งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 017
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายสุพิชญ์    อนันทอง
2. เด็กชายยศวริศ    พิตีด
1. นายภาณุพันธุ์    จันทรา
2. นางเวณิกา    ใจอ้อม
2 2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงแสงเดือน    วิบูลศรี
2. เด็กหญิงประกายดาว    กรัดกราย
1. นางสาวธนาทิพย์    คำจันทร์
3 3 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุวิมล    จันทราทิตย์
2. เด็กชายพีระพัฒน์    เพิ่มพงศ์วุฒิเวท
1. นางระพีพรรณ    พนมรัตน์
2. นายสยาม    มะริดรัมย์
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา    แก้วมาตร
2. เด็กหญิงวิลาสินี    อุทัยประดิษฐ์
1. นางสาวกนกวรรณ    จำปาฤทธิ์
2. นายพุฒิพงษ์    วงษ์จิต
5 5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสุนันทา    ธุระทำ
2. เด็กหญิงศิริพร    ทองจันทร์
1. นายวัฒนา    ธิมาชัย
2. นายสมหมาย    ทองภู
6 6 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายยอดเพชร    นันวิสุ
2. เด็กชายทินกร    สีมาพัด
1. นางสาวจิตราภรณ์    อนันตภูมิ
2. นางสาวสุพัตรา    แจ่มปรีชา
7 7 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงช่อผกา    เกษนอก
2. เด็กชายณัฐพงษ์    นามหนองอ้อ
1. นางกาญจนา    ชนะพาล
2. นางสาวจารุตา    อินทรกองแก้ว
8 8 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    มุ่งยุทธกลาง
2. เด็กชายพีรภาส    กูร์ณา
1. นางสาวจิราวรรณ    สมบูรณ์
2. นายณรงค์    สมบูรณ์
9 9 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงรินดา    ขันบุรี
2. เด็กชายกิตติธร    แซ่เอี้ย
1. นายสิทธิกร    ก้อนคำ
2. นายเสกสันติ์    เจริญพร
10 10 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายชัชวาลย์    ช่องงาม
2. เด็กชายปณวัฒน์    ผลเจริญ
1. นายปรีชา    ประเสริฐโส
2. นางรุ่งนภา    มีศรี
11 11 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายวิศวะ    สินพรม
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ตะเพียรทอง
1. นางสาวปริศนา    มีเที่ยง
2. นายสันติ    มีฤกิจ
12 12 โรงเรียนวัดท่าเรียบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงวนิดา    ดาวไธสง
2. เด็กชายศุภณัฐ    สังฆเวช
1. นางนิติยา    เพ็งพาจร
2. นางอรอนงค์    สร้อยคำ
13 13 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายสิทธินนท์    ปักเคเต
2. เด็กชายกิตตภูมิ    พุฒิประภาส
1. นายสถานพงษ์    ไชยโชติ
2. นายอัครพงษ์    ศิรวงศ์สกุล
14 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายนิติภูมิ    มหาหงษ์
2. เด็กชายพิชิตชัย    ธรรมชัย
1. นางนงเยาว์    ปีกกลาง
2. นางสาวปริยานันท์    เชาว์ประสิทธิ์
15 15 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายทศพร    รังษา
2. เด็กชายกฤษฎาธาร    นิลาลาด
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภฤกษ์    ดอนพะลัด
2. นายสุวิศิษฏิ์    ศรีกุลวงษ์
16 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายณัฐพล    วงษ์สะอาด
2. เด็กชายนนทวัช    วรรณภา
1. นางสาวกนกวรรณ    โสดาคำแสน
2. นายจีรศักดิ์    ศรีโยธา
17 17 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นายชนะชัย    ตรีเดช
2. นายนัทวัฒน์    จันศรีรัตน์
1. นางคริสมาส    พลจังหรีด
2. นายณัฐชพล    กองทุ่งมนต์
18 18 โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายอภิวัฒน์    พรหมบรรณ
2. เด็กชายเจษฎา    นวลงาม
1. นายกิตติศักดิ์    อ่อน ณ นัยน์
2. นางสาวมลิวัลย์    ทองดี
19 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายกษมา    เฉลิมรัตน์
2. เด็กชายวงศธร    แก่นสิงห์
1. นายประเทือง    พิบูลย์
2. นายวุฒิชัย    วุฒวัณณะ
20 20 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. มุกดาหาร 1. นางสาวบรรเทา    คำมุงคุณ
2. นางสาวนิลดารัตน์    คำมุงคุณ
1. นางสาววิจิตรา    สุขรี่
2. นายศาสตรา    เพียงงาม
21 21 โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เฮฮา
2. เด็กหญิงวิลาสินี    ดวงไธสง
1. นางสาวณัฐชนา    มณีวรรณ
2. นางสาวประภาพร    ถัดกระโทก
22 22 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐเดช    พิมนชัยพิชิต
2. เด็กหญิงสุริสา    มีประโคน
1. นางสาวรฐสร    แสนดัง
2. นางสาวอัญชณา    กิจคณะ
23 23 โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายสุรวุฒิ    อินทรมณี
2. เด็กชายณัฐนันท์    รวยสันเทียะ
1. นางจงกล    ทองบุญนาค
2. นางอรุณวรรณ    ชัยวงษ์
24 24 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. นายภูธเนศ    เพ็ชมาส
2. เด็กชายสมเจตน์    เตจ๊ะเทพ
1. นายประวิตร    ตระกูลวิทยานันท์
2. นางมยุรี    จันทวี
25 25 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวกันตยา    ทุมลี
2. นางสาวธิติยา    ผดาวัน
1. นางนิภา    รัตนพร
2. นายพีระศักดิ์    ศิริกิจ
26 26 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายระพีพงษ์    ก้งทอง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์    ไชยนามล
1. นายศักรินทร์    ภูละมุล
2. นายเสรีย์    บุญพันธ์
27 27 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ธาตุไพบูลย์
2. เด็กชายพรพิชิต    ธาตุชัย
1. นางณัฏฐ์ชปิญชาน์    แก้วดอนรี
2. นายประสันต์    ธาตุชัย
28 28 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. นายเจ็ดตะวัน    ชุ่มจิตร
2. เด็กชายชลธี    สีดา
1. นางชฎาพร    ขุขันธิน
2. นายเทอดศักดิ์    ขุขันธิน
29 29 โรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายอัมรินทร์    มองบุญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พิมพ์จ่อง
1. นายธีรวัฒน์    จันทศร
2. นายสุขเกษม    จันทรแสน
30 30 โรงเรียนบ้านภูเหล็ก สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นายทักษิณ    แก้วมณี
2. เด็กชายจักรพรรด    โพธิ์ภา
1. นายสำรวย    พรประไพ
2. นางสุภาพร    พรประไพ
31 31 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    บุตรศิริ
2. เด็กชายบูรพา    พิมพ์ดีด
1. นางประทุมวัน    นาคนาคา
2. นางมัณฑนา    เสาหล่อน
32 32 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายเอกมล    ชูสูงเนิน
2. เด็กชายพงศกร    รักสมัย
1. นางสาวสุกัญญา    กลิ่นบุบผา
2. นางอัจฉรา    วัชรประทีป
33 33 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายพงศธร    แดงนา
2. เด็กชายชัชพงศ์    สุทธิโสม
1. นางสาวกมลรัตน์    จำปาจันทร์
2. นางถวิลทอง    เผือกยิ้ม
34 34 โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    พิมพ์เก่า
2. เด็กชายเจษฎา    ภู่เกิด
1. นายภราดร    บัวทอง
2. นายเสริมศักดิ์    ใจมั่น
35 35 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายกิตติภณ    ศรีวะอุไร
2. เด็กชายปรเมษฐ์    ศรีจันทร์
1. นางสาวธิคณา    ชูรัตน์
2. นางสาววันทนีย์    ศรีสำอางค์
36 36 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายนวมินทร์    สอนกางทิศ
2. เด็กชายกฤษณะพงษ์    โพติยะ
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์    ศรีสมศักดิ์
2. นายวัฒนา    ผึ้งศรี
37 37 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายเกริกชัย    มีพันธ์
2. เด็กชายกรวิชญ์    ราชพิมพา
1. นางสาวขนิษฐา    ภูมี
2. นางสาวสุกัลยา    เสนาพันธ์
38 38 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายธีรพัฒน์    ทิวะกะริน
2. เด็กชายนฤเบศร์    จุลทอง
1. นางขวัญจิตรา    หนูนวล
2. นางฉัตรปวีณ์    ธนัตนัคพันธ์
39 39 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสิทธิโชค    วงค์ขันธ์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ    ประสมพลอย
1. นายพูนผล    เหมแดง
2. นายศักดรินทร์    พรมทอง
40 40 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายนพรัตน์    ทองมหา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    จารัตน์
1. นายบุญสม    ทาสะโก
2. นายไชยภัทร    ฉลูทอง
41 41 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายวโรดม    ยอดเสนา
2. เด็กชายศักรินทร์    สระแก้ว
1. นายณัฏฐนันท์    ศรีจันทร์
2. นางสาวเพ็ญพร    ฤทธิหงส์
42 42 โรงเรียนบ้านนาดู่ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายธนากร    อนุพาษา
2. เด็กชายธราเทพ    อมชารัมย์
1. นางวัชรา    บุปผาพันธ์
2. นางสาวสรกมล    เริงศิริ
43 43 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นางสาวสิดาพร    ประเสริฐไทย
2. เด็กชายมินธาดา    สุขสวัสดิ์
1. นายบุญเรียน    ลาอินทร์
2. นางรุ่งทิวา    อุ่นเมืองแก้ว
44 44 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงปริฉัตร    สายยาพัด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    พิลึกนา
1. นางสาวกาญจนา    ยาวะโนภาส
2. นายสิทธิชัย    นามเดช
45 45 โรงเรียนดงบังวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายปฏิมากร    ภูทัดดวง
2. เด็กชายอนุพงษ์    ภูครองตา
1. นางกนิษฐา    สาลี
2. นางสาวณธษา    อุปพิลา
46 46 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายคาราวาน    คามวัลย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์    ฟองอ่อน
1. นางพิมพัชร์    การุญ
2. นายสนั่น    มาจอมศรี
47 47 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายธนพล    ทัพรัตน์
2. เด็กชายสรยุทธิ์    ลองนา
1. นายขันชัย    กรวดงาม
2. นางอภิรมย์ฤดี    ภูมิภักดิ์
48 48 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งเจริญ    ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงศศิพร    ลีลา
1. นางวรัชญา    แจ่มศรี
2. นางสาวสุนันทา    พุฒพันธ์
49 49 โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. นายรัตนพล    พลมีสัก
2. นายยุทธชาติ    ยี่รัมย์
1. นายวรกานต์    ธรรมมีภักดิ์
2. นายอรรณพ    ยันรัมย์
50 50 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. นางสาวจิราพร    สอนบาล
2. นางสาวสุภาพร    โคตรแฮ
1. นายสุพรม    ปุตะโคตร
2. นางสาวสุวีณา    ปุตะโคตร
51 51 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายฉัตรชัย    บุตรชานนท์
2. เด็กชายวีรวัฒน์    เทพวงค์
1. นางสาวกรรณิการ์    สุรรักษ์ดิสัย
2. นายฐาปกรณ์    ลายนอก
52 52 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายปรเมศร์    วรรณกุล
2. นางสาวพรรณวษา    ทองคำ
1. นายธราเทพ    บุตรอินทร์
2. นางสุขี    วรรณกุล
53 53 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    มีเพชร
2. เด็กหญิงพรชิตา    ไชยขุนทด
1. นางสาวณัฐนิชา    แก้วยม
2. นายนที    เลิศคอนสาร
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงจิรัชญา    บุญอาจ
2. เด็กหญิงอรนารินทร์    บุญอาจ
1. นายยุทธพงษ์    ทองหล้า
2. นางสาวสุรภา    ยศปัญญา
55 55 โรงเรียนบ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงอารยา    นวนเกษา
2. เด็กหญิงศรัญญา    คำฤาชัย
1. นางสาวนิตยา    หมู่หัวนา
2. นางสาวนิภาภร    ดันสูงเนิน
56 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสีดา    โคกสถาน
2. เด็กหญิงพุธิตา    เชียงรัมย์
1. นางสาวกัลยกร    เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวขวัญใจ    วงศ์สุวรรณ
57 58 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไชยมาตย์
2. เด็กชายเด่นดนัย    เชิญนิยม
1. นางสุภาวดี    โสมเกษตรินทร์
2. นายสุริยา    จารุจิตร
58 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายพัชรพงษ์    ไสสา
2. เด็กชายสถิตพงษ์    กองเกิด
1. นายชาติชาย    พลจารย์
2. นางศิรินภา    เทวะหา
59 60 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายฐิติวัสส์    นามตะ
2. เด็กชายรัชชานนท์    อินทร์นอก
1. นางกัญญารัตน์    อุทัยรัตน์
2. นายอภิชาติ    คุยสูงเนิน
60 61 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอติวิชญ์    ขุนรอง
2. เด็กชายณัฐพร    สัตบุตร
1. นางสาวอริญรดา    ฝ่ายเป็น
2. นางเบญจพร    เตียวศิริชัยสกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................