งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 197
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายภาคิน    วรนาม
2. เด็กชายธีรพัฒน์    นนทะนำ
3. เด็กหญิงศิจนันท์    มะละคำ
1. นายนิรุต    กองขา
2. นางอารุณ    มังบู่แว่น
2 2 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    อินทรแปลง
2. เด็กหญิงฐานิต    ขจัดภัย
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    คุ้มกลัด
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ    ศรนารายณ์
2. นางสมหมาย    ศรนารายณ์
3 3 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ชินบุตร
2. เด็กชายอำนาจ    ชินบุตร
3. เด็กชายกมล    พยุครัมย์
1. นางรุ่งทิวา    ด้วงโพนทัน
2. นางอำพร    อินกะสังข์
4 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงแพรวา    มั่นพุฒ
2. เด็กหญิงมุกริน    ไชยแหม่ง
3. เด็กหญิงอรทัย    ปกติ
1. นางกนกพร    คงไพร
2. นางสาวพรทิพย์    จันทร์ลา
5 5 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงอารีญา    ประดับเสริฐ
2. เด็กหญิงอลิยา    ชาวปลายนา
3. เด็กหญิงปาริชาติ    สมสวย
1. นายฐาปพัฒน์    ถิรวัฒนานันต์
2. นางอารวรรณ    คำนันท์
6 6 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงบุศรัตน์    อรรถประจง
2. เด็กหญิงธิญาดา    ดวงแก้ว
3. เด็กชายธนดล    สิบศิริ
1. นางสาวยุวธิดา    ภูมิพัฒน์
2. นายวิศนุกรณ์    บุตรวัง
7 7 โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    พงษ์ศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์    นาห้วยทอง
3. เด็กหญิงวรรวิษา    หงษ์วิลัย
1. นางทองเพชร    น้อยสุวรรณ
2. นางบุญยง    วังสระ
8 9 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงไพริน    นีละวงค์
2. เด็กหญิงอนุชิดา    วันชัย
3. เด็กหญิงสุทธิดา    อรุณสิงขร
1. นางนุชนารถ    ธนะคำดี
2. นางสาวอัจฉราวดี    ประพันธ์
9 11 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่(สูงเนิน) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายภูมิน    ดอนเซ็นแก้ว
2. เด็กหญิงดวงกมล    ปักการะโน
3. เด็กหญิงวิภารัตน์    แยบสูงเนิน
1. นางสาวขวัญจิตร    ดีเปี่ยม
2. นายวิริยะ    ศิลปะ
10 12 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายชยณัฐ    สองสี
2. เด็กชายสุริยา    ยิ้มรัมย์
3. เด็กหญิงอนุศรา    หอมสมบัติ
1. นางพวงเพชร    ขันธ์โพธิ์น้อย
2. นางสุภาพร    ทับทิมหิน
11 13 โรงเรียนบ้านมะขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    บุญขาว
2. เด็กหญิงจันริยา    ศรีสิงห์
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    วงษ์ขันธ์
1. นางชุลีภรณ์    ภูมิสูง
2. นางสาวนิษิตา    ปรือปรัง
12 14 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายสุริยา    อุ่นวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐวิชา    สอนโกษา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา    ธุระกิจ
1. นางรัชตา    วิเชียรศรี
2. นางเรวดี    สุภาพ
13 15 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    แก้วเนตร
2. เด็กหญิงมินตรา    เกตุเสนา
3. เด็กหญิงประภัสสร    ขุนทองนุ่ม
1. นางทองล้วน    สุพรรณฝ่าย
2. นางสาวเปรมฤดี    สุพรรณฝ่าย
14 16 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงชญานิน    ศรีวัตร
2. เด็กหญิงธิติยา    นาหัวนิล
3. เด็กหญิงวิชชุดา    ศรีณรงค์
1. นางสาวธนารีย์    จำปาวัตร์
2. นางสาคร    บรรเทา
15 17 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    ชินบุตร
2. เด็กหญิงกชกร    พรมดวงดี
3. เด็กหญิงศิรประภา    ประทุม
1. นางสาวนวลศรี    ผ่านพูล
2. นางสาวศนิญา    คงเขตชินบุต
16 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงณัฐญาดา    จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายธนากร    เบ้าคำ
3. เด็กหญิงอรวิสา    แสนทวีสุข
1. นางภัทรวดี    คงคาพันธ์
2. นางสาวสุรีรัตน์    วันสารัมย์
17 19 โรงเรียนบ้านจันทัย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายภาราดร    สายทอง
2. เด็กชายสุภัทร์    เรือนคำ
3. เด็กชายชลกร    จิตธรรม
1. นางสาวปริยาภัทร    สัมโย
2. นางอุราตรี    พลาศรี
18 20 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงลลิตา    ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนา    เมืองโคตร
3. เด็กชายศิริวัฒน์    เมืองโคตร
1. นางวรรณา    รัตนมาลี
2. นายวิสุทธิ์    ศรีประทุมภรณ์
19 21 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงมณฑิตา    อัปไพ
2. เด็กหญิงสุนันทินี    มนกลาง
3. เด็กหญิงชลธิชา    สารนอก
1. นางสมพร    เกิดแสงรัตน์
2. นางอริสา    สิงห์บุตร
20 22 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายธเนศ    หวังผล
2. เด็กชายวชิรวิทย์    ทองบัวบาน
3. เด็กชายธนพล    การัมย์
1. นางภัทราวัลลิ์    ก้องเสียง
2. นางสุฬาภรณ์    โกศรี
21 23 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงทรัพย์ศินี    ฉายมะเริง
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ชัยพิบูลย์
3. เด็กหญิงพรธิชา    แนบสันเทียะ
1. นางฉวีวรรณ    ศิริปรุ
2. นางปภาลักษณ์    พัฒนปฐวีพันธ์
22 24 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุตรสมาน
2. เด็กหญิงปาริชาติ    สีดากุล
3. เด็กหญิงวริศา    บึงราษฎร์
1. นาง กานต์ติมา    เวชกามา
2. นางสาวปัทมาพร    พรมนิ่ม
23 25 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธเนศ    ทองจุลละ
2. เด็กชายรัฐธรรมูญ    เซ็นนอก
3. เด็กชายชัชวาล    ปองไป
1. นางทิพย์รัตน์    ทุมา
2. นางสาวพรศิริ    ปักกุนนัน
24 26 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงบุษมาศ    สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงกัญญาพร    ม่วงเกิน
3. เด็กชายศรีบูรภา    อัญไชยศรี
1. นางพิรมย์    ศรียางค์
2. นางวรรณภา    เนาวะเศษ
25 27 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิภา    สร้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงสายสุดา    จำปาเพชร
3. เด็กหญิงสุกัญญา    นามอาษา
1. นางชิดาวัลย์    ศรีกงพาน
2. นางสาวอารญา    แสนเทพ
26 28 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    สุขชาติ
2. เด็กหญิงปิยะพร    บรรใดทอง
3. เด็กหญิงชญานี    เดชพันธ์
1. นางสาวญาณพัฒน์    ปรัสพันธ์
2. นางสาวตติยาพร    ปรีเปรม
27 29 โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายจักริน    กระฐินใหม่
2. เด็กชายสุรวุฒิ    เกวียนสูงเนิน
3. เด็กชายบรรณวัชร    ฉัตรสูงเนิน
1. นายธัญพัฒน์    นันทัชพรพงศ์
2. นางรัชนีย์พร    ปัจจัยโคถา
28 30 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ไชยโส
2. เด็กหญิงสุชาวดี    อุ่นสำโรง
3. เด็กชายปารมี    ถินรัตน์
1. นางพวงเพ็ชร    มูลสมบัติ
2. นางสาวอร่ามศรี    หอศิลาชัย
29 31 โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    คำดี
2. เด็กหญิงอังคณา    สร้อยรัก
3. เด็กหญิงจิราพร    สุขดี
1. นางวรรณพร    เทพาขันธ์
2. นางสุมลทรา    แสนเมือง
30 32 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชาย วีระชัย    กัญญา
2. เด็กชาย ชนกานต์    กระแสโสม
3. เด็กชาย ณัฐภัทร    โกสุม
1. นางนงค์ลักษณ์    เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี    สิงห์สุวรรณ
31 33 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายวีระชน    สุทธิเเสน
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    พรมลี
3. เด็กชายทศพล    ชาบุตรชิน
1. นางสาวกัลทรี    เจนชัย
2. นางสาวทัศนีย์    แสงสุดตา
32 34 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายธนการณ์    คำเชียง
2. เด็กชายวัฒนชัย    เผ่าพันธุ์
3. เด็กหญิงบุญตา    ท้าวทอง
1. นางสาวธีวารัตน์    ประวัติพร
2. นายวัฒนา    สุขดี
33 35 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงชญุฎาพร    สิมมะลี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    จันรุทิน
3. เด็กชายสันติภาพ    ผิวทน
1. นางสาวปริศนา    อภัยโคตร
2. นางสาวพิจิตรา    สายแสง
34 36 โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงมนต์นภา    โมธรรม
2. เด็กหญิงวิไลพร    ชานุชิต
3. เด็กหญิงสุภารัตน์    สมดีตี
1. นางวิไลวรรณ    กุดนอก
2. นายสุขสันต์    กุดนอก
35 37 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกุลนิชา    สีเสน
2. เด็กหญิงรัตนา    ศรีโพนทอง
3. เด็กหญิงกัญญานี    วังคีรี
1. นางทรงรัตน์    แซ่จึง
2. นางพรนิชา    สังข์เกิด
36 38 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงจรุณี    แสนเจียม
2. เด็กหญิงจิรวรรณ    แสนเจียม
3. เด็กหญิงสุริดา    แก้วพิลา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ้งทิพย์    วะน้ำค้าง
2. นางอรนุช    พลหาญ
37 39 โรงเรียนตชด.บ้านป่งคอม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายไตรทศ    ตันโห
2. เด็กชายสมศักดิ์    หมุนสิงห์
3. เด็กชายวรพงษ์    ไขขุนทด
1. นางสวนีย์    บำเพ็ญ
2. นายเมธาวี    มณีเนตร
38 40 โรงเรียนบ้านปูลู สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวิญาดา    ไชยทา
2. เด็กหญิงพิชญา    เครือชา
3. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    พรหมสุขันธ์
1. นางสาวณัฐกฤตยา    สำคัญควร
2. นางภาวิณี    ทาทอง
39 41 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    วิเศษทรัพย์
2. เด็กหญิงปิยาอร    ศรีตะวัน
3. เด็กหญิงพัชราภา    รักษาธรรม
1. นางนิ่ม    แสนบุญเรือง
2. นางสุวรรณี    พิศเพ็ง
40 42 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายปลัม    แก้วทาสี
2. เด็กชายกิตติทัต    หงษ์มณี
3. เด็กชายวสันต์    โชคดี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ลภัส    สุขเต็มดี
2. นางศิริพร    บุญดี
41 43 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงวันวิสา    เสาร์ทอง
2. เด็กหญิงวิไลพร    บุดดีมี
3. เด็กหญิงกฤตชญา    จันทิรา
1. นางสาวประดับ    ถือสิขา
2. นางสาวสังวาลย์    จันทร์หนองขาม
42 44 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงสุดา    เกตุนาค
2. เด็กหญิงดวงใจ    ทองมี
3. เด็กหญิงกิตติมา    จูมคำตา
1. นางสาวกัญญาภัค    วิทยารัตนพิทักษ์
2. นางสุวรรณา    วะชุม
43 45 โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    คำแสน
2. เด็กหญิงศรุตาพร    พานแสนชา
3. เด็กชายปฏิกรณ์    พิมมงคล
1. นางกัญญาณัฐ    ตระการ
2. นางสาวนางสาวพิมพ์พร    บังวัด
44 46 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายรังสิมันต์    ฤทธิมาลย์
2. เด็กชายกฤติพงศ์    ไผ่โสภา
3. เด็กหญิงฐิติพร    ชนะพรม
1. นางพิมพ์วลัญช์    จันฤาไชย
2. นางรักใจ    อินทะชัย
45 47 โรงเรียนชุมชนหนองหิน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายเสกสรรค์    สันรักษ์
2. เด็กชายโชคชัย    คำทา
3. เด็กหญิงชมพูนุช    พรมดี
1. นายสุรพล    วิสาพันธุ์
2. นางอรุณี    วิสาพันธุ์
46 48 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    ถาจันทร์
2. เด็กชายอรุนันท์    ไชยว่อง
3. เด็กชายเสกสรรค    พิระภาค
1. นางณัฐชนฉัตร    สิงห์ประกอบดี
2. นางลำดวน    วงษ์สมุทร
47 49 โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชยา    จิตคง
2. เด็กชายภัทราวุธ    ศาลางาม
3. เด็กชายรัฐศาสตร์    ศาลางาม
1. นางฐิติมา    ทองเงิน
2. นายปิยะณัฐ    ปานเพชร
48 50 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ปัจมนต์
2. เด็กหญิงสุจิตรา    พันเพลิงพฤกษ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา    สุครีบ
1. นางสาวนิตยา    นามแก้ว
2. นายสมแก้ว    จอมทอง
49 51 โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงชไมพร    แก้วพวง
2. เด็กชายเนรมิตร    ประวันนา
3. เด็กชายธนากร    ชาวสวน
1. นางสมพร    พิบูลย์รุ่งเรือง
2. นายอภิชาติ    หลวงเมือง
50 52 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    ลีตน
2. เด็กหญิงสุภาพร    แสนนางชน
3. เด็กหญิงนิศาชล    สาริกบุตร
1. นางหนูเล็ก    แสนนางชน
2. นางเปรมวดี    อุดชาชน
51 53 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายสิทธินนท์    แซ่หลู
2. เด็กหญิงกรรณ์ฏิมา    ยิ้มพังเทียม
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    นงค์สังเทียะ
1. นางธานี    สุทธิอาคาร
2. นางอัญชุลี    ศุภรตรีทิเพศ
52 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    คำยี่
2. เด็กหญิงอินทิรา    กาลจักร
3. เด็กหญิงวิชุรดา    มิ่งแก้ว
1. นางชวาริน    ทัพใหญ่
2. นางอมลวรรณ    แก้วโสม
53 55 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายวิชาญ    ขาวเขียว
2. เด็กชายยุทธชาติ    สงมูลนาค
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คำควร
1. นางสาวพิภาภักดิ์    เหมือนพันธ์
2. นางสาวอุษา    เพชรล้ำ
54 56 โรงเรียนบ้านจำนัก สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงวรินรัตน์    วังหอม
2. เด็กหญิงกฤษฎาพร    นามเต
3. เด็กหญิงธิติมา    มาตรกำจร
1. นางจุฬารัตน์    คำเจริญ
2. นางแปลงใจ    แดงงาม
55 57 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงอรินทรา    สาระแนม
2. เด็กหญิงพรรนิชา    มาตา
3. เด็กหญิงวรรณนิสา    วงศ์ประจัน
1. นางจันคำ    เวชสิทธิ์
2. นางอุไร    บริจาค
56 58 โรงเรียนบ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกัลยา    แก้วโท
2. เด็กหญิงรัตติยา    ลูกแก้ว
3. เด็กหญิงปวีณา    สอดเสน
1. นางสาวนัตติยา    พรมนต์
2. นางลาวัณย์    พวงศรี
57 59 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงสิริยากร    เถื่อนมูล
2. เด็กหญิงอินยุพา    แสงจันทร์
3. เด็กชายปวริต    อุดม
1. นางรุ้งรัชณี    สีพั้ว
2. นางอรวรรณ    บัววิชัย
58 60 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายวัฒนา    ศรีสม
2. เด็กหญิงวรรณพร    คำปุย
3. เด็กหญิงศิริภัสสร    ปะริญ
1. นางพัสดา    วาเสนัง
2. นางอวยพร    พลพฤกษ์
59 61 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    ศรีภา
2. เด็กหญิงมัลลิกา    อินทรักษา
3. เด็กหญิงสุธิดา    บุญทัน
1. นางกิตติมา    ศรีสว่าง
2. นางสุกัลป์    จันทวงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................