งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 190
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายกิตติ    วงษา
2. เด็กชายกิตติพงษ์    น้อยพา
1. นายสุริยนต์    ภักมี
2 2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายธนโชติ    พรมครบุรี
2. เด็กชายจิรวัฒน์    สวนจังหรีด
1. นางบุญทรัพย์    สีมาพล
3 3 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายศราวุธ    รักธรรม
2. เด็กชายธีรภัทร    บำรุงแคว้น
1. นางสุกัลยา    โพธิงาม
4 4 โรงเรียนชุมพลนาคลัง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายจักรินทร์    ดวงประทุม
2. เด็กชายวิรัตน์    พานะ
1. นายศิรวิทย์    ฉลี
5 5 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นายธนากรณ์    พรมเท้า
2. นางสาวกฤษฎาวรรณ    ราชกิจ
1. นางสุภาพร    บุญภิละ
6 6 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายชูเกียรติ    ชิณโน
2. นายอาวุธ    ประหา
1. นางชนิดาภรณ์    พลศรี
7 7 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายพีระวิทย์    ดอนวิชา
2. เด็กชายณัฐฐิวุฒิ    พิมพ์แป้
1. นายปรีดา    นิตยารส
8 8 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนิชาดา    สมทอง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์    สิงห์คู่
1. นายมนตรี    ทวีศรี
9 9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัสรา    ลีทนทา
2. เด็กหญิงสุทัศนีย์    วิริยะกิจ
1. นางพูลทรัพย์    โพธิ์สุ
10 10 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายเกษมศักดิ์    สุขสีเด่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    นาคโต
1. นายสาธิต    อ่อนสลวย
11 11 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายอนันตชัย    ยูงกลาง
2. เด็กชายธนวัชร    เข็มทอง
1. นายรัตนสถิตย์    อุดม
12 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายสนธยา    ปิงตา
2. นายเกียรติศักดิ์    มารศรี
1. นางอุมากร    ร้อยภา
13 13 โรงเรียนบ้านแทรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายเลิศชาย    ภูผานี
2. เด็กชายวุฒิพงษ์    จาตูม
1. นายวัชระพงศ์    พูลสวัสดิ์
14 14 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายวิทยา    ฤทธาพรม
2. เด็กชายก้องฟ้า    แก่นนาคำ
1. นางสาวสุวินันท์    พรมศิริเดช
15 15 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นายนันทวัฒน์    สีลาบุตร
2. นายภูริทัต    สุวรรณหงษ์
1. นางไพรวัลย์    เดชพลมาตย์
16 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายพสธร    รุมกี
2. เด็กชายวิกรม    รุมกี
1. นายศุภชัย    สาขามุละ
17 17 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายทิววรรณ    แก้วมิ่ง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    พันธุลา
1. นางสาวยุภาพร    สีหานาท
18 18 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายอมรชัย    เหนี่ยวพันธ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์    เบาะแฉะ
1. นายศุภฤกษ์    บุญเจือ
19 19 โรงเรียนบ้านนาชุม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายวัชรพล    สุวรรณกูฏ
2. เด็กชายฤทธิไกร    สายสมบัติ
1. นางสาวอรอุมา    แข่งขัน
20 20 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธีรภัทร    เชื้อคำจันทร์
2. เด็กชายพีระมิด    โคตรนาแก
1. นายวัชรินทร์    เชื้อกุณะ
21 21 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายไวกูณฐ์    ลับดีพะเนา
2. เด็กชายฐนิต    นันกระโทก
1. นายบรรเจิด    ทานกระโทก
22 22 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายวรนาถ    จะเรรัมย์
2. เด็กชายสมศักดิ์    จันทร์แก้ว
1. นางรัชตา    ทันประเสริฐ
23 23 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายจีระวัฒน์    สอนพรมราช
2. เด็กชายทักษิณ    โชสูงเนิน
1. นางประมอญ    แก้วสะเทือน
24 24 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายราชันย์    พรหมวงศานนท์
2. เด็กชายชาญยุทธ    ยศวิจิตร
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรกรกิจ    ไพรบึง
25 25 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอนุชิต    สงแซม
2. เด็กชายศรันย์    โพธิ์เข็ม
1. นายสมเดช    ธูปขุนทด
26 26 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายถาวร    พละศรี
2. เด็กชายเวสารัช    เวียงสิมา
1. นางสาวนันทพร    เฉิดดิลก
27 27 โรงเรียนบ้านยวด สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    ยางขัน
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์    ชาติโสม
1. นายสมปอง    ต้นยวด
28 28 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายชูเกียรติ    ใจเรือง
2. เด็กชายฐิติพงษ์    พลธรรม
1. นายสมพงศ์    กระเสียน
29 29 โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายพีรณัฐ    เมฆขุนทด
2. เด็กชายนิรันดร์    เสาะขุนทด
1. นายชาญชัย    เผือกกลาง
30 30 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายอนุรักษ์    สุขโข
2. เด็กชายภูริวัฒน์    แขนส่วย
1. นายประพันธ์    อันภักดี
31 31 โรงเรียนบ้านแดงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นายกฤษณพงศ์    หยองเอ่น
2. นายณัฐวุฒิ    สุวรรณคำ
1. นายบรรจบ    โนราช
32 32 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายธนพล    เตียงงา
2. เด็กชายกฤษนัย    สมร่าง
1. นางวิวัฒนา    สุขมา
33 33 โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายอภิเดช    เรืองแสง
2. เด็กชายอภิวัฒน์    วระพัฒน์
1. นางสาวอภินันท์    นาดี
34 34 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายประกาศิต    อินเพียว
2. เด็กชายพูลมงคล    ใจกล้า
1. นายธนิต    ญาตินิยม
35 35 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายฉัตรมงคล    ธีระโครตร
2. เด็กชายพีระพัฒน์    หอมจำปา
1. นางสุกานดา    เวสา
36 36 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายยรรยง    ไชยกา
2. เด็กชายอภิชาติ    รัตนะ
1. นายกฤษฏากร    สารคำ
37 37 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. นายเอกรินทร์    คำบุ
2. เด็กชายภาสกร    สมบัติวงษ์
1. นายจิรทิปต์    ผาธรรม
38 38 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายธนากร    จันทวงค์
2. เด็กชายวโรดม    แพงโงม
1. นางชุรีพร    ทองเทพ
39 39 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวิริยะ    ปามุทา
2. เด็กชายธวัชชัย    สุภาพ
1. นางสาวมุกดา    ผาหยาด
40 40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายโภคิน    โพธิ์ทอง
2. เด็กชายสุธีร์    มูลชีวะ
1. นางรสริน    ฟองชน
41 41 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายสุรพร    ไพสาระ
2. เด็กชายสิทธิโชค    สุขบรรเทิง
1. นายสุรศักดิ์    สมสิงห์
42 42 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายนันทพงษ์    หวังลาภ
2. เด็กชายวิทวัส    สีทิมทอง
1. นายบุญส่ง    นันทบุตร
43 43 โรงเรียนบ้านสะอาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายโมไนย    โพธิ์คำ
2. เด็กชายอิทธิพล    จันดาเบ้า
1. นายพิทักษ์พงษ์    ทับทิมหิน
44 44 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา สพป. สกลนคร เขต 3 1. นายปกรณ์    ทึงอวน
2. เด็กชายภูริช    ศรีจันทร์
1. นางรัชนี    สุขสกุล
45 45 โรงเรียนคำไฮวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นายอิศรา    ป้องคำมี
2. นายพิเชษฐ์    ชาดี
1. นายวิระศักดิ์    โกฏิรักษ์
46 46 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายพรชัย    เพชรนุช
2. เด็กชายสมบูรณ์    สมสร้อย
1. นางสรัญญา    ศรสุราษฎร์
47 47 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายจาตุรนต์    วิปัสสา
2. เด็กชายคมกริช    กันชุม
1. นายอภิสาร    สายใหญ่
48 48 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายบุญมี    สีหมอก
2. เด็กชายอภิชาติ    สีหมอก
1. นายอุดมศักดิ์    ศิริบุตร
49 49 โรงเรียนบ้านนานวน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายสนธยา    หาสุข
2. เด็กชายธราเทพ    ศีลธรรม
1. นางสาวณัฐปภัสร์    แขมคำ
50 50 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายวุฒิชัย    ใยแก้ว
2. เด็กชายอนุวัฒน์    คำพานาง
1. นางอมรรัตน์    ดาคม
51 51 โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายเอกรินทร์    คำมูล
2. เด็กชายนันทกานต์    พามี
1. นายศุภเศรษฐ์    ปลั่งกลาง
52 52 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายวิษณุ    แก้ววันทา
2. เด็กชายภูวดล    ชัยคำภา
1. นางเตือนจิต    จันทร์เพ็ง
53 53 โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก (ทองวิทยานุกูล) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ชอบใหญ่
2. เด็กชายสมบูรณ์    ตั้งพล
1. นางชนัชฌา    บูรณธนิต
54 54 โรงเรียนบ้านร่องจิก สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายพรเทพ    สุวรรณชาติ
2. เด็กชายวุฒิธนา    คำภาผง
1. นายชิษณุพงศ์    พรมมาวัน
55 55 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายปิยราช    จงนอก
2. เด็กชายกฤษฎา    หมู่โสภิญ
1. นายกฤษฎาวุฒิ    นุชภิเรนทร์
56 56 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายอภิลักษณ์    เรืองภักดี
2. เด็กชายอริญชน์    ชุมพล
1. นายสุบิน    โพธิ์อ่อน
57 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายอนุชิต    แดงน้อย
2. เด็กชายกฤษฎา    โคตรฤชัย
1. นายอนุชิต    รางศรี
58 58 โรงเรียนบ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายชลนที    ท้าวขรรค์
2. เด็กชายวีระศักดิ์    ใจศิริ
1. นางสุวารีย์    โกมลศรี
59 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายเทียนเพชร    เผือกจีน
2. เด็กชายปรัชญา    โคตรปลาบู่
1. นายชัยฤกษ์    หวานแท้
60 60 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงวริศรา    ขาววิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ทองคำ
1. นายชนะพันธุ์    อันดี
61 61 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายชินวัตร    ใชจอกแก้ว
2. เด็กชายจีรวัฒน์    โสภาพรม
1. นายวรวิทย์    สังข์วงศ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................