งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 154
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านวังผา สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงยุพาพักตร์    ยุติธรรม
1. นางสาวรัตนา    จันดาศรี
2 2 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ    ปานสาลี
1. นางสาวพรทิพย์    รังษีสัตตบงกช
3 3 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายภัทราวุธ    วงเวียน
1. นางนิตยา    ผงทวี
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพรพรรณ    ถูหลงเพีย
1. นางสาวรัติยา    ผลธุระ
5 5 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    คุณพาณิชย์โชติ
1. นางพิกุล    ละมุล
6 6 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิง.ธนิดา    จันทร์ทองสุข
1. นางกรรยา    ถวิลการ
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงทัดหทัย    เดชหัสดิน
1. นางชมภู    กลมเกลี้ยง
8 8 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายธนพัต    บังศรี
1. นางบุญยฤทธิ์    จันทร์พวง
9 9 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    จิกจัก
1. นางดวงแข    โททุมพล
10 10 โรงเรียนบ้านตรวจ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงปพิชญา    คงวัน
1. นางสาวสุรีย์    หมาดเท่ง
11 11 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    สะเดาทอง
1. นางวิพาพร    เที่ยงธรรม
12 12 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงชมพูนุท    แก่นดี
1. นางสาวสุรางรัตน์    ขวัญทอง
13 13 โรงเรียนบ้านเรียม สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์    คำเสียง
1. นางสาวสุนิษา    พันธเสน
14 14 โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ล้ำเลิศ
1. นางรัชฎา    พงษ์แสนหาญ
15 15 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงธันวารัตน์    ไตรสินสุนทร
1. นางมณีรัตน์    รัตนพร
16 16 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงทักษพร    ซิวเชียง
1. นางมะลิซ้อน    สีหาวงษ์
17 17 โรงเรียนบ้านทรายงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายพีระวัฒน์    อำนัคมาตย์
1. นางฉายสุดาลักษณ์    ทุมชะ
18 18 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงนลินนิภา    คำแดง
1. นางพิจิตรา    ดิษยสิรินันท์
19 19 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสุพัตรา    คำป้อง
1. นางลำพอง    ฉัตรสุวรรณ
20 20 โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงนันทกานต์    วาปี
1. นางนงลักษณ์    สมสอน
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    กริบกระโทก
1. นางสาววิษา    เขียงกระโทก
22 22 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    ศรีชมภู
1. นางลำชี    ดุจจานุทัศน์
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงบุณฑริกา    ธนาวุฒิ
1. นางสาวธิดารัตน์    เสตะปุตตะ
24 24 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงอรัญญา    วรรณทอง
1. นางพิสมัย    นันทร
25 25 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงพิชชาอร    มั่งคั่ง
1. นางยุพิน    แก่นผกา
26 26 โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    บุญสวาย
1. นางเตือนใจ    มูลมณี
27 27 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวา    ภูริศรี
1. นางตฤณมนันย์    กกนอก
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงนันทาภิวัฒน์    ศรีหะโคตร์
1. นางศศิธร    อินตะนัย
29 29 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงปวิชญา    หวังพังกลาง
1. นางสาวชุลีรัตน์    วงศ์พัฒนชัย
30 30 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงธณิตา    พูลทอง
1. นางฐิติอร    แสนบุญศิริ
31 31 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงพิชชาพร    จันทร์โพธิ์งาม
1. นางสาวจุรีรัตน์    กองเป้า
32 32 โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    แคนอินทร์
1. นางศรุดา    บุณยธรรมกุล
33 33 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงพิมญาดา    หล้าเรือน
1. นางวราวรณ์    ตระกลูวงศ์
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงองค์อร    กุลัดนาม
1. นายอภินันท์    สายบุ่งคล้า
35 35 โรงเรียนบ้านหนองชุม สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญดารา    เฉิดเจือ
1. นางดารา    เฉิดเจือ
36 36 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงลักษณาวดี    ปุนจันตัง
1. นางสาวนิภาวรรณ    ภูส่งศรี
37 37 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัสชา    วิเศษชาติ
1. นางบัวเรียน    เป็งคำ
38 38 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    วงค์คะวงค์
1. นางศิรินทิพย์    วงศ์ชาชม
39 39 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    ใจคิด
1. นางสาวธิดารัตน์    สุขเสริม
40 40 โรงเรียนชุมชนดงเย็น สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนพัภศร    พรมรินทร์
1. นางลาวัลย์    คำสีลา
41 41 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    หวังคู่กลาง
1. นางนันทนา    สุขขารมย์
42 42 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายสรยุทธ    บัวทอง
1. นางอาวรณ์    อุตรา
43 43 โรงเรียนหนองลุมพุกบุ่งแสง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงเสาวิภา    ทวีชัย
1. นางสมควร    ปาเขียว
44 44 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิสา    แสงมี
1. นางผ่องศรี    ชาวโคกสี
45 45 โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงวนิหน่า    สารไสย์
1. นางสาวธนัญญา    เหล่านายอ
46 46 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    บุตมะ
1. นางวรังคณา    รบอุดงค์
47 47 โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอุมารินทร์    ศรีภูมิ
1. นางสำอาง    แก้ววัฒนะ
48 48 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติชญา    มาตขาว
1. นางบลวิภา    อินทรสัตยพงษ์
49 49 โรงเรียนบ้านโนนเปือย สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงจันทกานต์    ปะทานัง
1. นางอรดา    เสสสุวรรณ
50 50 โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายชาณุวัฒน์    พระวงษ์ชา
1. นางสาวธัญญารัตน์    ศรีชมชื่น
51 51 โรงเรียน บ้านหินลาดหนองโดน สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงวรรณวิสาข์    กุงนอก
1. นางบังอร    สุขอ่อน
52 52 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวราภา    ยอดสูงเนิน
1. นางจามจุรี    โทวันนัง
53 53 โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงศศิธร    ทับอมรศิริ
1. นางสาวสมาพร    ละอองดี
54 54 โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ชัยพิลา
1. นางสาวนิรมล    พรมใจ
55 55 โรงเรียนบ้านมูลกระบือ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    แฝงทรัพย์
1. นางพรพิมล    โสภา
56 56 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์    มาตวังแสง
1. นางศิริพร    ศรีธรราษฎร์
57 57 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวดี    บรรเทิงใจ
1. นางบรรทม    ทองเต็ม
58 58 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายภพรัก    ศรีหวาด
1. นางสาวพัชราภรณ์    นานวลคำ
59 59 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงศรัญรัตน์    ยุพงษ์
1. นางวรรณตรี    หล้าลุน
60 60 โรงเรียนบ้านม่วงงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงวาสนา    เพ็งมูล
1. นางสาวแจ่มนภา    เพ็งมูล
61 61 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงทานตะวัน    นันสมบัติ
1. นางสุชาดา    จันทร์ศรีนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................