งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 165
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบฐานสโม สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงนาเดีย    บุตรพรม
2. เด็กชายอำนาจ    พบสุข
1. นายธวัชชัย    สุทธิดี
2 2 โรงเรียนอาจวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายคุณาธิป    โฉมจะโปะ
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์    เล็กตะคุ
1. นางสุจิตรา    แสงเพชร
2. นายไสว    ผางสระน้อย
3 3 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายสรพงศ์    วงศ์เมือง
2. เด็กหญิงชลลดา    โอทารัมย์
1. นางสาวจินดา    ผาบุตร
2. นางวิมะลา    อาภรณ์รัมย์
4 4 โรงเรียนภูมิพิชญ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์    โวหาร
2. เด็กหญิงธิติมา    คำอุ่น
1. นางสาวณัฏฐ์นลี    กุมภิโร
2. นางสาววนิดา    สุทธิสิงห์
5 5 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายพีรวิชญ์    ประโมทาติ
2. เด็กหญิงวิภาดา    ขำดำ
1. นางทวีพร    โปร่งมณี
2. นางสาวสุดารัตน์    ชมภูพฤกษ์
6 6 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายรัชนาท    หงษาชุม
2. เด็กหญิงศิริวิมล    อรรถประจง
1. นายสงค์    ดุลนีย์
2. นายอภิศักดิ์    สุวงทา
7 7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายพลชนะ    หาวิชา
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์    วิเศษนาเรียง
1. นายฤๅชัย    ศรีบุญเรือง
2. นางอุทิศ    เสนชัย
8 8 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายอภิเชษฐ์    ภูมิบุญชู
2. เด็กหญิงวิภาวดี    กุลณรักษ์
1. นางชาลี    พวงทอง
2. นางสาววิลารัตน์    นิยมชาติ
9 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงศิริธิดา    รัตพลแสน
2. เด็กชายจีระวัฒน์    เพียรภูเขา
1. นางทองม้วน    พิมพ์เภา
2. นายไพศาล    เลิศสงคราม
10 10 โรงเรียนบ้านกะดาด สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายเอกภพ    ทองอ้ม
2. เด็กหญิงชัชฎาพร    ชิ้นทอง
1. นางนภาลัย    สินธนาพร
2. นางประยงค์    ฉายแก้ว
11 11 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายศุภณัฐ    มาดงพอง
2. เด็กหญิงสิตา    ศรีวัง
1. นางสุกฤตา    ศุภเดชวิวัฒน์
2. นายสุรวัตน์    เสนาชัยนรัก
12 12 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ศรีมหาพรหม
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์    สายดี
1. นายพิทยา    วิชาเลิศเรืองเดช
2. นางสมพิศ    ศรีทอง
13 13 โรงเรียนสวัสดีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สวัสดี
2. เด็กชายภาณุวิชญ์    ศรีบุญเรือง
1. นางชวนพิศ    เวชกามา
2. นางธัญวรัตม์    ปานขาว
14 14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายกฤศฐากูร    จตุเทน
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา    จตุเทน
1. นางนันทิยา    ก้านดอกไม้
2. นางสุขสันต์    ลารังสิทธิ์
15 15 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายสหบพิตร    ชุมพล
2. เด็กหญิงรัตติกาล    บุตรโคตร
1. นางดวงจันทร์    ปะวรรณจะ
2. นางรำไพ    แสนสุทา
16 16 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์    วีระชาติ
2. เด็กหญิงอารยา    คำบัว
1. นายคนอง    อาจโยธา
2. นางสาวอุ่นเรือน    ไกรรัตน์
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายวิษณุ    สิทธิขวา
2. เด็กหญิงสุชานันท์    ศรีแสนพรหม
1. นางนริศรา    แจ้งศรี
2. นางสุดารัตน์    เกิดแก้ว
18 18 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    ศรมณี
2. เด็กชายธวัชชัย    จันทอง
1. นางนิภาภรณ์    พาพันธ์
2. นางพิทยารัตน์    หวางอุ้น
19 19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายอนุพงษ์    ทำนุ
2. เด็กหญิงอุษามณี    โพธิบาล
1. นายจรัสศิลป์    คำแก่น
2. นางประภาพร    เศษสุวรรณ
20 20 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    โฉมเฉลา
2. เด็กชายอภิชาติ    ใจสุข
1. นางกุลวดี    ใจสุข
2. นางพักตร์พิมล    ยืนสุข
21 21 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายภูบดินทร์    ฉัตรกระโทก
2. เด็กหญิงเวณิกา    หอมกระโทก
1. นางละเอียด    กลิ่นวิชัย
2. นางสิริวิมล    มุลานนท์
22 22 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายกิตติทัต    ใจทับทิม
2. เด็กหญิงสุชาวดี    เรืองงาม
1. นายพิเชษฐ์    สุขสวัสดิ์
2. นางวันดี    สุขสวัสดิ์
23 23 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายชญานนท์    ค้ำกลาง
2. เด็กหญิงสัญฐิตา    บริบูรณ์
1. นางชาลิสา    พรหมหรรษ์
2. นางสาวศิริพร    หวังวัฒนา
24 24 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงพินท์สุดา    ชนะพล
2. เด็กชายพันทวี    จันทร์เพ็ชร
1. นางสาวธนัชภรณ์    บุตรสี
2. นายนันทวัฒน์    พิสิฐแก้วภากร
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนาธิป    ศิริสำราญ
2. เด็กหญิงวิชุดา    จำปาหอม
1. นางดารุณี    มัดถาปะโท
2. นายสุวิทย์    จ่าพา
26 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร์    อารีย์
2. เด็กหญิงกมลฉัตร    ภูบัวจ้อย
1. นายประวิช    สินธุศิริ
2. นางสมรัตน์    สกุลไทย
27 27 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายณภัทร    ชาญสุข
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา    บริบูรณ์เนื้อ
1. นางสาวมัทนา    เรืองโรจน์
2. นางสุวรรณี    บุ้งทอง
28 28 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายพูนทรัพย์    พันธ์สุข
2. เด็กหญิงเกษมณี    กาประสิทธิ์
1. นางลัดดาวัลย์    กาบบัว
2. นางสาววาริณี    เอี่ยมสุข
29 29 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงวริสา    สุพันพิม
2. เด็กชายกษิกานต์    หยุนแดง
1. นางมยุภัทร    บนภัทรวรรษ
2. นางศุภวารี    วีระนันท์
30 30 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายนนทนันท์    สุนาโท
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ภูกาบ
1. นางสาวกรรณิกา    แสนบรรณหาร
2. นางฉวีวรรณ    แจ้งภูเขียว
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายวงศพัทธ์    กวีก้องเกียรติ
2. เด็กหญิงเจริญพิรยา    ทวีชัยจุฑานนท์
1. นางจินตนา    ศรีสงค์
2. นางจีรวรรณ    อนุชน
32 32 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายชานน    ดิษฐภักดี
2. เด็กหญิงรัชนีกร    เขียวขำ
1. นางทองใส    แก่นนอก
2. นางอัศราภรณ์    ชะออน
33 33 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายภัคพล    ชัยสิงหา
2. เด็กหญิงปิยะดา    ฉิมณี
1. นางสาวกาญจนา    ตาดี
2. นางสาววชิรปาณี    สมชัย
34 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายชญานนท์    ดุมนิล
2. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์    พนุมรัมย์
1. นางจงกล    จินดาศรี
2. นางสาคร    สีหาบุตร
35 35 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายรพีภัทร    ชัยสูงเนิน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    อินอ่อน
1. นางนกูล    มะราช
2. นางสาวภัทรวดี    โกสุม
36 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงเพียงธนัน    คำกอง
2. เด็กชายดรินภพ    ผาลี
1. นางมณีรัตน์    อภัยโส
2. นายวรวิทย์    จันทายืน
37 37 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายจิรายุ    จินาวัลย์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ลือขจร
1. นางระวีวรรณ    บุญปัญญา
2. นางศิราภรณ์    ราศรี
38 38 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายภคินทร์    ตันติกำธน
2. เด็กหญิงขวัญฟ้า    หนุ่มชัยภูมิ
1. นางกมลลักษณ์    สำราญสุข
2. นางสิริวรรณ    โอฆะพนม
39 39 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายจาตุรนต์    เขียวขัน
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    อุ่นอ่อน
1. นางนางจิราณี    ใจดี
2. นายสถาพร    ชมภูศรี
40 40 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร    หล้าศักดิ์
2. เด็กหญิงพรรณวรท    โพธิ์ทรัพย์
1. นางจิตรกัญญา    คำวันดี
2. นางยุพดี    เอื้อวรรณกิจ
41 41 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงอิงใจ    จุ่นหัวโทน
2. เด็กชายรฐนนท์    ตันหงาย
1. นางพรรณี    โสรถาวร
2. นางลัดดาวรรณ    แบ่งรัมย์
42 42 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายมนัชนนท์    แย้มศรี
2. เด็กหญิงพรพรรณ    พิญพงษ์
1. นางรำไพ    แก้วอนันต์
2. นางอมรรัตน์    พิบูลย์ศักดิ์โสภณ
43 43 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายศิริชัย    มีเปี่ยม
2. เด็กหญิงศกลวรรณ    แก่นเพ็ชร
1. นางกฤษฎี    โถชารี
2. นางวรรณิภา    วรรณประเขา
44 44 โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายศิริราช    อ่อนตา
2. เด็กหญิงปภัสสรา    ศรีรัตน์
1. นางนิษา    นะวะสด
2. นายสุวัฒน์    นะวะสด
45 45 โรงเรียนนาบงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายอนาวิน    ทารอาภรณ์
2. เด็กหญิงชนาภัทร    ไชยสาร
1. นางสาวอัญชลี    ภูคงคา
46 46 โรงเรียนบ้านแร่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงไอลดา    ไฝสีทา
2. เด็กชายนิธิกร    โพธิ์สาวัง
1. นางปราณี    ศรีลารักษ์
2. นางสุพรรณี    อุตระหงษ์
47 47 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายปภพ    สุระทิพย์
2. เด็กหญิงสุนิษา    โพธินันท์
1. นางศตกมล    พรหมมาศ
2. นางสมรักษ์    ประจันตเสน
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    เดชพละ
2. เด็กหญิงกศิมา    โทสมบูรณ์
1. นางระพีพรรณ    เวชกามา
2. นางโสมศิริ    รสจันทร์
49 49 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    รักษาศิล
2. เด็กหญิงรวินนิภา    แสนดี
1. นางชลลดา    พิศงาม
2. นายศรีศักดิ์    บุญเกลี้ยง
50 50 โรงเรียนบ้านคำครึ่ง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายจิรพันธ์ุ    โสดาดง
2. เด็กหญิงกิ่งกาญน์    พันเดช
1. นางสาวจันทร์สุดา    ทองสิทธิ์
2. นายทองเต็ม    ยาเกิ้น
51 51 โรงเรียนวัดบ้านมะค่า สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายณัชภัทร    ปราบโสม
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ    วงษ์วิสิทธิศักดิ์
1. นางยุวดี    ณ วิชา
2. นายอภิวิชญ์    หงส์คำดี
52 52 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำตาล    ชาบัณฑิต
2. เด็กชายเขมณัฐ    ภูครองจิตร
1. นางสาวบุษบง    ประพงษ์
2. นางรุจิรา    แดนราช
53 53 โรงเรียนบ้านหนองผักชี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายนครินทร์    เต็มปักษี
2. เด็กหญิงณิชกานต์    เนาว์แสง
1. นางสาวปิยะนันท์    งานจัตุรัส
2. นางวาสนา    แสงแพง
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายภานุพงษ์    ราชอาจ
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์    มูลชาติ
1. นางสาวจีรภัทร    โสภา
2. นางสมเจต    พวงคำ
55 55 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายบริพัตร    เภาทรา
2. เด็กหญิงชโลทร    ทองโสม
1. นางถาวร    อินทจำปา
2. นางสุนันทา    ชมนาวัง
56 56 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายวีรวัฒน์    ตะติปัน
2. เด็กหญิงธนัตดา    วันทาสุข
1. นางชัชฎาภรณ์    คงเกิด
2. นางเยาวพา    กิ่งแก้ว
57 57 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์    ชิณวงศ์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ปัญญาวงค์
1. นางฐาปนีย์    ศรีสุจันทร์
2. นางพัชรัตน์    พลศรี
58 58 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายเตโชดม    เหเตโชดม
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ    บุญมาภักดี
1. นางพนอนิตย์    กาญจนกัณห์
2. นางสาวมะลิวรรณ    วาจิตร
59 59 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายหนึ่งตะวัน    เกียรตินอก
2. เด็กหญิงปณิตา    นนตรี
1. นางสาวบุษบา    พรหมภักดี
2. นางยุวดี    คำเหนือ
60 60 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายธีรพล    บุตรงาม
2. เด็กหญิงธิฆัมพร    จันทร์ไทย
1. นางนิตยา    สุขประเสริฐ
2. นางยุพิน    นวะมะรัตน์
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงพาทินธิดา    นาคมนต์
2. เด็กชายพัทธพล    คำศรี
1. นางปัฐมา    ทะมีพันธ์
2. นางสุจิตรา    ระวิวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................