งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 185
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    บุญศิริ
2. เด็กหญิงพรธิชา    สายโรจน์
3. เด็กหญิงปรียาพันธ์    อัญทปัญญา
1. นางคำพร    ก้านขุนทด
2. นางสาวภัทราวดี    จันทะเพ็ง
2 2 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายนภัทร    คณารักษ์
2. เด็กหญิงเบญจพรรณ    เงาะลำดวน
3. เด็กหญิงศุภาภรณ์    สีผ่อง
1. นางสาวจันสุดา    ประทุมโม
2. นางจุฑามณี    เรืองกระโทก
3 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายวงวิวัฒน์    วงคำจันทร์
2. เด็กชายอนุชาติ    ไชยสุวรรณ์
3. เด็กชายกฤษฎา    ขันทางรัมย์
1. นายวรวุฒิ    หยุดยั้ง
2. นางสาววิลัดดา    โพธิ์เงิน
4 4 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายเก้า    มงคลสวัสดิ์
2. เด็กชายฤทธิเดช    ยอดช้าง
3. เด็กชายศิรชัช    ชิยางคะบุตร
1. นางสาวนัยนา    ซื่อสัตย์
2. ว่าที่ร้อยตรีพัชรินทร์    สุขมานพ
5 5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    สุวรรณรอด
2. เด็กชายประคอง    นวลแจ่ม
3. เด็กชายไชยวัฒนา    ภักดีแก้ว
1. นางสาวจารุณี    ชินเวช
2. นางจุฑามาศ    ผกากลีบ
6 6 โรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายจักรกฤษ    พิศวิมล
2. เด็กชายธนัชชา    โถนารัตน์
3. เด็กชายศตคุณ    ไชยงค์
1. นางสาวนันทิชา    อิงเอนุ
2. นางสาวเพียงฤทัย    ราชดี
7 7 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายอดิศักดิ์    โชคเหมาะ
2. เด็กชายภูวนันท์    สนั่นรัมย์
3. เด็กชายชัยวัฒน์    ของสันเทียะ
1. นางสาวกัลย์ยกร    เหลี่ยมพล
2. นายพัฒนะพงศ์    วรรณพงศ์
8 8 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    กิ่งแสง
2. เด็กชายพิชัยยุทธ    จันทร์เขียว
3. เด็กหญิงภาณุมาศ    นามศรี
1. นางสาวชุติมา    จันทร์งาม
2. นางนวลจันทร์    จันทร์งาม
9 9 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ถาปันแก้ว
2. เด็กชายวัชรพล    พรมเมือง
3. เด็กชายชานนท์    พรมเมือง
1. นางจิตรประสงค์    รัตนหน
2. นายสุระทิน    สิงห์เสนา
10 10 โรงเรียนบ้านโตงน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายสวรินทร์    สิงห์ทอง
2. เด็กชายพงศกร    ดวงพร
3. เด็กชายธเนศ    ร่วมสุข
1. นางสุมาลัย    จันทร์พลี
2. นางสาวอนุศรา    หิงสันเทียะ
11 11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายไมตรี    สอนลุน
2. เด็กชายศุภกิจ    ทุติย์
3. เด็กชายสิริศักดิ์    พรมรินทร์
1. นางกัลยา    โปร่งสันเทียะ
2. นางสาวสมจิต    จันจุฬา
12 12 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายรุจิภาส    เถกระโทก
2. เด็กชายจิราเมธ    โอชารส
3. เด็กชายปิยะศักดิ์    สมศรี
1. นางวลัยลักษณ์    ไมตรีจิตต์
2. นางสาวสุรัตน์ดา    พันโพค้า
13 13 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    บานชื่น
2. เด็กชายเอกราช    จงจิตร
3. เด็กชายธนาคาร    สายสินธิ์
1. นางช่อเอื้อง    ศรีขาว
2. นางนวพรรษ    ปราสัย
14 14 โรงเรียนหัวนางามวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    เวียงอินทร์
2. เด็กชายไกรวิชญ์    สอนกลาง
3. เด็กชายวีระชัย    สุขขะนายาง
1. นางบังอร    ทินบุตร
2. นางสุรินธร    ซ่อนกลิ่น
15 15 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายมรดก    แสงแก้ว
2. เด็กชายพรชัย    เถาคำแก้ว
3. เด็กชายไผ่ทอง    ดรพะสี
1. นายประหยัด    แกมขุนทด
2. นางพัฒนา    ศิริโสดา
16 16 โรงเรียนธเนตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายสรวิศ    มูลบุตรดา
2. เด็กชายนพภายุ    ปัดนา
3. เด็กชายธนากร    นาหอคำ
1. นางสมพร    ทีหอคำ
2. นายสาคร    ทีหอคำ
17 17 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    กระเจียนู
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์    สุขแสน
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    นิลนามะ
1. นางกฤตพร    อินทร์วิชา
2. นางอภิญญา    บุญญะรัง
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายศราวุธ    เพ็งธรรม
2. เด็กชายเดชาธร    สังขพันธ์
3. เด็กชายจิตภัทร์    แสนงาม
1. นางกันต์สินี    คำมา
2. นางสาวสุจิตตา    ศรีเมือง
19 19 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ทองเกิด
2. เด็กชายวีระพงษ์    พรทิพย์
3. เด็กชายสุรศักดิ์    มาโนนทอง
1. นางสาวทองพันธ์    หินขาว
2. นางสาวรุ่งรัตน์    วัฒนมงคลพงศ์
20 20 โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายเกียรติพล    ถินคำชัย
2. เด็กชายวัชรบูรณ์    คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงสุพัตรา    คำมุงคุณ
1. นางสาวดวงอัมพร    ภาคภูมิ
2. นายสกลวรรธ    เดชะคำภู
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายธนพล    แก้วระวัง
2. เด็กชายจิรายุ    แซงกระโทก
3. เด็กชายธนพนธ์    เต๋ากระโทก
1. นายสนธยา    เสมราบ
2. นายเอกไชยกรณ์    พัชรศิริพันธ์
22 22 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายอนพัทย์    พิศเพ็ง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พนุมรัมย์
3. เด็กชายพีรพัฒน์    พิศเพ็ง
1. นางสาวกัญญารัตน์    ชัยโพนงาม
2. นางสาวอุไรวรรณ    แสนกล้า
23 23 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายอภินันท์    กรวยสวัสดิ์
2. เด็กชายนพกร    ครบกลาง
3. เด็กชายภูริทัศน์    ข้ามกลาง
1. นางสาวณิชย์ฐกานต์    วงศ์อินตา
2. นายมนูญ    ทองสุขนอก
24 24 โรงเรียนบ้านตระกวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายภูเบศ    กินนาสน
2. เด็กชายศุภศิน    บรรพชาติ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุดใส
1. นางจิราพร    สีดา
2. นางสาววิริยา    โยธา
25 25 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายคงแสน    หาญชนะ
2. เด็กชายทองสุข    ปะกำแหง
3. เด็กชายธีระเดช    สมบัวคู
1. นางณัฏฐนันท์    พิมพ์พันธุ์
2. นางพิสมัย    หัตถนิรันต์
26 26 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายกฤษณะ    ถิ่นละออ
2. เด็กชายภูผา    ภูผิวโคก
3. เด็กชายสุขสันต์    ชัยสีหา
1. นางสาวคำพลอย    โบราณ
2. นายทองดี    ดลแม้น
27 27 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    เหล่าลาด
2. เด็กชายวิทวัล    แสนเทพ
3. เด็กชายกิตติพงษ์    โพนหลวง
1. นางรัชนี    บุญเที่ยง
2. นางอัญชลี    บุราณคุณ
28 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายจิรวัฒน์    จันทร
2. เด็กชายอภิรักษ์    ด้วงนิล
3. เด็กชายคำรณ    โคษาราช
1. นางอักษราภัค    ศรีจันทร์
2. นางเกษมณี    เมตตามนุษย์
29 29 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายธเนศ    ชุมรัมย์
2. เด็กชายนิติพงษ์    รักษ์มณี
3. เด็กชายธนโชติ    นาคขุนทด
1. นางขนิษฐา    สุธรรมเทวกุล
2. นางสายชล    สุทธกุล
30 30 โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายสกุลชัย    ภูทองเงิน
2. เด็กชายสาทร    ดาสิน
3. เด็กชายวรเดช    ศรีพุยเดช
1. นายพัลลภ    จันทร์ร้อยเอ็ด
2. นางสาวสุมาลี    วงศ์ชา
31 31 โรงเรียนบ้านบะยาว สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายชาญนุวงศ์    แก้วลือ
2. เด็กชายวัชรศักดิ์    ศรีคำ
3. เด็กชายเอกวี    สมศรีคาน
1. นางสาวมยุรี    ผาสุโพธิ์
2. นางสาวศิรินภา    โนนศรี
32 32 โรงเรียนบ้านชีวาน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายอานนท์    พิลาคุณ
2. เด็กชายอัสนี    ผ่องพูน
3. เด็กชายโยธิน    ด่านกระโทก
1. นายพีรพล    ดาวไธสง
2. นางเตือนใจ    สนิทบุญ
33 33 โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายจาฏุพัจน์    สาริยา
2. เด็กหญิงสุทธิญาณ์    รับเลิศรบ
3. เด็กชายสุรัตน์    พันธ์พจน์
1. นางสาวธนพร    พิมคีรี
2. นางสุภารัตน์    สาริยา
34 34 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงปราถนา    มียิ่ง
2. เด็กชายณัฐพงษ์    เรืองสุขสุด
3. เด็กชายธีรศักดิ์    ประเมนทอง
1. นางกมลาภรณ์    เหมือนนึก
2. นางอรุณรัตน์    จุฑาจันทร์
35 35 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายภัทรภูมิ    พรานเนื้อ
2. เด็กหญิงยลรดี    เขียวสุดตา
3. เด็กชายชิษณุพงศ์    เดชอุทัย
1. นางสาวกฤษณาพร    ่สายคำวงศ์
2. นางสาวมาลินี    อยู่เย็น
36 36 โรงเรียนบ้านงิ้วสร้างแก้ว สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายพีรภัทร    พรมทะยาง
2. เด็กชายสกลเกียรติ    แก้วดานา
3. เด็กชายวิชัย    มณีรัตน์
1. นายนิรันดร์    โพนดาแคบ
2. นางสาวศิริวรรณ    บัวภา
37 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายทัพมงคล    บัวทองหลาง
2. เด็กชายวีรภัทร    ระวังชนม์
3. เด็กชายกฤษกร    ขาวสะอาด
1. นายปฏิพงศ์    เผือกเนียม
2. นางสอาด    เชื้อทอง
38 38 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายนเรศ    ลาวงษ์
2. เด็กชายธงชัย    แพงคำฮัก
3. เด็กชายวิษณุ    มหาราชสุพันธ์
1. นายวัชรพงษ์    คำวัน
2. นางสาววิรงค์รอง    แก้วระดี
39 39 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    ชารีรักษ์
2. เด็กชายชลธี    คงยิ่ง
3. เด็กชายชลธิชาติ    สิงห์สา
1. นายกิตติพงษ์    จุรุเทียบ
2. นางสาวณัฐิยา    สร้อยคำ
40 40 โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายชาคริส    เติบกายา
2. เด็กชายคมกริช    จักสวนงัว
3. เด็กชายเกริกไกรวัล    แสงโพธิ์น้อย
1. นางสาวฐิติรัตน์    ราชสะอาด
2. นางสาวมยุรี    วงศ์สิงห์
41 41 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายศิวะ    แพไธสง
2. เด็กชายวันเฉลิม    โพธิ์โสภา
3. เด็กชายชูศักดิ์    แสนสุข
1. นางฐิติมา    คานโพนทัน
2. นายประยงค์    รักษา
42 42 โรงเรียนบ้านแกนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายศราวุธ    สีสาย
2. เด็กชายกฤษฎา    ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายประเสริฐ    เจริญรัมย์
1. นางสาวขวัญตา    จันทุมา
2. นายธนเดช    เพ็งธรรม
43 43 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายอัษฎางค์    เขียวหัน
2. เด็กชายอาทิตย์    แสนสมศักดิ์
3. เด็กชายวรกันต์    ปุ้ยนอก
1. นายนิติศาสตร์    เคนมิ่ง
2. นายเกียรติชัย    ศรีระชัย
44 44 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายหัสกร    ศรีหนองฮ้าง
2. เด็กชายปัญญา    อุดมวัฒนะ
3. เด็กชายนนทกร    มาสอน
1. นายนราธิป    โพธิ์คำพก
2. นางสมทรง    ไชยเทพ
45 45 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายพีระพงษ์    จันดาอ่อน
2. เด็กชายจรูญโรจน์    สาระบัว
3. เด็กชายนพพล    ยาวาปี
1. นายบุญช่วย    เอกบุตร
46 46 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายยิ่งนรา    ทิพม่อม
2. เด็กชายมงคล    มาน้อย
3. เด็กชายภัทธ์พงษ์    นนตะแสน
1. นางกชนันท์    บัวชุม
2. นายสำเริง    ฉ่ำไกร
47 47 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายประเสริฐ    อ่อนพิมพ์
2. เด็กชายอิทธิฤทธิ์    ศรีเมือง
3. เด็กชายกฤตทิชัย    แพทอง
1. นางปิยมาภรณ์    ทองเพชร
2. นายสามารถ    ไชยภูมิ
48 48 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายสุทธิพงศ์    ไชยนา
2. เด็กชายบุญฤทธิ์    นามวงษ์สา
3. เด็กชายหนึ่งตะวัน    สายคำวงษ์
1. นายพยุงศักดิ์    บุญเฉลียว
2. นางสุมาลี    บุญเฉลียว
49 49 โรงเรียนบ้านทับน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์    วอนเก่าน้อย
2. เด็กชายธวัชชัย    ประดับวงค์
3. เด็กชายพิทยา    เพริดพริ้ง
1. นางสาวนันท์ปภัทร์    พรเดชวิวัฒน์
2. นางศิวพร    นาเมืองรักษ์
50 50 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายอดิศร    ฉลาดล้ำ
2. เด็กชายลัทธพล    สุขเกษม
3. เด็กหญิงวรรณิดา    จอมคำศรี
1. นางวรรณนี    นาสถิตย์
2. นายเทพนำชัย    พลปรีชา
51 51 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    จันคำ
2. เด็กชายสิทธิกร    เสาร์มั่น
3. เด็กชายไชยวัฒน์    บุตรขันธ์
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์    มาตรวังแสง
2. นางสาวอารีรัตน์    ตันติเศรณี
52 52 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายญาณพัฒน์    อุตลุม
2. เด็กชายธีรศักดิ์    ภักคุย
3. เด็กชายพัชรพล    บุตรคำโชติ
1. นายสุบิน    แก้วแสนสินธุ์
2. นายโกสินทร์    สีสา
53 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายเวทิศ    ฤทธิศักดิ์
2. เด็กชายวรวุฒิ    โคตะโน
3. เด็กชายวรกันต์    หงษาคำ
1. นางดวงทิพย์    สุวรรณโมลี
2. นางอวยพร    อำมะเหียะ
54 55 โรงเรียนบ้านนาเกาะ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎา    เจริญถิ่น
2. เด็กชายกรวิชญ์    ตู้ประเสริฐ
3. เด็กชายฐิติศักดิ์    เดชประกอบ
1. นางจุฬา    กุลด้วง
2. นางดรุณี    บุญพิทักษ์พงศ์
55 56 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายภัทรวิทย์    ทับทิมใส
2. เด็กชายเจษฎา    ทุงฤทธิ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ    เทียงพาที
1. นายทองปอน    ประเสริฐศร
2. นายพรชัย    วรรณเดช
56 57 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายวีระวัฒน์ชัย    คำมูล
2. เด็กชายพัชรพงษ์    งามผิวเหลือง
3. เด็กชายศรัณย์    จันทะไทย์
1. นายอดิพงษ์    อินทร์พรหม
2. นายอำนาจ    นาคเสน
57 58 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายจิรกร    จุลบุตร
2. เด็กชายอาทิตย์    สุวรรณกูฎ
3. เด็กชายชุติพนธ์    อยู่เย็น
1. นางสาวบุญญาพร    ยั่งยืน
2. นางวิระวรรณ    หลวงเทพ
58 59 โรงเรียนบ้านคอนฉิม สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายสิทธิชัย    เพชรสูงเนิน
2. เด็กชายธนพล    ชัยสา
3. เด็กชายมงคล    สมบูรณ์ทองดี
1. นายปริญญา    สีหาใต้
2. นางสุพัฒน์    สีหาใต้
59 60 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายปานรวัช    บัวทอง
2. เด็กชายชานน    บุญเกิด
3. เด็กชายพนธกร    สุขนางรอง
1. นางสาวกัลยา    กาละมูล
2. นางสาววาสนา    ปราบสกุล
60 61 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธาวิน    นันทะนา
2. เด็กชายสุริยา    นามสุดตา
3. เด็กชายศุภชัย    ปานคาน
1. นายพรชัย    ถมพลกรัง
2. นายสมร    หนันต๊ะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................