งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 164
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    นาราศี
2. เด็กหญิงคริสโตเฟอร์    ฮ็อปเปอร์
1. นางสาวจารุวัฒน์    วิจิตรจันทร์
2. นางประคอง    คงเติม
2 2 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงปุญณมีย์    ทับทิมศรี
2. เด็กชายณภัทร    คลีกร
1. นางตติยา    สิทธิพงษ์
2. นางสาวสุภาพร    กินนารี
3 3 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ    บัวยืน
2. เด็กชายธันวา    สอื้นรัมย์
1. นางชำนาญ    พูนมาลัย
2. นางศิรินาถ    นัยศิริธนาวงศ์
4 4 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายอภิวิชญ์    ชาวดร
2. เด็กหญิงอารยา    ประดับศรี
1. นายธนะชัย    ปราบพาล
2. นางนิตยา    ปราบพาล
5 5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายธีรวัฒน์    แก้วเกตุพงษ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    พุ่มพวง
1. นางพิศมัย    พันพละ
2. นางสุพรรณี    นามทอง
6 6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายวิศรุต    คำคง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    โทเพชร
1. นางศุภาลักษณ์    ขันชะพัฒน์
2. นางสาวศุลีพร    โสดามรรค
7 7 โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายคุณานนท์    จุลชีพ
2. เด็กหญิงปิยธิดา    พรหมมา
1. นางปริศนา    สุทธิกานต์
8 8 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายภัทรพล    พรหมอารักษ์
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    ภูศิริ
1. นางพิณนภา    บุญยืน
2. นางลักษณาภรณ์    แพงพรมมา
9 9 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายพัชรพล    ตาลเมือง
2. เด็กหญิงวรันญา    ดวงคุณ
1. นางทัศนา    ศรีสร้างทอง
2. นางสุวรรณา    สุริรมย์
10 10 โรงเรียนสังขะวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุทธิตา    ศิริไสย
2. เด็กชายบูรณ์ภิภพ    สาละ
1. นายผ่าน    พลศรี
2. นางพิมพ์วรา    ศิริไสย
11 11 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายณัฐพล    มีศรี
2. เด็กหญิงนิพาดา    โทนสูงเนิน
1. นางสุกฤตา    ศุภเดชวิวัฒน์
2. นางแพรวตา    บุญมาก
12 12 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายกิตติภูมิ    เถรี
2. เด็กหญิงชนิสรา    สวาศรี
1. นางวราลักษณ์    ปรักษ์เจริญ
2. ดร.สงกรานต์    พันธุ์พินิจ
13 13 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายธนภัทร    ศรีรัตน์
1. นางสาวชลลดา    อันภักดี
2. นางแก้วตา    เกษอินทร์
14 14 โรงเรียนบ้านยางเครือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายวงศธร    แก้วอามาตย์
2. เด็กหญิงปวีนุช    มอบพะนา
1. นางรัญจวน    ตริพงษา
2. นางวรรณภา    มนตรีโพธิ์
15 15 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายพรสวรรค์    พลน้อย
2. เด็กหญิงอรุณี    น้อยใส
1. นางหนูรักษ์    ถาอ่อนศรี
2. นางอนงค์    เหล่าเคน
16 16 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายชยานนท์    บูรณพล
2. เด็กหญิงปิยะดา    คงแสนคำ
1. นางจิราภา    นามเสนา
2. นายนพดล    อำนาจ
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายศักดา    กลมเกลียว
2. เด็กหญิงสุพิชชา    กันนะลา
1. นางนริศรา    แจ้งศรี
2. นางสุดารัตน์    เกิดแก้ว
18 18 โรงเรียนดำรงสินอุทิศ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายวัชรกร    คำหาร
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    ทองเกลียว
1. นางยุพาพร    อุปริวงค์
2. นางออระวิมล    สุขโข
19 19 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เวชสาร
2. เด็กชายธนกาญจน์    ไพรวัน
1. นายกฤษณพงษ์    ป้องภัย
2. นางเนตรหทัย    ป้องวงศ์
20 20 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงบุญสิตา    ปัญญา
2. เด็กชายรัฐศาสตร์    เมืองโคตร
1. นางกุลวดี    ใจสุข
2. นางดาวรุ้ง    คุ้มนายอ
21 21 โรงเรียนบ้านด่านเกวียน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ราสิณี    มะโนชาติ
2. เด็กชายอภิชาติ    ใจดี
1. นางนภาดา    จันทรภูมิ
2. นางอนงค์    พลยุทธภูมิ
22 22 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายวีระภัทร    โสเพียร
2. เด็กหญิงจริยาพร    หฤทัยถาวร
1. นายพิเชษฐ์    สุขสวัสดิ์
2. นางวันดี    สุขสวัสดิ์
23 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายปัณณธร    ประมวลทรัพย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    ขุนโยธี
1. นางทิพยวรรณ    บรรจงปรุ
2. นายอนุวัฒิ    ศรีสระน้อย
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายณัฏฐกฤตย์    สัญญาถนอมรัช
2. เด็กหญิงธาริณี    มณีนิล
1. นางกัณฐาภรณ์    ว่องนาวี
2. นางรัชฎาพร    ทองคำวัน
25 25 โรงเรียนพระกุมารศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายชวัลวิทย์    เทเวลา
2. เด็กหญิงชามาวีร์    บุญเศษ
1. นางพวงทิพย์    เจริญศรี
2. นางสุนทรา    ชัยพิพัฒน์
26 26 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงนิศาชล    คาคำเมล์
2. เด็กชายธนากร    ทองวิเศษ
1. นางฉวีวรรณ    ขันธุแสง
2. นางมุกดาวดี    รัตนประภา
27 27 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ค้อมสิงห์
2. เด็กหญิงสิริประภา    ไปแดน
1. นางธิดารัตน์    ภูริศรี
2. นางเมทินี    เพ็งสวัสดิ์
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายคุณาสิน    นิตยวัน
2. เด็กหญิงณัฎฐ์รดา    กองไพบูลย์
1. นางจันทราพร    เสนาะ
2. นางเพ็ญศิริ    ศรีรส
29 29 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายวัฒนา    นนท์ขุนทด
2. เด็กหญิงอภิสรา    แก้วหนองสังข์
1. นางนิรมาลย์    แก้วบัวดี
2. นางเจนจิรา    ทุมจาน
30 30 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายปุณยวัจน์    อุทัยกัน
2. เด็กหญิงพรรณรัตน์    รุ่งแสง
1. นางพยุงศรี    เฮ้าประมงค์
2. นางเพ็ญพิศก์    นำพลอภิเดชกุล
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายเทพทัต    อนันต์สุวรรณ
2. เด็กหญิงณชภัทร    เจียมศิริกาญจน์
1. นางทัศนา    อุ่นเรือน
2. นางศิริญาณี    นววงษ์อนันต์
32 32 โรงเรียนดอนมัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวรวิทย์    พละศักดิ์
2. เด็กหญิงพรนิพา    ทองพรม
1. นางกุลแก้ว    พิลาสมบัติ
2. นางจิราวรรณ    เกษทองมา
33 33 โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงเมธาวี    ผ่องผา
2. เด็กชายสุรสิทธิ์    พุกหน้า
1. นายถนอม    เกตุแก้ว
2. นางสาววราภรณ์    ไชยศรีทา
34 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายกฤตยชญ์    บุญลาภ
2. เด็กหญิงชุติกร    เทพวรรณ
1. นายประกุน    จริตรัมย์
2. นางสาคร    สีหาบุตร
35 35 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายวีรยุทธ    สังขฤกษ์
2. เด็กหญิงสุมณฑา    นิลพยัคฆ์
1. นางสาวพลอยณะลิน    สุทธิประภา
2. นายรัชเดช    มลิวัลย์
36 36 โรงเรียนบ้านโพนขาว สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายภูสิทธิ    อุนารี
2. เด็กหญิงณัฐชญานันท์    หมอกมีชัย
1. นายสมบูรณ์    แสนสุภา
37 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายภูสิทธิ์    จังอินทร์
2. เด็กหญิงพิลดา    วัฒนสกุลชล
1. นายสงวน    จังอินทร์
2. นางเบญจรัตน์    พวงคำ
38 38 โรงเรียนสุนทรวิจิตร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์    กัณฑ์ชู
2. เด็กหญิงชนิตา    ศยวงศารักษ์
1. นางสาวครารมทิพย์    ราชบัณฑิต
2. นางอัตถิยา    วารี
39 39 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายศักรินทร์    พันพงษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    ศรีลาชัย
1. นางพยงค์    จิระพงษ์
2. นางสุอัญชนา    ศรีลาชัย
40 40 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปิยธิดา    ชนเพชร
2. เด็กชายธีรภัทร    มาถาวร
1. นางจรรยา    อุ่นสมัย
2. นางสุระพร    ศรีทุมมา
41 41 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายจุทาภัทร    นาควัชระ
2. เด็กหญิงภรณีนิภา    สามไชย
1. นางมิ่งขวัญ    อาจสม
2. นางสาววัชรีพรรณ    สุขเกษม
42 42 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายปริญญา    เหลื่อมล้ำ
2. เด็กหญิงนารีทิพย์    แก้วอุดร
1. นางรำไพ    แก้วอนันต์
2. นางสมปอง    ทาทอง
43 43 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายภาณุพงศ์    ชาธรรมมา
2. เด็กหญิงจุฑามณี    ผ่านสำแดง
1. นางกฤษฎี    โถชารี
2. นางวรรณิภา    วรรณประเขา
44 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายณฐพบ    ฉายาวงศ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู    ขจรบุรี
1. นางประทิม    ศรีเทพ
2. นางรัตนาภรณ์    บุญรักษา
45 45 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    เหล่าสีคำ
2. เด็กชายกฤษกร    ภูคงทอง
1. นางวรนันต์    มัจจุปะ
2. นางศยมน    หอมชื่น
46 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงทิพย์อัปสร    หารประเสริฐ
2. เด็กชายวีระวัฒน์    พรหมจันทร์
1. นางสาวยุรฉัตร    สุวรรณเขต
2. นางสุมาลี    กางบุญเรือง
47 47 โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์    สีกา
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ขันสัมฤทธิ์
1. นางสาวกัญญภัส    ผิวมะลิ
2. นางปิยมาภรณ์    ฤทธิมนตรี
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกันยกาญจน์    พลไชย
2. เด็กชายปรัตถกร    จันทรุทิน
1. นายสราวุฒิ    ปุริสา
2. นางโสมศิริ    รสจันทร์
49 49 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน    บัวพา
2. เด็กชายกันตภูมิ    พรมเทพ
1. นางชลลดา    พิศงาม
2. นางสมพร    สายยศ
50 50 โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายรอนณ    พันธุ์ศิลา
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ทองเพ็ง
1. นางจิตติมา    อัศยาพร
2. นางอรอุมา    ธาตุบุรมย์
51 51 โรงเรียนอมรศิลป์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายปัณณวัฒน์    ณวิชา
2. เด็กหญิงสุธาสินี    จิตรนอก
1. นายอนุกูล    ทัดวรพงศ์
52 52 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายคุณธรรม    นพรัตน์
2. เด็กหญิงพชรธิดา    มณีเนตร
1. นางจินต์จุฑา    ธาตุไพบูลย์
2. นางพรพนา    นวลจำรัส
53 53 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายวันชนะ    ชนะชัย
2. เด็กหญิงรัตน์เกล้า    มุมขุนทด
1. นางชาดา    พุ่มพฤกษ์
2. นางสาวชุติมาพร    ประจันทนวล
54 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายศิวกร    เทพศรีหะ
2. เด็กหญิงอภิชยา    ถึงนาค
1. นางสุมาลา    พุ่มอิ่ม
2. นางสุวรรณา    กาญจนสิน
55 55 โรงเรียนบ้านนาสีดา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายวรวุฒิ    น้อยใส
2. เด็กหญิงพิราภรณ์    พิมพ์สมบูรณ์
1. นางนิภา    ชนะภู
2. นายปรีชา    ชนะภู
56 56 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ดนตรี
2. เด็กหญิงเขมจิรา    น้อยสุข
1. นางชัชฎาภรณ์    คงเกิด
2. นางเยาวพา    กิ่งแก้ว
57 57 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายศุภนัฐ    โคตรชมพู
2. เด็กหญิงสิริธร    แก่นทอง
1. นายศรณพลช    สุขล้าน
2. นางสาวสุดารัตน์    สิงขรอาจ
58 58 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชนานันท์    บุตรยศ
2. เด็กชายวรัญชัย    เพียรดี
1. นางมยุรี    บุดดาวงค์
2. นางสุนทรี    หงส์นรา
59 59 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงทิพนภา    นาราษฎร์
2. เด็กชายตฤณพฤกษ์    เพ็งพร
1. นางสาวกาญจนา    บุญจวง
2. นางพูลจิต    หลี่อินทร์
60 60 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายวัชรากร    งาหอม
2. เด็กหญิงพรนัชชา    ทลาไธสง
1. นางทรงศรี    ทรงประโคน
2. นางสุกานดา    ชำนิประโคน
61 61 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายธนดล    พิมโยธา
2. เด็กหญิงบัญฐิตา    แก้วชิน
1. นางสาววาสนา    แซ่ตั้ง
2. นายสมเกียรติ    ธรรมวงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................