งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 171
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายพงศกร    อรรควาศัย
2. เด็กชายปิยังกูร    แสนขันธ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    สนธิมูล
1. นางจีระพรรณ    ศรีชะวรรณา
2. นางวาสนา    วงษ์วชิรโชติ
2 2 โรงเรียนบ้านหนองโสมง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงชนาภา    สวนสระน้อย
2. เด็กหญิงฐาปนี    ศรีคำฝั้น
3. เด็กหญิงชนิกานต์    คลังกระโทก
1. นางกัลยา    ปัดนา
2. นางสาวสุภาวรรณ    หินกลาง
3 3 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัญญา    ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงรัตติกาล    ขาวรัมย์
3. เด็กหญิงสุพินยา    ขันติวงศ์
1. นางราณี    บุญบุตตะ
2. นางสาวสุกัญญา    อะโรคา
4 4 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สมบัติมาก
2. เด็กชายศักรินทร์    ปุณขันธ์
3. เด็กชายพัชระดนัย    โทกุล
1. นางประคอง    เกตุรุน
2. นางพรนิภา    รัตนนท์
5 5 โรงเรียนบ้านนาแพง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    เสาร์จำปา
2. เด็กชายพิจักร    บุตรใส
3. เด็กชายพงศกร    แฝงโพนทอง
1. นางสุนันทา    ทีสุกะ
2. นางอัจฉรา    พรมลิ
6 6 โรงเรียนบ้านชาด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงนันทฉัตร    ศรีมณีโรจน์
2. เด็กหญิงภัทรวริน    ยานิน
3. เด็กหญิงจิราภา    ศรีวสุทธิ์
1. นางชนิดา    ชัยศิลา
2. นางทองใส    โคกลือชา
7 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายอภิชาต    ลาวิชัย
2. เด็กชายศุภชัย    วักจันทร์
3. เด็กชายศรายุทธ    ป้องชัย
1. นางชฎารัตน์    ไชยากรกิจ
8 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงมะลิมล    จะหลาบหลอง
2. เด็กหญิงปวีณา    เวียงคำ
3. เด็กหญิงพิศมัย    งอกสุข
1. นางกฤษณา    เกษแก้ว
2. นางกาญจนา    นวภาณพงษ์
9 9 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงจริยา    ชามุล
2. เด็กหญิงพรนภา    ดอกสี
3. เด็กหญิงชฎาพร    อ้วนอินทร์
1. นางนภาพร    เกตวงษา
2. นางละเมียด    เกตวงษา
10 10 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายอดิสร    ร่องน้อย
2. เด็กหญิงดวงกมล    แซ่ล้อ
3. เด็กชายพรชัย    เรืองสุขสุด
1. นางจำนงค์    เสริมศิริ
2. นางณัฐกมล    เกิดกล้า
11 11 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงไพฑูรย์    ชัยสุริวงศ์
2. เด็กหญิงเพชรรินทร์    ลอดคูบอล
3. เด็กหญิงเกวลิน    ขึ้นนวน
1. นางจันทร์ฉาย    โพธิอาภา
2. นางสาวสุภรดา    ตรงดี
12 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ยามรัมย์
2. เด็กหญิงมุกดา    อินสำราญ
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    กันมณี
1. นางจรัล    พูดเพราะ
2. นางประภา    ศรีภักดี
13 13 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงวรนิษฐา    ติ้วไธสง
2. เด็กชายธราเทพ    โยธี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    โยธี
1. นางพิชชานันท์    พลพงษ์พัชรกุล
2. นางวีรยาภรณ์    ศรบุญทอง
14 14 โรงเรียนบ้านพลับพลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายอภิฤทธิ์    สานุกิจ
2. เด็กหญิงภัทราวดี    แสนละคร
3. เด็กชายธนากร    ชารี
1. นางวราณี    ขุราษี
2. นายสงกรานต์    แหล่งสนาม
15 15 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงจารุณี    ดวงขุนลา
2. เด็กหญิงอรวรรณ    ศรีธะ
3. เด็กหญิงกัณฐิกา    สงครามยศ
1. นางสาวยุพิน    ผาบจันดา
2. นางสาวเปรมฤดี    สุพรรณฝ่าย
16 16 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงมลธิดา    เรืองนุช
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    บุตรที
3. เด็กหญิงนันทกานต์    จินดา
1. นางบรรลัง    ทีหอคำ
2. นางพรศิริ    ชัยมานันท์
17 17 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงจารุพร    คำทองยศ
2. เด็กหญิงนงนภัส    โสมคำ
3. เด็กหญิงปารียา    ไชยสนาม
1. นางจรรยารักษ์    นามบัณฑิต
2. นางสุภาวดี    เข็มทอง
18 18 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงรจรินทร์    จันทะมา
2. เด็กหญิงอมิตา    ระดาบุตร
3. เด็กหญิงฐิติภาพันธ์    พรมทา
1. นางดรุณี    สอนหยุก
2. นางลำดวน    เห็มภิระ
19 19 โรงเรียนบ้านแก้งกอก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายชายชาญ    คำสอ
2. เด็กหญิงสุนันธิดา    ชมภูโคตร
3. เด็กหญิงศิรินยา    ทวีชาติ
1. นางฉวีวรรณ    บุญปอง
2. นางนงค์ลักษณ์    สอแสง
20 20 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายเชตะวัน    วงศ์กระโซ่
2. เด็กหญิงฐิตินันท์    พรหมสุรินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    รูปงาม
1. นางบัวผัน    อาจวิชัย
2. นายสุภชัย    สุริยะกมล
21 21 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงไอรัตน์ดา    ลีลา
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    เวียงคำ
3. เด็กชายปิยกร    ศรีภูวงศ์
1. นางวรรณภา    ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางอริสา    สิงห์บุตร
22 22 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงนิรัชพร    กึมรัมย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    เชลงวิทย์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    ชัยสุวรรณ์
1. นางบุญเรือน    กิรัมย์
2. นางวิไล    เปี่ยมอักโข
23 24 โรงเรียนบ้านโดนอาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แก้วคำ
2. เด็กหญิงกรนิภา    แก้วไพรวัลย์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุตรสัมฤทธิ์
1. นางสาวดารุณี    ดวงดี
2. นางสุกานดา    ใจแข็ง
24 25 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอุมาพร    โทนารินทร์
2. เด็กหญิงมนต์นภา    ทองยศ
3. เด็กชายต้นมกรา    ปานาเต
1. นางสาวนิตยา    ปักกาโล
2. นางสาวพรพรรณ    สีไสย
25 26 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริขวัญ    ห้วยไผ่
2. เด็กหญิงพรทิพย์    พลเสนา
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ภารไสว
1. นางสาวณัฐชนันท์    ศรีแพงมล
2. นางสาวนาทยาพร    ผลบุญ
26 27 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายวิษณุ    สีนันทะ
2. เด็กชายวุฒินันท์    วันโย
3. เด็กชายธนชัย    พิลากลาง
1. นางประยงค์    กลิ่นหอมอ่อน
2. นางปาริชาต    แก้วศุภร
27 28 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายปิยพัทธ์    อุปแก้ว
2. เด็กชายปิยพนธ์    อุปแก้ว
3. เด็กหญิงพีรยา    แสวงทรัพย์
1. นางภัทรานิษฐ์    กองรักษา
2. นางอุไร    ชูคำ
28 29 โรงเรียนบ้านโจด (ท้าวสุรนารีอนุสรณ์ 4) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายณัฐนนท์    ปราณีตพลกรัง
2. เด็กชายสิริมงคล    ปราณีตพลกรัง
3. เด็กหญิงรุ้งตะวัน    แพทย์เสลา
1. นางสายรุ้ง    มุ่งรวยกลาง
2. นางอุบล    โรจนเมธานนท์
29 30 โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    แก่นพรม
2. เด็กหญิงนภัสสร    ทิทึกทักษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สอนสิทธิ์
1. นางสายตา    กัวะ
2. นางอรอนงค์    ประวันนา
30 31 โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงขนิษฐา    เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    วิศิษฎบุตร
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    สีหาพล
1. นางจรรยาภรณ์    อิสสระวงษ์
2. นางนฐพร    สังข์ทอง
31 32 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงเกษธีรา    นาคกลั่น
2. เด็กหญิงจิระนันท์    นารัมย์
3. เด็กหญิงนิวารินทร์    กุลมงคลศักดิ์
1. นางนิตยา    กัลยาณี
32 33 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายยศวัฒน์    แก้วศิลา
2. เด็กหญิงอรปรียา    โยธาแข็ง
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์    จำปาแก้ว
1. นางฐิติมา    งามขำ
2. นางทองปาน    ศรีดาธรรม
33 34 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายคณิต    ไชยมี
2. เด็กหญิงลาวัลย์    จันทร์เทพ
3. เด็กหญิงนิตยา    เหมสุวรรณ์
1. นายบรรณ์    ชัยพรม
2. นางพิกุล    ใคร่นุ่นกา
34 35 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงวราพร    สามารถ
2. เด็กหญิงปวีณา    ทารส
3. เด็กหญิงชนันธร    อาทร
1. นางสมพันธ์    รากทอง
2. นายไมตรี    สร้อยศิลา
35 36 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญา    ไชยเชษฐ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    พลีวรรณ
3. เด็กหญิงธนพร    นาฮี
1. นางสาวนภาวรรณ    แก้วมณี
2. นางแค๊ชริยา    ลักขณานุกูล
36 37 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    สระแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณพัชร    อุ่นจันทร์
3. เด็กชายสถาพร    สวยรูป
1. นางประยูร    ลำยงหอม
2. นางเพ็ญประภา    โพธิวัฒน์
37 38 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายฐิติพงษ์    ภูมิโอตา
2. เด็กชายณัฐภัทร์    อารีเอื้อ
3. เด็กหญิงอริสรา    ภูมิโอตา
1. นายทวีศักดิ์    คำหาญ
2. นางสวรรญา    ศรีอาจ
38 39 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวันณิศา    แพงไพรี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    นวลสว่าง
3. เด็กหญิงพิยดา    บุตรจันทร์
1. นางสาวณัจยา    อ่างคำหงษ์
2. นางสาวยุภาพรณ์    สถาวร
39 40 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอารียา    เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงพรทิพย์    โฮมวงศ์
3. เด็กหญิงนภาวรรณ    ปาปะโข
1. นางรุ่งระวี    วะสัตย์
2. นางสมคิด    แก้วภูบาล
40 41 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    วังสนาม
2. เด็กหญิงสุวนันท์    ตามบุญ
3. เด็กหญิงอุมากร    ภูปัง
1. นางนันทพร    บุตรศาสตร์
2. นางปราณี    สามิบัติ
41 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายสุรชัย    ดำพะธิก
2. เด็กหญิงวาสนา    พรมมา
3. เด็กชายไผ่ทอง    ด้วงทอง
1. นางสาวปริศนา    สุบุญ
2. นางเพ็ญธร    อัครศรีชัยโรจน์
42 43 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายอธิวัฒน์    สดุดี
2. เด็กชายธีรพงษ์    มิ่งอั๋น
3. เด็กชายเอกพันธ์    หวังสูงเนิน
1. นายธราดล    สอนมี
2. นางสาวรภัทภร    ศิริปรุ
43 44 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายปภาวิชญ์    สาชมพู
2. เด็กชายชัชพล    ไผ่แผ้ว
3. เด็กชายอภินันท์    แก้วลา
1. นางสาวศิริรักษ์    พรมสุริย์
2. นางเกษสินี    ไขไพวัน
44 45 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงเยาวเรศ    ภูงามเชิง
2. เด็กหญิงอนุธิดา    ชัยชนะ
3. เด็กหญิงอภิภาวดี    นาชัยเวียง
1. นางลัดดาวัลย์    พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์    ศรีมันตะ
45 46 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวัลย์    สิมสาร
2. เด็กหญิงเกณิกา    ธิวะโต
3. เด็กหญิงกฤตธีรา    ศูนย์จันทร์
1. นางรัตนา    หลวงปราบ
2. นางอรทัย    กางทอง
46 47 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายเอกพล    บุญประคม
2. เด็กชายพงษ์ศกร    คุรุวงษ์
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์    พุทธรา
1. นายปริญญา    ศรีสมัย
2. นายพงษ์พรรณ    ภูงาม
47 48 โรงเรียนบ้านหนองตุ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายจิณณวัตร    จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายศรายุทธ    ขาวสะอาด
3. เด็กชายชนะชัย    พรสุรินทร์
1. นางภิวาพร    ศิริบูรณ์
2. นางเจียมจิตต์    แก้วพลงาม
48 49 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงแสงจันทร์    สีดา
2. เด็กหญิงนภาพร    เสาร์มั่น
3. เด็กหญิงแก้วทิพย์    ว่องถิ่นเถื่อน
1. นางสมจิต    บุญเต็ม
2. นางสาวเบญจมาภรณ์    แสงทอง
49 50 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงอภิญญา    เสาทอง
2. เด็กหญิงสุภารัตน์    จันทพร
3. เด็กหญิงฐิติชญา    ดอนขัน
1. นางถาวร    ผาบสิมมา
2. นายอนุพงษ์    ศรีปัญญา
50 51 โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงจิดาภา    เรียงสันเทียะ
2. เด็กหญิงสาวิตรี    พลพินิจ
3. เด็กหญิงจิราพร    แก้วฉวี
1. นางสาวชุติกาญจน์    กิติเมืองฐิติ
2. นางพรจรินทร์    การนา
51 52 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายธรรมรัตน์    นาคอก
2. เด็กชายธนกฤต    ศรีคำวัง
3. เด็กชายบรรจง    ภูต้อม
1. นายวศิน    เสิกภูเขียว
2. นางไพวัลย์    จันทรเสนา
52 53 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    บำรุง
2. เด็กชายชนะชัย    อินโนนเชือก
3. เด็กชายวรวิทย์    บุญเรือง
1. นางปรินทิพย์    สวงโท
2. นางสาวศุภรัตน์    น้อยวิเศษ
53 54 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงบุญธิชา    ทองปั้น
2. เด็กหญิงสุภัสสร    หมวดเมือง
3. เด็กชายปฐพี    เอี่ยมสำอางค์
1. สิบเอกนิรุตติ์    วันหากิจ
2. นางสุภาพร    ปลัดศรีช่วย
54 55 โรงเรียนบ้านหนองแซง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายนิพนธ์    แสนหล้า
2. เด็กชายนราพล    แง่พรหม
3. เด็กชายทักษ์ดนัย    ขุนมี
1. นายบัณฑิต    เรืองสุทธิ์
2. นายรามินทร์    ขวัญประเสริฐ
55 56 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงจันทรา    จำปาทิ
2. เด็กหญิงอลิศรา    สงเสริฐ
3. เด็กหญิงอทิติยา    คำหงษ์
1. นายณัฏฐรุทธิ์    ดงพงษ์
2. นางนวลละออง    ลีลา
56 57 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงเนาวพร    รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงชุติมา    เดื่อนา
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ    อินลี
1. นางสาวนุสรา    พรหมพินิจ
2. นางสาวปาริฉัตร    ภูมิพิพัฒน์
57 58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอริสา    จันทร์สอน
2. เด็กหญิงสาวิตรี    จงช่อกลาง
3. เด็กชายพีรภัทร    ถาวร
1. นางสาวจิตรดา    คำศรี
2. นางสาวพรพิมล    ไพรสณฑ์
58 59 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    ไหลหลั่ง
2. เด็กชายคฑาหัสต์    กว้างขวาง
3. เด็กชายสิทธา    ทองจิตร
1. นางสาวนวลละออง    ทองดี
2. นายไพบูลย์    จันทร์สม
59 60 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายอรรถพล    ผลวิลัย
2. เด็กชายอิสระศักดิ์    วาปีโย
3. เด็กชายนภดล    กมลวิบูลย์
1. นางสาววรลักษณ์    สุขกลาง
2. นายศรีทอง    พูนประโคน
60 61 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    บุญเกิด
2. เด็กหญิงซู่หลิง    หลิน
3. เด็กหญิงอนุศรา    เต็มสูงเนิน
1. นางสุภาวิณี    วิปุละ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    จันทะคาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................