งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 182
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายธนกฤต    อินทสูตร
2. เด็กชายชุติพล    หงส์บินมา
3. เด็กชายมานัด    อินตา
1. นายประจักร    มูลถวิล
2. นายเอกฉันท์    วันนา
2 4 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงรินรดา    ดาจันทร์พันธ์
2. เด็กชายกมลชัย    พะกะนวน
3. เด็กหญิงชลวิษา    รั้งจันทึก
1. นางนัยนา    ตุ่นลำ
2. นางโสภิต    พฤกษติกุล
3 7 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    พลจันทร์
2. เด็กชายณัฐชมน    พลจันทร์
3. เด็กชายพีรพัฒน์    กุลจำเริญ
1. นางนุจลินพร    สุขพันธ์
2. นางสาวพรรณปพร    เสนาจันทร์
4 9 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    พลเหตุ
2. เด็กหญิงสุดาพร    อุ่มภูธร
3. เด็กหญิงขวัญใจ    นาคำ
1. นางจิรภา    อินทนนท์
2. นางอัมพร    นิลสุวรรณ
5 11 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายณัฐดนัย    อ่อนอำพันธ์
2. เด็กชายชยณัฐ    ลพพื้น
3. เด็กชายพงศธร    พิมพ์อุบล
1. นายวัชรินทร์    เลิศนอก
2. นายสุกฤษฎิ์    คำขุนทด
6 23 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายธีระพงษ์    ถมโพธิ์
2. เด็กชายอนุชา    เสนาบัว
3. เด็กชายครรชิต    ป้อมโคกสูง
1. นางสาวจรรยารัตน์    นุ่นกลาง
2. นายสายันต์    กลีบจอหอ
7 24 โรงเรียนบ้านพยอม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย    พงษ์วัน
2. เด็กหญิงนาธร    วงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงโสภิดา    โสดา
1. นางสาวกรพันธ์    ระงับภัย
2. นายอนุวัตร    เกษอินทร์
8 29 โรงเรียนบ้านโนนหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายเอกพัทธ์    ราชวัตร
2. เด็กชายภูรินทร์    ขาวจันทร์
3. เด็กชายณรงค์ชัย    แก้วภักดี
1. นางภวิกา    งามประเสริฐ
2. นายสมนึก    ไกรสำโรง
9 30 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายมานิตย์    สีเล
2. เด็กชายธีรชาติ    จันทบุรี
3. เด็กหญิงทิพย์อัปสร    เทียมทนงค์
1. นางสาวขนิษฐา    พันทา
2. นางสุภาพร    สีละพัฒน์
10 32 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายอภิรักษ์    สาระภี
2. เด็กชายรัฐภูมิ    พลยางนอก
3. เด็กหญิงเกสรา    จิตสม
1. นางสาวน้ำฝน    ทุมนานอก
2. นางสุจิต    คงอินทร์
11 34 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายอิธิพล    เมืองสุข
2. เด็กชายเจนภพ    เพิ่มมี
3. เด็กชายภัทรพงศ์    คูณลาภ
1. นายมุณี    แก่นดี
2. นางรัชนีกร    แก่นดี
12 36 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพล    บุญเพ็ง
2. เด็กชายธีรวัฒน์    ป้องดู่
3. เด็กชายภูมิศักดิ์    คะสุดใจ
1. นางคตินันท์    ยามี
2. นายศิลเนตร    ผาอินทร์
13 37 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    สมัครสมาน
2. เด็กหญิงสุชารวี    วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน    ปัญญายิ่ง
1. นางกนกกาญจน์    รัตนะเวฬุุ
2. นายอนุรักษ์    เพ็งแจ่ม
14 39 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปิยรัตน์    สีเสน
2. เด็กหญิงนริศา    แก้วพรม
3. เด็กหญิงปริชาติ    แซ่เต๋า
1. นางขนิษฐา    เลขสันต์
2. นายอุไร    เลขสันต์
15 40 โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร    ทิพย์ชาติ
2. เด็กชายกมลวิทย์    ทวีโคตร
3. เด็กชายไผทเทพ    เสนจันทร์
1. นางพรรัตน์    ทองมั่น
2. นางสาวสุทธิฉันท์    พิเนตรเสถียร
16 41 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงสุวรรณี    สีแสงหน่อม
2. เด็กชายอรหันต์    โพลังกา
3. เด็กชายวราเทพ    อุ่นคำ
1. นางกุลธิดา    อุ่นคำ
2. นางพันทิวา    พิมพ์โพชา
17 43 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายธนาวุธ    ศรีนาค
2. เด็กชายอครชัย    จุลท่าหว้า
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศรีนอเนตร
1. นายนิติศาสตร์    เคนมิ่ง
2. นายพิชิต    ประไพเพชร
18 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายพลพรรษณ์    ใครลามเมา
2. เด็กชายนภสิทธิ์    อินทโชติ
3. เด็กหญิงวารี    ศาตะมาน
1. นางปวีณา    วงศ์คำจันทร์
2. นางสุวรรณา    ชิณวงศ์
19 46 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายนนท์วัฒน์    สมชาติ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    นะดาบุตร
3. เด็กหญิงสุนิสา    มณีนพ
1. นายทวัฒชัย    พิมชาติ
2. นางลำใย    ท้าวเพชร
20 47 โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายปิยะราช    เทียบศรี
2. เด็กชายกิติศักดิ์    นามวงษ์
3. เด็กชายสุริยา    จันตะเคียน
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    โกสูงเนิน
2. นายเรืองศักดิ์    สุวรรณ์
21 51 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงปิยาภา    พร้อมเพรียง
2. เด็กหญิงอมราสินี    ทบรมย์
3. เด็กชายสิทธิกร    เสาร์มั่น
1. นางศิริวงษ์    สีดาพล
2. นางสุพันธ์    หาญนอก
22 54 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายดิณณภพ    ศรีภูมิ
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    คำเทียม
3. เด็กหญิงครองขวัญ    สุวรรณชาติ
1. นางเตียงสิน    ปรัชญาเรืองพงษ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ราชภักดิ์
23 58 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายโชคอนันต์    ขันติจิตร
2. เด็กชายประวิช    อักษรดำริห์
3. เด็กชายภัชพล    อุปริมาตร
1. นางรุจีรัตน์    บุดดาวงศ์
2. นางลัดดาวัลย์    จำปา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................