งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 175
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3
2 4 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายชินกร    จันแดง
2. เด็กชายอัษฎา    บัวชัย
3. เด็กชายพรมนัส    วงศ์ภูธร
1. นายเสถียร    มาบุญ
2. นายโชคชัย    เหล่าบ้านค้อ
3 7 โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายบูรพา    คงกลาง
2. เด็กชายพรอนันต์    ทัดชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา    ศรีเกาะ
1. นางสาวณัฏฐ์ววินท์    อินทรโชติ
2. นางมาลัย    วังศรี
4 9 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายอนุนาท    ศรีทิน
2. เด็กชายภานุวัฒน์    เกิดผล
3. เด็กชายรัฐพงษ์    เม็งไธสง
1. นางสาวฤทัยรัตน์    หงษ์ชูตา
2. นางสาวเขมณภัทร    นีลัยนารถ
5 11 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงเสาวรส    วิชามงคล
2. เด็กชายชนากานต์    ทราบรัมย์
3. เด็กชายภูธเนศ    คงนาลึก
1. นางสาวกัญจน์ชัชญา    กระพือพงษ์
2. นางสาวปนัดดา    เฉียดสระน้อย
6 16 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายพายุ    สังฤทธิ์
2. เด็กชายณรงค์ชัย    ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงหทัยมาศ    หมื่นจร
1. นางกาญจนา    วังสระ
2. นางสาววิรุณณี    วิถี
7 18 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธีรพันธ์    เสนคำสอน
2. เด็กชายรพี    ภักดิ์ดี
3. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์    สุวรรณสิงห์
1. นางกาญจนาพร    นาวงษ์ศรี
2. นางสาวสุกัญญา    ศรีหาวงศ์
8 21 โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาวี    แพงไธสง
2. เด็กหญิงวาสนา    บุราโต
3. เด็กหญิงสุชาดา    จันทร์พรม
1. นางสาวบัณฑิตา    กลุ่มจันทึก
2. นางราตรี    ลวกไธสง
9 23 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายเอกรินทร์    เบอร์ขุนทด
2. เด็กชายอัครพล    แยกโคกสูง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    หวังข้อกลาง
1. นายชลอ    ไทยประสงค์
2. นายเอนก    รั้งกลาง
10 24 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์    จิตรโสม
2. เด็กชายอภิศักดิ์    ศรีนคร
3. เด็กชายไกรทอง    เนตรศิริ
1. นายอมรพันธ์    ชูผล
2. นางแสงเทียน    สุขไสว
11 27 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายนิพนธ์    สารีรูป
2. เด็กชายรพีภัทร    จำปาเงิน
3. เด็กชายศตรัตน์    สุระดะนัย
1. นางบุญเพ็ง    อินลา
2. นางสาวเพียงพิศ    ภูหาร
12 28 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายีรภัทร    สมภาร
2. เด็กชายสุนันท์    มะณู
3. เด็กหญิงวราภรณ์    วังศรีแก้ว
1. นายภานุวัชร    แก้วพวง
2. นางสาวอัจฉรา    กลิ่นถือศิลป์
13 29 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายสิงหา    แฉกงูเหลือม
2. เด็กชายพีรพงษ์    ขอจุลกลาง
3. เด็กชายธีระพงษ์    เคียงสันเทียะ
1. นางสาวชนันชิดา    รัตนปรานี
2. นางสาวบุษยากร    ขอห้องกลาง
14 32 โรงเรียนวัดปลักแรต สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กระวานธง
2. เด็กหญิงพัชราภา    พวงกลาง
3. เด็กหญิงพีรดา    อยู่อุ่นพะเนาว์
1. นางกุลญลักษณ์    วิลัยปาน
2. นางวราภรณ์    เปลี่ยมไธสง
15 34 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายอชิระ    ผมน้อย
2. เด็กชายรัฐภูมิ    ตินทอง
3. เด็กชายสมชาย    ศรีผุย
1. นายมนตรี    แสงจันทร์
2. นายมุณี    แก่นดี
16 35 โรงเรียนหนองบัวบาน สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงจันจิรา    ทองบ่อ
2. เด็กชายดำรง    มูลสาร
3. เด็กชายธราเทพ    มูลสาร
1. นางนาฏยา    วังคะฮาด
2. นางสาวนิรมล    ดอกจันทร์
17 36 โรงเรียนบ้านดอนศาลา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพล    บุญเพ็ง
2. เด็กชายภูมิศักดิ์    คะสุดใจ
3. เด็กชายธีรวัฒน์    ป้องดู่
1. นางภาวนา    แง่มสุราช
2. นายอรรถพร    เดชขันธ์
18 37 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายเจษฎากร    จันโสดา
2. เด็กชายอชิระ    นุศรีจันทร์
3. เด็กชายเอกชัย    วงศ์ษา
1. นางบุษยมาศ    พันธ์ขาว
2. นายวิชัย    พุทธวงค์
19 39 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายณงค์ชัย    ทิณโนรส
2. เด็กชายจิรายุทธ    จันทร์ใหม่
3. เด็กหญิงณัฐพร    กุจันทร์
1. นางขนิษฐา    เลขสันต์
2. นายอุไร    เลขสันต์
20 43 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายสิริพงษ์    แสนโหน่ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    หมีกุละ
3. เด็กชายชินวัตร    จันทร์หนองขาม
1. นางรจนา    ธงชัย
2. นายสุภชาติ    พรมแพง
21 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายธนกิตย์    ประสิทธิ์นอก
2. เด็กชายมนต์มนัส    แกะมา
3. เด็กชายภีรพัฒน์    แซวจันทึก
1. นางกฤษติยา    คำเมือง
2. นายปริญญา    คำเมือง
22 46 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายปริทัต    เหลาแตว
2. เด็กหญิงอมร    อุสาพรหม
3. เด็กชายอติเทพ    ชมภูเวียง
1. นางดวงรัตน์    เหลาแตว
2. นางสาวยาดา    จงกสิกัน
23 49 โรงเรียนบ้านหนองกา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    บุญคุ้ม
2. เด็กชายพงศ์ศิริ    ชัยดี
3. เด็กชายวงกต    มนัสศิลา
1. นางจินตนา    พบบุญ
2. นางสาวพิรดา    สุดดี
24 51 โรงเรียนบ้านดอนแร้ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายณัฐพันธุ์    จัดนอก
2. เด็กชายวัชรา    จิตตรง
3. เด็กชายนพวัฒน์    สอยกลาง
1. นางสาวฐิติมา    การสร้าง
2. นางปิยวรรณ    เชตะวัน
25 54 โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายธนโชติ    คำหีบ
2. เด็กชายอดิลักษณ์    ศรีบุรินทร์
3. เด็กหญิงวัลลี    อินรอด
1. นางสาวปิ่นแก้ว    นนทะโคตร
2. นางสาววิทัญญา    แสงชาติ
26 55 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายพลชัย    เสาทองหลาง
2. เด็กชายชัชชัย    พินิจมนตรี
3. เด็กชายปกรณ์ธรรม    จำปาโพธิ์
1. นางประวัติ    คำศรี
2. นางพัชชินี    หมอกชัย
27 58 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายอนุชา    หาญจิต
2. เด็กชายประวิช    อักษรดำริห์
3. เด็กชายสันติ    เบิกบาน
1. นางลัดดาวัลย์    จำปา
2. นายสานิช    โสภา
28 61 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรพร    จันที
2. เด็กชายศิรวัฒน์    แสนคำคิด
3. เด็กชายวีรวัฒน์    สมจันทร์
1. นางนวลตา    จันทร์ศรี
2. นางอนงนุช    บรรณกาล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................