งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 020
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนาซ่าว สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายปภังกร    ทำทิพย์
2. เด็กชายนุชิต    ทำทิพย์
1. นายดนุพล    คำพา
2. นางศรีสมพร    ทุยาติโก
2 2 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    นิตเกษม
2. เด็กชายอิทธิกร    ธรมีฤทธิ์
1. นายรฐนนท์    ขันธหงษ์
2. นางสาวเพ็ญพัตร    ถินผักแว่น
3 3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายเกษม    ตินตะบุระ
2. เด็กหญิงกวินธิดา    แถมจะโปะ
1. นางสาวปิยะนุช    ทองทั่ว
2. นางสาวรพีพร    พรลุชะ
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    กุลโคตร
2. เด็กหญิงเมขลา    เมฆสุวรรณ
1. นางสาวสยามล    ศิริธร
2. นางอพินทร    วิชากุล
5 5 โรงเรียนบ้านดงดิบ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงวิภาพร    ตาลกุล
2. เด็กชายศิวกร    บุญพบ
1. นายประพจน์    พลเยี่ยม
2. นายเสรี    เกษสกุล
6 6 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายธนาทร    ศรีบัว
2. เด็กหญิงลักษณพร    โฉมห่วง
1. นางสาวดาราณี    พรหมเมตตา
7 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงชาลิสา    บ่าพิมาย
2. เด็กหญิงพรธิภา    พรมชาติ
1. นางวินาวรรณ    เพ็ญจันทร์
2. นางอมรรัตน์    หาญวิชาชัย
8 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายสิงหราช    ชะลูด
2. เด็กชายภูมินัฐ    ดีที่สุด
1. นายชาตรี    ยิ่งยืน
2. นายณัฐวุฒิ    วิรุฬหวิทยา
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงปภาวี    ศรีบุญรัตน์
2. เด็กชายณัชนน    สกุลวิชญราดา
1. นางสาวมนัสวีร์    จันทรังษี
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์    พินิจ
10 10 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิราพร    พงษ์ธนู
2. เด็กชายชยานันท์    อินทะเสย์
1. นายจำนงค์    ขันตี
2. นางสาวสุนันทา    ระเมียดดี
11 11 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงพัชราภา    ดวนจันทึก
2. เด็กหญิงศุภัสธิดา    เรือจันทึก
1. นางสาวศุภรัตน์    วงศ์สว้สดิ์
2. นางสาวสุภัทตรา    งาจันทึก
12 12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายพิทยุตม์    ไชยสุริยงค์
2. เด็กหญิงปราณี    หวานอารมณ์
1. สิบเอกภูธเรศ    ใจรัมย์
2. นายแสงชัย    อธิพัฒน์พลากร
13 13 โรงเรียนบ้านตะเภา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงสิดาพร    แสงมาศ
2. เด็กหญิงบุญสิตา    แหวนวงษ์
1. นางจรรยาลักษ์    ทองมา
2. นายวิรัตน์    หาดคำ
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายวชิรวิทย์    ตินะรักษ์
2. เด็กชายจิรภัทร    ศรีโต
1. นางพวงเพชร    อนันต์ภัทรชัย
2. นางอรุณรัศมี    บุตรใส
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงพิชชญาภรณ์    ศรีทรัพย์
2. เด็กหญิงปาณิธร    พันธุ์ยางน้อย
1. นางนุชจรีย์    ชื่นนิรันดร์
2. นางเมตตาจิต    ศรีทรัพย์
16 16 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายสหรัฐ    กระอาจ
2. เด็กชายจิรวัฒน์    ชัยชนะ
1. นายบัณฑิต    แสนไชย
2. นางสาววรรณา    บุญแจ่ม
17 17 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะดา    ภิญโญสุข
2. เด็กหญิงเอื้อมฝัน    ชะโรมกลาง
1. นายกิติพงษ์    รัดอัน
2. นางสาวนวลศรี    ผ่านพูล
18 18 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายเสน่ห์    พรโสม
2. เด็กชายธีรภัทร    แก้วดวงงาม
1. นายมงคล    พรมวันนา
2. นายสฤษดิ์    เจริญรัตน์
19 19 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายภูริ    ชาริชา
2. เด็กชายนภ    สอแสง
1. นางวีณา    สิงภา
2. นางสุภาวดี    ทัดเทียม
20 20 โรงเรียนบ้านป่งโพน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ลอยร่อน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทะนงค์
1. นางสาวปัญญาพร    ธิพรพันธ์
2. นายสุรสิทธิ์    กุลวงค์
21 21 โรงเรียนบ้านละลม สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    แบงกระโทก
2. เด็กหญิงสุฑามณี    นุชกระโทก
1. นายเอกพล    เปรมปราคิน
22 22 โรงเรียนวัดปทุมคงคา สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายอุกฤษ    พรรณสน
2. เด็กชายประโมทย์    นิจิตร
1. นางจิตภินันท์    ถิระสุธีรวัฒน์
2. นางสมใจ    เครือยา
23 23 โรงเรียนสวนหม่อน สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    ศิรินอก
2. เด็กหญิงวิสสุตา    จันทรักษา
1. นายณัฏฐ์    พฤกษามาลา
2. นางสาวสมฤทัย    ศรีสำโรง
24 24 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงศิรดา    ดวงมณี
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ    คิดรัมย์
1. นางอรทัย    อินวันนา
2. นายอรรถพล    สุรวิทย์
25 25 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิรดา    วงศ์วังจันทร์
2. เด็กหญิงชนกนันท์    ศรีสุธัญญาวงศ์
1. นายนิพนธ์    ภูมิประเสริฐ
2. นางสาวสุปรียา    ภูมิประเสริฐ
26 26 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงไอลดา    ปัญญา
2. เด็กหญิงสุภัควี    ดวงจิตเลิศขจร
1. นายสันติ    กุลค้อ
2. นายเข็มชาติ    เขตผดุง
27 27 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    เอี่ยมศิลา
2. เด็กหญิงนรินทร์ธร    ลีลอย
1. นางสาววลีพร    หมื่นวงศ์
2. นายวสันต์    ศรีโพธิ์วัง
28 28 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายอนุพันธ์    พื้นบ้าน
2. เด็กชายพีรภัทร    จันตรี
1. นายภาสธร    ยาวโนภาส
2. นายวีรพันธ์    โสโพธิ์
29 29 โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายปาฏิหาร    กางสันเทียะ
2. เด็กชายภัทรดนัย    บัวเจริญ
1. นางญาณวรรณ    ทุมกลาง
2. นางสาวอุมาวิชนีย์    อาจพรม
30 30 โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายพีรภัทร    ชัยทา
2. เด็กชายธีระชัย    สีพันดร
1. นายจิรพัฒน์    โนราช
2. นายธวัชชัย    มีชำนาญ
31 31 โรงเรียนพิมพ์ใจวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายจีรภัทร    กูดอั้ว
2. เด็กชายวัฒนพงษ์    วิชาโคตร
1. นางรัตนา    มูลป้อม
2. นายวินิจ    มีทองหลาง
32 32 โรงเรียนพิกุลทอง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายสืบสกุล    สวนแก้ว
2. เด็กชายนครินทร์    ขาวสุข
1. นางสาวจรูญทรัพย์    เทียบมัง
2. นายเศรษฐภัทร    โทมณีสิริโชติ
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ดำเดียง
2. เด็กหญิงพัณนิชา    พันพรม
1. นางสาวดวงใจ    บุญมีประเสริฐ
2. นางสาวสิริกานต์    คำทองสุก
34 34 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    เทียนทอง
2. เด็กหญิงศิรประภา    โฮงคำอุตย์
1. นายจักรพงษ์    สุดยิ่ง
2. นางพงษ์ศรี    หวังสม
35 35 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงปิยพร    เรืองสุข
2. เด็กหญิงอริสรา    กุมารสิทธิ์
1. นางสาวนวลใย    ศรีอุบล
2. นางวรรนิศา    ทุราช
36 36 โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายธันยพงศ์    ประกอบสุข
2. เด็กหญิงรุจีรัตน์    สอนสา
1. นายบุญเลิศ    สีโย
2. นางศิวาพร    สีโย
37 37 โรงเรียนบ้านโนนสูง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายดลวัต    ทิพย์รักษ์
2. เด็กชายณัฐชัย    โนนใหญ่
1. นางบานเย็น    ชะบา
2. นางสุภารัตน์    บุญเฟื่องฟู
38 38 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา    สังข์เกิด
2. เด็กหญิงฐิติชญา    คูสกุล
1. นางพัชรินทร์    สุริยนต์
2. นางสาววารุณี    บำรุงสวัสดิ์
39 39 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    เหล่าบุตรศรี
2. เด็กหญิงศรีอัมพร    ลาดโพธิ์
1. นายจีรศักดิ์    อนุศิริ
40 40 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงธนธรณ์    ดงแสนสุข
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    ภูกงทอง
1. นายธีรกานต์    ทองสุมาตร
2. นายมานะ    ม่วงมีรส
41 41 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    ประทุมทอง
2. เด็กหญิงนันทกานต์    กุลวงษ์
1. นางมนเทียน    เกณทวี
2. นายวุฒิพงษ์    หอมฟุ้ง
42 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    ดำพะธิก
2. เด็กหญิงศิริขวัญ    มูลอาจ
1. นายปรีชา    พลราช
2. นายเข็มชาติ    ระดาบุตร
43 43 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายรัฐวุฒิ    พาสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรารัตน์    เบ้าคำ
1. นายบุญธรรม    บุญมี
2. นางสาววันวิสาข์    ทองดี
44 44 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายปราชญ์นิติ    จันทรคา
2. เด็กชายนรินทร์ปกรณ์    ไชยเทพ
1. นายจีรศักดิ์    ศรีรัตน์
2. นายนรินทร์    อุปจันโท
45 45 โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายยศพล    วารีศรี
2. เด็กชายอดิเทพ    แจ่มใส
1. นายนิยม    ภูมิผักแว่น
2. นางสาวนุจรินทร์    นาชัยเวียง
46 46 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    กุละพรม
2. เด็กชายธีรวัฒน์    สู่สุข
1. นายจิตรกร    คำธิมา
2. นายนิกร    มาระมิ่ง
47 47 โรงเรียนประจันตวิทยา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายภาณุวิทย์    นามกิ่ง
2. เด็กหญิงปณิตา    ลุนภา
1. นางสาวปภิชญา    สายแสน
2. นายเจริญ    เวชประสิทธิ์
48 48 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    ศรีสุนาครัว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    เกษกัน
1. นางสุนิดา    เกษกัน
2. นายอุทัย    เกษกัน
49 49 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายณัฏฐ์ภีมพล    เมืองเจริญ
2. เด็กชายศักดิ์สิน    พสุธาเมตต์กิติกุล
1. นางสาวมณีฉัตร    ชมภู
2. นางมะยุรีย์    แก้วไธสง
50 50 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายสถาพร    จันทป
2. เด็กชายพันธกิจ    พันธุลาวัณย์
1. นางสาวฉัตรชบา    วงษ์รินยอง
2. นายปิยวิทย์    ศรีพุทธา
51 51 โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายวัชรพล    จันทรมนตรี
2. เด็กชายอนุสรณ์    เหลาไกร
1. นายภานุวัฒน์    โวหารกล้า
2. นางสาวโคมคาย    ทองมีศรี
52 52 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริประภา    ศรียา
2. เด็กชายศราวุธ    โจมแก้ว
1. นางสาวจุฑาศินีย์    ศรีลาพัฒน์
2. นางสาวหยดชลิน    กุดโอภาส
53 53 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายอมรเทพ    ศรีสูงเนิน
2. เด็กชายสุเมฌาน    ปานาตี
1. นายวรชัย    พรเพชรประไพ
2. นายสยาม    ไพสันเทียะ
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์    มูลชาติ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ศรีชามก
1. นายยุทธพงษ์    ทองหล้า
2. นางสาวสุรภา    ยศปัญญา
55 55 โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงรสริน    ดาวช่วย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    อู่อำพร
1. นายพงษ์ศักดิ์    เจริญคุณ
2. นายสงกรานต์    บุญโสภาพ
56 56 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณประภากร    มิตตัสสา
2. เด็กหญิงนฤมล    ทำลา
1. นางสาวภัทรพร    สุรรัตน์
2. นายสุรศักดิ์    แดงจันทึก
57 57 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายภัทรพล    โพนทัน
2. เด็กชายเจษฎากร    ไชยา
1. นางอุมารัก    รางศรี
2. นายโชติ    มะลิซ้อน
58 58 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพรรณวิภา    อดทน
2. เด็กชายชัยมงคล    ภูทัศน์
1. นางสาวเกศกนก    กุดเป่ง
2. นายโอภาส    เมฆา
59 59 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    คำตา
2. เด็กหญิงธิติภรณ์    ดรุณพันธ์
1. นางรัชฎาร์    ไชยบุญทัน
2. นายศรัณยู    สนั่นเมือง
60 60 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายสหภพ    กองเสลา
2. เด็กชายณัฐชนนท์    สุขล้อม
1. นายธานินทร์    สวยรูป
2. นายพัฒนพงษ์    น้อยวิบล
61 61 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธีรเทพ    ชัยลิ้นฟ้า
2. เด็กชายชนชล    ดวงศิริ
1. นายสัญชาติ    นันทะผา
2. นายอัศวิน    ศรีสว่าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................