งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 208
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเครือข่ายแก่งจันทร์ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    พันสา
2. เด็กชายณัฐธชัย    กันณะรี
1. นายจิตรกร    อัศวพลกุล
2. นางทิพวรรณ    ระติเดช
2 2 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายชลกร    พันธ์ดอนประดู่
2. เด็กชายอาทร    เขือนอก
1. นางสาวกรรณิการ์    ปลั่งกลาง
2. นายวรชัย    นนทะวิชัย
3 4 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายณัฐการณ์    สารบิล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    เงินกระโทก
1. นางนัยนา    ตุ่นลำ
2. นางสาวสุชาดา    วรรณคำ
4 5 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายปรมัตถ์    ภูมิผักแว่น
2. เด็กชายณัฐพงษ์    แวงวรรณ
1. นางผุดผาด    บุรณะสุทธิ์
2. นางลักคณา    โพธิ์นอก
5 6 โรงเรียนบ้านนาคู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายมานัส    จิตเหลื่อม
2. เด็กชายพิรุณ    สอนถึง
1. นางชวนพิศ    พลนาคู
2. นายสุรพล    พลนาคู
6 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    วงษ์จักษุ
2. เด็กหญิงรัตติกาล    หาญพล
1. นายธีระพงษ์    บุญเคหา
2. นางสุชิราวรรณ    คงวัฒนะ
7 9 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายอมร    เตยหอม
2. เด็กชายศักดิ์ดา    พลวงค์ษา
1. นางดาวเรือง    มุลน้อยสุ
2. นางสาวภรณ์ทิพย์    เพ็งอินทร์
8 13 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์    พูนประโคน
2. เด็กชายวชรกรณ์    ศรีสิงห์
1. นางณัฐฐินันท์    ผุดผา
2. นายณัฐพล    สารปรัง
9 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายณัฐพล    เพิ่มพิพัฒน์
2. เด็กหญิงพีรดา    จันทจิตร
1. นางชนิสรา    พระสุรักษ์
2. นายภานุวัฒน์    คำพิพากษ์
10 17 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายพีรพล    ภาภักดี
2. เด็กชายวราฑา    สีหานนท์
1. นางสาวจารุภา    สุภา
2. นางอมรรัตน์    สุภา
11 19 โรงเรียนบ้านบะไห สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายอภิเชษฐ์    อินกลั่น
2. เด็กชายอุทิศ    ดอนใหญ่
1. นางสาวนิศากร    ผิวขำ
2. นายวิสันต์    ทองล้วน
12 20 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายสุเมชัจจ์    ทองเภา
2. เด็กชายอลงกรณ์    ทับแสง
1. นางวิสาขา    แสนโคตร
13 21 โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวาย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายพันธกร    เรืองฤทธิ์
2. เด็กชายชินวัตร    มารจัตุรัส
1. นางสาวปวิตรา    สายจริงวงค์
2. นางสาวรุ่งทิพย์    จำเนียรกูล
14 22 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายอธิป    สายสร
2. เด็กหญิงสุจิตรา    คงประโคน
1. นายกิตติชัย    ดีปัญญา
2. นางวลัยทิพย์    สิริจงวัฒนา
15 23 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายชัชนันท์    อินทรีย์
2. เด็กหญิงอภิสรา    ปลั่งกลาง
1. นางสาวประกายแก้ว    แปรโคกสูง
2. นางมยุพัฒน์    พิทยธาราธร
16 24 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายมงคล    บุญทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ศรีโสภา
1. นางสุมาลี    แก้วโมกข์
2. นายเจษฎาภรณ์    สุพงษ์
17 25 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายไพบูลย์    พานิชศิริ
1. นายสุรศักดิ์    พาโนมัย
2. นายอินทร์    สีเชียงหา
18 26 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายชนวิทย์    ปัญญา
2. เด็กหญิงรสธร    ศิริพยัคฆ์
1. นางชญาณี    โพธิ์รัตน์โส
2. นายพิพัฒน์    นิลสนธิ
19 27 โรงเรียนบ้านนาสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายสรศักดิ์    คำบอน
2. เด็กหญิงกันติชา    แก้วเรือง
1. นางวิไลทอง    ดงชมภู
2. นายเสมือน    ดงชมภู
20 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายอัครนนท์    สุขเสริม
2. เด็กชายกิตติภพ    ฟิตตอล
1. นายนิติพัฒน์    พิพัฒน์ภัทรกุล
2. นางวิลาวัลย์    แก้วธานี
21 29 โรงเรียนบ้านค้างพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายภูริพัฒน์    พูนน้อย
2. เด็กชายธนทวี    พรกลาง
1. นางกันยา    เวียงสันเทียะ
2. นางประภัสสร    การินทร์รัตน์
22 30 โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายขจรยศ    จุลลาบุดี
2. เด็กชายยูฮูน    เกรน
1. นางสาวศุภลักษณ์    ผือลองชัย
2. นางเอมอร    เทาดี
23 31 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายอภิธน    จงรักกลาง
2. เด็กชายกฤษณนันท์    ทุลลี
1. นายทศพร    ดอนบรรเทา
2. นายประสงค์    ดอนบรรเทา
24 32 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวิษณุ    เสนนอก
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    การบรรจง
1. นางสาวปิยะนุช    โทนะหงษา
2. นางสมพร    สงนอก
25 34 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายธนรักษ์    รุ่งเรืองวรบุตร
2. เด็กชายนิพล    แก้วสุข
1. นายมุณี    แก่นดี
2. นางรัชนีกร    แก่นดี
26 36 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    อะทะขันธ์
2. เด็กชายวีรพัฒน์    สุริยันต์
1. นางศิริพักตร์    มีระหงษ์
2. นางสาวสุภาพร    อะทะขันธ์
27 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    เรืองมณีนพ
2. เด็กหญิงวิศุดา    ค่ำคูณ
1. นางสาวยุภาวรรณ    จวงพันธ์
2. นางเบญจพร    เรืองมณีนพ
28 39 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์    ชมาวัฒน์
2. เด็กชายคมกริช    ประสานสี
1. นางสาวดัสรี    ครองยุติ
2. นางสาวพรพิมล    พิมพ์ศรีโคตร
29 40 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายนนทกาล    อนุลาด
2. เด็กชายเสกสรร    ชุมพล
1. นายสังวาลย์    สุวรรณ
2. นางสาวอุไร    จันทร์ขาว
30 43 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายภาณุพงษ์    มาตรมวล
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ    พุทธเสน
1. นางทิพวรรณ    แสนหล้า
2. นางสมหมาย    พลศิลป์
31 44 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายฤทธิชัย    ศรีพรหมษา
2. เด็กชายนันทวัฒน์    ศรีจุฬา
1. นายชินวุฒิ    คำมูล
2. นางสาวนิรามัย    ป้อมไชยา
32 45 โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายสุทัศน์    ภูพิทอง
2. เด็กหญิงสงกรานต์    ภูพิทอง
1. นางสุปรีดา    ภูนาสูง
2. นายสุภณ    คำภิรมย์
33 46 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายสมหวัง    ปราสาทแก้ว
2. เด็กชายชานันท์    ธะณะคุณ
1. นางปุณยนุช    ชินทะวัน
2. นางพิศมัย    เหล่าการ
34 47 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงสหัสดี    แดนหงษี
2. เด็กชายธนวัฒน์    หาสอดส่อง
1. นางญาณิศา    ทองพูล
2. นางอภิรมย์ฤดี    ภูมิภักดิ์
35 48 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงอัมพิกา    จันทรุนัย
2. เด็กชายสหรัฐ    สินไชย
1. นางวิภา    โคตรสมบัติ
2. นายสราวุธ    สุริยโรจน์
36 49 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    พวงศรี
2. เด็กชายนพรัตน    ยุคันธร
1. นายวรกานต์    ธรรมมีภักดิ์
2. นายอุดมพงษ์    ชุ่มศรี
37 50 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายปรมินทร์    วงษ์รินยอง
2. เด็กชายสุวรรณภูมิ    ส่งเสริม
1. นางสาววาสนา    บึงลอย
2. นายเณติ    วรีฤทธิ์
38 51 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงปิยาภา    พร้อมเพรียง
2. เด็กหญิงอมราสินี    ทบรมย์
1. นางกุหลาบ    แสงนอก
2. นางวันทา    สันโดษ
39 54 โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    โกยศ
2. เด็กหญิงปาลิดา    ทองเนื้อสาม
1. นางลำเอียง    ทางคับ
2. นางสาวเพ็ญพร    ภูหัวเพ็ก
40 55 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายแสงธรรม    ภารเจิม
2. เด็กชายก้องภพ    จุลท่าหว้า
1. นางพัชชินี    หมอกชัย
2. นางเบญจพร    ตรงประสิทธิ์
41 58 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงดวงฤดี    ทิพชัย
2. เด็กหญิงกุลธิดา    โวกสูงเนิน
1. นางสาวศุภรัตน์    ขาวสอาด
2. นายเฉลิมวรรณชัย    สุยะรัตน์
42 59 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายพงศภัค    พิทักษ์
2. เด็กชายธีรเทพ    อุทกัง
1. นางปิยมาภรณ์    ปัญญา
2. นายรังสรรค์    สุภพร
43 60 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ชายพันธุ์
2. เด็กหญิงตรีทิพย์    โนวะ
1. นางกุลฉัตร    ดำรงเธียรกุล
2. นางสาวยุภาพร    วงษ์วิพัฒน์
44 61 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอธิราช    แก้วศรี
2. เด็กชายอนันตชัย    กิจติราช
1. นางจิดาภา    โสภาเวทย์
2. นายสมศักดิ์    กัลยาณกิตติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................