งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 167
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านน้ำซับ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงนภัสสร    อาศัย
2. เด็กหญิงสุพัฒตา    มินดอน
3. เด็กชายสิทธินนท์    พรมสร้อย
1. นางสาวรัตนาภรณ์    ชินศรี
2. นางสาวเอี่ยมพร    ประจง
2 7 โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายชัยนาท    โคตรโนนกอก
2. เด็กชายตะวัน    ไชยรัตน์
3. เด็กชายคมกริช    อาจสุข
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงราตรี    เกาแก้ง
2. นางอรทัย    คนขยัน
3 8 โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเนตรธิดา    สบายใจ
2. เด็กหญิงสุมาลี    พุดชา
3. เด็กชายบัณฑิต    ทองถม
1. นายนัฐพณ    ศุภสุข
2. นางเกษร    อันทรบุตร
4 17 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงนันทนา    แสนพินิจ
2. เด็กหญิงกัลญา    โสภาศรี
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์    ภูเขม่า
1. นางกนกพร    เสนาดี
2. ว่าที่ร้อยตรีปฐมพร    จูมกุดรัง
5 20 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงพัชรี    ไกรสังข์
2. เด็กชายธนากร    รูปงาม
3. เด็กชายจิรพัฒน์    อนันต์
1. นางสาวรัชนี    รูปงาม
2. นางสุมาส    เบญมาตย์
6 21 โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายศราวุธ    หอยทอง
2. เด็กชายกรกมล    คงสา
3. เด็กชายธนาวุฒิ    เทศไทย
1. นางยุพาพร    นามบัณฑิต
2. นางรัศมี    ครุธาโรจน์
7 24 โรงเรียนบ้านเดื่อ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสิริวรรณ    จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงดาว    ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงเกวลิน    สารพะยาว
1. นางสาวละออ    งามฉวี
2. นางอุดมลักษณ์    บุญลีเลิศวงค์
8 26 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงแก้ววดี    กองแสน
2. เด็กหญิงพัชราพร    ภารสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิญาภรณ์    ดลรัศมี
1. นางสาวณัฐชนันท์    ศรีแพงมล
2. นางสาวพรธีรา    การเกษม
9 29 โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงมณฑรัตน์    ชุมรัมย์
2. เด็กหญิงพรพิมล    พาผล
3. เด็กชายสัญญา    หวังกลุ่มกลาง
1. นางขนิษฐา    สุธรรมเทวกุล
2. นางสายชล    สุทธกุล
10 32 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายจิรวัฒน์    สายทอง
2. เด็กหญิงปณิตา    ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงพลอยชมพู    สุขเกษม
1. นางนิตยา    กัลยาณี
11 37 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยา    เจิงใหม่
2. เด็กหญิงเกวลิน    ธรรมวัตร
3. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์    จันทร์พอง
1. นายภาณุวัฒน์    เพ็งแจ่ม
2. นางศุภรดา    เพ็งแจ่ม
12 44 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายทวีชัย    มุงธิสาร
2. เด็กชายวรพล    คำลือ
3. เด็กชายเจษฎา    คุณบุราณ
1. นายปิยะวัฒน์    บุตรสุวรรณ
2. นางวิระวรรณ์    คิดโสดา
13 47 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จันชาทร
2. เด็กหญิงอิงอร    ชาญเดช
3. เด็กชายศิริชัย    รัตนธรรมธาดา
1. นางสาวพุทรา    สารีบุตร
2. นางสาววาสนา    ดิลกลาภ
14 51 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงภ้ทรธิดา    อำมะรา
2. เด็กหญิงสุภาพร    คำมุงคุณ
3. เด็กชายสุชาติ    เพ็งสุวรรณ
1. นางปวริศา    พิกุล
2. นางวราภรณ์    หลายทวีวัฒน์
15 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายภานุพงษ์    ลำต้น
2. เด็กชายชนะพล    ร้อยแก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา    แดนโคตผม
1. นายคำพร    ปากเมย
2. นางแสงเดือน    ปากเมย
16 54 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรา    จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงธิติกานต์    แก้วกันหา
3. เด็กหญิงสุจิตรตา    ฤทธิศักดิ์
1. นางเพ็ญนภา    นครศรี
2. นายเอนก    ฤทธิศักดิ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................