งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 166
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านติ้วน้อย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    สารสิทธิ์
2. เด็กหญิงมณีเนตร    พุนเกื้อ
1. นางกณิศนันท์    ชมเชย
2. นายพิสิษฐ์    จริยเอกวิทย์
2 2 โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายวิรุฬห์    โยสะมา
2. เด็กหญิงกชกร    สนใหม่
1. นางสาวจินดา    ขจรพรมราช
2. นางสาวฑิฆัมพร    สมนึก
3 3 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายวีระชัย    เชิงขุนทด
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    มะลิวัลย์
1. นางสาวจินดา    ผาบุตร
2. นางวิมะลา    อาภรณ์รัมย์
4 4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายอัครพล    ผ่องใส
2. เด็กหญิงสุชาดา    พุฒตาลดง
1. นายสังคม    บุญกอง
2. นายสุรเดช    คำสิงห์ศรี
5 5 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายภานุ    พ่อยะ
2. เด็กหญิงพัชราภา    ไชยศิรินทร์
1. นางทวีพร    โปร่งมณี
2. นายวิเชียร    โปร่งมณี
6 6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายนิพนธ์    ศิริเคน
2. เด็กหญิงวิภาพร    หาญศรี
1. นางศุภาลักษณ์    ขันชะพัฒน์
2. นางศุมินทร์ตรา    สีมาตย์
7 7 โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายพีรพล    พรมตา
2. เด็กหญิงถิรพร    หมั่นภักดี
1. นางวิชุตา    เทอดชัยภูมิ
8 8 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายตรีเทพ    หลักดี
2. เด็กหญิงพานิดา    ยะพา
1. นางสวลี    บุญเจริญ
2. นางอำพร    ทีสี
9 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    จอมแจ้ง
2. เด็กชายวิทวัส    พุทธคม
1. นางทองม้วน    พิมพ์เภา
2. นายประมาณ    พิมพ์เภา
10 10 โรงเรียนบ้านกระสัง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ยาดี
2. เด็กหญิงดวงหทัย    ดียิ่ง
1. นางสาวบังอร    นันทรัตน์
2. นางสาววิภาดา    ชอบเสร็จ
11 11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายวุฒิชัย    ศรีนนท์
2. เด็กหญิงอทิตยากร    กันจันทึก
1. นายสุระสิทธิ์    รุ่งแสง
2. นางอมลวรรณ    มีจินดา
12 12 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายธนชัย    ดำดี
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    แสงกล้า
1. นางจำเนียร    สว่างนอก
2. นางสมพิศ    ศรีทอง
13 13 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอนันต์    สุสดี
2. เด็กหญิงรจเรข    บัวศรี
1. นายบุญเลื่อน    ผิวอ่อน
2. นางพุทธชาติ    ผิวอ่อน
14 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายสรวิชญ์    อรรถโยโค
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    โพธิ์ธร
1. นางอุไรวรรณ    สัตยะมุข
15 15 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นายอานนท์    รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงอติกานต์    บุตรโคตร
1. นางสาวชญานันท์    แดนมะโฮง
2. นางอัมพร    อมรพันธ์ุ
16 16 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงณัฐรดี    เปรินทร์
2. เด็กชายยศพนธ์    ศรีแสน
1. นางจิราพร    นิลเนตร
2. นางสาวณัฏฐธิดา    สมภักดี
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายอิสระ    บุญหล้า
2. เด็กหญิงศิริธร    จันดาวงศ์
1. นางคัทลียา    จิตเจริญ
2. นางสาวปราณี    ชมภูหลง
18 18 โรงเรียนเมืองเดช สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายกิตตินันท์    ปันกาที
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์    เย็นจันทร
1. นางสาวอรญา    นิชรัตน์
2. นางอรทัย    ชินาภาษ
19 19 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอรพรรณ    อาจน้อย
2. เด็กชายรัตติพล    นามชารี
1. นางยอดขวัญ    เวชสาร
2. นางเนตรหทัย    ป้องวงศ์
20 20 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธวัชชัย    ใจสุข
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    พาลึก
1. นางกุลวดี    ใจสุข
2. นางสาวภัสรา    เมืองโคตร
21 21 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงศ์    พิมพ์วงษา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ    เกสรเกิด
1. นางสาวกอบภร    ศรีสงคราม
2. นางศิรารัตน์    คล่องการ
22 22 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายนราธิป    ยิ่งรัมย์
2. เด็กหญิงสุนารี    บานชื่น
1. นางลัดดา    ศิริมาก
2. นางสาวศิริลักษณ์    สุขเป็ง
23 23 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายคณิศร    ทรงจอหอ
2. เด็กหญิงภรกัญญา    รัตนอภิสิทธิ์
1. นายกริชชัย    กิ่งกุ่มกลาง
2. นางสาวสมจิตร    ติ่งหมาย
24 24 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. นายรพีพัฒน์    วงษ์นรักษ์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    มีจันทร์
1. นางสาวพูนสุข    ปัญญาวัน
2. นางวิลาวัณย์    ร่มรื่น
25 25 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนาคร    จีระออน
2. เด็กหญิงธํญญารัตน์    โชติยา
1. นายวัชรินทร์    ฤทธิ์สยาม
2. นางเฉลยศรี    ชุ่มชูใจ
26 26 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นายไชยนุวัฒน์    ไสยประพันธ์
2. นางสาวศิวรินทร์    ฝอยทอง
1. นายบุญช่วย    แฉล้มขันธ์
2. นางสุภรพรรณ    แฉล้มขันธ์
27 27 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายวัชรพล    ทะยะราฐ
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์    นนท์ยะโส
1. นางสาวปราณี    สิงห์นารายณ์
2. นางรัตนา    สิงหาศิลป์
28 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายวิชัย    โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงปริศนา    บุญพามา
1. นางนัฏฐิกานต์    ทอนศรี
2. นางประไพจิตร    ภูมิภักดิ์
29 29 โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายอรรพล    พิทักษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา    บรรดิษเสน
1. นางวิจัย    โพธิปัญญา
2. นายสมศักดิ์    พรหมเมตตา
30 30 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    อ่อนสันเทียะ
2. เด็กหญิงนริศรา    ขุ่มด้วง
1. นางรวิวรรณ    นาคสวัสดิ์
2. นางเสาวภา    แสงกล้า
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายคุณากร    ศรีดารา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    ศรีวรรณ
1. นางพิมญาดา    สังขนุกิจ
2. นางสาวิตรี    อรุณาเจริญทรัพย์
32 32 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวิศวะ    หาญกล้า
2. เด็กหญิงสุวนันท์    เกิดโมลี
1. นางสาวณัฐมณี    สุขขี้เหล็ก
2. นางสาคร    ศรีพุฒ
33 33 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวสุกันยา    ไชยนอก
2. นายณรงค์ฤทธิ์    ผ่องผาย
1. นางรุ่งฤทัย    กนกหงส์
2. นางสุภาพร    มอญขาม
34 34 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายธนกร    สุขยา
2. เด็กหญิงสุพรรษา    แสนกล้า
1. นางสมพร    สมานมิตร
2. นางสุมาลี    ปานทอง
35 35 โรงเรียนบ้านสมสะอาด สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายภาณุวิชณ์    คงดี
2. เด็กหญิงจิราพร    ศิริโสม
1. นางฐาปนีย์    ดีสมดู
2. นางมณิกานต์    นาโควงค์
36 36 โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ถารักคำ
2. เด็กหญิงพันธ์ศรี    โซ้พลงาม
1. นายสฤษดิ์    ศรีวันพิมพ์
2. นางสาวเย็นฤดี    นิวงษา
37 37 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายรัชชานนท์    จันดี
2. เด็กหญิงพัชราภา    ทิศกระโทก
1. นายฐิติภัทร์    ประสุ่มพั้ว
2. นางอรุณศรี    จันทศิลา
38 38 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายวรวุฒิ    แสนศรี
2. เด็กหญิงชมภูนุช    คันทีท้าว
1. นางผ่องศรี    ทัศคร
2. นางรัชนีวรรณ    ดาววัน
39 39 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี    พูดเพราะ
2. เด็กชายพันธกานต์    แสงวงค์
1. นางพรรณทิพา    อินผล
2. นางมลิวัลย์    ดอนสิงห์
40 40 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายพงษ์พิศิษฐ์    สีทับ
2. เด็กหญิงรัตนา    ชาญกว้าง
1. นางสาวนารี    ลือภูเขียว
2. นางอุดมศรี    จันดก
41 41 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายพงศ์ธนกรณ์    วีระวงศ์
2. นางสาวภัทรวดี    รัตนศรี
1. นางดวงมณี    ศรีละคร
2. นางอัมพร    สุขประเสริฐ
42 42 โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายศุภชัย    คำภานิล
2. เด็กหญิงปาริชาติ    เงินมั่น
1. นางสาวนิฐิมา    ไชยเดช
2. นางสาวอนงค์ศรี    เพชรจิต
43 43 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายฉัตรเฉลิม    คำเบ้า
2. เด็กหญิงดวงกมล    ดีเลิศ
1. นางจันทิรา    ทองวรรณ์
2. นางจุฑารัตน์    สูงเนิน
44 44 โรงเรียนบ้านแก้ง สพป. สกลนคร เขต 3 1. นายอนุสรณ์    รินทอง
2. นางสาวชมัยพร    จันทลือชัย
1. นางจิราภรณ์    จันทร์คำเข้ม
2. นางพรรณวดี    ผ่องเสียง
45 45 โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นายเจษฎา    โคตรแสงอ่อน
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    ภูนาวัน
1. นางประคอง    ถิตย์รัศมี
46 46 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 1. นางสาวเนตรนภา    สุวรรณไตร
2. นายชินวัตร    ดวงใจ
1. นางจุฑามาศ    สุวรรณเจริญ
2. นางวารี    ธนะคำดี
47 47 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 1. นายวรศักดิ์    คำไล้
2. นางสาวนภาพร    ณะรินทร์
1. นางกันต์กนิษฐ์    ดาวงษา
2. นางศตกมล    พรหมมาศ
48 48 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้(ขยาย) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงแก้วตา    สาระบัน
2. นายคณิน    บุญน้อม
1. นางศิริสมร    เจริญทรัพย์
2. นางสายทอง    แก้วคำจันทร์
49 49 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายวิษณุพงศ์    แก้วจบ
2. เด็กหญิงรจนา    ชอบกล้า
1. นางสาวพุทธรัตน์    พุทธา
50 50 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. นางสาวสายชล    จันทร์ศรี
2. เด็กชายอัษฎายุทธ    สุขศาล
1. นายปัญญา    ศรีโสภา
2. นางสาวรุจิราภรณ์    คำบุญ
51 51 โรงเรียนบ้านหนองโคบาล สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายอนุวัฒน์    อนุธรสิน
2. เด็กหญิงกรรณิกา    บัวทอง
1. นางสาวสุดารัตน์    กาญจนลักษณ์
2. นายสุทัศน์    วานนท์
52 52 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายวันพิสุทธิ์    ถินมานัด
2. เด็กหญิงเนวิตา    ภูชะหาร
1. นายณรงค์    เหง้าพรหมมินทร์
2. นายนิพนธ์    หยุ่มไธสง
53 53 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ระเหว) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายขจรศักดิ์    คำแหล่
2. เด็กหญิงสุจิตรา    เขียวบุดดา
1. นายนพรัตน์    มุกดา
2. นายสมศักดิ์    พวงสันเทียะ
54 54 โรงเรียนบ้านทับกี่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงวาสนา    กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายภูมินทร์    ลือรินทร์
1. นายวรวัฒน์    มุงคุณ
2. นางสาวสุดารัตน์    สีหะวงษ์
55 55 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายวีรภัทร    วิจิตรจันทร์
2. เด็กหญิงยลดา    เล็บครุฑ
1. นายวิไลศักดิ์    เหง่าบุญมา
2. นางสุภารัตน์    เหง่าบุญมา
56 56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายจิรกิตต์    นนตะสี
2. เด็กหญิงนันทพร    วงษ์ชัย
1. นางดวงจันทร์    ศรีสะอาด
2. นางไพลิน    สมศิลา
57 57 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายวรรณเฉลิม    จอมทิพย์
2. เด็กหญิงรัตน์ธิดา    นันทะวงศ์
1. นายดำเนิน    บุญเดช
2. นายสมพงษ์    นาคเสน
58 58 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายชิณวัฒน์    วิสุทธยา
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    มูลนา
1. นางสาวศิริกร    แก้วพิลา
59 59 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายภูริณัฐ    สำนักดี
2. เด็กหญิงภีรวรรณ    อนุพันธ์
1. นางสาวกาญจนา    บุญจวง
2. นางพูลจิต    หลี่อินทร์
60 60 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงกิตติมา    บุญทศ
2. เด็กชายธีรภัทร    แจงกระโทก
1. นางชูสี    จบสัญจร
2. นางสาวสุเมธ    พูนสวัสดิ์
61 61 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. นายชินภัทร    โยวะสี
2. เด็กหญิงปรางมณี    พลเยี่ยม
1. นายชนชน    รอดจุ้ย
2. นายพิชิตชัย    ธรรมธาดาพิพัฒน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................