งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 162
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวดี    มณีเนตร
2. เด็กหญิงพัชรภา    ลมสำโรง
3. เด็กหญิงจันจิรา    หลอดจันทึก
1. นางวรานิษฐ์    นิธิวราเศรษฐ์
2. นางสาวเจนจิรา    จันทร์พยัพ
2 3 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายเพชรสิทธิ์    วันลักษณ์
2. เด็กชายวันชนะ    จำปาราช
3. เด็กชายวิทยา    น้ำเพชร
1. นายธนิก    สนโสม
2. นายอรุณ    ทรงแสงจันทร์
3 4 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพรทิพย์    แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงกรนิกา    จันทรักษา
3. เด็กหญิงธนัญญา    นันทกุล
1. นางนิศารัตน์    ประสานศักดิ
2. นางสาวบุญญาพร    แสนใจ
4 5 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงปิยะพร    แต้มงาม
2. เด็กหญิงธิญาดา    ตราซื่อ
3. เด็กชายกิตติพงค์    นาราช
1. นายนิรมิต    ป้องสีดา
2. นายอุทุมพร    กุลจิตติสาธร
5 6 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอริสา    นามตาแสง
2. เด็กหญิงรสิกา    พลเรียง
3. เด็กหญิงจิรารัตน์    จันระแสง
1. นางสาวศจีทิพย์    ตาลพันธ์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    นีระโคตร
6 7 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายอภิศักดิ์    ขดเขียว
2. เด็กชายอิฐสรา    ยุคะลัง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    ทะนารี
1. นางชลวิภา    พุทธรักษ์
7 8 โรงเรียนบ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายธนานัฐ    ตรีรัตน์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    เดชยศดี
3. เด็กชายศิวัช    บุญหนา
1. นายณัฐพงษ์    ดาขวา
2. นางนภาพร    ฉัตรวิไล
8 9 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    ขุนแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา    พลวงค์ษา
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วินบาเพชร
1. นางสาวภรณ์ทิพย์    เพ็งอินทร์
2. นางสิริกาญจน์    เพ็งอินทร์
9 10 โรงเรียนบ้านปวงตึก สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    เลิศชัยปรีชากุล
2. เด็กชายสุพจน์    วังหอม
3. เด็กหญิงจรีรัตน์    พลปลัด
1. นางสาวสุขใจ    วันทุมมา
2. นางสุภาพ    รื่นรมย์
10 11 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายปรเวศน์    ปีปกระโทก
2. เด็กชายสิทธิชัย    ขิมทอง
3. เด็กชายสุธี    แพะขุนทด
1. นางสาวสมจิต    จันจุฬา
2. นางสุนันท์    เจริญสุขสมบูรณ์
11 12 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงมินมณี    ทุมพร
2. เด็กหญิงจิราพร    ยองรัมย์
3. เด็กชายสุรศักดิ์    เจริญศิริ
1. นางชารีนัฏฐ์    เพียสุพรรณ
2. นายสุทธิชัย    เพียสุพรรณ
12 13 โรงเรียนบ้านตาเจา สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายธนภัทร    ประสิทธิ์แสง
2. เด็กชายธนากร    ทองบาง
3. เด็กหญิงสุภาพร    มั่นคง
1. นางสาวสุภัสสร    คำโตนด
2. นางสาวอัญชลี    วงษาเคน
13 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    เจริญเขต
2. เด็กหญิงวันวิสา    พรหมสุวรรณ
3. เด็กหญิงชนาภา    ขันแข็ง
1. นางสาวรัชนีย์    ดวงประทุม
2. นางเพลินทิพย์    วรรณโพธิ์
14 15 โรงเรียนบ้านกุดรัง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายธเนศ    สาชิน
2. เด็กหญิงเกวลิน    สีคามเม
3. เด็กหญิงณฤมล    ไวทำ
1. นางศิริพร    บุษบง
2. นางสุวิมล    สารฤทธิคาม
15 16 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวรรณวลี    คำเมืองใจ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    สมน้อย
3. เด็กหญิงสุกัญญา    เหล่าจูม
1. นางรุ่งตะวัน    พานน้อย
2. นางวารุณี    ทรัพย์พงษ์
16 17 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายธันวา    อุตราช
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    ภูคำวงษ์
3. เด็กหญิงสุชิตา    ดาแพง
1. นางจรรยารักษ์    นามบัณฑิต
2. นางสุภาวดี    เข็มทอง
17 19 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสมจิตร    แสงอินตา
2. เด็กหญิงวิจิตรา    ชมจำปา
3. เด็กหญิงสุทัตตา    พันธ์เพ็ง
1. นางวัลรีย์    ทองเต็ม
2. นางสาวสิมมะลี    พิมพกรรณ์
18 20 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกานติมา    ผิวเหลือง
2. เด็กหญิงตุลยา    ปิยะทัศน์
3. เด็กหญิงกฤษติกาญจน์    คนไว
1. นางประจวบ    กุลวงศ์
2. นางวลีรัตน์    วงศ์ศรีชา
19 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิยา    คนผักแว่น
2. เด็กชายวรเมธ    ขีดเกษม
3. เด็กชายปรัชญา    แสงพรหม
1. นางลำใย    ศิริกำเนิด
2. นางอำนวย    พระเดชพงษ์
20 22 โรงเรียนบ้านโคลด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญยา    แย้มสกุลศิริ
2. เด็กหญิงสุมลฑา    ประพฤตินอก
3. เด็กชายนฤเบศ    ดีพิมาย
1. นางสุธาสินี    ชัยชาญ
2. นายสุรายุทธ    ชัยสุวรรณ์
21 23 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    นักคราช
2. เด็กชายเจษฎา    ไกลค้างพลู
3. เด็กชายภัทรดนัย    เปล่งสันเทียะ
1. นางสิรยา    สังขรัตน์
2. นางสาวสุนันท์    จงปลื้มกลาง
22 24 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงพลอย    นานอก
2. เด็กชายมงคล    กลำเงิน
3. เด็กชายพัชรพล    พงษ์พันธ์
1. นางจุฬาภรณ์    สุขศาลา
2. นางนภัสชล    พูลศรี
23 25 โรงเรียนบ้านโกทา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายดลยา    หะยีดาราแม
2. เด็กชายธีรภัทร    ล่อดงบัง
3. เด็กหญิงชนกานต์    พุทธถนอม
1. นายสมคิด    คำจันวงษา
2. นางสาวแพรวชนก    แน่นชารี
24 26 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายจรูญโรจน์    คำสียา
2. เด็กชายเฉลิมราช    จันทร์ต๊ะ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ฉลวยศรี
1. นางพิรมย์    ศรียางค์
2. นางวรรณภา    เนาวะเศษ
25 27 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายพีรวิชญ์    วันที่สุด
2. เด็กชายอินทุกร    พิพิชเศร้า
3. เด็กหญิงุจุฑาลักษณ์    งามลุน
1. นางสาวชลดา    บุญสวัสดิ์
2. นางสาววราพร    สุภากิจ
26 28 โรงเรียนบ้านเจี่ย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    มุขขันธ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี    เมืองวงค์
3. เด็กหญิงสุจิตร์ตรา    อินทร์เล็ก
1. นางยุวดี    พันธ์ศรี
2. นางสาวอารีรัตน์    วิทยาขาว
27 29 โรงเรียนบ้านโพนไพล สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    น้อยไพล
2. เด็กหญิงพชรพร    บุญนรา
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    สอสูงเนิน
1. นางสาวอัญชลี    ยังสันเทียะ
2. นางสาวเกษร    ครูทำสวน
28 30 โรงเรียนบ้านชีกกค้อ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายธวัช    ครูทำไร่
2. เด็กหญิงปนัดดา    กุนานัน
3. เด็กหญิงประภัสสร    สายสุทธิ
1. นางสาวกิตติยา    อ่อนละมุล
2. นายศรายุทธ    พิลาดา
29 31 โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายนัธทวัฒน์    นาคเครือ
2. เด็กหญิงศกาวรัตน์    สีเหลือง
3. เด็กชายอานันท์ทวีป    จันทำ
1. นางพัชรีญา    หินวิเศษ
2. นางอลิสสรา    ผุดผ่อง
30 32 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายสนทยา    ครองไธสง
2. เด็กหญิงปภาวี    แย้มศรี
3. เด็กหญิงพิมพรรณ    โนนุช
1. นางภาวิกา    วิชัยวัฒนา
2. นางสาวษมาสิริ    โชติกลาง
31 33 โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงปานิตา    นันทา
2. เด็กหญิงอรปรียา    ไทยสอน
3. เด็กหญิงจิดาภา    สว่างโคกกวด
1. นางสาวพรพรรณ    กองไชยสงค์
2. นางสาวสุภัค    ศรีมาคำ
32 34 โรงเรียนบ้านหนองแคน สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายณัฐกร    กระสังข์
2. เด็กชายสุธี    สินสุพรรณ
3. เด็กชายวัชระ    ฉัตรดอน
1. นางสาวนฤมล    มณีวงศ์
2. นางสุภรณ์    ขาวงาม
33 36 โรงเรียนบ้านนาเต่า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอังคณา    จันทนคร
2. เด็กหญิงชุติมา    มันอาษา
3. เด็กหญิงปิยธิดา    จันทนคร
1. นางสาวประภาศิริ    ชาสงวน
2. นางสาววิลาวัณย์    พิมพ์โยธา
34 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายวายุ    ทองภาพ
2. เด็กชายธนพัฒน์    ปิดตามานัง
3. เด็กชายอรุช    วงษ์สวัสดิ์
1. นางทิพากร    เชิงหอม
2. นางศิริพร    เศรษฐบุตร
35 38 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    วงษ์สาแก้ว
2. เด็กหญิงชาลิสา    พ่อชัยราช
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    แสนสามารถ
1. นางสาวรุจิรา    ไชยอาคม
2. นางเสมอ    เรืองฤทธิ์
36 39 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายสราวุธ    พิสาชัย
2. เด็กชายอธิราช    ละออออง
3. เด็กชายภัทรพงศ์    การพันธ์
1. นางสาวกิติยา    โสภาพันธ์
2. นางปิยนันท์    ชาสุรีย์
37 40 โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายเศรษฐา    ต่างโอษฐ์
2. เด็กชายกฤตนัย    วรรณประภา
3. เด็กหญิงอัญชลี    โสระพิมพ์
1. นางสาวดาวเรือง    บุปผา
2. นายเมธาธัช    ดูแกน
38 41 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิตรา    ดวงประทุม
2. เด็กหญิงไอลดา    บุญยืน
3. เด็กหญิงนันทนิดา    หนักแน่น
1. นางนัฏฐิกา    เรืองวงษ์งาม
2. นางเย็นใจ    คำดี
39 42 โรงเรียนบ้านคำข่า สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายพายุภักดิ์    แสนทวีสุข
2. เด็กชายธวัชชัย    จันทะเลิศ
3. เด็กหญิงสุภาพร    วรรณา
1. นางสาวปุณยนุช    ภูธาคุณานนต์
2. นางสาวเกษรพร    สำราญ
40 43 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงจิดาภา    อ้นเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ถาวรเวช
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พุทธาศรี
1. นางพรพิมล    ทองดีบุตร
2. นางเพ็ญศรี    ธรณี
41 44 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายธนดล    เหมลา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    แก้วเดียวแสง
3. เด็กชายพชร    ภูสิงขร
1. นางสาวดวงกมล    ริยะบุตร
2. นายพรรณา    มาตเลียง
42 45 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอัมรา    มาพร
2. เด็กชายพูลทรัพย์    บูรณะ
3. เด็กชายวีรภัทร    ภูจอมเดือน
1. นางสาวอำภา    ภูโปร่ง
2. นางไอวริญย์    ภูสีเหลื่อม
43 46 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ชัยมงคล
2. เด็กชายสิทธิชัย    เทพิน
3. เด็กชายณัฐภูมิ    เชื้อบุญมี
1. นางกิ่งดาว    ชินบุตร
2. นางสาวชลทิพย์    ไพคำนาม
44 47 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายวงศธร    ยอดอัน
2. เด็กชายคตรีภัทร    กองแก้ว
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    ลีเขียว
1. นางวลัยพร    ราคาแพง
2. นางสมบัติ    เสือพาดกลอน
45 48 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐชริกาน    ธรรมสิงห์
2. เด็กหญิงนภัสสร    บุญกาญจน์
3. เด็กหญิงพรสวรรค์    โสภาบุญ
1. นางสาวทัศนีย์    เส้นเศษ
2. นางนภัสชญา    บัพพระครุช
46 49 โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงศดานันท์    เพ็งปอพาน
2. เด็กหญิงระพีพร    ประสารสืบ
3. เด็กหญิงพุธิตา    บำรุงตน
1. นางธิดารัตน์    ปุรณะ
2. นางสาวอรพรรณ    ใจใหญ่
47 50 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายธนวัฒน์    พรมวี
2. เด็กชายชินกฤต    ปลัดขวา
3. เด็กชายศุภกร    มหาหิงส์
1. นางปานรวี    หงษ์ทอง
2. นายวัชรพงษ์    แก้วอาจ
48 51 โรงเรียนบ้านโนนระเวียง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายปรเมศ    ปานจำรูญ
2. เด็กชายนิติพงษ์    จันสด
3. เด็กชายกฤษฎา    ศรีขุ้ย
1. นางชนากานต์    ภูริวัฒนสุข
2. นางสุรางค์    พิทักษ์วาปี
49 52 โรงเรียนดงง่ามนางาม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงยุวันดา    ศรีวารมย์
2. เด็กหญิงกรวิชญ์    นันทะเขต
3. เด็กชายณัฐพงษ์    วรรณโท
1. นางสาวกมลมาลย์    เหล่าพร
2. นางสาวพรทิพย์    จันทร์รักษ์
50 53 โรงเรียนบ้านดอนกอก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายรุ่งอรุณ    ศรียางนอก
2. เด็กชายภาณุพงศ์    สีละ
3. เด็กชายธีระชัย    สีมาวงศ์
1. นายธาดา    เอี่ยมสูงเนิน
2. นางสิรินาถ    มุนมิน
51 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายภานุกร    นิพวงลา
2. เด็กหญิงวิรัญญา    จันทะคุณ
3. เด็กชายนิมิตรบุตร    ทิพย์โสด
1. นางสาวภัทรา    จิ่มอาสา
2. นางอวยพร    อำมะเหียะ
52 55 โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายเสกสรรค์    อ่อนอุทัย
2. เด็กชายอรรถพร    รัตนประทุม
3. เด็กหญิงปนัดดา    ทาลี
1. นางสาวจุลพัฒน์ตรา    บุตเขียว
2. นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์    หาญฉวะ
53 56 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสุธิดา    ทุงฤทธิ์
2. เด็กชายนัฏฐวัฒน์    บรบัน
3. เด็กชายธีรพัฒน์    สุระป้อง
1. นางนวลละออง    ลีลา
2. นายอิสระ    ลีลา
54 57 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุมิตรา    ทองดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    บุดดี
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ทับวิเศษ
1. นางวริศรา    จุลปาน
2. นางสาวเพ็ญพรรณ    จันทร์สว่าง
55 58 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายชยพัทย์    แก่นภูเลิศ
2. เด็กชายอุดมพร    แก้วมั่น
3. เด็กหญิงจิตรสีนี    วงศ์พิจิตร
1. นางพัชรา    ไตรยวงศ์
2. นางสุมาภรณ์    เมืองพิล
56 60 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาวิดา    เลิศกระโทก
2. เด็กหญิงสุภาวิตา    วาดเกษม
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    เมฆปะคำ
1. นายพิทยา    ดีมาก
2. นางสมทรง    เอี่ยมไธสง
57 61 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    จันพิลา
2. เด็กหญิงจินตนา    ภูมิเพ็ชร
3. เด็กหญิงศศิประภา    โยคันชัย
1. นางสาวสตะกมล    ศรีมหาพรม
2. นางสาวสุชาดา    จิวาศักดิ์อภิมาศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................