งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 160
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนครบุรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงชลดา    ปั้นอัน
2. เด็กหญิงวนิดา    โสบกระโทก
3. เด็กหญิงนวรัตน์    ล้อมกระโทก
1. นางนัยน์ปพร    รัตนธรินทร์
2. นางสาวเจนจิรา    จันทร์พยัพ
2 18 โรงเรียนบ้านตาโอง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์    แก้ววงษา
2. เด็กชายกรชวัล    เบ็ญพันธ์
3. เด็กชายนิรันดร    ดอนเมืองพรม
1. นางศิริสุข    พงษ์ผา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิส    ลือเกียงคำหล้า
3 21 โรงเรียนบ้านห้วยแคน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงไอรดา    กระต่ายจันทร์
2. เด็กชายวัฒน์ศรี    นาบุญ
3. เด็กชายชินวัฒน์    ทิพย์กระโทก
1. นางสาวมลิวัลย์    ปะวะถา
2. นางสาวสำอางค์    พิศเพ็ง
4 26 โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    จันทร์มังกร
2. เด็กหญิงสุพรรณษา    นาหก
3. เด็กชายสุรศักดิ์    บุญสอน
1. นางดิษยา    นามเสถียร
2. นางวัชรา    วรรณอำไพ
5 28 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายบุญมี    เสือเขียน
2. เด็กชายปุระชัย    มหาวงค์
3. เด็กหญิงธัญจิรา    ภุ่มพันธ์
1. นางดารัตน์    ฉวีวงษ์
2. นางสมจิตต์    นะที
6 32 โรงเรียนบ้านลุงตามัน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสุพัชชา    ภาสการ
2. เด็กหญิงสิรีธร    เตชะโคบุตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    เลิศนา
1. นางสาวศิริพร    ปลายสวน
2. นางสาวหริณยา    ตีเหล็ก
7 37 โรงเรียนบ้านพงสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยา    เจิงใหม่
2. เด็กหญิงเกวลิน    ธรรมวัตร
3. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์    จันทร์พอง
1. นายภาณุวัฒน์    เพ็งแจ่ม
2. นางศุภรดา    เพ็งแจ่ม
8 39 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงภา    คำแพง
2. เด็กชายเขมชาติ    คูณแก้ว
3. เด็กหญิงแพร    คำแพง
1. นายบุญโฮม    แสงงาม
2. นางอัมริสตา    แสงงาม
9 44 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพรพนิต    ศรีพรมษา
2. เด็กชายธานินทร์    บุตตะไทย
3. เด็กหญิงนันทนา    ชมพุทธ
1. นายพรรณา    มาตเลียง
2. นายเกรียงไกร    แสงไผ่แดง
10 45 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายพนมกร    ภูสิงห์ทอง
2. เด็กหญิงสุจิรา    นามนิยม
3. เด็กชายพงษ์    ทิพยเนตร
1. นายจักรพันธ์    นาทองไชย
2. นางสาวพัสวรรณ    มาตย์แท่น
11 51 โรงเรียนบ้านหมัน สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายมนสิช    อนันเอื้อ
2. เด็กชายจารุพงศ์    พรมนอก
3. เด็กชายจิรภาส    พรมนอก
1. นางนพวรรณ    ท้าวนอก
2. นางสาวหทัยกานต์    ประโพธิง
12 53 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายนนทวัฒน์    ศรีภุมมา
2. เด็กชายสุทัศน์    เนาเมือง
3. เด็กชายศิรายุทธ    คำดุลย์
1. นางสาวชลทิพย์    บุญถือ
2. นางสาวปณิชา    ม่วงภูเขียว
13 54 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายบวรศักดิ์    จันทะคุณ
2. เด็กชายโรจนัสถ์    จันทะคุณ
3. เด็กชายภูชิต    ศิริ
1. นายนายยุทธจักร    นามขาว
2. นายโกสิินทร์    เศรษฐบุปผา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................