งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 169
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวพิมพ์นภา    ทนภรา
2. นางสาวอรัชพร    บรรณารักษ์
3. นางสาวปรารถนา    สมหาร
4. เด็กหญิงพรชิตา    คำยวง
5. เด็กหญิงสุมาลี    บุญงำ
6. เด็กหญิงนุสบา    คำยวง
7. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    พุดชา
8. เด็กหญิงสุภัสสร    บงแก้ว
9. เด็กหญิงขวัญชนก    คำสะอาด
10. เด็กหญิงชนาพร    จันราศรี
1. นายณัทชรพงษ์    พะโยธร
2. นางสาววัจนาพร    สอนไสย
3. นางอัจฉราภรณ์    ยกให้
2 2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงจิราเจต    สิงห์ขร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สิงห์ขร
3. เด็กหญิงทาริกา    แว่นกลาง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    มาลัยแก้ว
5. เด็กหญิงศุภลักษณ์    จันทร์ขำ
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์    หมีกุล
7. เด็กหญิงอภัตชา    ทาตาสุข
8. เด็กหญิงนารีนาท    มุ่งคู่กลาง
9. เด็กหญิงแป้ง    เมืองโคตร
10. เด็กหญิงอาริษษา    แม่นยำ
1. นางสาวฐิติมา    ม่วงศิลา
2. นายตระกูล    จันทวาส
3. นายนายธีรวุฒิ    เวียงไท
3 3 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงอาริษา    ภูศรี
2. เด็กหญิงสุกานดา    ดูแปลกดี
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    ชะรอยรัมย์
4. เด็กหญิงอรทัย    แสงรัมย์
5. เด็กหญิงปณิภรณ์    ฉะอิ้งรัมย์
6. เด็กหญิงอริญา    บุญเกิดรัมย์
7. เด็กหญิงศุภานันท์    เจริญรัมย์
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    จะริรัมย์
9. เด็กหญิงเบญจมาศ    อำรุงแคว้น
10. เด็กหญิงชลธิชา    มีมั่น
1. นางนิรมล    เนียมสุริยะ
2. นายประสิทธิ์    วงศ์มนัสนันท์
3. นายสนิท    รมศรีสุภัค
4 4 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายพงศกร    ชินทวัน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    พรชัย
3. เด็กชายสัญญา    หาลินไสล
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พาเห็นสอน
5. เด็กชายวิรวัฒน์    ชัยทวี
6. เด็กหญิงณัฐริดา    นันโท
7. เด็กหญิงคุณัญญา    โคตะมี
8. เด็กหญิงพลอยชมพู    เพ็งตา
9. เด็กหญิงธัญธร    สุวรรณศรี
10. เด็กหญิงณิรัญญา    ตาดี
1. นางจิตรถนอม    ศรีบุรินทร์
2. นายจีรศักดิ์    แสงสวัสดิ์
3. นางอารีลักษ์    พรมจารย์
5 5 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงเปรมกมล    นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงศศินา    มลากรรณ
3. เด็กหญิงปิ่นปภาพร    อินทรีย์สุข
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์    จันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์    ภักดีโชติ
6. เด็กหญิงสุจิตตรา    จันทะคัด
7. เด็กหญิงวิรารัตน์    การรินรัตน์
8. เด็กหญิงศิริกัญญา    เปลี่ยนเมฆ
9. เด็กหญิงปฏิพร    ดวงเกษร
10. เด็กหญิงกัญญารัตน์    วงศ์สมศรี
1. นางสาวสุภาพร    ชำนาญยิ่ง
2. นายสุเทพ    เพชรฤๅชัย
3. นางเบญจลักษณ์    เพชรฤๅชัย
6 6 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงดาหวัน    มะชิเปนา
2. เด็กหญิงชนิตา    ไพคำนาม
3. เด็กหญิงจินตนาการ    จันทะแสน
4. เด็กชายศุภชัย    สายโสภา
5. เด็กหญิงชลิตา    กั้วมาลา
6. เด็กหญิงระพีพรรณ    ตาลพันธุ์
7. เด็กหญิงปิยะธิดา    จันทะแสน
8. เด็กชายธนกฤต    ตาลพันธ์ุ
9. เด็กหญิงสาธิตา    ธรรมแสง
10. เด็กหญิงศิริฤทัย    ไชยทองศรี
1. นางวารุณี    สืบชมภู
2. นางสาวอุไรรัตน์    โชติสุวรรณ์
7 7 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงชญาดา    ผดุงแดน
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ขยันการ
3. เด็กหญิงจิราพร    แซงผุย
4. เด็กหญิงสุภาพร    เชื้อเจริญ
5. เด็กหญิงสุกัญญา    ขยันการ
6. เด็กหญิงศิริกร    เทียมรัตน์
7. เด็กหญิงจีรนันท์    จีบภิญโญ
8. เด็กหญิงตุ๊กตา    กักจัตุรัส
9. เด็กหญิงวาสนา    มาทวี
10. เด็กหญิงวันวิสา    เรียกชัยภูมิ
1. นางยมรัตน์    สามารถกิจ
2. นายยุทธนา    เฉลียวชาติ
3. นางสาววิไลวรรณ    เฉลียวชาติ
8 8 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นางสาวสุกัญญา    อนันเอื้อ
2. นางสาวจุฑาทิพย์    กิ่งก้าน
3. นางสาวศุภลักษณ์    เชื้อโท
4. นางสาวจิติยา    กสิภููมิ
5. นางสาวสิริธร    อินทร์เชื้อ
6. นางสาวสุทธิดา    พูลเพิ่ม
7. นางสาวเบญญาภา    เลื่อมใส
8. นางสาวกัญยาณี    นุ่มนวล
9. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุขดี
10. เด็กหญิงทัศนีย์    พูลเพิ่ม
1. นางถนอม    แผนสมบูรณ์
2. นายปรีดา    สุบินดี
3. นางเพ็ญพร    ตาอินทร์
9 9 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงชุลีภรณ์    หะติง
2. เด็กหญิงพรธิตา    พลเหตุ
3. เด็กหญิงชลินธร    แสนบรรดิษฐ์
4. เด็กหญิงศิรินภา    ครุธตำคำ
5. เด็กหญิงคณิศร    หลาบโพธิ์
6. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เชื้อวังคำ
7. เด็กหญิงผกามาศ    แสนบรรดิษฐ์
8. เด็กหญิงปวันรัตน์    คงแก้ว
9. เด็กหญิงเบญจมาศ    ลอดซอง
10. เด็กหญิงแก้วตา    เหล่านายอ
1. นางสาววันเพ็ญ    นามเมืองรักษ์
2. นางสุวรรณา    สุริรมย์
3. นางอัมรา    ทิพเลิศ
10 10 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนาพร    โตกระโทก
2. เด็กหญิงสุจิตรา    สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงวรรณา    คำเสียง
4. เด็กหญิงจีรวรรณ    ศรีสรรงาม
5. เด็กหญิงสุนิสา    ผักใหม
6. เด็กหญิงเจนจิรา    ชื่นชมยิ่ง
7. เด็กหญิงภาทรงศิริ    รัตนธิวัต
8. เด็กหญิงอารียา    แก้วดี
9. เด็กหญิงศิริพร    พันจันดา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์    พุทธรักษา
1. นายทีปกร    เสาะหายิ่ง
2. นางสาวบังอร    นันทรัตน์
3. นางพรรณทิพา    สาสนานนท์
11 11 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงอังคณา    จงสูงเนิน
2. เด็กหญิงวันนิษา    เจียมกลาง
3. เด็กหญิงอริศรา    ธรรมเกาะ
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    พงษ์เนตร
5. เด็กหญิงตะวัน    แซ่ซิ
6. เด็กหญิงกนกกร    ไชยสุวรรณ
7. เด็กหญิงกุลิสรา    กลัดสูงเนิน
8. เด็กหญิง รัชฎาภรณ์    เพื่อนพิมาย
9. เด็กหญิงประภาศิริ    สังฆธรรม
10. เด็กหญิงพนิดา    ราสูงเนิน
1. นางนภา    ศรีเงินยวง
2. นางสาวศากุน    เสาวคตภูมิ
3. นางสาวโรจณีย์    เดือนแจ่ม
12 12 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงอุษา    ชื่นคล้าย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    นรสาร
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มะลิซ้อน
4. เด็กหญิงศิริภัสสร    เจริญศิริ
5. เด็กหญิงชลิดา    เสามั่น
6. เด็กหญิงโชติกา    วงศ์เกียรติขจร
7. เด็กหญิงสุนิสา    พรมหงส์
8. เด็กหญิงศศิวิมล    เสามั่น
9. เด็กหญิงปฏิญญา    เวินเมาหา
10. เด็กหญิงอารียา    งามตรง
1. นางกาญจนา    ชาติรัมย์
2. นางฟองแแก้ว    อารีเอื้อ
3. นางศรีสุนันท์    พุฒิธีรวงศ์
13 13 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงทิพามณี    แสงเงิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ธรรมพร
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    พันชนะ
4. เด็กหญิงวิมล    นนทพันธ์
5. เด็กหญิงสาวิตรี    คำสอน
6. เด็กหญิงจิตรลดา    รสหอม
7. เด็กหญิงรวิสรา    รสหอม
8. เด็กหญิงนิจจารีย์    ทองมนต์
9. เด็กหญิงกรญา    เทาศิริ
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    ทระรัตน์
1. นางพิมภารัตน์    เชื่อมกลาง
2. นางภาวนา    พันธ์นา
3. นายสามารถ    เชื่อมกลาง
14 14 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    วงศ์ฝ่ายแดง
2. เด็กหญิงนุชชินาฎ    บุญนาโพธิ์
3. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์    นามวันนา
4. เด็กหญิงพรธีรา    บุญนนท์
5. เด็กหญิงพรพิมล    บุญเรือง
6. เด็กหญิงศุภมาศ    ปัจจะมะ
7. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ    นิมิตรไตรวงศ์
8. เด็กหญิงปทุมรัตน์    สมบูรณ์
9. เด็กหญิงทรรศนีย์    วินธิมา
10. เด็กหญิงสุชาทิพย์    อินทวงศ์
1. นายยงพันธ์    พันธ์ดงยาง
2. นางสาววราสินี    ประวิรัตน์
3. นางอุดร    วิชัยวงษ์
15 15 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุปรียา    อาษาภา
2. เด็กหญิงสุวรรณี    เศษมาก
3. เด็กหญิงสุนิสา    จันชำนิ
4. เด็กหญิงเกวลิน    โทฮาด
5. เด็กหญิงปณิตา    เพ็ญศรี
6. เด็กหญิงปาริชาติ    ดรลุนวัต
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พระแดนนอก
8. เด็กหญิงธิญาดา    แสนโบราณ
9. เด็กหญิงธัญวรัตน์    วินทะชัย
10. เด็กหญิงปาริชาติ    บุญทา
1. นายชัยณรงค์    สีสุวอ
2. นางสาวพิกุล    สีสาวงษ์
3. นางอำนวย    สีพั้วฮาม
16 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงดวงฤดี    พุฒจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาพร    แก้วไพฑูรย์
3. เด็กหญิงฟ้าอรุณ    ศรีบุษย์
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์    แสนอุบล
5. เด็กหญิงไอรดา    สุพร
6. เด็กหญิงอนุธิดา    ลพพันธ์ุทอง
7. เด็กหญิงอสมา    ชินบุตร
8. เด็กหญิงกมลชนก    สุพร
9. เด็กหญิงภูรินี    สุพร
10. เด็กหญิงสุภา    สายเลี่ยม
1. นางสาวนุจริน    บุญแปลง
2. นางวัชราภรณ์    เหมะธุลิน
3. นายสำราญ    อัครพัฒน์
17 17 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายจิรศักดิ์    จันทะวงศ์
2. เด็กชายอนุชา    เนตรถาวร
3. เด็กชายธเนศ    เกิ้นชัยภูมิ
4. เด็กชายอันดา    วังแพน
5. เด็กชายพงษ์เพชร    โพธิ์ทรัพย์
6. เด็กหญิงนิตยา    อ่อนละมุล
7. เด็กหญิงชลัญดา    สุวรรณรัตน์
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ช่อจันทร์
9. เด็กหญิงอริสรา    ใจตึก
10. เด็กหญิงศิริพร    อ่อนละมุล
1. นางประกอบ    พลนามอินทร์
2. นางสุพรรณี    พิพิธหิรัญการ
18 18 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. นางสาวสุนิสา    ยามมา
2. นางสาวมณีรัตน์    สิงห์แสน
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ทีอามาต
4. นางสาววชิราวรรณ    วรพุฒ
5. เด็กหญิงปฏิธาร    สิงห์แสน
6. นางสาวพิจิตรา    อุดมพันธ์
7. เด็กหญิงอังศุมาลี    เทียนชัย
8. นางสาววราภรณ์    ทาสา
9. นางสาวพัชรียา    บุญตาเพศ
10. เด็กหญิงสุภาวดี    สาระทรัพย์
1. นางกัญญาภัค    พฤกษชาติ
2. นางกานต์สิรี    ที่อุปมา
3. นายอภิชัย    วงศ์วรรณ
19 19 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นางสาวพรสภา    แสนละเอียด
2. นางสาวยมลพร    ทองเทพ
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    ด้วงพุทธ
4. เด็กหญิงสัตตบงกช    แสงสิงห์
5. เด็กหญิงจิรญา    ผิวอ้วน
6. เด็กหญิงบรรฑิตา    อูปแก้ว
7. เด็กหญิงสุภาพร    เพ็ชรจั่น
8. นางสาวยุวรัตน์    ศรีโสภา
9. นางสาวพิมพกานต์    ทรายทอง
10. นางสาวพิมพ์วิภา    ทรายทอง
1. นางขวัญใจ    พาชอบ
2. นางสาวทิพวรรณ    สุขผล
3. นายเสรีภาพ    อมตะพงศ์พันธุ์
20 20 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดนิรมิตร สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสุภาพร    แสงวงษ์
2. เด็กหญิงสุจิรา    กงนะ
3. เด็กหญิงนุชรินทร์    ประชาชู
4. เด็กหญิงสวรส    ขันติกุล
5. เด็กหญิงภัทราภา    แสนต่างใจ
6. เด็กหญิงปภาวี    แสนต่างใจ
7. เด็กหญิงนฤมล    ศรีโยหะ
8. เด็กหญิงนิศารัตน์    ยิ้มแก้ว
9. เด็กหญิงนริศรา    วาปี
10. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ศรีบัว
1. นางสาวกันตินันท์    คุณธรรม
2. นางสาววชิราภรณ์    พ่ออามาตย์
3. นายอุดม    การะพัตร
21 21 โรงเรียนบ้านสารภี สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นางสาวตวิษา    จันทฤชัย
2. เด็กหญิงศศิกานต์    เทกระโทก
3. เด็กหญิงนภัสสร    พึ่งสันเทียะ
4. เด็กหญิงธิดา    แสงสิงห์
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ป้ายนอก
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ปรุกระโทก
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์    คำกอง
8. เด็กหญิงจิรวัฒน์    ถ่างกระโทก
9. เด็กหญิงเบญจรัตน์    รอสูงโนน
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์    เถรกระโทก
1. นายจำลอง    ฝอยกระโทก
2. นางสาวมัณฑนา    คงผาสุข
3. นายวุฒิไกร    ไกรสน
22 22 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงวงศกร    ตรีวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    กำลังรัมย์
3. เด็กหญิงสุทธิดา    พุฒิจีบ
4. เด็กหญิงแพรวา    พวงพันธ์
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปัญญารัมย์
6. เด็กหญิงกำไลทิพย์    ทะรารัมย์
7. เด็กหญิงภาสินีย์    แชะรัมย์
8. เด็กหญิงรัตนา    ภูวันเพ็ญ
9. เด็กหญิงอริสา    แสนดี
10. เด็กหญิงกันต์ฤทัย    พงษ์พันธ์
1. นางสาวจินตนา    จันทร์สอน
2. นางสาวสุกัลญา    ชัยนอก
3. นางสาวเบญญาภา    ภูผิวผา
23 23 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายปริญญา    จงสูงเนิน
2. เด็กชายเจษฎา    เจียกกลาง
3. เด็กชายมงคล    ฟันงูเหลือม
4. เด็กชายแมนฤทธิ์    ฉางงูเหลือม
5. เด็กชายภานุเดช    บุญธรรมวัด
6. เด็กหญิงเมรี    ชาวโนนสูง
7. เด็กหญิงอรพรรณ    พิมพ์ปรุ
8. เด็กหญิงโชติวรรณ    สินปรุ
9. เด็กหญิงชลลดา    ชอบชน
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แสงเพชร
1. นางจักจั่น    ก่ายโนนสูง
2. นางยุพิน    โพอุทัย
3. นายสุพจน์    พานสุวรรณ
24 24 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. นางสาวศศิเกตุ    โพธิสาร
2. นางสาวกาญจนา    สุดสังข์
3. นางสาวเก็จมณี    โพธิสาร
4. นางสาวณัฐลิน    ทองละมุล
5. นางสาวศิรินธร    วันนุบล
6. นางสาวผลิตา    ไตรศรี
7. นางสาวปวีณา    แวงแก้ว
8. นางสาวปัทมา    สีทอง
9. เด็กหญิง มลทิรา    ทองละมุล
10. นางสาววนิดา    นวลสาร
1. นายชนศิษฎ์    อุปลาบัติรัชต์ธร
2. นายมงคล    ผาระสิทธิ์
3. นางรัชดาวัลย์    อุปลาบัติรัชต์ธร
25 25 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกฤษฎา    กองไธสง
2. เด็กชายเจษฎากร    ปุริธรรมเม
3. เด็กหญิงกรวรรณ    จันทะโร
4. เด็กหญิงปลายตะวัน    พรมจันทร์
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ปุริสัง
6. เด็กหญิงเอมอร    ศรีหวัง
7. เด็กหญิงอรนุช    โพธิ์ทอง
8. เด็กชายเสกสรร    ศรีสมบัติ
9. เด็กชายคฑาวฺุฒิ    ติวไธสง
10. เด็กหญิงอัญธิภา    เศรษฐกิจ
1. นางสาวขนิษฐา    ทาอามาตย์
2. นายฐิรวุฒิ    กองพา
26 26 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพรชิตรา    สาวิวัฒน์
2. เด็กหญิงฐิตา    ตรีกมล
3. เด็กหญิงจินตหรา    ขาวด่านเหนือ
4. เด็กหญิงธัญญาพร    ชวนกิจ
5. เด็กหญิงชลลดา    สมบัติมล
6. เด็กหญิงสุคนธรัตน์    สุชัยยะ
7. เด็กหญิงสุภิญญา    บุตรจิตร
8. เด็กหญิงปรียนุช    มณีศรี
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์    จันทมา
10. เด็กหญิงสุวพร    มังสุไร
1. นายพรไพสาร    ศิริรักษ์
2. นางวิไพฑูรย์    ไสยโชติ
3. นางสาวสายใจ    วรพันธ์
27 27 โรงเรียนบ้านเชียงดา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    รอดบุญมา
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ผ่านคำ
3. เด็กหญิงนลินี    นันเชียงเครือ
4. เด็กหญิงอัจฉราพร    สืบมา
5. เด็กหญิงสุนันทา    ผาตูม
6. เด็กหญิงไพลิน    สูงสุมาลย์
7. เด็กหญิงชญตา    ภักดีสุวรรณ
8. เด็กหญิงนนทนันท์    ทุ่งลา
9. เด็กหญิงอินธิรา    ศรีเผลา
10. เด็กหญิงชนาการ    ฆ้องชมภู
1. นายประทีป    หวางอุ้น
2. นางสาวภัชราพร    ธานีวรรณ
3. นางสาวอัยยาวีร์    พรมหีต
28 28 โรงเรียนบ้านโนนคูณ (อ.ยางชุมน้อย) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ไล้ทอง
2. เด็กหญิงกัญญา    ชัยรัตน์
3. เด็กหญิงพรรณมณี    แจ่มใส
4. เด็กหญิงพรศิกาญณ์    บุ้งทอง
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์    จำปี
6. เด็กหญิงธารารัตน์    หลวงหา
7. เด็กหญิงวรรณวิสา    ไชยฉิมพลี
8. เด็กหญิงปนัดดา    คำทา
9. เด็กหญิงณัฐพร    ชัยรัตน์
10. เด็กหญิงธิดาเทพ    แต่งตั้งรัมย์
1. นางกนกพรรณ    ปักปิ่น
2. นายทองคำ    พุฒพวง
3. นางเพียงเพ็ญ    นามวงศ์
29 30 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุมินตรา    มีลุน
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    วิชาชน
3. เด็กหญิงสุพัตรา    แสนพุทราช
4. เด็กหญิงสุธาสินี    บุญศรี
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ดอนเส
6. เด็กหญิงญาสุมิน    พันธุชิน
7. เด็กหญิงมิยาวตี    หาญสีนาจ
8. เด็กหญิงพัชนิดา    บัวใหญ่
9. เด็กหญิงอารยา    หล่าแก้ว
10. เด็กหญิงวรินทยา    โพธิ์หอม
1. นางภานุมาศ    จันทร์ศรี
2. นางอรุณ    เชื้อสีดา
3. นางสาวอัจฉราวรรณ    จำปาวงษ์
30 31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายนนทนันท์    ดรปัญญา
2. นางสาวอรอุมา    อานพินิจ
3. นางสาวกรกนก    ทัพเจริญ
4. เด็กชายเนรมิตร    คำภูมี
5. นายเกียรติศักดิ์    เลิศวิใล
6. เด็กหญิงกรวรรณ    วงษ์มั่น
7. เด็กหญิงขนิษฐา    สังขพัฒน์
8. เด็กหญิงทิพย์สุดา    เนินชัด
9. เด็กหญิงบุษบา    เมืองแสน
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    ถีทัน
1. นางบังอร    ดวงอัน
2. นางสาวพิมพ์นิภา    สุโพธิ์
3. นายไสว    กองแก้ว
31 32 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสุรางคณา    พะวิงรัมย์
2. เด็กหญิงนันทิตา    ม้ายพิมาย
3. เด็กหญิงเรืองรอง    แก้วโลมา
4. เด็กหญิงอรรัมภา    บ่อหน่าย
5. เด็กหญิงอนงค์    ชัชวาลปรีชา
6. เด็กหญิงศุภกานต์    พินองรัมย์
7. เด็กหญิงสุปรียา    เย้ยกระโทก
8. เด็กหญิงเฉลิมศรี    ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงกัลย์สุดา    สุขพงศ์
10. เด็กหญิงธีรตา    ช่อกลาง
1. นางสาวจีระภา    แจ่มศรี
2. นางพิชญญดาภา    ใจกว้างดี
3. นายยงยุทธ    ขาวสุข
32 33 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงอำพวา    วรรณพราหมณ์
2. เด็กหญิงอภิญญา    แรกเรียง
3. เด็กหญิงปภาพินท์    โพธิ์ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงเบญจพร    สีนามโหน่ง
5. เด็กหญิงฐิติวรดา    สิงห์น้อย
6. เด็กหญิงมาริสา    มุ่งหมาย
7. เด็กหญิงพรรณวรินทร์    ยศไชยวิบูลย์
8. เด็กหญิงวาสนา    ทับปุตา
9. เด็กหญิงฐิติมา    สายทอง
10. เด็กหญิงธิดารัตน์    จะคำรัมย์
1. นางสมพิศ    ฉิมนิล
2. นางเบญจพร    เหนือร้อยเอ็ด
3. นางเพ็ญพร    พรหมวิริยกุล
33 34 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์    สันทอง
2. เด็กหญิงดาวใจ    โทนแก้ว
3. เด็กหญิงวารินทร์    ทองทา
4. เด็กหญิงสถาพร    คุชิตา
5. เด็กหญิงอริตา    คุชิตา
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    ประเสริฐศรี
7. เด็กหญิงรินรดา    จันทคุณ
8. เด็กหญิงสุภาวดี    ทองทา
9. เด็กหญิงดวงกมล    กิติพันธ์
10. เด็กหญิงศิริพร    วิชุมา
1. นางชุลีกร    เป็นสุข
2. นางสาวอำไพ    มาเสมอ
3. นายเสริมศักดิ์    เป็นสุข
34 35 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    บุญยอด
2. เด็กหญิงวรฎา    บุดติ
3. เด็กหญิงวรนาฎ    บุดติ
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พรมจันทร์
5. เด็กหญิงกัญธิดา    ธรรมเที่ยง
6. เด็กหญิงวนิดา    สุจรักษ์
7. เด็กหญิงรุ่งนภา    เดชเสน
8. เด็กหญิงอรวี    ทองมี
9. เด็กหญิงชลธิชา    สราญรมย์
10. เด็กหญิงปิยาภรณ์    สุขะวัน
1. นางสาวธาริณี    บุญทวี
2. นายบุญส่ง    จันทร์ใด
3. นายพิชิต    หาริชัย
35 36 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 1. นางสาววิยะดา    อามาตมนตรี
2. นางสาวสุฎารัตน์    อุทรัง
3. นางสาวสุฎาวรรณ    อุทรัง
4. นางสาวขนิษฐา    ยี่ทุม
5. นางสาวปณิดา    ศรีโลเจียว
6. นางสาวลัดดาวรรณ    อุตตะมะ
7. นางสาวพรมรินทร์    อายก้อน
8. นางสาวประณิดา    ยังภาย
9. นางสาวลลิตา    พารัน
10. นางสาวอุไรวรรณ    สนมศรี
1. นายบุญสงค์    สาหัส
2. นางสาวปวีณา    อุ่นเทียมโสม
3. นางสาววราพร    กานนท์
36 37 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงพรศิริ    วงศ์ราช
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ    วงศ์ราช
3. เด็กหญิงพรรณวษา    สังฆะพันธ์
4. เด็กหญิงวรรณวิสา    จันทร์โท
5. เด็กหญิงอารยา    ศรีสุข
6. เด็กหญิงเอมอร    แจ่มจันทร์
7. เด็กหญิงทิพวรรณ    ทองมี
8. เด็กหญิงมาลิณี    บัวไข
9. เด็กหญิงปวีณา    ชื่นตา
10. เด็กหญิงอรพรรณ    วิเทศชน
1. นายวรวิทย์    ศรีจักร์
2. นายสุพรรณ    รอดสุขโข
3. นายอรรณพ    วันศรี
37 38 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงนิภาพร    บุตรชา
2. เด็กหญิงพัชรี    อวนวัง
3. เด็กหญิงธัญสุดา    พรหมพินิจ
4. เด็กหญิงจันทิรา    แสนศรี
5. เด็กหญิงปาริฉัตร    ปุ่มเป้า
6. เด็กหญิงพัชริดา    พรหมพินิจ
7. เด็กหญิงสุกัลยา    กำริสุ
8. เด็กหญิงมาลิสา    พ่อค้าช้าง
9. เด็กหญิงวรารัตน์    แพงดี
10. เด็กหญิงทัศนะพร    เชื้อตาโอด
1. นางกรัสวัลย์    แก้วพิกุล
2. นายวีระศักดิ์    ซีแพง
3. นางสาวอรณภัค    ธ.น.สำ
38 39 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวสุดาพร    ยุตกิจ
2. นางสาวรุ่งฤทัย    เจริญสุข
3. นางสาวสุมาลี    สมภัย
4. เด็กหญิงธัญจิรา    แหลมกี่คำ
5. เด็กหญิงดวงกมลพร    กุลโชติ
6. นางสาวมาริษา    ลาภูตะมะ
7. นางสาวกาญจนา    วันงาม
8. เด็กหญิงอุทุมภรณ์    วงศ์จำปา
9. เด็กหญิงณัฐธิดา    มูลพร้อม
10. เด็กหญิงรัตนา    กุมพาพงษ์
1. นางนงเยาว์    ทองทับ
2. นางศิริบูรณ์    พลหาร
3. นางสาวเย็นจิตร    แสงแดง
39 40 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงจิราภา    ประวิรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐชา    บุตรสา
3. เด็กหญิงฆณทิรา    มนตรี
4. เด็กหญิงกุลธิดา    สีชานิล
5. เด็กหญิงวิจิตรา    ศิริษา
6. เด็กหญิงกรรณิการ์    ศรีชนะ
7. เด็กหญิงปนัดดา    หยุยนาดง
8. เด็กหญิงปาริชาติ    ภักดีวิเศษ
9. เด็กหญิงชนิษฐา    พึ่งไพศาล
10. เด็กหญิงสุทิตา    นนทะคำจันทร์
1. นายทวีศักดิ์    ธาตุชัย
2. นางศิรฎาพร    เค้ามูล
3. นายองอาจณรงค์    นามมนตรี
40 41 โรงเรียนบ้านแจ้ง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    บุตรสิม
2. เด็กหญิงพรชิตา    เสียงพาณิชย์
3. เด็กหญิงนฤมล    เชื้อคำฮด
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ดีป้องปัด
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์    เลิศสีดา
6. นางสาวปาริชาติ    ตรีกุล
7. เด็กหญิงมณีรัตน์    ดีป้องปัด
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    ประจันทร์ศรี
9. เด็กหญิงสุดารัตน์    อ่อนศิลา
10. เด็กหญิงอมราพร    ศรีรักษา
1. นางพิกุลทอง    ภาคเจริญ
2. นางวิชญา    สมาน
3. นางสาวหนูจิ๋ว    แสนเส็ง
41 42 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอภิญญา    กำลังเเรง
2. เด็กหญิงกมลชนก    นุเล
3. เด็กหญิงจุฬาพร    แก้วดวงงาม
4. นางสาวสิรินาฏยา    ศรีรักษา
5. นางสาวนันทิกานต์    ดีแสน
6. นางสาวขนิษฐา    อาจหาญ
7. เด็กหญิงมีนา    ภักดีพันธ์
8. นางสาววรรณชนก    วงศ์พล
9. นางสาวสกาวเดือน    แก้วดวงงาม
10. เด็กหญิงวันนา    บุญพงษา
1. นางฉวีวรรณ    สารศรี
2. นางมลิวัลย์    ทองทวี
3. นางสกนธ์รัตน์    สาโสม
42 43 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    บุญประโคม
2. เด็กหญิงวรนุช    ยุบลชู
3. เด็กหญิงลลิตา    แสนวัง
4. เด็กหญิงสุภาสินี    ศรีสุภักดิ์
5. เด็กหญิงนฤมล    ฤาชา
6. เด็กหญิงปนัดดา    วรรณดิษ
7. เด็กหญิงอาริยา    เลพล
8. เด็กหญิงอรทัย    ขุนตา
9. เด็กหญิงสุพัสตรา    ทนทาน
10. เด็กหญิงชรินญา    อุทัยสา
1. นางปิยธิดา    วิสูนย์
2. นางพัชรินทร์    ศรีพุทธิรัตน์
3. นายวีรศักดิ์    ยืนยาว
43 44 โรงเรียนบ้านดงสาร สพป. สกลนคร เขต 3 1. นางสาวพรรภษา    เสม็ดดี
2. เด็กหญิงณิระชา    บุตรสุวรรณ์
3. นางสาวระพีพรรณ    แก้วขวัญ
4. นางสาวศิริธร    พรมเทพ
5. เด็กหญิงปริศนา    นิพันธ์
6. เด็กหญิงประภัสสร    แก้วศรีรัง
7. เด็กหญิงมาริณี    แก้วศรีรัง
8. เด็กหญิงธิดาพร    น้ำเซ
9. เด็กหญิงจันจิรา    พรมแสง
10. เด็กหญิงปนัดดา    นามเสาร์
1. นางบุญล้ำ    พรหมวงศานนท์
2. นายยุทธิชัย    เครือจันผา
3. นางสาววรรณรัตน์    บงค์บุตร
44 45 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอนุชศรา    ดวงลาดนา
2. นางสาวพิจิตรา    หมื่นผล
3. นางสาวดลฤดี    ภูพันนา
4. เด็กหญิงพวงพลอย    ชาญศรี
5. เด็กหญิงนริศรา    ราชอาษา
6. เด็กชายพิพัฒน์    ภูลายขาว
7. นายเทียนชัย    บุญหล้า
8. นายการุณ    เกษหนอ
9. เด็กชายดุสิต    ดวงลาดนา
10. เด็กชายอนุวัฒน์    อินสะอาด
1. นายปัญญา    เสนภูงา
2. นายพิศักดิ์    ทะวิลัย
3. นายเชิดชัย    ทองคำ
45 46 โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายเจษฎากร    ศรีสุข
2. เด็กชายอมรเทพ    นาไชย
3. เด็กชายอภินันท์    พงษ์สระพัง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    กุดแก้ว
5. เด็กหญิงพัชราภร    มอโท
6. เด็กหญิงพลอย    เกินแก้ว
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ณรงฤทธิ์
8. เด็กหญิงธัญชนก    คงเรือง
9. เด็กหญิงดวงใจ    สายโรจน์
10. เด็กหญิงธนภรณ์    เฝ้าเฝื้อย
1. นายธนายุทธ    ช่อมะลิ
2. นายธีรพงศ์    อุปทุม
3. นางสาวภรณ์ทิพย์    ระกิติ
46 47 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอัมพิกา    ทานะติง
2. เด็กหญิงพนิดา    ศรีจันดี
3. เด็กหญิงภัทรนันท์    เทพอินทร์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    บุญประคม
5. เด็กหญิงอารีรัตน์    ประกอบ
6. เด็กหญิงนีรนุช    ไชยพลเพชร
7. เด็กหญิงจารุวรรณ    สุทธิคาน
8. เด็กหญิงสุจิตรา    แสงโพธิ์
9. เด็กหญิงกนกพร    มูลเสนา
10. เด็กหญิงปวีณา    สาครสูงเนิน
1. นางจุฑามาศ    พรมลา
2. นางทองพูล    เปานาเรียง
3. นางสาวปัญจพร    เทียนสวัสดิ์
47 48 โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    เสมสูงเนิน
2. เด็กหญิงยุรี    อังคะวงษ์
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    สายงาม
4. เด็กหญิงณัฐชา    สิทธิลัย
5. เด็กหญิงณัฐชยา    สิทธิลัย
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ใหญ่ล้ำ
7. เด็กหญิงดวงพร    อินทรเสน
8. เด็กหญิงจันทราทิพย์    จันชุลี
9. เด็กหญิงจีระนันท์    ประสงค์แก้ว
10. เด็กหญิงวรนุช    หลักทอง
1. นางสาวกรพรรณ    เสงี่ยมศักดิ์
2. นางบุญปลูก    เสงี่ยมศักดิ์
3. นายยรรยง    ปกป้อง
48 49 โรงเรียนบ้านลำเพิญ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. นางสาวขนิษฐา    สอนปัญญา
2. เด็กหญิงมลทิชา    สารมะโน
3. เด็กหญิงมณี    สืบมา
4. เด็กหญิงสุภาพรรณ    บัวระพา
5. เด็กหญิงปภาวดี    ม่วมกระโทก
6. เด็กหญิงนริศรา    คำเนตร
7. เด็กหญิงกัลยาณี    สนคำ
8. เด็กหญิงนุชนาท    บุปผาดาษ
9. เด็กหญิงณัฐณิชา    โถแก้ว
10. เด็กหญิงอินทิรา    เหมาะดี
1. นางชลิดา    สระแก้ว
2. นางนิโลบล    ศรีษะเทือน
3. นางสิริรัตน์    ตรีทศ
49 50 โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงเพลินศิริ    ชินอ่อน
2. นางสาวสิริกร    จิตต์ประสาท
3. เด็กหญิงวรรณวิภา    ประทุมโคตร
4. เด็กหญิงดวงนภา    สีดานุย
5. นางสาวสุพัชชา    แก้วมา
6. เด็กหญิงนันทัชพร    มหาง้อ
7. เด็กหญิงจันทร์สุณีย์    พรมดี
8. เด็กหญิงพรพิมล    กุระจินดา
9. เด็กหญิงเก็จมณี    เพชรคำ
10. เด็กหญิงอาทิตยา    วังศิริ
1. นางณัฐสุรีย์    ยุพงษ์ฉาย
2. นางนันทนา    พัฒนิบูลย์
3. นางสาวบุศรัตน์    สงกาง
50 51 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายชาคริต    เชื่อมโคกสูง
2. เด็กชายธนากร    ใจเที่ยง
3. เด็กชายวรวิช    วอนอก
4. เด็กชายกลวัชร    สุริยจันทร์
5. เด็กชายมนทกานต์    เผยโพธิ์
6. เด็กหญิงมีนา    สาระยิง
7. เด็กหญิงจิราภรณ์    ปักเขตานัง
8. เด็กหญิงจีระนันท์    โสนนอก
9. เด็กหญิงสุภัสสร    โพระเดา
10. เด็กหญิงปิยธิดา    มาตรพร
1. นางสาวฐิตินันท์    ขันทอง
2. นางสาวพรพรรณ    กุญชร
3. นางเบญจมาศ    กิ่งนอก
51 52 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ถึงเพียงพันธ์
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    พลศิริ
3. เด็กหญิงจิรัชญา    ยอดยศ
4. เด็กหญิงศิริธร    สุวรรณดี
5. เด็กหญิงเจนจิรา    ทาโพนทัน
6. เด็กหญิงปนัดดา    พันชัย
7. เด็กหญิงอนัญญา    มาตรวังแสง
8. นางสาวชลิดา    วิลาพันธ์
9. นางสาวพิมพิศา    ทาโพนทัน
10. นางสาวมนัสชนก    ภูชมชื่น
1. นางสาวจารุวรรณ    สุขวาปี
2. นายธนวิน    อังคะฮาด
3. นางสาวอรวรีย์    พรมทา
52 53 โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงปาริชาติ    อิ่มดี
2. เด็กหญิงศุภิสรา    เณรชู
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ    อินบำรุง
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    สอนคุณ
5. เด็กหญิงวาสนา    หลอดภักดี
6. เด็กหญิงยุวดี    บุขุนทด
7. เด็กหญิงพรยุพา    วิเชียร
8. เด็กหญิงชลธิชา    โพธิ์ทอง
9. เด็กหญิงขวัญเรือน    บำรุงสงฆ์
10. เด็กหญิงธัญชนก    สุขขาม
1. นางบุญหลาย    แต่งทรัพย์
2. นางสาวศุภลักษณ์    สมบัติหลาย
3. นางสาวเพ็ญนิภา    ประเสริฐศรี
53 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. นางสาวปรียาเรศ    จันทร์แสง
2. นางสาวศศิวิมล    วิสาระพันธ์
3. นางสาวศศิพร    สายบุญเชย
4. นางสาวนิติพร    จันทา
5. นางสาวอภิชญา    สายคำดี
6. นางสาวศิริญาภรณ์    คิดดี
7. เด็กหญิงณัฐธิดา    สิงห์ภา
8. เด็กหญิงอำภา    คำอยู่
9. เด็กหญิงอพิชญา    อรรคสูรย์
10. เด็กหญิงพรธิชา    ตันตุลา
1. นางสาวฐาณุการณ์    ณัฐฏ์ณัฐกร
2. นางพิชญา    มาลา
3. นายยุทธพงษ์    ทองหล้า
54 55 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริภาภรณ์    สำราญ
2. เด็กหญิงชนิสรา    ไชยลังการ
3. เด็กหญิงธีรรัตน์    สมปานดี
4. เด็กหญิงวรรณิสา    กงชัยภูมิ
5. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์    ชิดประทุม
6. เด็กหญิงนิตยา    สุพร
7. เด็กหญิงมาริสา    ชื่นนอก
8. เด็กหญิงรจนา    แดงนกขุ้ม
9. เด็กหญิงสุภรักษ์    ขุนนนท์
10. เด็กหญิงมุฑิตา    คำหาญพล
1. นายจักรินทร์    พรมเดื่อ
2. นายอุทัย    สุพร
3. นางเบญญาพร    แฝงฤทธิ์
55 57 โรงเรียนบ้านแบง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงเยาวภา    อ่อนศรี
2. เด็กหญิงณัฐนรี    เวณุโกเศศ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณราย    เวียงสิมมา
4. เด็กหญิงชนมล    ฝ่ายจารี
5. เด็กหญิงอารียา    มูลลา
6. เด็กหญิงวรรณิภา    บุญอภัย
7. เด็กหญิงวรรณิสา    เขาทอง
8. เด็กหญิงผกายกุล    แสนชาติ
9. เด็กหญิงอรัชพร    กลางอินเดช
10. เด็กหญิงจุรีรัตน์    สมงาม
1. นางสาวขวัญใจ    วงศ์สุวรรณ
2. นางภัทราวดี    แก้วจันทร์
3. นางสาวอภิญญา    นิรานนท์
56 58 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงภัทรามาศ    คำภา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    แต้มทา
3. เด็กหญิงเรืองรัตดา    แต้มทา
4. เด็กหญิงภัทรพร    แต้มทา
5. เด็กหญิงสุวิมล    แต้มทา
6. เด็กหญิงทิพพร    มณเทียร
7. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แต้มทา
8. เด็กหญิงมณี    โพธารินทร์
9. เด็กหญิงมันทนา    แต้มทา
10. เด็กหญิงนันธิดา    แต้มทา
1. นางดวงจันทร์    สุพรรณฝ่าย
2. นางศิริรัตน์    ทองโพธิ์ศรี
3. นางสาวสุภาพร    วันทาพงษ์
57 59 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงนิสา    สองศรี
2. เด็กชายธนกร    ทามี
3. เด็กหญิงวาสนา    แพงบุตร
4. เด็กชายชลพัฒน์    เถาหมอ
5. เด็กหญิงมยุรี    ยอดสง่า
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    จันครา
7. เด็กหญิงเมธินี    สวนผึ้ง
8. เด็กหญิงวรางคณา    ทาป้อง
9. เด็กหญิงพิไลวรรณ์    หาญโงน
10. เด็กหญิงทัดธภรณ์    เถาหมอ
1. นางสาวจุฬารัตน์    ผันอากาศ
2. นายทีฆพัฒน์    เอกพันธ์
3. นางอังคนา    ดีมา
58 60 โรงเรียนบ้านโคกลอย. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสาวิณีย์    อุตเสน
2. เด็กหญิงอรนันท์    หาญตระกูล
3. เด็กหญิงวนิดา    ประตังทาเน
4. เด็กหญิงวรรธนา    ประตังทาเน
5. เด็กหญิงธาริณีย์    เอื้อไธสง
6. เด็กหญิงสมฤทัย    ศรีนรคุตร
7. เด็กหญิงปิ่น    เขียวนิล
8. เด็กหญิงวาสนา    กาวิน
9. เด็กหญิงรัตติกาล    อำพิมพ์
10. เด็กหญิงชลดา    พูลแก้ว
1. นางวันเทา    มลาศรี
2. นายสุวิทย์    มลาศรี
3. นายอุดม    วรรณวิเศษ
59 61 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ขุนศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล    คำภาพงษา
3. เด็กหญิงปารียา    แสนหัวห้าว
4. เด็กหญิงสุขพรรษา    สิ้นปี
5. เด็กหญิงรุ่งนภาพร    ฤทธิ์สิงห์
6. เด็กหญิงกมลฉัตร    อุ่นเที่ยว
7. เด็กหญิงดวงทิพย์    จุลทะครู
8. เด็กหญิงวิภาพร    ศรีดอนชา
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    คำภูแก้ว
10. เด็กหญิงณัฐธิดา    กระสาราสร
1. นางสาวจิราภรณ์    บุตรสอน
2. นายวรรณชัย    พิมพ์โพธิ์พันธ์
3. นายเชาวลิตร    เจริญผล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................