. นางสาวดวงใจ    บุญมีประเสริฐ
2. นางสาวสิริกานต์    คำทองสุก
34 34 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    เสียงวังเวง
2. เด็กหญิงศิริวิภา    เจนถูกใจ
1. นายธง    ต่อยอด
2. นางรุ่งรัศมี    ต่อยอด
35 35 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก สพป. ยโสธร เขต 2 1. นางสาวฉัตรธิดา    ทองโกฏิ
2. นางสาวปิยะธิดา    ปรางค์ทอง
1. นายนิพนธ์    ทองโกฏิ
2. นางสุรัตน์วดี    สร้อยแก้ว
36 36 โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ สพป. นครพนม เขต 2 1. นายธนพล    อนุญาหงษ์
2. นางสาวอริศรา    อนุญาหงษ์
1. นายกนกฉัตร    ละครไชย
2. นางสาวมยุรี    อนุญาหงษ์
37 37 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายธนศักดิ์    พันธุ์จันทร์
2. เด็กชายหาญณรงค์    สากุลา
1. นายเกตพง    ไชยเกตุ
2. นายเฉลียว    สายโงน
38 38 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราวดี    พ่อชมภู
2. เด็กหญิงนิธีพร    โสภาพรม
1. นายวีระชน    โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ    โสมชิน
39 39 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุธาสินี    สัตย์ธรรม
2. เด็กหญิงปภาวี    ศิริผลา
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์    เพ็ญพร
2. นางเพียรทอง    เศวตธรรม
40 40 โรงเรียนอนุบาลไชยวาน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นายพิชัยยุทธ    แท้สูงเนิน
2. เด็กหญิงกรันฑรัตน์    สามงามน้อย
1. นางรองรัตน์    ขันธวิชัย
2. นางสาววรรณนิภา    บรรเลงส่ง
41 41 โรงเรียนบ้านสวนปอ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงดนยา    สายจันทร์
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ    ลามี
1. นางสาวกนกพรรณ    บุตรสิงห์
2. นางไพลิน    เตียงพลกรัง
42 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. นางสาววิภาภรณ์    ดำพะธิก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    จันทร์ผอง
1. นายปรีชา    พลราช
2. นายเชษฐา    คำพันธ์
43 43 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นางสาวกุลนันทน์    จันทะมนตรี
2. เด็กหญิงบุญธริกา    ทินช่วย
1. นางสาวรัชฎาภรณ์    ขนานแข็ง
2. นายวีรชัย    สุต้น
44 44 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 1. นางสาวรัชนีกร    หล้าสรวย
2. นายเกรียงไกร    อุ่นวิเศษ
1. นางสุวนีย์    วงศ์ภาคำ
2. นางเกศสินี    ศรีแก้ว
45 45 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นางสาวปริชญา    บรรณกิจ
2. เด็กหญิงจินดาหรา    ขันตี
1. นางกนิษฐา    สาลี
2. นางสาวณธษา    อุปพิลา
46 46 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายพิบูลศักดิ์    แสนวิลัย
2. เด็กชายธนภัทร    จันทร์งาม
1. นางสาวระภีพันธ์    แสนอุบล
2. นายอุทัย    โคตรบัญชา
47 47 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายยศธกานต์    พิมพ์สิม
2. เด็กชายศรายุทธ    อ่างคำ
1. นางสาวพิชญ์สิณี    สีใจปั๋ง
2. นายศตวรรษ    ดีแล้ว
48 48 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายวุฒิภัทร    จันที
2. เด็กชายฐิติศักดิ์    วรรณใส
1. นายพงศ์ภัค    จารักษ์
2. นางสาวศิรินาฏ    สุริโย
49 49 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายวีรพล    นราศรี
2. เด็กชายอรรถไกร    ชัยฉลาด
1. นายกิตติพงศ์    มงคุณ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    เทียมคลี
50 50 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงชลธิชา    หนูกิจ
2. เด็กหญิงสุพินดา    รัตนมณเฑียรชัย
1. นางสาวฉัตรชบา    วงษ์รินยอง
2. นายปิยวิทย์    ศรีพุทธา
51 51 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงศิรินุช    กิ่งนอก
2. เด็กหญิงเปรมฤทัย    ทัดกลาง
1. นางธนิษฐา    กาบยุบล
2. นางสาวพจนีย์    ขำชาลี
52 52 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงบุษกร    ศรีแสง
2. เด็กหญิงวรัญญา    พิมพ์ขวา
1. นางกนกวรรณ    แก้วชารุณ
2. นางคนึงนิตย์    กล่อมเขียน
53 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงรุ้งทิวา    คำอ้อ
2. เด็กชายสกลวรรธน์    แสงฤทธิ์
1. นางนิตยา    มิตรชื่น
2. นายศิขรินทร์    โชติจันทร์
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงพัชริดา    สารมะโน
2. เด็กหญิงอรนารินทร์    บุญอาจ
1. นายยุทธพงษ์    ทองหล้า
2. นางสาวสุรภา    ยศปัญญา
55 55 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงปริศนา    แจ้งบ้าน
2. เด็กหญิงเพชรัตน์    ศรีสิงห์
1. นายวรวิทย์    คณาเขว้า
2. นายสุพจน์    สมทิพย์
56 56 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายพีระพันธ์    ตะนัน
2. เด็กชายนพพร    ใบบ้ง
1. นางพัชรา    พลเยี่ยม
2. นางสุมาลี    ศรีสารคาม
57 57 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สีโนนยาง
2. เด็กหญิงจีเนท    ปีโซต์
1. นายวัสพล    พัดเปี้ยมา
2. นางสุดาวดี    พัดเปี้ยมา
58 58 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    มณีพรรณ์
2. เด็กหญิงสุนิษา    สายสีดา
1. นายธวัชชัย    จันดาวัลย์
2. นางศศิวิมล    พุทธคู
59 59 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ศรีอุ่น
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    นามวงค์ษา
1. นางสาวกฤตยา    ผ่องพันธุ์
2. นางสาวปัทมา    อุยะวาปี
60 60 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงเสาวภา    พงษ์อินทร์วงษ์
2. เด็กหญิงจิรารัช    ชื่นพงษา
1. นางตะวันรัตน์    ประกอบใจ
2. นายมงคล    มณีศรี
61 61 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงธาริณี    ใสสะอาด
2. เด็กหญิงนฤพร    บุญมี
1. นางสาวธัญรัศม์    ฮาดดา
2. นายสุริยา    สุนาอาจ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................