งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 156
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงวริศรา    ขันตีชู
1. นางกฤษณา    โภคานิตย์
2 2 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    แสงสมุทร
1. นางปาริณี    คงคิด
3 3 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัลยา    พารุณ
1. นางแขไข    ภักดี
4 4 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายปิยะวัฒน์    เรืองแสง
1. นางวราภณณ์    ศรีสุชาติ
5 5 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงพรรณลดา    มณีฉาย
1. นางไรทอง    นาพรม
6 6 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงนรารัตน์    เหมือนศรีชัย
1. นายสงบ    ชูราษี
7 7 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. นายอภิสิทธิ์    ขันชาลี
1. นายวชิรวิชญ์    นานอก
8 8 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกุลพันธ์    ริทู
1. นางศิริพร    แสนทวีสุข
9 9 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายพิเชษฎชัย    ทีคร
1. นางจีรนันท์    ฮังกาสี
10 10 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงเรืองลดา    ทองคำ
1. นางวันทณา    ราชเจริญ
11 11 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐนารี    มูลทองหลาง
1. นายชินโชติ    ศิลาโชติ
12 12 โรงเรียนบ้านแคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา    อินไธสง
1. นางสาวอังสนา    เวชไธสง
13 13 โรงเรียนบ้านตาอุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงนุชจิรา    สิงห์งาม
1. นางวงศ์ดี    คุณมาศ
14 14 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณฉวี    ไชยคำ
1. นางอรวรรณ    ศรีใหญ่
15 15 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงศรินทิพย์    เสระพล
1. นางสาวนิทราวรรณ    สายละคำ
16 16 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงอภิภาวดี    นิ่มนวล
1. นางสิรินทร์    ข่าขันมะลี
17 17 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงนลิน    คเณสุข
1. นายสุนัย    บุญธรรม
18 18 โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพลอยจิรา    มหาโยธี
1. นางไกอำพร    คันธจันทร์
19 19 โรงเรียนบ้านโนนยานาง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงบานชื่น    ช่วยสี
1. นางสาวปกรณ์รดา    ภาระพงษ์
20 20 โรงเรียนบ้านป่งเปือย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงนภารัตน์    กลางประพันธ์
1. นางสาวแสงเดือน    เสียงหวาน
21 21 โรงเรียนบ้านหนองปรึก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัทรา    หงิมกระโทก
1. นางพรเพ็ญ    รัตนธรรม
22 22 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์    มีผิว
1. นายจัตรุกูล    วิเชียรศรี
23 23 โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวิชุดา    โนนใหม่
1. นางสุวรรณี    กุลนา
24 24 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายณัฐธนันท์    วงค์มาเกษ
1. นางภินันตรา    กุลมี
25 25 โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. นางสาวไพลิน    ทุุมพล
1. นายถาวร    ตาพล
26 26 โรงเรียนดงน้อยวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายเจนณรงค์    ภูรักถิ่น
1. นายทรงเดช    ตาสาโรจน์
27 27 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชื่นชม
1. นางณชยา    ลาภบรรจบ
28 28 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยา    ปิ่นแช่ม
1. นางสาวธนพร    พันธ์แก้ว
29 29 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงวิภารัตน์    สวยขุนทด
1. นางสาวชุลีรัตน์    วงศ์พัฒนชัย
30 30 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาพร    โนนพะยอม
1. นางสาวสุกัญญา    เทพาขันธ์
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายอัมรินทร์    ชัยเดช
1. นางพิมญาดา    สังขนุกิจ
32 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    กาญจนพันธ์
1. นางสุรีรัตน์    สถิตย์พงษ์
33 33 โรงเรียนสงวนศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงปุณยนุช    แดงพวง
1. นางสาวนารีรัตน์    มาตรา
34 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์    บรรจุงาม
1. นางพัชรา    ชัยกันทะ
35 35 โรงเรียนบ้านโนนยาง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงราณี    อานุภาพ
1. นางสุมจิตร    ชูรัตน์
36 36 โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    สุขภวงค์
1. นางนิทัศนา    เพียรภายลุน
37 37 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายเทพประสิทธิ์    สาระวัน
1. นายธีรพัฒน์    พวงท้าว
38 38 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายอนุวัฒน์    แก้วพิกุล
1. นางอารยา    ภาระวงค์
39 39 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุนันทา    ทองเพ็ญ
1. นายเสกศักดิ์    บุตรเสน
40 40 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    หลินภู
1. นางศศิธร    จินเจา
41 41 โรงเรียนยางคำวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรากร    ดวงแก้ว
1. นางวาริณี    อักโข
42 42 โรงเรียนบ้านสระสมิง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนิพร    วรรณประภา
1. นางไสว    สอาดวงษ์
43 43 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงศุภิสรา    แก้วถาวร
1. นางชลิดา    โพพาฤทธิ์
44 44 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    มาตรสาลี
1. นางสาวจันทร์ธิวา    โสภา
45 45 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์นิพา    พิมพ์ศรี
1. นางสุภารดี    หีบแก้ว
46 46 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงทัชชา    แสนมี
1. นายยงยุทธ    บุตรแสน
47 47 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงภัคจิรา    จิตรซ้าย
1. นางสาวสุรางค์    ลำดวน
48 48 โรงเรียนบ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงศศิธร    กองศรี
1. นางปทุมวัน    ชูมานะ
49 49 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริกานต์    ผิวอ่อน
1. นายจิตติศักดิ์    เพิ่มผล
50 50 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงอินทิรา    ไชยศรีหา
1. นางงามพร    ศรีไชยโย
51 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์    ครัวนอก
1. นางวนิดา    สง่ากลาง
52 52 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีวีระ
1. นายทรัพย์    นรบัติ
53 53 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงพิชญา    โมลา
1. นายณรงค์    โสภาบุตร์
54 54 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงวาสนา    มินตา
1. นางลัดดา    บุญสำเร็จ
55 55 โรงเรียนเนรมิตศึกษา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายศิวนาถ    พิมชัย
1. นายทรงศิลป์พันธุ์    ชัยมีเขียว
56 56 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายธรรมรงค์    แก้วเขียว
1. นางสาวอินทิรา    ศรีอรุณ
57 57 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายรติพงษ์    ขันตีสะพังหลวง
1. นางสาวโสภา    บูรณะพล
58 58 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สิงห์ทอง
1. นางวาสนา    ชวนชม
59 59 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นางสาววรัญญา    สุพร
1. นายถาวร    พานนนท์
60 60 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงปิยนันท์    นาคนวล
1. นางสาวอ้อยทิพย์    โอฬาร์ศาสตร์
61 61 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    สาริมาตร
1. นายภุชงค์    นิยมธรรม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................