งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 155
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงพรรณอร    ฤทธิ์จรูญ
1. นางสาวธณัฐชา    ปัญสังกา
2 2 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงชนาภา    ชมกิ่ง
1. นางสาวพรทิพย์    รังษีสัตตบงกช
3 3 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงผุสดี    ศิริโวหาร
1. นางสาวศิริกุล    สุขตาม
4 4 โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศิริยา    ปิ่นทอง
1. ดาบตำรวจรัศมี    สิทธิธรรม
5 5 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    คุณพานิชย์โชติ
1. นางพิกุล    ละมุล
6 6 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงเบญพร    โสภา
1. นางประภาพร    บุริภักดิ์
7 7 โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายสุนทร    นามสา
1. นางสาวเพลินจิตร    น้อยเจริญ
8 8 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกุลธิญาดา    แสนทวีสุข
1. นางอัจฉรา    กุลราช
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงยสุตมา    บรรดาศักดิ์
1. นางปัญญาพร    นามโสภา
10 10 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกนกนิภา    ศักดิ์ศิริ
1. นางสาวประภาสิริ    โภตะบุตร
11 11 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    รอสูงเนิน
1. นางวิพาพร    เที่ยงธรรม
12 12 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายสุริโย    สิงหรัตน์
1. นางสาวปริศนา    นามศรีคุณ
13 13 โรงเรียนบ้านเรียม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    บริสุทธิ์
1. นางวรวรรณ    มิถุนดี
14 14 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงชิดชนก    ผ่านจังหาร
1. นางนงลักษณ์    กมล
15 15 โรงเรียนบ้านผำ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์    ภูกองชัย
1. นางดวงใจ    ทองนพคุณ
16 16 โรงเรียนท่าไร่วิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวริศรา    จันทินทรางกูล
1. นางจิราภรณ์    คำภูษา
17 17 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์    จันทร์อาจ
1. นางมะลิวรรณ    ชัยโยธา
18 18 โรงเรียนบ้านโนนสนาม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพิชญา    อ่อนสี
1. นางสุดสาคร    จันทะศรี
19 19 โรงเรียนบ้านผักหย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายสุวัชชัย    ผลสอน
1. นางนัณทิรา    พ่วงพี
20 20 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงเมลิสา    เพชรสังหาร
1. นางพิมพ์จันทร์    อุุนยะนาม
21 21 โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    ใจโพธิ์
1. นางอมริศา    เทียมกลิ่นทอง
22 22 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงจินตนา    ชัยรัมย์
1. นางสาวโสภา    ภูตะดา
23 23 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    เสียนขุนทด
1. นางจีรพรรณ    พระสุพรรณ์
24 24 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสาวิตรี    มุลทุลี
1. นายวิษณุ    สุพันธ์
25 25 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    แก้วสำโรง
1. นางดารณี    เสวตร
26 26 โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงดลยา    พจรเทศ
1. นางนพคุณ    แก้วลำโกน
27 27 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอดิเทพ    โคตรสีกุล
1. นางบานเย็น    ปิยานนท์
28 28 โรงเรียนบ้านโนนแย้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    ทรงงาม
1. นางชุตินันท์    ขุมเงิน
29 29 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา    หวังขอบกลาง
1. นางสาวชุลีรัตน์    วงศ์พัฒนชัย
30 30 โรงเรียนบ้านแคนเหนือ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสรัญญา    นาลิน
1. นางอารีพร    ทิพย์พิลา
31 31 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    ชาชุม
1. นายภวภัทร    ดีแนบเนียน
32 32 โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายกฤตเมธ    พลแสนทอง
1. นางศรุดา    บุณยธรรมกุล
33 33 โรงเรียนนาไก่นาคำน้อยวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนกานต์    เรีองริวงศ์
1. นางนิตยา    ทุมปัด
34 34 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสกร    รักชื่อดี
1. นางเกษร    เสี่ยงตรง
35 35 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายเกรียงไกร    ปาละวงษ์
1. นายสมชาย    มุกดาดี
36 36 โรงเรียนบ้านแค สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    อัมไพพันธ์
1. นางสาวกัลยา    สิงห์
37 37 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายฉันทพล    พาหา
1. นางวาสนา    น้อยอามาตย์
38 38 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงเสาวณิต    แก่นมั่น
1. นายศราวุธ    บ้านกลาง
39 39 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    เจริญดง
1. นายเสกศักดิ์    บุตรเสน
40 40 โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสายธาร    หาหวย
1. นางวิภา    ฉันทกุล
41 41 โรงเรียนบ้านท่าค้อ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกฤษณา    นามกุดเรือ
1. นางรำไพ    บุญผาลา
42 42 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ทุ่มโมง
1. นางสาวศิริพร    แก่นกุล
43 43 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ปัจชัยสังข์
1. นางสุภาลักษณ์    ปัทถาพงษ์
44 44 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    มูลอามาตร
1. นางโสภา    มิขะมา
45 45 โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอนุสรา    แซ่เฮง
1. นางไอวริญย์    ภูสีเหลื่อม
46 46 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    ศรีประภา
1. นางชนัญญา    ชินจักร
47 47 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอาริสรา    สายศักดา
1. นางปิยมาภรณ์    ทองเเพชร
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    ทองก้านเหลือง
1. นางวันทา    จิตต์เพียร
49 49 โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงเอมิกา    โพธิ์ศรี
1. นางสาวสุภาพร    สบู่แก้ว
50 50 โรงเรียนบ้านาง้อง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงรัชนีกร    ปัดถากิจ
1. นางสาวอัญชลี    เกตุนอก
51 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพรรณวดี    แปลกสันเทียะ
1. นางสาวทัศนีย์    รัตนวิชัย
52 52 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกัญจิรา    สานธนสมบัติ
1. นางประยงค์    จันทร์วิเศษ
53 53 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    เพชรน้อย
1. นางสาวนภัสต์ศรณ์    ชัยสงค์
54 54 โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงหงส์นภา    มงคลชัย
1. นางจารุวรรณ    บุญเกิด
55 55 โรงเรียนบ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงพฤกษชาติ    จันทะแนน
1. นางนงเยาว์    ขันทะสีมา
56 56 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงอรอมล    สิงหาสิน
1. นางนารี    พรรณะ
57 57 โรงเรียนสันติรักษ์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงศิริณธร    เหลาทอง
1. นางกานดา    สุวรรณรอด
58 58 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ศรีทอง
1. นางสายทอง    เจริญบุญ
59 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงชลดา    เคนชาลี
1. นางสาวพิสมัย    อินทร์นอก
60 60 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงนิษฐเนตร    อิทธิพรม
1. นางสาวปทมา    รักสนาม
61 61 โรงเรียนบ้านตาดเสริม สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    พิมพ์พงษ์
1. นางสาวชาลินี    สาริยา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................