งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 209
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศศินิภา    เนตรน้อย
2. เด็กชายอนุรักษ์    ฤทธิ์อินทร์
1. นางวิมลรัตน์    เกาะกาใต้
2. นางสุธาสินีย์    สายพรหม
2 6 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายถิรนัย    ขันอาสา
2. เด็กชายดิเรก    รังระรื่น
1. นายสุรพล    พลนาคู
2. นางเฉลิมขวัญ    บุญธรรม
3 7 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายปัญญา    คลี่ชัยภูมิ
2. เด็กหญิงรัชนก    บุญศร
1. นางสาวนริสรา    ฝาชัยภูมิ
2. นางสาคร    ประชานอก
4 12 โรงเรียนบ้านปรือเกียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงวาสนา    พาหา
2. เด็กหญิงวิภารัตน์    นิสังข์รัมย์
1. นางสาวกนกวรรณ    หาญวิเศษ
2. นางสาวขวัญชนก    บุญทัน
5 13 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอชิตพล    เสาศิลา
2. เด็กหญิงปาริสา    กองทรัพย์
1. นางสาวนิตยาภรณ์    ตรีแก้ว
2. นางสาวภัคพร    วงศ์บุตตะ
6 14 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงอินธิชา    ด่านวันดี
2. เด็กหญิงอรรธิชา    ด่านวันดี
1. นายฐนันดร์    ไชยเกตุ
2. นางเนตรละออ    มุสิกะพันธ์
7 15 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงกฤษณา    วรรณภักดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์    สุบรรทม
1. นางสาวชุติกาญจน์    พลศิริ
2. นางยุวดี    นูวบุตร
8 16 โรงเรียนบ้านกุดสิม สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายพงษ์เพชร    ไตรพิมพ์
2. เด็กหญิงจรรจิรา    สาแก่งทราย
1. นางสาวอรพรรณ    ทนคำดี
2. นายไพลิน    ขัวลำธาร
9 18 โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงชนกนันท์    จันสาหมาน
2. เด็กชายทศพร    รักไทย
1. นางณัฐพรธัญชนก    วรรณวัตร
2. นายอดิศักดิ์    ธิษาไชย
10 19 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงชนิตา    แก่นโสม
2. เด็กชายจิรายุ    จันทร์สุข
1. นางสาวรสสุคนธ์    นาโพธิ์
2. นางสุรางค์    สามทอง
11 20 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายรุ่งโรจน์    คำมุงคุณ
2. เด็กชายพัทธพล    คำมุงคุณ
1. นางสาวรำไพ    ไชยยนต์
2. นางหทัยทิพย์    คำมุงคุณ
12 21 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายปิรติ    ปุ๋ยกระโทก
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ทองเนตร์
1. นางชมขวัญ    วรรณคำ
2. นางสาวสุคนธ์    ไหมกระโทก
13 22 โรงเรียนบ้านโคกระเหย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    จำปาสอน
1. นางสาวจิรประภา    คุ้มนุช
2. นางอุษา    มารคทรัพย์
14 24 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพัชฏะ    นิลเพชร
2. เด็กชายภูชิต    รอดอยู่
1. นายปราโมช    ไพรบึง
2. นางลักขณา    ยศอาลัย
15 28 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงนภาพร    พินโย
2. เด็กชายณัฐพัฒน์    ไขขุนทด
1. นางสาวพรพิมล    สุภาพ
2. นางสาวสรินธร    บุญส่ง
16 32 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายดนุสรณ์    มวยเก่ง
2. เด็กชายณรงค์เดช    เฮงชัยโย
1. นายพิศิษฐิพงศ์    พิมพ์จันทร์
2. นางรวยริน    นาแพง
17 33 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายพิสิฐ    วิชา
2. เด็กหญิงชลธิชา    พรมมา
1. นางรินท์ลภัส    ดาบุตร
2. นางวนิดา    เบ้าทอง
18 34 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงมุกดา    จันโท
2. เด็กชายถิรวัฒน์    ท่อนทอง
1. นายปฐวี    จันทะชาลี
2. นางสาวพอพันธู์    ผลเกิด
19 35 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรมณี    นรินทร์
2. เด็กหญิงนิศาชล    คนไว
1. นางสาวพัสสุนีย์    สีมาเมือง
2. นายสินทอง    อุคำ
20 36 โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์    บุตรดีมี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสงบา
1. นายชัยณรงค์    เหมะธุรินทร์
2. นางสาวฤทัยรัตน์    คอแก้ว
21 37 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    น้ำใจ
2. เด็กชายกฤษฎา    มังษา
1. นางสาวขวัญฤดี    ผาริโน
2. นายสมพงษ์    สีแก้ว
22 38 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ขันคำ
1. นางไข่คำ    ชาลีพร
23 43 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงจิดาภา    นาเมืองจันทร์
2. เด็กหญิงพรชฎา    สงวนรัตน์
1. นายธานุมาส    ทุมหนู
2. นางรวีภา    สิงห์ทุย
24 44 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    พิลาชัย
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ระดาชัย
1. นายณัฐภัทร    คำผุย
2. นางสาววิไลพร    มูลปลัด
25 45 โรงเรียนนาบงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายภควัฒน์    ไมตรี
2. เด็กชายสุริชัย    โคตรเสนา
1. นายวิชาญ    ศรีคำมูล
26 46 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายพลับประกาย    หิตะคุณ
2. เด็กชายชาติชาย    จันทร์เรือง
1. นางสาวรุจิรา    พละไกร
2. นายวรันตร์    สิทธิ
27 47 โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายวิทยา    จันโท
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    วงศ์ไพบูลย์
1. นางสาวสุภาวิกา    เกษเกษร
2. นางสาวเกณิกา    วิสิฐคุณกร
28 48 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ภาคะ
2. เด็กชายศิริเจริญ    วงชาลี
1. นายภาณุพงศ์    ภาคะ
2. นางสุวิมล    เชษฐา
29 49 โรงเรียนบ้านบะ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายยศุภกร    ไทยรัก
2. เด็กหญิงอภิญญาภัท    คงมั่น
1. นางสาวจามจุรี    สายยศ
2. นางมณฑา    คำแสงดี
30 50 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ภาวัน
2. เด็กชายชลแดน    จาระ
1. นางสาวรุ่งฤดี    จันดาศักดิ์
2. นายอนุพงษ์    น้อยเพ็ง
31 52 โรงเรียนบ้านกอก สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    อยู่รอง
2. เด็กหญิงปุณยาพร    มุงเคน
1. นางวาทินี    ระดมงาม
2. นายศรายุทธ    จิรวัฒนานันต์
32 53 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายชาญวิทย์    โพธิ์นางรอง
2. เด็กหญิงพิยะดา    กงประโคน
1. นางสาวประภาพร    แดงดา
2. นางสาวพิมพ์จันทร์    ทักทาย
33 55 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราภา    จันทะท้าว
2. เด็กหญิงศิริพร    หาญนาแซง
1. นางวรรณภา    กล้ารบ
2. นายโกศล    เดชโนนสังข์
34 59 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงอรปรียา    หาญกล้า
1. นายธรรมรัตน์    ชัยโพนงาม
2. นางสาวอกนิตย์    รัสปัต
35 61 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    สุเทวี
2. เด็กชายภูธร    ไชยราช
1. นางสาวพิราพร    พานุรักษ์
2. นายโสพันธุ์    ขัตติยะราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................