งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 195
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายนภัทร    พรมโสภา
2. เด็กชายรัชพล    แสงคำ
3. เด็กชายพัชระ    ธรรมวงษ์ศา
1. นางประคอง    เกตุรุน
2. นางพรนิภา    รัตนนท์
2 7 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    กุลวงษ์
2. เด็กชายศุภกฤต    ทรงหอม
3. เด็กหญิงสุภาพร    คุ้มม่วง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงราตรี    เกาแก้ง
2. นางอรทัย    คนขยัน
3 9 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงพรวิลัย    แย้มเรณู
2. เด็กหญิงกัญญาภัค    พักแพง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อุ้ยศรีแคน
1. นางนุชนารถ    ธนะคำดี
2. นางสาวอัจฉราวดี    ประพันธ์
4 17 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    รังแก้ว
2. เด็กหญิงพราวนภา    หาญคำแพง
3. เด็กชายภูริพัฒน์    แสงจันดา
1. นายทินกร    เทียมทัน
2. นางปิยพร    ผ่องแผ้ว
5 23 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ศรีชุม
2. เด็กหญิงกานติมา    แตงกระโทก
3. เด็กหญิงศรัณพร    นาคพะเนา
1. นางฉวีวรรณ    ศิริปรุ
2. นางเบญจวรรณ์    แก้วมะเริง
6 26 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพร    พรพนม
2. เด็กหญิงการะเกด    รุ่งเป้า
3. เด็กหญิงนิราพร    เมาะราศี
1. นางสาวนุชรา    ผลประสาท
2. นางวรรลิยา    จงดี
7 27 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายธีรนันท์    ทองเดือน
2. เด็กชายวัชรพล    ชัยวงศา
3. เด็กชายขวัญฤทัย    ชัยเรือง
1. นางสาวจิลลาภัทร    ภูมิสัตย์
2. นางภาวิณี    หันจางสิทธิ์
8 29 โรงเรียนบ้านนารายณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายกานต์กวิน    ปืนโก
2. เด็กหญิงสุพัตรา    หอมจรรยา
3. เด็กหญิงชลทิชา    มูลมาตร
1. นางสาวกาญจนาภรณ์    ดีพังเทียม
2. นางสาวประนอม    อินพรมพะเนาว์
9 32 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชาย ภูริพัฒน์    พัวพันธ์
2. เด็กชาย ก้องภพ    ท่ากลาง
3. เด็กหญิง ศศินา    กระเบื้องกลาง
1. นางนงค์ลักษณ์    เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี    สิงห์สุวรรณ
10 37 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    มุูลหอม
2. เด็กหญิงลินดาวรรณ    บัวศรี
3. เด็กหญิงสุพิชญา    ใชยบุตร
1. นางกนกกาญจน์    รัตนะเวฬุุ
2. นางสุพรรณ    ไกรยสวน
11 39 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสมพร    คะรินรำ
2. เด็กหญิงเนตรดาว    เจริญชาติ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เหมวิจิตร
1. นางราตรี    พิมพ์แก้ว
2. นางลัดดาวัลย์    นรสาร
12 40 โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสุจิตรา    เทียมคาม
2. เด็กชายวายุ    แก้วทอง
3. เด็กชายชยพร    ชนะพันธ์
1. นางหนูรัตน์    วงค์ประเสริฐ
13 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงเอื้ออารีย์    โคตรสวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชริญา    บึงสุวรรณ
3. เด็กชายสุปิยะวัช    สุคำภา
1. นางสาวนราวดี    จันทะนาม
2. นางสาวสุดารัตน์    จำปีหอม
14 46 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงอภิชญา    ไชยทองพันธ์
2. เด็กชายวรวุฒิ    เหาะเหิน
3. เด็กชายวรวิช    พิทักษ์โยธี
1. นายสมัย    ดอกไม้ทอง
2. นางสำราญ    สีลาวงค์
15 47 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายนิธิกร    รักอุดม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ    พิมมา
3. เด็กชายธนภัทร    ทาจิตร
1. นางสาวจิณณพัต    ป้านภูมิ
2. นางณฐมน    บัวระภาสิริ
16 54 โรงเรียนบ้านโคกงาม สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายนิคม    หุมอาจ
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ปะนัดโส
3. เด็กชายอรรถดา    แก้วผ่าน
1. นางสาวชฎาพร    สุนทราวิรัตน์
2. นางสุปราณี    รุ่งเรือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................