งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 177
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายณัฐกิตต์    โสมาศรี
2. เด็กชายรัฐภูมิ    กุมมา
3. เด็กหญิงรัตนาพร    งิ้วพรม
1. นางปรีดา    จันทะมน
2. นางสาวพัชราพร    มุงคุณแสน
2 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายวีรภัทร    ทิพโสตสกุล
2. เด็กชายชาติเกล้า    ฉันกระโทก
3. เด็กชายไกรราช    เรือนเพชร
1. นางสาวรชนิ    แซ่ลิ้ม
2. นางสำรอง    ต้นกระโทก
3 3 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายปิยวัฒน์    สุวารีย์
2. เด็กชายพีรพล    คิดดี
3. เด็กชายวงศกร    สางรัมย์
1. นางปราณี    ลีสม
2. นางอรวรรณ    พันธุยา
4 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายชาญชนะ    สุทธิแพทย์
2. เด็กชายมารุต    ดอนประสิม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญควร
1. นางนุสรา    สิงห์วงษ์
2. นางอินทิวร    หอมดอก
5 5 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงนัชชา    มะโรงมืด
2. เด็กชายประวิทย์    พิมพ์บูลย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองอู๋
1. นายนันทพงษ์    ธรรมราษฎร์
2. นางรุ่งอาทิตย์    ดวงแก้ว
6 6 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงพรฑิตา    โคตะวงศ์
2. เด็กชายจารุโรจน์    จันทะเนตร
3. เด็กชายธีระพงษ์    หาสอดส่อง
1. นางฐริณีย์    คงสามารถ
2. นางดารณี    นามวงษ์
7 7 โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายภูวงศกร    กวดนอก
2. เด็กชายชินกร    ยางนอก
3. เด็กชายพงษ์นภา    กลิ่นสันเทียะ
1. นางสาวกัลย์ยกร    บุญวิจิตร
2. นางจุรีรัตน์    วรรณพงศ์
8 8 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายธนากร    เชียงกง
2. เด็กชายพิชิตพงษ์    โพธิ์พิพัฒน์
3. เด็กชายนิติวัฒน์    มุคำ
1. นางสาวชุติมา    จันทร์งาม
2. นางสาวนวลจันทร์    จันทร์งาม
9 9 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายกิตติ    อัมพรอัจฉริยะ
2. เด็กชายจงศิริ    ประจงจิตร
3. เด็กชายชลาวุธ    บุญมาศ
1. นางสาวพรรณวิสา    ไกรวิสุทธิ์
2. นางลำพึง    กระโจม
10 10 โรงเรียนบ้านร่มเย็น สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายวีระศักดิ์    เต็มพร้อม
2. เด็กชายวัชรพล    ยอดโพธิ์
3. เด็กชายดัสกร    บรรเพชร
1. นางสาวพรธิภา    ใจกล้า
2. นางอรวี    อินทร์นุช
11 11 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายณัฐภัทร    แสไพศาล
2. เด็กชายวัชรพล    แจ้งประจักษ์
3. เด็กชายศราวุธ    บุญมาก
1. นางดวงเดือน    แสงวิเศษ
2. นางสาวมัณฑนา    โปธาวงค์
12 12 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายฤทธิชัย    โสกงโสด
2. เด็กชายเจษฎากร    ห้าวจันทึก
3. เด็กชายก้องสยาม    ชมชื่น
1. นางสุรัตน์    ภาษี
2. นางเกษณี    สีผาย
13 13 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายวัชระ    รังษี
2. เด็กชายธนรัชต์    สิริทรัพย์
3. เด็กชายสมพงษ์    วิเศษเสาร์
1. นายพรรณา    ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร    ธรรมวัตร
14 14 โรงเรียนหนองตอวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายธนพล    ตอเสนา
2. เด็กหญิงอรทิมา    สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงจิดาภา    แสนตอ
1. นางสาวจรรยา    ถาวะโร
2. นายธีรพงศ์    ศรีทอง
15 15 โรงเรียนบ้านโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายรัฐภูมิ    สอปัญญา
2. เด็กชายธีระนันท์    พันฤทธิ์
3. เด็กชายสุริยา    ดีตะ
1. นายประหยัด    แกมขุนทด
2. นางพัฒนา    ศิริโสดา
16 16 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายสถาพร    สีนวน
2. เด็กชายบุญส่ง    พิมโต
3. เด็กชายณัฐกร    สุทธิประภา
1. นางธัญญา    เวียงอินทร์
2. นายรุ่งนิรันดร์    ขอนเต้า
17 17 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงปิ่นไพร    สุริโย
2. เด็กหญิงยุวธิดา    รัตนประเสริฐ
3. เด็กหญิงนันนภัส    แก้วศรี
1. นางรัตนา    มูลหา
2. นางสุวิญชา    โคตรธรรม
18 18 โรงเรียนบ้านกวางดีด สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายชัยวัฒน์    อัมพะวัน
2. เด็กชายพีรภัทร    ทองเกิด
3. เด็กชายพงศธร    กานารัก
1. นางสาวพัชนีวรรณ    ไข่หิน
2. นางสาวรุ่งนภา    พยัคฆ์
19 19 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายนันทศักดิ์    พึ่งป่า
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ล่ำสัน
3. เด็กชายอภิเษก    บุญล้อม
1. นางสาวยุพยง    บุญธรรม
2. นางสุพรรณิกา    พรมสีใหม่
20 20 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายอาทิตย์    พิมพบุตร
2. เด็กชายทีปกร    ยาสาภา
3. เด็กชายอภิชัย    รัตนศรี
1. นายกาญจนวัฒน์    รักน้ำเที่ยง
2. นายณัฐเกตุ    วังวงค์
21 21 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายณัฐภัทร    โพธิ์กระโทก
2. เด็กชายธนภัทร    กรองกระโทก
3. เด็กชายศิวกร    หนอกกระโทก
1. นางทิชานันท์    ไกรสน
2. นายวุฒิไกร    ไกรสน
22 22 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐกิจ    ทะยานรัมย์
2. เด็กชายกฤษณะ    ไกรจันทร์
3. เด็กหญิงกรวลัย    แสงสว่าง
1. นางสาวปริศนา    อุนาภาค
2. นางสาลินี    กุลวงษ์
23 23 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายเทพธันวา    ประดุจนาม
2. เด็กชายเอกรินทร์    สิงห์คำ
3. เด็กชายศิริฉัตร    จงอบกลาง
1. นายมนูญ    ทองสุขนอก
2. นางอารีย์    ทองสุขนอก
24 24 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายจักริน    ทนุดำ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    พึ่งพิง
3. เด็กหญิงกรรณิกา    กลางอรัญ
1. นางจรรยา    อินตา
2. นางสาวสมศรี    ชะนะนิน
25 25 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอภิชัย    เลิศสีดา
2. เด็กชายสุเมธ    เลิศสีดา
3. เด็กชายอานัส    หงษาวง์
1. นายทองคำ    ภานุรักษ์
2. นางวัชราภรณ์    จำปาสุข
26 26 โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์    เขจรวงศ์
2. เด็กชายปรเมศ    นาคำ
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ    วานนท์
1. นางสาวกชพรรณ    หาญปัญญา
2. นายพิสิฐ    จันทร์เพ็ญ
27 27 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายวนิรุต    ศรียัง
2. เด็กชายธีระศักดิ์    ผลทิพย์
3. เด็กชายปรเมศร์    โตเล็ก
1. นางอมร    เวียงอินทร์
2. นางสาวอัปสร    ตะรุวรรณ
28 28 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายพลวัฒน์    บุญพันธ์
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์    คูหา
3. เด็กชายรัฐภูมิ    นพดล
1. นางสาวตติยาพร    ปรีเปรม
2. นางสาวธัญลักษณ์    สีแสด
29 29 โรงเรียนบ้านกะพี้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ศูนย์สันเทียะ
2. เด็กชายสุธารัญ    มอขุนทด
3. เด็กชายจิณณวัตร    ถาคำเครือ
1. นายมาโนต    หอมจะบก
2. นางสาวลัดดาวรรณ    พวงสันเทียะ
30 30 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายศุภวิชญ์    ดีแป้น
2. เด็กชายพิเชษฐ์    ศิลาไกร
3. เด็กชายแดนชล    จ่าบาล
1. นายวีระพล    บัวคำภู
2. นางสาวอังคณา    ไพหนูสี
31 31 โรงเรียนหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงพัสนันท์    โซ่เซียงคำ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    นาแพง
3. เด็กหญิงประนอม    แก้วบุญเรือง
1. นางสาวศรัณพร    ฤทธิศร
2. นายสุระ    คงศิริ
32 32 โรงเรียนห้วยบงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายพงศธร    นามเข็ม
2. เด็กชายอภิวัตร    มุขวัตร
3. เด็กชายสุวิจักขณ์    เฉียบแหลม
1. นายนิคม    หินจำปา
2. นางสุรีย์พร    ดีชัยรัมย์
33 33 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายพงษ์พันธ์    ลงนาม
2. เด็กชายศราวุธ    สาวิสิทธิ์
3. เด็กชายวรพิทักษ์    พิลาจารย์
1. นายธรณินทร์    จันทาซื่อ
2. นางนิยมศิลป์    ดวงเศษวงศ์
34 34 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายธนวันต์    ทองโส
2. เด็กชายภากร    จันทวงศ์
3. เด็กชายพชร    ทองสุข
1. นายศตวรรษ    พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสุภาพร    บุญรอด
35 35 โรงเรียนบ้านดงสำราญ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายอัศนีศักดิ์    ทบบุญ
2. เด็กหญิงอรกมล    อุณหะพันธ์
3. เด็กชายพนมกร    อ่อนแก้ว
1. นางสาวขวัญเรือน    งามหลาย
2. นางประภัสสร    แพงสุวรรณ์
36 36 โรงเรียนบ้านพะทาย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายธีระศักดิ์    พลศรีดา
2. เด็กชายปิยะ    ภักดีบุรุษ
3. เด็กชายณภัทร    ตาสี
1. นางสาวณัฏฐณิชา    สุวรรณโส
2. นางสุกัญญา    พลสุวรรณ
37 37 โรงเรียนบ้านกระเต็ล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายอภิคม    นาคนวล
2. เด็กหญิงชญานี    จังอินทร์
3. เด็กหญิงมยุรี    บุดดา
1. นางจันทรมณี    นาคนวล
2. นางสาวสุวิชญา    กระสังข์
38 38 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    คำวัน
2. เด็กหญิงปณาลี    บัวชุม
3. เด็กชายเกียรติกล้า    มิตยะโค
1. นางนุจนาท    บัวชุม
2. นางเพ็ญพิศ    บัวชุม
39 39 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายบัญชา    วงศ์พุฒ
2. เด็กชายอนุพงษ์    นันทเวช
3. เด็กชายภีรดล    บุญยงค์
1. นายพงษ์มนัส    อินทะวงษ์
2. นายอำนวย    คำสวัสดิ์
40 40 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายธนพนธ์    ดงเจริญ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุญขันธ์
3. เด็กชายปิยะพงษ์    ชอกลม
1. นางจุติรัตน์    นามแสง
2. นายฤทธิชัย    พลสักขวา
41 41 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายศุภกร    พิศกระโทก
2. เด็กชายนฤพล    บัวหลวง
3. เด็กชายพัฒนศักดิ์    พงษ์สุพัฒน์
1. นางธันยพร    สุริโย
2. นายบรรพต    ลุนอุดม
42 42 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายสรรพสิทธิ์    ประแสนพันธ์
2. เด็กชายสมาน    เชิดแสง
3. เด็กชายธงชัย    แสนสิงห์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ลภัส    สุขเต็มดี
2. นางวิลาวัลย์    พงศ์พัฒนะเดชา
43 43 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายสราวุฒิ    อุทุม
2. เด็กชายศรัณภัทร    โกชิน
3. เด็กหญิงปลื้มฤทัย    ภูเลือดลม
1. นางสมฤดี    ราชานนท์
2. นางเตรียมใจ    มาทน
44 44 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายอภิดล    ทองมั่น
2. เด็กชายอภิศักดิ์    ไกรธิราช
3. เด็กชายคมกฤษ    บุตรพรม
1. นายสุริยา    เอ้มะราช
2. นางสุรีพร    เอ้มะราช
45 45 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายรัตภูมิ    แก่นโพธิ์ศรี
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    อรัญเสริฐ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ฆารจำลอง
1. นางรัศมี    ภูงามแสง
2. นางสาวโศรดา    ทุมมาดา
46 46 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ศิริ    บุดดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์    พรมมา
3. เด็กชายอดิศักดิ์    ทับลือ
1. นายชินกร    พิมพิลา
2. นางสาววิลาวัณย์    กุระจินดา
47 47 โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายศาสตรายุทธ    จันเหลือง
2. เด็กชายธนวัฒน์    วิเวกดัง
3. เด็กหญิงแกมกมล    นามแดง
1. นายเกียรติศักดิ์    ศรีบุรินทร์
2. นางเบญจวรรณ    ศรีบุรินทร์
48 48 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์    ราญณรงค์
2. เด็กชายอานนท์    ศรมะณี
3. เด็กชายสิทธิพล    ถนอมบุญ
1. นางวันเพ็ญ    ราชตาจ้าย
2. นายอัคเรศ    เหมือนชาติ
49 49 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    แก่นดี
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    พันธ์แสนซา
3. เด็กชายมนัสวี    สนิทใน
1. นางสาวนาตยา    ยอดทองดี
2. นางสาวแววดาว    เชือกรัมย์
50 50 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายสมเด็จ    สามเสน
2. เด็กชายฐิติกร    ทองโคตร
3. เด็กชายเทวัญ    ปานาราช
1. นางกมลเวช    ประไวย์
2. นางสุธีรา    โคตรบาล
51 51 โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายนัทฐวัฒน์    มะธิปิไข
2. เด็กชายรัฐภูมิ    พลอัน
3. เด็กชายธินภัทร    ยิ้มเสงี่ยม
1. นายศรชัย    หลายทวีวัฒน์
2. นางสาวสุกัญญา    บรรดาศักดิ์
52 52 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายประสิทธิ์    สีทอง
2. เด็กชายนฤนาท    กัณหาทิพย์
3. เด็กชายไกรสิทธิ์    อุทัยลี
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรพล    พลอินทร์
2. นางเอริกา    น้อยนิล
53 53 โรงเรียนบ้านวังคมคาย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ชำนาญศึก
2. เด็กหญิงชลธิชา    จิตนอก
3. เด็กหญิงณิชานัน    เที่ยงสันเทียะ
1. นางสาวสมจิตร    เรียงสันเทียะ
2. นางสุภาวดี    ซุยถัง
54 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายศิวกร    สุวรรณโชติ
2. เด็กชายปฐวี    แสนใจ
3. เด็กชายธีรพงษ์    เสนานุช
1. นายรชตะ    เอกรุ่งโรจน์
2. นางอวยพร    อำมะเหียะ
55 55 โรงเรียนบ้านสวนอ้อย สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายชัยอนันต์    เหล่ามะลึก
2. เด็กชายอัษฎา    ลามบุตรดี
3. เด็กชายวีรวุฒิ    ลอยชัยภูมิ
1. นางวรณี    เลิศสรรสิริ
2. นางสาวหฤทัย    หมวดเอ่น
56 56 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายคณาธิป    เทียบคำ
2. เด็กชายนนทการ    พิมพ์บูลย์
3. เด็กชายอนันตชัย    สมสวย
1. นายมรุพงศ์    นามวงษา
2. นายวรวุฒิ    ภูเฮืองแก้ว
57 57 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายธนธรณ์    บุษบงค์
2. เด็กชายอภิวัฒน์    จอมทิพย์
3. เด็กชายพงศพัฒน์    บำเพ็ญศิลป์
1. นางสาวชมภูพร    แสนโพง
2. นางสาวนงลักษณ์    กระพรม
58 58 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายจารุกิตติ์    บุญแสน
2. เด็กชายมรกต    อกศรี
3. เด็กหญิงสุติญา    น้อยนาจาน
1. นางธีรารัตน์    พิกุลศรี
2. นางศุภลักษณ์    คลังทอง
59 59 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์    มูลสุวรรณ์
2. เด็กชายนนทพัฒน์    นิ่มชม
3. เด็กหญิงอมลภา    ตาพาว
1. นางสาวจริยา    สะเดา
2. นายบรรชัย    นิยมพล
60 60 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายกฤษกร    มังคะลา
2. เด็กชายธีรวัฒน์    วรรณยุทธ
3. เด็กชายอนุทัศน์    วงศ์ใส
1. นางจิราภรณ์    ยอดคำ
2. นางนุ่มนวล    วรรณลี
61 61 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์    สังโวรี
2. เด็กชายดวงเด่น    สัมมะนา
3. เด็กชายคงเดช    ร่มเย็น
1. นางพัชราภรณ์    บุญทวี
2. นางสาวอุทุมพร    หล้าวงศา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................