งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 002
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    พรมวัน
2. เด็กชายจีระวัฒน์    สร้อยจันดา
1. นางทัศนวรรณ์    โยเฮือง
2. นางสาวรัตนา    จันดาศรี
2 2 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายฐปนวัฒน์    ศุภลักษณ์
2. เด็กชายดนุพร    ดอนกระโทก
1. นางชฎาพร    อินทร์แปลง
2. นายวีระชัย    อินทร์แปลง
3 3 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญดาว    พูนล้น
2. เด็กหญิงกมลวรรรณ    พุดพัด
1. นายวินัย    หงส์จักรเพชร
2. นางสาวเจจิรา    ภูษาแก้ว
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกัญธิตา    สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงสุพิชญา    เสนาวงษ์
1. นางสาวกนกวรรณ    จำปาฤทธิ์
2. นายธีรพงษ์    อินทรสิทธิ์
5 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายวราวุฒิ    คชราช
2. เด็กหญิงชมพูนุท    คำนน
1. นางสาวธาริณี    ศรีทาบุตร
2. นายสฐากูร    ชุปวา
6 6 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์รัมภา    ญาณกาย
2. เด็กหญิงณภัทร    แก้วบ้านเหล่า
1. นางสาวดาราณี    พรหมเมตตา
7 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายอัสนี    สงคราม
2. เด็กหญิงวรินทร    เจริญจิต
1. นางสาวชลธิชา    วงศ์ธิเบศร์
2. นางสุรีย์รัตน์    กอบธรรม
8 8 โรงเรียนบ้านนาใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายพงษ์ศิริ    นันทาวงศ์
2. เด็กหญิงพัชราภา    เบ้างาม
1. นายสมพงษ์    นาคะวงศ์
2. นางอารีย์    ศรีลาศักดิ์
9 9 โรงเรียนบ้านชมภูพาน สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงปราณธีรดา    โทไข่ษร
2. เด็กหญิงอนงค์นุช    ศรีคะรัตน์
1. นางสาวชนัฏกานต์    โทไข่ษร
2. นางสาวดารุณี    ใสลำเพาะ
10 10 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงปาริชา    จันทร์ดอก
2. เด็กหญิงธีรัชญา    น้องดี
1. นางพจนา    กงแก้ว
2. นายสมพร    ผุยพันธ์
11 11 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายเสฏวุฒิ    อินทร์โสม
2. เด็กชายธีรภัทร    มอมขุนทด
1. นายปรีชา    ดวดสูงเนิน
2. นางสาวสุนิสา    ทันจันทร์
12 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงเจนอัปสร    ชุบไธสง
2. เด็กชายกันต์กวี    ชนไธสง
1. นางธัญญลักษณ์    เวชกามา
2. นางสาวสาวิตรี    ตระกูลสุข
13 13 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาวดี    เตชะ
2. เด็กหญิงพัชราพร    เซียเนตร
1. นางสาวณฐชา    สมบัติวงษ์
2. นางวรางคณา    บุตรสอน
14 14 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายวงศกร    หงส์ชุม
2. เด็กหญิงวรัญญา    สนทาหงส์
1. นางสาวรัชฎาภรณ์    สุตะโท
2. นางสาวอุบล    สร้อยอุดม
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายพิชชนันท์    ศรีทรัพย์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    สารพิมพ์
1. นางนุชจรีย์    ชื่นนิรันดร์
2. นายพินิจ    ปรีดากรณ์
16 16 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงพิริษา    ถ้วนนอก
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    ชัยแก้ว
1. นางสาววิภาวี    พรหมจารีย์
2. นางสาวสิริวรรณ    พุกหน้า
17 17 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอภิชยา    แดนสมประสา
2. เด็กชายสุทธิเกียรติ    ลีลาศ
1. นางสาวลินดา    บุษบง
2. นางสาวสุดารัตน์    แคนติ
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงศิริญากรณ์    เจริญสมบัติ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    ลายประจักษ์
1. นางนาทยา    ศรไชย
2. นางสาวนิตยา    ดวงโสมา
19 19 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    กองแก้ว
2. เด็กชายปุณยวัจน์    วงค์หาญ
1. นางสาวปาณิสรา    พาลึก
2. นางสาวสุพาวิดา    คงดี
20 20 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงนันทิยา    ทับแสง
2. เด็กหญิงพัชรพร    แสนโสม
1. นายนครชัย    สลางสิงห์
2. นายพงษ์ศกร    สุวรรณไตรย์
21 21 โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายกมล    แสนใสแก้ว
2. เด็กชายกิตติพัฒน์    คุ้ยมอญ
1. นางสาวนูฮูดา    พรมสาร
2. นางอุบล    ดำเอี่ยม
22 22 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงเขมมิกา    ชะราชรัมย์
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ    เทวารัมย์
1. นายนิสิต    ประเสริฐศรี
2. นางสาวน้ำหนึ่ง    จันทวงศ์
23 23 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายชยุตม์    ถิ่นโพธิ์
2. เด็กชายนนท์ชัย    วงษ์ระคร
1. นายธงชัย    ขำเทศเจริญ
2. นางเนาวรัตน์    กาญจนะแก้ว
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสุภัสสรา    ศรีพันธ์
2. เด็กหญิงเอื้อมพร    ศิริชนะ
1. นางสาวชลัญอินทร์    แสงจันทร์
2. นางสาวเพ็ญสิริ    นนทะศรี
25 25 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์    เป็นไทย
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    บุบผามะตะนัง
1. นายศรายุทธ    พุทธลา
2. นางเยาวลักษณ์    จันทรคติ
26 26 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายจิตรกร    โสภา
2. เด็กหญิงนิติยา    กัณหาพรม
1. นางสาวสุจิตรา    วาวิไลย
2. นางอรวรรณ    โสภา
27 27 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอัคนิรุตน์    กองสะดี
2. เด็กชายธนายุต    ซาเตา
1. นางสาวชฎาภรณ์    ดาวุธ
2. นายวิวัฒน์    ประดิษฐ์ศิลป์
28 28 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.โนนคูณ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์    โพธิ์นิล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ธรรมทวี
1. นางสาววิริยา    ศรีนวล
2. นางสาวอัมพร    ปัญญาวัน
29 29 โรงเรียนบ้านวังสนวน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงอันดามันม์    รุจินาค
2. เด็กหญิงชนิตา    เมมี
1. นายนพรัตน์    หารคำ
2. นางนิตยา    ชาวขุนทด
30 30 โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายวรภัทร    ช้างหล่อ
2. เด็กหญิงวรพักตร์    ยัดไธสง
1. นายธีรพงษ์    แก่นวงษ์
2. นายบัณฑิต    เจริญใจ
31 31 โรงเรียนบ้านเป็ด สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงปารดา    จุลลาบุดดี
2. เด็กหญิงวันวิสา    บงแก้ว
1. นางสุมาลี    แสนสีลา
2. นางอรวรรณ    มุ่งหมาย
32 32 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงณภัทร    อนันตภัณฑ์
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา    เศรษฐรุ่งเรือง
1. นางสาวปาริชาติ    ด่านแก้ว
2. นางสาวสุชะดา    ห่อทรัพย์
33 33 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงมัญชรี    ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงปาริชาติ    กิทำ
1. นางรัตนกาล    สินทร
2. นายเจียม    ภักดิ์มี
34 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายศิวกร    บุญเย็น
2. เด็กชายธนกฤต    ชิงชัย
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    บุตรสยาตรัส
2. นางสาวนัทรินทร์    ทองหล่อ
35 35 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    คำแสน
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ศรีแพงมนต์
1. นางพิกุล    ไกรการ
2. นางเพียรพรรณ    สมดี
36 36 โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายภานุวิชญ์    วัดแผ่นลำ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    มาตรโสภา
1. นางสาวสใบพร    รูปไสย
2. นางสาวไอลัดดา    วัดแน่ลำ
37 37 โรงเรียนบ้านยาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกษมา    วาจารัตน์
2. เด็กหญิงอนุสรา    ยางงาม
1. นางปิยาภรณ์    แสงภักดี
2. นางวนิดา    บุญราช
38 38 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงอัญชิษฐพร    รุธิระวุฒิ
2. เด็กหญิงดวงดารา    พรหมดวง
1. นางภัสรา    ฐานวิเศษ
2. นางสาวอรอนงค์    แสนคำ
39 39 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายระพีพัฒน์    มารูปหมอก
2. เด็กชายกรวิชญ์    ศรีเพ็ง
1. นางสมปอง    หล้าเพ็ง
2. นายไพบูลย์    แสนทวีสุข
40 40 โรงเรียนบ้านนายม สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายปรเมศร์    พันษา
2. เด็กชายณิชพงษ์    ประเสริฐสังข์
1. นายธนัชพร    โฆสิต
2. นายพันธกานต์    พรมมุข
41 41 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงบุญสุดา    กงทัพ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    บานกลีบ
1. นางญาดา    ไชยแสน
2. นางพรณี    พุธอุดร
42 42 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงณิชานาฏ    บุญใช้
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    คำเลิศ
1. นางสุวาฐินี    ไชยกาล
2. นางเพชรมณี    ใจเอื้อ
43 43 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ประเสริฐสุข
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช    ภาวะบุตร
1. นายชาญณรงณ์    แข้นา
2. นางสาวศิริพักตร์    กำเดช
44 44 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงโชติกา    ศรีสุราช
2. เด็กชายเปนปลื้ม    คำพลงาม
1. นางศิริลักษณ์    หล้าหิบ
2. นายสุเมธา    ฐาตุจิรางค์กุล
45 45 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงจิณภัทร    จะดี
2. เด็กหญิงพรชนิต    พรเรืองวงศ์
1. นางกรรณิการ์    ภูมิสายดร
2. นายบุญธรรม    โสภา
46 46 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    คณะวาปี
2. เด็กหญิงอริศรา    วงศ์คำจันทร์
1. นางสาวจิรารัตน์    บุญพูน
2. นางศุภวรรณ    ชินโณ
47 47 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรินรดา    ปะกิระคะ
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์    สีทาดี
1. นางสาวบังอร    ศรีชมษร
2. นางสาวลักคณา    เพลียฤทธิ์
48 48 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงประถมาภรณ์    มีศิริ
2. เด็กชายภัชรพล    ยอดแย้ม
1. นางปิ่นไท    นิลผาย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    สายเมฆ
49 49 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงธยานี    พันธ์จันทร์
2. เด็กหญิงวนิดา    โยธาจันทร์
1. นางสาวขัตติยา    น้ำยาทอง
2. นายสายันต์    คำมะณี
50 50 โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงปาลิตา    ดวงบุญทัน
2. เด็กชายธนอนันต์    พวงลอย
1. นางสาวบงกช    โพธิชัยทร
2. นางลัดดาวัลย์    มูลขุนทศ
51 51 โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงบุญธิชา    โคตรศิริ
2. เด็กหญิงปาริตา    ไพรนอก
1. นางสาวยุพา    พิกุล
2. นางสาววิภาพร    พิกุล
52 52 โรงเรียนบ้านเชียงกรม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกฤษติกา    สุขแสนศรี
2. เด็กชายอัครภูมิ    จันทร์คำ
1. นางคนึงนิจ    แก้วบางพูด
2. นางมาลา    จันทราริยศรี
53 53 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พงพันนา
2. เด็กหญิงชญานิตรา    โยธี
1. นายนที    เลิศคอนสาร
2. นางนภาพร    โยธี
54 54 โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงบุษกร    วันทองสุข
2. เด็กหญิงจรรยพร    มูลละศรี
1. นางทิพรัตน์    ศรีจำปา
2. นางสาวรำไพ    เสาว์ทอง
55 55 โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญาศิริ    คงมูลน้อย
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    วิชัยภาพ
1. นางกาญจนา    ชำนาญ
2. นางเกษณี    ขุนสูงเนิน
56 56 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสุธาสินี    แทนหาร
2. เด็กหญิงรินทรกานต์    วงชารี
1. นางสาวณิชรัตน์    แสงลี
2. นางธัญพร    ใบปอด
57 57 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพัชร    ทัสนัส
2. เด็กหญิงจิราพร    เคนาอุประ
1. นางสาวมณีรัตน์    ผลบุญ
2. นางสาวอาริยา    มีศรี
58 58 โรงเรียนบ้านชาด สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายทสพร    เสมอดี
2. เด็กชายธีระชัย    ศรียาวงศ์
1. นางสาวกิตติยาภรณ์    สวัสดิ์พล
2. นางสาวศันสนีย์    โสภะบุญ
59 59 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายพร้อมพันธ์    มะโนแสน
2. เด็กหญิงพรนิภา    แสงสีกร
1. Mr.Fonyuy Anthony    Yenyuy
2. นางสาวอทัณญา    แสนสิทธิ์
60 60 โรงเรียนบ้านหนองถนน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงรสนันท์    พุกรัดกรุด
2. เด็กชายพุฒิพงศ์    ทวยมา
1. นายณัฐพงษ์    ประกลม
2. นางสาวภัชราพร    เนาวะบุตร
61 61 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายณัฐพัชร์    สุทธิ์สาวก์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แสงศรี
1. นางสาวณัฐสุดา    ชาวน้ำโมง
2. นางสาวอมรรัตน์    พรมเนาว์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................