งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านปางคอม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงรสิตา    คุณศรี
2. เด็กหญิงพัชชา    โคริตสภา
3. เด็กหญิง วันวิษา    ตั้นภูมี
1. นางสาวนัยนา    วันทองสุข
2. นางสายัณห์    คงน้อย
2 2 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงทักษิณา    ทับวิเศษ
2. เด็กหญิงศรสวรรค์    วงศ์ใหญ่
3. เด็กหญิงอรวรรยาพร    ขันธะหัตถ์
1. นางสาววันทนา    ศรีอภัย
2. นางสาวสุวรรณา    ทศดร
3 3 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    พันธุ์สุวรรณ์
2. เด็กชายธีรภัทร์    ศรีแก้ว
3. เด็กชายชนะศึก    พลดงนอก
1. นายจำลอง    ใยไธสง
2. นายโชติกาญจน์    ธรรมบุตร
4 4 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา    เรืองฤาหาร
2. เด็กหญิงมนัสชนก    น้อยฉิม
3. เด็กหญิงวรัญลักษณ์    วงษ์ฮาด
1. นางกาญจนา    ผดุงโกเม็ด
2. นางสุมามาลย์    จำปานิล
5 5 โรงเรียนบ้านโสกเตย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงราตรี    เหมรา
2. เด็กหญิงปภัสสร    ชุมพล
3. เด็กหญิงเกสรา    ไผ่โสภา
1. นายพยุง    วงศ์อนุ
2. นางสุมาลัย    เศษวุธ
6 6 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงรติพร    วรชินา
2. เด็กหญิงนันท์ธญา    ผ่านจังหาร
3. เด็กชายพีรภัทร    รัตนวิจิตร
1. นายวินัย    โครตพัฒน์
2. นางสาววิไลลักษณ์    สรตรัยอาคม
7 7 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงกฤติยานี    อภิรัตนวงศ์
2. เด็กหญิงนฤมล    ศรีเหลือง
3. เด็กหญิงอรวรรณ    จันทราษี
1. นางธันยธร    สุวรรณเสือ
2. นางมลิวัลย์    ฤาชา
8 8 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงน่านฟ้า    สายสมบัติ
2. เด็กหญิงอัยรดา    แสนสุด
3. เด็กหญิงปนิลญวรรณ    คำทา
1. นางนิตยา    คำเอี่ยม
2. นายไพรสันต์    คำเอี่ยม
9 9 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายดัสกร    ศรีมุกดา
2. เด็กชายวิทวิณญ์    วงศ์ศรีดา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญมี
1. นางพัฒญา    ทรงศิริ
2. นายสำเริง    ทรงศิริ
10 10 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงนภาภรณ์    โชคดี
2. เด็กหญิงปิยะดา    สาแก้ว
3. เด็กชายปภังกร    มาลีหวล
1. นางสุพิน    เสนาพรหม
11 11 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ภาคกลาง
2. เด็กหญิงกฤษณา    ขั้วกลาง
3. เด็กชายอิทธิ    พานใหม่
1. นางสาวพรทิพย์    หมุนดอน
2. นางสาวรัตนาภรณ์    พันธ์จริยานุกูล
12 12 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    โมลา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    คุณราช
3. เด็กหญิงวาสนา    ทองกาล
1. นางบังอร    สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว    อันแสน
13 13 โรงเรียนบ้านกอกหวาน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงพิชฌพร    แจ่มศรี
2. เด็กหญิงกุลนัดดา    เหลาคำ
3. เด็กหญิงมธุรส    ศรีหา
1. นางกัลยานี    มั่งคั่ง
2. นางเบญจวรรณ    กอกหวาน
14 14 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกุล    คำบุญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา    แสงมุข
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ธุระกิจ
1. นายทวี    อามัสสา
2. นายมนูญ    อามัสสา
15 15 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงนพรดา    โพยประโคน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    แสนวัง
3. เด็กชายกฤษฎากรณ์    ตุลาเนตร
1. นางธัญญธร    รัตนบุรมย์
2. นางวิราณี    ยอดดำเนิน
16 16 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงปรัชนันท์    สอนโพธิ์
2. เด็กหญิงโสภิดา    ก้องเวหา
3. เด็กหญิงทาศิณี    ศรีคันทรักษ์
1. นางสาวกัลยาณี    เนื่องอาชา
2. นางฉวีวรรณ    พรมมุก
17 17 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงพีรญาณ์    ศรีสอนมณี
2. เด็กหญิงชนาภัทร    พรหมเมตตา
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์    กันทะกูล
1. นางวาสนา    พรหมเมตตา
2. นางสาวสุจิตรา    เสนาวัง
18 18 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสุมินตรา    บุตรลุน
2. เด็กหญิงจณิสตา    ผลจันทร์
3. เด็กหญิงอริสา    ทองเกิด
1. นางสาวสิริลักษณ์    รอดคำทุย
2. นางอรชุดา    ใจบุญ
19 19 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงฉันทชา    ตั้งสืบพงษ์
2. เด็กหญิงมธุรส    ชุมสิงห์
3. เด็กหญิงพรชนก    รุ่งเรือง
1. นางกัญจน์พร    เหล็กเพชร
2. นายอดทน    เหล็กเพชร
20 20 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอรอนงค์    อุคำ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    รูปเรี่ยม
3. เด็กหญิงรัชนี    อาจวิชัย
1. นางชลทิศา    พวงใบดี
2. นางพิมพ์จันทร์    อุนยะนาม
21 21 โรงเรียนบ้านดอนเกตุ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรี    ชุ่มกระโทก
2. เด็กหญิงวรัญญา    เฮมกระโทก
3. เด็กหญิงรัชฏา    เอิบผักแว่น
1. นางกนกรัชต์    อเนกะมัย
2. นางแจ่ม    สุดกระโทก
22 22 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงฐานิกา    แชะรัมย์
2. เด็กหญิงเอมี่    แมคาเทียร์
3. เด็กหญิงชลธิชา    การเพียร
1. นางชนธิชา    แพงอก
2. นางสาวเบญญญาภา    ภูผิวผา
23 23 โรงเรียนบ้านดอนขวาง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวิมล    วังกะชา
2. เด็กหญิงพรชิตา    เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงพิยดา    หพลรัมย์
1. นางสาวฐิรนันท์    พันธุ์เพ็ง
2. นางปราณี    โพธินา
24 24 โรงเรียนบ้านชำม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงชนัญชิตา    ปิ่นคล้าย
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    นะวะคำ
3. เด็กหญิงมัลลิกา    ธารา
1. นางวันทา    ศรีตระกูลรักษ์
2. นางอักษรพิมพ์    จันทะวงศ์
25 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ภูดวงจิตร
2. เด็กหญิงอรนุช    จันทร์เกตุ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ    พันพิบูลย์
1. นางสมัย    คุณสีขาว
2. นายสุรินทร์    เณรสุวรรณ
26 26 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    วิจรุณหล้า
2. เด็กหญิงฐิติมา    น้อยนรินทร์
3. เด็กหญิงญาณิศา    บุญมา
1. นางมะลิจันทร์    วิจรุณหล้า
2. นางสาววิรุณศิริ    สารผล
27 27 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    อ่อนสี
2. เด็กหญิงกัลยา    วัชระลือชา
3. เด็กหญิงไอรดา    ภารพันธ์
1. นางนิตยา    รีรมย์
2. นางสุธาสินี    ลุนชัยภา
28 28 โรงเรียนบ้านขาม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพันธ์พร    บัวแก้ว
2. เด็กหญิงวิมลพรรณ    ศิริบูรณ์
3. เด็กหญิงมยุรี    แก้วพวง
1. นายมนัส    แนวจำปา
2. นางวันวิสาข์    แนวจำปา
29 29 โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายภูริทัช    หวังล้อมกลาง
2. เด็กชายอธิคม    สวัสดี
3. เด็กหญิงจนิตา    นาคมณี
1. นางสาวรัติกาล    จันทรวิวัฒน์
2. นางอุบล    ชนะภัย
30 30 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงนุชนาถ    ปานาไทย
2. เด็กหญิงลักษิกา    คามะนา
3. เด็กหญิงธิญาดา    สุนา
1. นางจันทร์เพ็ญ    ชิณะวิ
2. นายสมศักดิ์    ธรรมสุจริต
31 31 โรงเรียนบ้านนาเพียง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงชุตินันท์    จันทรี
2. เด็กหญิงธัญชนก    ว่องไว
3. เด็กหญิงวินิธา    ข้อยุ่น
1. นางพัชราพร    ศิริพันธ์บุญ
2. นางเพ็ญศรี    วงษ์ไชยา
32 32 โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายอดิศร    แสนชัย
2. เด็กชายวรภัทร    มีเกาะ
3. เด็กชายอัครชัย    พันธ์โยศรี
1. นายคมสัน    จันทร์มณี
2. นางวิภาดา    โพธิ์ขำ
33 33 โรงเรียนบ้านนาไร่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงจิณณพัต    สาระแสน
2. เด็กหญิงดาราภรณ์    ยังวรรณ
3. เด็กหญิงวีร์สุดา    เสวะนา
1. นางรัชดา    โพธิวรรณ
2. นายอดิสร    สาคุณ
34 34 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงศรุตา    ธมศิริศาสตร์
2. เด็กหญิงวิชญาดา    แสงประเสริฐ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    แสนศิริ
1. นายมุณี    แก่นดี
2. นางรัชนีกร    แก่นดี
35 35 โรงเรียนบ้านดงสำราญ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    มูลสาร
2. เด็กหญิงปณิดา    พันธ์เพชร
3. เด็กหญิงศิริรัก    เครื่องสาร
1. นางวาสนา    วารีศรี
2. นางเกษร    บานชล
36 36 โรงเรียนบ้านโพนบก สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    กันนิกา
2. เด็กหญิงนริศรา    เทวกุล
3. เด็กหญิงอาทิตติยา    ตันเสนา
1. นายมนตรี    ดงขันตะ
2. นางสาวมยุรี    บิดานารา
37 37 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงมัตลิกา    บัวสอน
2. เด็กชายองอาจ    จันทร์เพ็ญ
3. เด็กชายนรากร    ศัทธาทอง
1. นางพิชญา    โพธิวัฒน์
2. นายสมพร    เสถียรกุลวงศ์
38 38 โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงพนัชดา    เชื้อคำเพ็ง
2. เด็กหญิงนันทิดา    วงศ์ศรีชา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    วงศ์ศรีชา
1. นางสมชื่น    น้อยใหญ่
2. นางเพียงพร    วงศ์คำจันทร์
39 39 โรงเรียนบ้านทม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ประทุมทอง
2. เด็กหญิงปนัดดา    ป้องแก้ว
3. เด็กชายสุทธิวา    ขันที
1. นางสาวสมคิด    สงวนพิมพ์
2. นางสุนันท์    แว่นแคว้น
40 40 โรงเรียนบ้านหนองกล้า สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวิไล    คนหาญ
2. เด็กหญิงจิราภัทร    หว้านเครือ
3. เด็กชายตะวัน    เจงกิ้นส์
1. นางเนตรชนก    จันดาหาร
2. นายไพบูลย์    พรหมแพง
41 41 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกุลชา    คลังมนตรี
2. เด็กหญิงปาลิตา    วรวงษ์
3. เด็กหญิงเมธาวี    คำสงค์
1. นายชินพันธ์    บุตรรักษา
2. นายอภินันท์    บุตรศาสตร์
42 42 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกวิสรา    เข็มเพรช
2. เด็กหญิงอรนภา    บุญลา
3. เด็กหญิงนิตยา    บุตรดาเคน
1. นางสาวกมลวรรณ    ปฏิบูรณ์
2. นางนงคราญ    แก้ววงษา
43 43 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสุภาพร    คะระนันท์
2. เด็กหญิงอรปรียา    สงค์แก้ว
3. เด็กหญิงปริณญา    ดาวเรือง
1. นางพรพิมล    ทองดีบุตร
2. นางสาวอรสา    เจ็กภูเขียว
44 44 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา    บัวขันธ์
2. เด็กหญิงศรุตา    เทบำรุง
3. เด็กหญิงญาดารัตน์    สติใหม่
1. นายสำราญ    พรมวัง
2. นายสุพจน์    มณีวรรณ
45 45 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    จันทรัตน์
2. เด็กหญิงภัณทิลา    กันยาวงค์
3. เด็กหญิงสุจิตตรา    นิลผาย
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกวินญรัตน์    ภูสง่า
2. นายอธินทัศน์    ภูสง่า
46 46 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงปารวี    เหลาแตว
2. เด็กหญิงจิรประภา    นรสาร
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชาเข็มทอง
1. นางจุรีภรณ์    ทองมุล
2. นางปณิตา    วินทะชัย
47 47 โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงนิพาดา    น้อยสาคร
2. เด็กชายณัฐวุฒิย์    ฝ่ายเป็น
3. เด็กหญิงวรรณวิษา    ปราบจะบก
1. นายชุติพนธ์    บุตตะเกิด
2. นางรุ่งนภา    แทนธานี
48 48 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงปราณี    ทวีผล
2. เด็กหญิงวรจรรย์    เสนกาบ
3. เด็กหญิงสุกัญญา    นนทบุตร
1. นางสาวนันท์นภัส    วงษ์ทวี
2. นางสาวรัตนาภรณ์    กลางมะณี
49 49 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายสหรัฐ    สูงคำ
2. เด็กหญิงวชิรดา    ชากาสี
3. เด็กหญิงจีรนันท์    พันสาย
1. นางสาวดารณี    กลิ่นหอม
2. นางสาวภรณ์ทิพย์    อินทร์เพ็ง
50 50 โรงเรียนบ้านกระนวน สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงพันธษา    ครยก
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    แสนบุตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุญระมี
1. นางชญานันทน์    เอกตาแสง
2. นางทิพวรรณ    กมลเลิศ
51 51 โรงเรียนโนนสูง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ดวงลูกแก้ว
2. เด็กหญิงวันทนาพร    แก้วนามวงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา    อินทพิม
1. นางสาวปริศนา    กล้าหาญ
2. นางปาริชาติ    ขอนค้างพลู
52 52 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวิจิตรา    ทองคำ
2. เด็กหญิงชิลาวัลย์    พลท้าว
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    สุวัฒน์สวัสดี
1. นางประพิศ    นาจะรวย
2. นางวิไลวรรณ    มิตรราช
53 53 โรงเรียนรังงามวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงปานตะวัน    ทาระแพน
2. เด็กหญิงปัณณพร    ชาลีสงค์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ทูลไธสง
1. นางอุดมพร    อาจกล้า
2. นายเฉลิม    อาจกล้า
54 54 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงอภิสรา    วงษ์ธานี
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์    จงใคร่กลาง
3. เด็กหญิงจินต์จุฑา    ด่อนแผ้ว
1. นางกิตติยา    เปรยะโพธิเดชะ
2. นางนันทพร    ชาวเหนือ
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ศรีสุโพธิ์
2. เด็กหญิงเปมิกา    ผดุงจิตร
3. เด็กชายธวัชชัย    ชมนาวัง
1. นางจิรวรรณ    สำราญพิศ
2. นางอู่แก้ว    ชาลีชัย
56 56 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายสิริภัทร    ภรรณภัคดี
2. เด็กหญิงแทนคุณ    คำปลิว
3. เด็กหญิงสุทธิตา    ผู้ดี
1. นางคำใบ    ไชยสิงห์
2. นางสุรางค์รัตน์    ยมศรีเคน
57 57 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงประภัสสร    ประยงค์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    คุณปัญญา
3. เด็กหญิงเยาวพร    สนิท
1. นางจิราภรณ์    ประโพศรี
2. นางสาวเนรมิตร    วงษ์หาจักร์
58 58 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายวรา    จำใบ
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์    บุญเจริญ
3. เด็กหญิงสุภัสรา    นามสิงษา
1. นางศรีรัตนาภรณ์    แสงไชยล์
2. นายอุดร    เรืองศรี
59 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงสาริศา    กาลวิบูลย์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เทศน้อย
3. เด็กหญิงเนตรนภา    ชาญพลกรัง
1. นางมะลิ    พิกุลทอง
2. นางสาววรัญญา    ศรีกระภา
60 60 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายดิษกร    สุขหนองบึง
2. เด็กชายอนุรุตน์    กัญญามาศ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ทับคำมูล
1. นางนำทรัพย์    องค์สวัสดิ์
2. นางปราณีต    คนชุม
61 61 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงอนิลวดี    แก้วดอนรี
2. เด็กหญิงวิลาสินี    กิตติศักดิ์ตระกูล
3. เด็กหญิงชวิศา    ติยะพิพัฒน์
1. นางสาวตะวันฉาย    จ้อยกระจ่าง
2. นางสาวรัฐพร    ศรีแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................