งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 016
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนาดินดำ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงศุภานันท์    วงสะอาด
2. เด็กหญิงจันทนา    วังคำ
1. นายชยากร    แสงโย
2. นายลือเดช    ป้องศิริ
2 2 โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงกรวรรณ    ขันธหงษ์
2. เด็กหญิงชลา    สุวรรณกูล
1. นายรฐนนท์    ขันธหงษ์
2. นางสาลิณี    จันทร์พายัพ
3 3 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงกฤติกาญ    บูชา
2. เด็กหญิงเขมจิรา    ธงอาษา
1. นางสาวยุวดี    นาเมือง
2. นางวาสนา    โปรดสูงเนิน
4 4 โรงเรียนบ้านเทื่อม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายมารุจ    หลงเจ๊ะ
2. เด็กชายวีระพล    บัญนะธิ
1. นางกษิรา    หัตถนัตย์
2. นางสาวสุปรีญา    ศรีพุทธา
5 5 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายพิทักษ์    เหง้าน้อย
2. เด็กชายเรืองฤทธิ์    กิจการ
1. นายกิตติคุณ    สิมศิริวัฒน์
2. นางสาววิภาพร    สินธุเขตต์
6 6 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงภัทรลดา    ไชยศิริ
2. เด็กชายเธียรวิทย์    ญาณประสพ
1. นางสาวดาราณี    พรหมเมตตา
7 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายปิยวัฒน์    คำประดำ
2. เด็กหญิงศรัณย์พร    แวทไธสง
1. นางสาวชลธิชา    วงศ์ธิเบศร์
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายพงศ์ภัค    เต็งพิพัฒน์
2. เด็กชายฐกฤต    วงศ์เจริญแสงสิริ
1. นายสมชัย    จารุจิตร
2. นายสมเกียรติ    โกศลานนท์
9 9 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายอภิชาติ    ถานทองดี
2. เด็กชายพีรภัทร    พ่อศรีชา
1. นายจักริน    ลุนจักร
2. นางสาวประภัสสร    คำทองไชย
10 10 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงณิชาพร    สัมฤทธิ์ผ่อง
2. เด็กหญิงกนกรดา    ศักดิ์สิงห์
1. นางสาวกาญจนาภรณ์    ปัดภัย
2. นางศิราภรณ์    สัมฤทธิ์ผ่อง
11 11 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายไพรรัตน์    ดาวเศรษฐ
2. เด็กชายธนภัทร    สายยศ
1. นางเนตรนภา    สีโนรักษ์
2. นายแพรุ่ง    สีโนรักษ์
12 12 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์    กาวไธสง
2. เด็กหญิงณัฐชา    นิกรรัมย์
1. นางสาวนฐวรรณ    จงปัตนา
2. นางศิริพร    พลพุฒินันท์
13 13 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายกฤษฎา    ไชยโชติ
2. เด็กชายศุภฤกษ์    ดวงมณี
1. นายสถานพงษ์    ไชยโชติ
2. นายอัครพงษ์    ศิรวงศ์สกุล
14 14 โรงเรียนบ้านสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงพิชาพร    ดีสงคราม
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    สง่าเนตร
1. นางสาวศศิธร    เจริญชัย
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายธนาทร    วงษาวุธ
2. เด็กชายภัทรภูมินทร์    แดนวงวัฒน์
1. นายณพรัช    สมมุติรัมย์
2. นางสาวอังคณา    รักเพื่อน
16 16 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายอิสระ    พันธ์นกแต้
2. เด็กชายศรายุทธ    สุทธิประภา
1. นางชญาดา    อุดมมงคลกิจ
2. นายบัณฑิต    แสนไชย
17 17 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชยา    สุขภูวงค์
2. เด็กหญิงบาจรี    รัตนภูมี
1. นายวิชิต    ศรีพรรณ์
2. นายวิสุทธิ์    สุทธลูน
18 18 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธีรไนย    ศรีวิจารณ์
2. เด็กชายวีระพงษ์    กำปั่น
1. นายกิตติศักดิ์    สังคะรินทร์
2. นายเอกภพ    เปรยรัตน์
19 19 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงภัทรานันท์    นนทะใส
2. เด็กหญิงกาญจนา    อุณาวรรณ
1. นางถวัลยา    สิทธิโสม
2. นายนิคม    ดอกเด็น
20 20 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธนพล    ศรีประสงค์
2. เด็กชายไชยวัฒน์    จันทรโคตร
1. นายครรชิต    พงษ์เจริญ
2. นายมงคล    ตรงเที่ยง
21 21 โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ถิ่นงูเหลือม
2. เด็กหญิงเกสรา    ตับกลาง
1. นางชวนชม    บุญภักดี
22 22 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายธีรเมธ    พินทุไพศิษฏ์วงศ์
2. เด็กชายกฤติน    ผลทำมา
1. นายนันทวุฒิ    สอนแก้ว
2. นางสาวไพลิน    สุกใส
23 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายพลวัต    แร่จั่น
2. เด็กชายสุรวิทย์    มุ่งดี
1. นายสุจิตร    ชัยวงษ์
2. นางสุนันทา    สร้อยสวัสดิ์
24 24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงนันทิชา    หลอมทอง
2. เด็กชายภัทรกร    จันทร์ป้อง
1. นางสาวมาลัย    พวงพิลา
2. นายอรรถพล    น้อยมิ่ง
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราภา    บุญศรี
2. เด็กหญิงมนัสชนก    แสงเนตร
1. นายสถิตย์    รางศรี
2. นายสุพจน์    ชาวหนอง
26 26 โรงเรียนหนองพอกวิทยายน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายรพีพงษ์    ก้งทอง
2. เด็กชายพรพัฒน์    อิ่มใจ
1. นายศักรินทร์    ภูละมุล
2. นางเบญจมาศ    ภูละมุล
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    นามสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุทิดา    ตาละวงค์
1. นายศุภฤกษ์    รัตนพลที
2. นายสิทธิ    แก้วรอด
28 28 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายอัครวิทย์    ศิรวงศ์สกุล
2. เด็กหญิงกัญญาภรณ์    ศรบุญทอง
1. นางสุดาวัลย์    วีสเพ็ญ
2. นายอุทิศ    แสนสวัสดิ์
29 29 โรงเรียนด่านขุนทด สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุมิตรา    วงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายภูริภัทร    เชี่ยวชาญ
1. นางพัชราภรณ์    เข็มมะลัง
2. นางสาวศศิวิมลพร    รัตน์ทรงจันทึก
30 30 โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    ศิริเภตรา
2. เด็กชายพงศธร    หวานหมด
1. นางศิริศิลป์    ขุ่มด้วง
2. นายอาคม    ขุ่มด้วง
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายชเลชัย    วงหาร
2. เด็กชายอลงกรณ์    บุดดา
1. นางกุหลาบ    พงษ์เทพิน
2. นางสาวเบญจพร    สีสุกอง
32 32 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์    พิมพ์เงิน
2. เด็กชายศิวกร    เอียนรัมย์
1. นางสาวสุชะดา    ห่อทรัพย์
2. นางสาวสุภาพร    สีแก้ว
33 33 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายธีรวัช    พัชนี
2. เด็กหญิงสุชาดา    พิมพา
1. นางสาวกมลรัตน์    จำปาจันทร์
2. นายนฐิกร    ศรีหวังใจ
34 34 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายวรพงษ์    การสร้าง
2. เด็กชายประสบโชค    เอนูนารี
1. นายจักรพงษ์    สุดยิ่ง
2. นายสุนทร    อุ่นทวี
35 35 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายพันธกานต์    ประทีปอรุโณทัย
2. เด็กชายธีรภัทร์    ชาวกัณหา
1. นายอดิศักดิ์    ผิวทน
2. นายไกรษร    เพริศแก้ว
36 36 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายวราวุฒิ    ตะธรรมา
2. เด็กหญิงอัญชุลีจารีย์    เชื้อดวงผุย
1. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์    ศรีสมศักดิ์
2. นายวัฒนา    ผึ้งศรี
37 37 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายศุภกร    สร้อยสีหา
2. เด็กชายภูตะวัน    สมพร
1. นางกฤษฏาพร    บุญศล
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ    บุญศล
38 38 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายชลสิทธิ์    มุ่งอ้อมกลาง
2. เด็กหญิงอทิตยา    โพธิ์คำ
1. นายวุฒิชัย    ไพบูลย์เจริญลาภ
2. นายศุภชิต    แก้วสอนดี
39 39 โรงเรียนบ้านนาขาม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงมาริสา    แสงกล้า
2. เด็กหญิงกมลพร    ภูมิคอนสาร
1. นายชัยวัฒน์    นวลตา
2. นางรุจิเรข    แวงวรรณ์
40 40 โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา    ขุนทา
2. เด็กหญิงแอนนา    จำปี
1. นายสันติ    จันทร์วิเศษ
2. นายสายทอง    จันทร์สุข
41 41 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายทรงพล    สงพระ
2. เด็กชายสรวิชญ์    ดวงกางกอ
1. นายนรา    เเก้วหล่อ
42 42 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายภูตะวัน    อาภรศรี
2. เด็กชายเอกภพ    ขันคำ
1. นางพรทิพา    ศรีดาคุณ
2. จ.ส.ท.ไพรัชต์    รูปแก้ว
43 43 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ศรีภูธร
2. เด็กหญิงกิ่งชนะชล    กองสมบัติ
1. นายไชยงค์    บุตรเวียงพันธ์
2. นางสาวไอรินทร์    เกษมาลา
44 44 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงกรวิกา    สุวรรณเขต
2. เด็กชายอธิชา    แก้วมาลุน
1. นางสาวปาริชาต    บุษบงค์
2. นางสาวยุวะธิดา    ไตรธรรม
45 45 โรงเรียนห้วยเตยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฏฐกร    ทรงบัณฑิต
2. เด็กชายปณัยกร    ศรีเรือง
1. นายธีระนันท์    พันสีเงิน
2. นางเปรมวดี    พันสีเงิน
46 46 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    จันทศรี
2. เด็กหญิงชลดา    โสภิรักษ์
1. นางกานดา    ธีรสิรินานนท์
2. นายเกชา    ยิ่งยืน
47 47 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายนวพล    ผูกพันธ์
2. เด็กชายธนากร    แอบไธสงค์
1. นายขันชัย    กรวดงาม
2. นางอภิรมย์ฤดี    ภูมิภักดิ์
48 48 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายธนพล    โสมณวัฒน์
2. เด็กชายจักรินทร์    อาจญาทา
1. นางคนิดา    ธงชัย
2. นายสราวุธ    สุริยโรจน์
49 49 โรงเรียนบ้านหนองระฆัง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพอเพียง    พรหมหงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีจันทร์
1. นางสาวศศิธร    แก้วกรวย
2. นายสาทิตย์    บุตรสวน
50 50 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายนัฐวัฒน์    พูพวง
2. เด็กชายสมพงษ์    บุญใบ
1. นายสุพรม    ปุตะโคตร
2. นางสาวสุวีณา    ปุตะโคตร
51 51 โรงเรียนบ้านตลุกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายจตุรวิชญ์    ดอนหอมตา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ปุริตัง
1. นายฐาปกรณ์    ลายนอก
2. นายสุรวุฒิ    กิ่งนอก
52 52 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายโอชิษฐ์    ไชยหาวงค์
2. เด็กชายอมเรศ    วรรณกุล
1. นายกฤษฎา    ศรีสุชาติ
2. นางสาวเอ็มอร    กิติราช
53 53 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายอมรเทพ    วระจันทร์
2. เด็กชายวรวุฒ    ใจภพ
1. นายนที    เลิศคอนสาร
2. นางสาวบังอร    คำจุมพล
54 54 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายเจตวีร์    สุโขยะชัย
2. เด็กชายเจษฎากรณ์    สุโขยะชัย
1. นางสาวธิดารัตน์    สุโขยะชัย
2. นายสัตยา    ยศพิมพ์
55 55 โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายดิฐษกร    ใยบัว
2. เด็กหญิงกัญญาเรศ    ช้างเผือกสุข
1. นายวิชาญ    จงมุม
2. นายสมบูรณ์    แก้วกุดเลาะ
56 56 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายปกครอง    ราษี
2. เด็กชายวีรภัทร    วิเศษสมบัติ
1. นางสาวปรียาภรณ์    พลเยี่ยม
2. นางสาวหยกศญา    โคตรอาสา
57 57 โรงเรียนบ้านวัดหลวง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายตันติยาวัฒน์    มูลหอม
2. เด็กชายเจริญชัย    รัตนพันธ์
1. นางสาวรจนา    พิมพาชัย
2. นายศุภกิจ    ราชบุรี
58 58 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายภูธเนศ    พงษ์ชาติ
2. เด็กชายณัชพล    สุริยะศรี
1. นางขนิษฐา    ทองแลง
2. นางสาวผุษรัตน์    โลหะสาร
59 59 โรงเรียนบ้านท่านางแนว สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายรชต    พลกัณฑ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์    นพวาน
1. นางจิราภรณ์    สนั่นเมือง
2. นางศกลวรรณ    บาตรโพธิ์
60 60 โรงเรียนกมลลักษณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงเมษา    ไชยกิตติ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    เข็มผะกา
1. นางสายฝน    ทิพย์อักษร
2. นายอนุรักษ์    ฉัตรชัยรัตนเวช
61 61 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายพิพรรธพงศ์    พงศ์พีรทัต
2. เด็กหญิงวัลลภา    ศักดิ์วัฒนา
1. นายภศทณ    รัตนจันทร์
2. นายสมเจตน์    นาคนิ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................