งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 152
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายทัสสมา    ศรีหอมชัย
2. เด็กหญิงกนกนาฏ    แย้มศรี
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    แสนสุพรรณ์
4. เด็กหญิงฐิตารีย์    วันละคำ
5. เด็กหญิงศศิวรรณ    ทองคำแสน
6. เด็กหญิงธิตินันท์    เกียรติ์พงษ์ลาภ
7. เด็กหญิงศศินา    ภูครองเงิน
8. เด็กหญิงณิชาภรณ์    ภูหนององค์
9. เด็กหญิงภัควลัญชญ์    ขจร
10. เด็กหญิงฑิฆัมพร    กองพิลา
11. เด็กชายเวชพิสิฐ    ศิรวตานนท์
12. เด็กชายฉัตรกฤษฎ์    ศรีนาเมือง
13. เด็กหญิงมาลัยทอง    ชื่นบุญเพิ่ม
14. เด็กชายธนภูมิ    แสนอภัย
15. เด็กชายณัฐพงษ์    โยธา
16. เด็กชายสิรดนัย    ตรังค์คุณากร
17. เด็กชายศิรวิทย์    เถาจันทร์ต๊ะ
18. เด็กชายศิวกร    พิมหนวด
19. เด็กชายภานุวัฒน์    ถิ่นถาวร
20. เด็กชายกุลเทวะ    ศิริเสาร์
1. นายธีระวัฒน์    สาขะสิงห์
2. นายวรพงษ์    อาษาศรี
3. นางสาววารุณี    ขันซ้าย
4. นางสาววิลาวัณย์    บัวทา
5. นายสมพงษ์    ฮวดชัย
2 6 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ชนาสิทธิ์
2. เด็กชายรพีพัทธ์    ศรีหามาตร
3. เด็กชายคณนาถ    ลำพาย
4. เด็กชายสุกฤษฎิ์    ตาดิยะ
5. เด็กชายคิรากร    ดูลาสัตย์
6. เด็กหญิงศศิมาภรณ์    ยุติกิจ
7. เด็กชายธีรศักดิ์    ยุติกิจ
8. เด็กชายสิทธิพล    ทองตัน
9. เด็กชายประมวล    เชื้อแก้ว
10. เด็กชายธนิสร    พันทะลา
11. เด็กชายธรรมสรณ์    อันชัยศรี
12. เด็กหญิงภันทิลา    ปันนะกา
13. เด็กหญิงชุติกาญจน์    นาคโชติ
14. เด็กหญิงอารีรัตน์    เรียงสันเทียะ
15. เด็กชายกฤตนัย    ระดาดาษ
16. เด็กหญิงพิชชาภา    ยุติกิจ
17. เด็กหญิงณัฐพร    ทองวร
18. เด็กหญิงมาลิณี    ทองสุข
19. เด็กชายกิตติชัย    ไร่บูรณ์
20. เด็กชายดนัย    ซ้ำศาสตร์
1. นางสาวทัศกรณ์    คะอังกุ
2. นางสาวนันทนัช    มงคลกุล
3. นางปิ่นเพชร    คุ้มเมือง
4. นางผกาพรรณ์    ฉายฉันท์
5. นางสาวรุ่งฤดี    วรรณทอง
3 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงพรกนก    เครือเทียน
2. เด็กหญิงอันนา    ศรีอาจ
3. เด็กหญิงณัฐธิชา    ศักดิ์ศรีวัน
4. เด็กชายอชิฎ    คำทอง
5. เด็กชายชยากร    พองคำ
6. เด็กชายปรานต์    เหลาแก้ว
7. เด็กชายกวีณภัทร    อุปพงษ์
8. เด็กหญิงธนพร    โถบำรุง
9. เด็กหญิงกชกร    บุตรเวียงพันธ์
10. เด็กหญิงภัทรภรณ์    วังยศ
11. เด็กหญิงจินต์จุฑา    ศรีสุธรรม
12. เด็กหญิงสุพิชชา    นันทพันธ์
13. เด็กหญิงศศิยา    อ้วนอินทร์
14. เด็กชายฐนโรจน์    อึ้งเกษมกุลดิลก
15. เด็กหญิงภรภัทร    ลาโสภา
16. เด็กหญิงโชติกา    ไชยวงศา
17. เด็กชายภูเบศ    ผาใตั
18. เด็กชายนิพพิชฌน์    แก้วดี
19. เด็กชายภัทรภูมิ    วะชุม
20. เด็กชายนิติภูมิ    โพธิชัย
1. นางจูรัรัตน์    คำเมือง
2. นางสาวนวลใย    บุพศิริ
3. นางพัชรินทร์    จุลบาท
4. นางสาวมนัสวีร์    จันทรังษี
5. นางสาวมยุรี    หนูอินทร์
4 13 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงมัลลิกา    หาญพิทักษ์
2. เด็กชายธวัชชัย    หาญพิทักษ์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    ใจหาญ
4. เด็กหญิงชญานันท์    นันทะสิงห์
5. เด็กชายวุฒิชัย    ใบทอง
6. เด็กชายสุทธิพงษ์    เรือนรส
7. เด็กชายธีระศักดิ์    ทองเกิด
8. เด็กชายสรฤทธิ์    พุทธรักษ์
9. เด็กหญิงนันทินี    ลีตน
10. เด็กหญิงขนิษฐา    ไชยนะรา
11. เด็กชายปรีชา    บุญถูก
12. เด็กหญิงสุชาวดี    นันทะสิงห์
13. เด็กชายมนต์ทา    สารพันธ์
14. เด็กชายอนุรักษ์    ดวงสิน
15. เด็กชายสุรชัย    บึงมาลา
16. เด็กหญิงอารีรัตน์    ศรีจำปา
17. เด็กหญิงธนารีย์    ตาแสง
18. เด็กชายวิวัฒน์    น้ำหวาน
19. เด็กหญิงปิยะนุช    หอมจิตร
20. เด็กหญิงอรพรรณ    สมาพงษ์
1. นางสาวจันทนา    ดิษฐ์ประสพ
2. นายธนาพล    ปรางนวล
3. นายนพณัฐ    พงษ์วัน
4. นายประดิษฐ    เหลี่ยมทอง
5. นางรัตนาพร    นันทะสิงห์
5 18 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ    พรมสุวรรณ
2. เด็กชายสัญจิต    ประทุมทอง
3. เด็กชายชัยรัฒน์    สังโห
4. เด็กชายวุฒิชัย    พัดทอง
5. เด็กหญิงนันทิวา    ศรีไชย
6. เด็กหญิงปาริชาติ    คำมั่น
7. เด็กหญิงสุดาทิพย์    สายชาลี
8. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    สีแสด
9. เด็กหญิงขวัญจิรา    อัตราช
10. เด็กชายอภิสิทธิ์    ยืนยาว
11. นางสาวสุภัทรา    คงมาก
12. เด็กชายวชิราวุฒิ    คมขำ
13. เด็กหญิงอาภรณ์    กัญญามา
14. เด็กหญิงเฉลิมพร    รุ่งแสง
15. เด็กหญิงวิรากร    บัวใหญ่
16. เด็กชายอภิชาติ    จันทร์เมือง
17. เด็กชายนภัสรพี    ใสแก้ว
18. เด็กชายเอกวุฒิ    ถนอมเชื้อ
19. เด็กชายยุทธนา    ชุมนวล
20. เด็กชายภาคภูมิ    คัตวงษ์
1. นายณัฐพงศ์    ไสยมาตย์
2. นายถวัลย์    ทองงอก
3. นางวราภรณ์    ทองพิทักษ์
4. นายเกชา    สายแสน
5. นางสาวเพ็ญพิชา    ศิริวงษ์
6 22 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายเทวินทร์    เอี่ยมศิริ
2. เด็กชายคณิศร    โกรธประโคน
3. เด็กชายชญานนท์    ชีพันธ์
4. เด็กชายณัฐเดช    ฮุยประโคน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    วันประโคน
6. เด็กชายต้นข้าว    พริ้งเพราะ
7. เด็กชายนิพัทธ์    มะลิซ้อน
8. เด็กชายรณรงค์    แก่นใส
9. เด็กชายวัชรพงษ์    อันทชัย
10. เด็กชายอนุกุล    เกื้อประโคน
11. เด็กชายวีรภัทร    เรียะประโคน
12. เด็กชายสรพงษ์    วันประโคน
13. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    วันประโคน
14. เด็กหญิงจารุวรรณ    สุขี
15. เด็กหญิงปิยรัตน์    หอมจู
16. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ทานะเวช
17. เด็กหญิงมยุรี    ชนะประโคน
18. เด็กหญิงวนิดา    เจริญรัมย์
19. เด็กหญิงสุธิตา    ดูเชิดรัมย์
20. เด็กหญิงอุสรา    เรืองประโคน
1. นายจำนงค์    สระทอง
2. นายทวีสิทธิ์    ทวันเวช
3. นายธีระพงษ์    ปุยะติ
4. นางสาววนิดา    ตรงใจ
5. นายเกษมศานต์    ห่วงประโคน
7 26 โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายปรพล    ถือลาภ
2. เด็กชายหัสดินทร์    กมลภพ
3. เด็กชายวรเมท    หัดประกอบ
4. เด็กชายณัฐวัฒน์    เหมศิริวรากุล
5. เด็กชายวุฒิชัย    มนตรี
6. เด็กชายเนติวุฒ    เห็มสนาม
7. เด็กชายกฤษณะ    ศุภชารี
8. เด็กหญิงกนกอร    คำแสนโคตร
9. เด็กชายนาคา    หงส์บัวภา
10. เด็กชายอัครชัย    การสร้าง
11. เด็กหญิงใกล้รุ่ง    บุญวิเศษ
12. เด็กชายภีรภัทร    ภูครองหิน
13. เด็กชายอายุวัฒน์    แจ่มเสียง
14. เด็กชายนรินทร์    อินทนนท์
15. เด็กชายกันตพิชญ์    งามเสริฐ
16. เด็กชายนิรุท    เหมวิจิตร
17. เด็กชายณัฐวุฒ    ยุบลพริ้ง
18. เด็กชายภควัต    หันไชยศรี
19. เด็กชายทนงศักดิ์    อรัญเพิ่ม
20. เด็กหญิงน้ำฝน    อุดมรัตน์
1. นางกองแก้ว    เห็มวิพัฒน์
2. นางดัชนีย์    อรรถวิลัย
3. นายนิคม    อรรถวิลัย
4. นายประมูล    เจียงวิเศษ
5. นางเอื้อมพร    ขันศรีมนต์
8 27 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แสนโคตร
2. เด็กหญิงช่อลัดดา    เชิดทอง
3. เด็กหญิงศศิธร    พลพิทักษ์
4. เด็กหญิงวรนุช    ศิริเกตุ
5. เด็กหญิงธิชานันท์    สิทธิมะแสน
6. เด็กชายธนากร    กระแสเทพ
7. เด็กชายชลนที    ศักเหลา
8. เด็กชายธนากร    โคตรสุนทร
9. เด็กชายวราเมธ    พลทม
10. เด็กชายภัทรดนัย    ศรีตุ่น
11. เด็กชายธนวัฒน์    ลาดเนตร
12. เด็กชายวีรชัย    เชิดทอง
13. เด็กชายพิพัฒน์    รามฤทธิ์
14. เด็กชายนิรัช    สาริบุตร
15. เด็กชายธีรพัฒน์    ไผ่ป้อง
16. เด็กชายรัชดากร    ชาวสกล
17. เด็กชายณัฐชา    แสนโคตร
18. เด็กหญิงสกุลรัตน์    สุสุวรรณ
19. เด็กหญิงอภิญญา    หลักคำ
20. เด็กหญิงปวันรัตน์    อุตตมาร
1. นางปริชาติ    ปังคะบุตร
2. นางสาวรัชนู    แก้วแก่น
3. นางสาววรางคณา    จันจำปา
4. นางศุภิสรา    ไชยเสริม
5. นางสำรอง    พันศรี
9 29 โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงปนัดดา    เกตุชรา
2. เด็กหญิงปรารถนา    แซ่ชือ
3. เด็กหญิงนิรมล    ตีบสันเทียะ
4. เด็กหญิงจิรภิญญา    อาบสุวรรณ์
5. เด็กหญิงปนัดดา    แสงสายออ
6. เด็กหญิงแววตา    เทดี
7. เด็กหญิงฐิตารีย์    ถั่วสันเทียะ
8. เด็กหญิงวีรยา    งามขุนทด
9. เด็กหญิงปาริชาติ    แซ่ชือ
10. เด็กชายนนทนันต์    ราศรี
11. เด็กชายธนาทร    เถรหมื่นไวย์
12. เด็กชายธาวัน    เชียงสันเทียะ
13. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เชื่่องสุวรรณ์
14. เด็กชายบุรธัช    ผลโคกสูง
15. เด็กชายนวพล    นุ่มขุนทด
16. เด็กชายพรประเสริฐ    ปัญญาดี
17. เด็กชายสิทธิชาติ    หวินกำปัง
18. เด็กหญิงปวีณา    สระพิม
19. เด็กหญิงประกายวรรณ    มาขุนทด
20. เด็กชายพรชนิษถ์    บุตรวาปี
1. นายประเสริฐ    บุตรวาปี
2. นางมัทนา    อรรคบุตร
3. นางสาวรวีวรรณ    ดีหมื่นไวย์
4. นางสมทรง    พนมชัย
5. นางเสาวรส    บุตรวาปี
10 31 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายไกรวิชญ์    ชัยเรียบ
2. เด็กหญิงพิยดา    ภูบุญอบ
3. เด็กหญิงชนกชนม์    วสุวรรณ
4. เด็กหญิงแอนเดรีย    โรสไรสแฮม
5. เด็กหญิงจรีภัทร    มหิสนันท์
6. เด็กหญิงระพีพร    สิมมี
7. เด็กชายธีรภัทร    ทมถา
8. เด็กชายถิระวัฒน์    สายอุดม
9. เด็กชายจักริน    คมจิต
10. เด็กชายกิตติศักดิ์    น้อยหา
11. เด็กชายสุรชิต    กลางถิ่น
12. เด็กหญิงอนิตา    เชี่ยวธนะกุล
13. เด็กหญิงศิริกาญจน์    สักขวา
14. เด็กชายพัทธาดา    ปานอุทัย
15. เด็กชายอิทธิวัฒน์    พิริยะสุวัฒนา
16. เด็กหญิงชลิตา    เหลาผา
17. เด็กหญิงณัฐกฤตา    คงศิริกร
1. นางทิพวรรณ์    มะลิรัตน์
2. นางมยุรี    นามมหานวล
3. นางสาววงเดือน    ไชยรักษ์
4. นางเพ็ญพักตร์    ลักษณะ
11 33 โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงจิระนันท์    ปะมะยะ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ชื่นชม
3. เด็กหญิงอรนุช    เพชรโก
4. เด็กชายสุชานนท์    เบียดชัยภูมิ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    เพชรโก
6. เด็กหญิงฐิติยา    จันททัย
7. เด็กหญิงวิชญาดา    บงแก้ว
8. เด็กหญิงภคพร    บุบผา
9. เด็กหญิงกัลยา    แสงอำพร
10. เด็กชายสะอาด    พาณะการ
11. เด็กชายชินวัตร    ก้านศรีรัตน์
12. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์    ดอนปัญญา
13. เด็กชายพงศกร    แสงจันทร์
14. เด็กชายธนธรณ์    ด้วงดี
15. เด็กหญิงปวันรัตน์    ทอยชัยภูมิ
16. เด็กหญิงรวิพร    ชื่นชม
17. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ใฝ่ใจดี
18. เด็กชายจิรชัย    ศรีศิริ
1. นางสาวปวันรัตน์    นันดี
2. นางพิกุล    บงแก้ว
3. นางสมบัติ    โสภาเปี้ย
4. นางสาวสุรีรัตน์    โคตรเพชร
12 34 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    เกยรัมย์
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    ยางงาม
3. เด็กหญิงผกาภรณ์    บัววัน
4. เด็กชายทินวุฒิ    อุนัยบัน
5. เด็กชายณัฐพงศ์    วิเศษอักษร
6. เด็กชายพีรพล    ผาดโผน
7. เด็กชายจิณณวัตร    อินทรเทพ
8. เด็กชายสุรเดช    เรียบร้อย
9. เด็กชายชิตชนันท์    แก้วกาญจน์
10. เด็กชายวุฒิพงษ์    สุขล้ำ
11. เด็กหญิงสายใจ    สุขทอง
12. เด็กหญิงสาธิตา    ดุลย์สุข
13. เด็กหญิงณัฐพร    กาบทอง
14. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    นพเก้า
15. เด็กหญิงสุธิดา    พูนทรัพย์
16. เด็กหญิงวราภรณ์    เกิดคำ
17. เด็กหญิงอารีรัตน์    แย้มรัมย์
18. เด็กหญิงอัญธิกา    นาคเขียว
19. เด็กหญิงจุฑามาศ    ภูมิสุข
20. เด็กหญิงจิรวรรณ    ดัดตนรัมย์
1. นางจันทนา    เอนูนารี
2. นางนภาพร    ยงคง
3. นางพัฒนาวดี    วรรณทอง
4. นายวิสุทธิ์    ถือดียิ่ง
5. นางสุธินี    แหวนแก้ว
13 37 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    สังขาว
2. เด็กชายธนศักดิ์    มั่งมี
3. เด็กชายทวีเทพ    แพทย์มด
4. เด็กหญิงนัทธิชา    โสภากุล
5. เด็กชายธมน    คงเจริญ
6. เด็กชายศุภณัฐ    ปุญญา
7. เด็กหญิงสุพรทิพย์    แพทย์มด
8. เด็กหญิงสุภนิช    เนตรภักดี
9. เด็กหญิงรัตมณี    บุตรศาสตร์
10. เด็กหญิงมยุรฉัตร    บุญลา
11. เด็กชายนพรัตน์    กะการดี
12. เด็กหญิงกันยากร    แคล้วภัย
13. เด็กหญิงชุติมา    บัววงค์
14. เด็กชายศรายุทธ    ยอดโพธิ์
15. เด็กหญิงสุลิสา    พวงยอด
16. เด็กหญิงกิ่งกานต์ดา    บุดดา
17. เด็กชายอนวัช    แสนกล้า
18. เด็กชายวรินทร    ถวิลนอก
19. เด็กชายพชรดนัย    บุญลา
20. เด็กหญิงสุวดี    ตรีแก้ว
1. นายทรงกรด    วงศ์ภักดี
2. นางสาวธิดารัตน์    เชี่ยวชาญ
3. นางพรสวรรค์    ขาวแร่
4. นางสาวสายสุนีย์    ใจสว่าง
5. นางสาวเสาวลักษณ์    ยอดงาม
14 39 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนัตชิราพร    คูณแก้ว
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์    คำโกน
3. เด็กหญิงกัณฐิกา    ชนะสาร
4. เด็กหญิงอัฉราพรรณ    วงศ์กลม
5. เด็กหญิงสุพิชชา    ยามขุนทด
6. เด็กหญิงศิริพร    รักมั่น
7. เด็กหญิงเนตรนภา    ชนะสาร
8. เด็กหญิงนิราวรรณ    รัดสีหา
9. เด็กชายอภิรักษ์    จันทะรักษ์
10. เด็กชายฟ้าสร้าง    จรรยา
11. เด็กหญิงปิยธิดา    รักมั่น
12. เด็กชายธนธรณ์    วงศ์พรมมา
13. เด็กชายสัภยา    ปลาทอง
14. เด็กชายธนภัทร    หาระสาร
15. เด็กชายอธิวัฒน์    บัวยั้ง
16. เด็กชายรพีภัทร    จันทร์แรม
17. เด็กหญิงวรัญญา    คำโกน
18. เด็กชายณัฐวุฒิ    รวบรัด
19. เด็กหญิงสรัญญา    พิมพ์พรมมา
20. เด็กหญิงอิศราภรณ์    สุภนิกร
1. นายจักริน    เครืองาม
2. นายจิรัฐฏิ    ทองรัตน์
3. นางวิไลลักษณ์    คุณมี
4. นางเกศรินทร์    ชาวเมืองโขง
5. นางไสล    จันทะวัน
15 40 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายจักรพรรดิ    ขันทองชัย
2. เด็กชายจิรวัฒน์    คำแพงตา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศรีวาปี
4. เด็กชายจิตรกร    สีลา
5. เด็กหญิงปฐมาภรณ์    พุทธโก
6. เด็กชายพลพล    ใต้ชมภู
7. เด็กชายฐิติภัทร    ใจกว้าง
8. เด็กหญิงเกวลิน    ยศยิ่ง
9. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    ดีอันจัน
10. เด็กหญิงณัฐสุดา    ทิธรรมมา
11. เด็กชายอภิรักษ์    ป้องคำรด
12. เด็กหญิงกุลธิดา    โพธิทรัพย์
13. เด็กหญิงสุวรรณี    บุญมีทา
14. เด็กหญิงปิยพร    อ่อนบำรุง
15. เด็กหญิงธันยาภรณ์    จันทรเสนา
16. เด็กชายจารุพล    สังสอาด
17. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศรีสร้ายพร้าว
18. เด็กชายธนพล    พันธ์ภักดี
19. เด็กหญิงชนาพร    อ่อนละมุล
20. เด็กหญิงจิรภิญญา    มาตรา
1. นางสาวนิยะดา    ผุยพงษ์
2. นางสาวมัณฑนา    ออพานิชกิจ
3. นางสาวรัชนีพร    ศรีพอ
4. นายเกรียงไกร    นรินทร์
5. นางสาวแพรวา    ภัยแคล้ว
16 41 โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    ช่างศรี
2. เด็กหญิงชุติมา    เสริมวิเศษ
3. เด็กชายจักรินทร์    คงสุดี
4. เด็กชายอาจศึก    โชติรัตน์
5. เด็กชายวิชิด    สุทธิกร
6. เด็กชายจิรายุ    หอมสมบัติ
7. เด็กหญิงรจนา    ขดโข
8. เด็กหญิงสาวิตรี    มากเหลือ
9. เด็กชายวีระชัย    จันแพง
10. เด็กชายอลงกรณ์    เสริมวิเศษ
11. เด็กชายประชา    เสริมวิเศษ
12. เด็กหญิงอรญา    สำราญดี
13. เด็กหญิงรวิวรรณ    จันแพง
14. เด็กชายวิทวัส    ผุยศรี
15. เด็กชายภูวเนตร    เกตุชมภู
16. เด็กชายกฤษดา    อยู่ยัง
17. เด็กชายนิพน    เสริมวิเศษ
18. เด็กชายวัฒนชัย    ไชยกัญญา
19. เด็กชายเอกพล    เยาะเย้ย
20. เด็กชายบรรชา    คงสุดี
1. นายนิสันต์    ศรีเที่ยง
2. นางบัวลอย    บัวไข
3. นายประวัติ    ชัยสีหา
4. นายสกล    ผลินยศ
5. นางสุคนธ์    ชัยสีหา
17 43 โรงเรียนบ้านนาเปือย สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายพานุพงศ์    อินทร์นุช
2. เด็กชายอำพลรัตน์    ด้วงศักดิ์ดี
3. เด็กชายภูริพัฒน์    คำทุย
4. เด็กชายภูวดล    จันทร์หล้า
5. เด็กชายอภิชาติ    ทองดี
6. เด็กชายวิวัฒน์ชัย    ยวนใจ
7. เด็กชายพฤฒินันท์    อุปรี
8. เด็กชายณัฐพงษ์    สุดจอม
9. เด็กชายพิชิต    สร้อยลา
10. เด็กชายอนุวัตร    คำวัน
11. เด็กชายภูวดล    ทองล้น
12. เด็กชายอธิวัฒน์    คำนอก
13. เด็กชายกฤษดา    สมศรีสุข
14. เด็กชายอานนท์    หนีบหลี
15. เด็กชายพรวนัช    เกษมี
16. เด็กชายชาคริต    หลานวงษ์
17. เด็กชายภัทรพงศ์    ศรีสงคราม
18. เด็กชายญาณาธิป    อุตรา
19. เด็กชายศรัณย์    สมศรีสุข
20. เด็กชายธีรศักดิ์    คำเหง้า
1. นางน้ำค้าง    ราชมี
2. นายประภาส    สีกา
3. นางสาวพรสวรรค์    ขันเงิน
4. นางพิมพ์บุญ    พรมดา
5. นางวรารัตน์    กมลคุณากร
18 46 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณธิดา    ทองนิวัน
2. เด็กชายณัฐธิดา    แก้วสอนดี
3. เด็กหญิงชนินาถ    โคตรแพง
4. เด็กชายอัจฉริยาชัย    การีชุม
5. เด็กชายบรรณวิช    บัญญาภู
6. เด็กชายวุฒินันท์    แก้วก่า
7. เด็กชายศุภกร    วะดีศิริศักดิ์
8. เด็กชายไตรภพ    เกตุอุดม
9. เด็กชายเมธาสิทธิ์    สาขา
10. เด็กชายอักษรัณย์    หลวงปราบ
11. เด็กหญิงไปรยา    โพนพันธุ์
12. เด็กหญิงรุจรดา    หอมชื่น
13. เด็กหญิงนัชชา    จันฤๅไชย
14. เด็กหญิงรุจิรัตน์    สมแสน
15. เด็กชายอติกานต์    วงศ์อุดม
16. เด็กหญิงปริยาภัทร    นารินรักษ์
17. เด็กชายชินวัตร    ไวยาประโคน
18. เด็กชายบุญญฤทธิ์    สมารมย์
19. เด็กชายกฤษณัน    พุทธมาตย์
20. เด็กชายธรรศวิน    เสือประโคน
1. นายบรรจง    สมพมิตร
2. นายประยูร    สาขา
3. นางปิยะภา    เกตวงษา
4. ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี    ขันธพัฒน์
5. นางสาวอัจฉรา    สาราช
19 49 โรงเรียนบ้านตากลาง สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงชนิกานต์    มะลิงาม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ศาลางาม
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ศาลางาม
4. เด็กหญิงศิริประภา    ศาลางาม
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    งามสง่า
6. เด็กหญิงปาริฉัตร    ศาลางาม
7. เด็กหญิงบัณฑิตา    ศาลางาม
8. เด็กหญิงปาลิตา    โล่ห์ทอง
9. เด็กหญิงศุภัชญา    ศาลางาม
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์    สำราญใจ
11. เด็กหญิงอธิชา    หินคำ
12. เด็กชายสราวุธ    สิงห์โต
13. เด็กหญิงกรกนก    เครือสุข
14. เด็กหญิงกุลลดา    ศาลางาม
15. เด็กชายสิทธิกรณ์    สิงห์โต
16. เด็กชายมงคล    มะลิงาม
17. เด็กชายอัศรา    ศาลางาม
18. เด็กชายพีระพงษ์    พัฒนาเสวิน
19. เด็กชายสิทธิโชค    พันธ์ดี
20. เด็กหญิงสิวารักษ์    พันธ์นุรัตน์
1. นางละไม    แสนกล้า
2. นายวัชระ    แสนกล้า
3. นายวินัย    บัวศรี
4. นายวิศวนาถ    ชุมสุข
5. นายสุทัศน์    กิริยาดี
20 51 โรงเรียนบ้านโนนเต็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขอห้อมกลาง
2. เด็กชายสุวิจักษณ์    ศรีโพธิ์
3. เด็กชายคฑาวุธ    จันทรศิลา
4. เด็กชายจุลจักร    แสงกลาง
5. เด็กชายอภิสิทธิ์    กกนอก
6. เด็กชายพีรภัทร    ชาญนอก
7. เด็กชายธนพล    ภูบาลชื่น
8. เด็กชายธนพล    กลอนกลาง
9. นางสาวนิธิพร    ธาตุวิสัย
10. นางสาวกัลยรัตน์    งามสันเทียะ
11. นางสาวกานต์ธิดา    เบี้ยกลาง
12. นางสาวจริญญา    หวังปักกลาง
13. นางสาวนฤมล    คิดขุนทด
14. นายนรารักษ์    เขียนจัตุรัส
15. นายณัฐวุฒิ    สุวรรณศรี
16. นายณัชพล    จงกลาง
17. นายเจตนิพัทธ์    ศรีนอก
18. นายกิตติพงษ์    เดนานัน
19. เด็กหญิงศศิภา    กล้าแข็ง
20. เด็กหญิงอังษิณา    สืบสาย
1. นายณัฐภูมิ    รานอก
2. นางสาวบุญญ์รัมภา    ชำนาญพล
3. นางสาวลลดา    พงศ์ศิริพัฒน์
4. นางสาวศุภนิดา    บุญงอก
5. นางสาวอัมพรจิตร    จงจิตรกลาง
21 52 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพัชราพร    พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงอัญชลี    มีศรี
3. เด็กหญิงจีระนันท์    ปานทอง
4. เด็กหญิงศิริอักษร    ผิวอ่อนดี
5. เด็กชายพัชรพล    นารีวงค์
6. เด็กหญิงศิริพรรณ    วันยาว
7. เด็กหญิงจิวราภรณ์    ชานนตรี
8. เด็กหญิงวงศ์เดือน    สายทองสุข
9. เด็กหญิงธวัลรัตน์    คณะวาปี
10. เด็กหญิงอาริชานันท์    สว่างศรี
11. เด็กชายณัฐวุฒิ    เกลื่อนสันเทียะ
12. เด็กชายสิรวิชญ์    จำเริญศรี
13. เด็กชายอนุวัฒน์    ศรีบุญเรือง
14. เด็กชายอภิสิทธิ์    ปราณีบุตร
15. เด็กชายวสุกานต์    แผงตัน
16. เด็กชายกิตติภพ    สมบัติ
17. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    สุวรรณสิงห์
18. เด็กชายณัฐพงษ์    ช่วยแสง
19. เด็กชายอติเทพ    พนาวัน
20. เด็กชายพัชรพล    สายซื่อ
1. นางสาวกรรณิการ์    แก้วเจริญ
2. นางสาวกาหลง    โคตรบึงแก
3. นางชัชชญา    เหง้าพรหมมินทร์
4. นางนริศรา    ต้นกัญญา
5. นายวิโรจน์    หาญสุบิน
22 53 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายณฐพงศ์    มีบุญ
2. เด็กชายเดชาธร    เทพรุณ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    พาชอบ
4. เด็กหญิงศศิวิมล    พิลึก
5. เด็กชายทัศน์พล    สีแก้ว
6. เด็กชายธีรพัฒน์    โวหาร
7. เด็กหญิงพรรณสา    สินขาว
8. เด็กหญิงปิยะลักษณ์    ธนานุรักษ์
9. เด็กชายวรภาส    แก้วสนธิ์
10. เด็กชายสุภกิณห์    สิงห์ลา
11. เด็กหญิงประภัสสร    โวหาร
12. เด็กหญิงณัฐฐาพร    จารนัย
13. เด็กชายวนิชชา    หล่าบุตรศรี
14. เด็กชายธีรภัทร    เปล่งวรรณ์
15. เด็กชายอธิภัทร    เปล่งวรรณ์
16. เด็กหญิงสุธิดา    ธนานุรักษ์
17. เด็กชายวงศกร    ตัณฑิกุล
18. เด็กหญิงนพาพรรณ    แก้วสนธิ์
19. เด็กหญิงณัฐชยา    ถาวร
20. เด็กหญิงธนัชชา    ศรีฟ้า
1. นางทัศนา    รติธรรมกุล
2. นายวิถีชัย    คำศรี
3. นายศราวุฒิ    ศรีโสภา
4. นางอรุณรัตน์    โพธิ์สันเทียะ
5. นางอุษา    คำศรี
23 54 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายอำนวยรัตน์    กันยาประสิทธิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ฤทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงกุลธิดา    ศรีบุรินทร์
4. เด็กชายปิยะพงษ์    บูชาพันธ์
5. เด็กชายรัชชานนท์    วังคีรี
6. เด็กหญิงจุฑาวรรณ    หาญสายภา
7. เด็กชายจิรายุส    เนธิบุตร
8. เด็กชายจีรพัฒน์    โสประดิษฐ์
9. เด็กชายธงชัย    พรมมาวัน
10. เด็กชายเฉลิมพร    โสประดิษฐ์
11. เด็กชายวาทะศิลป์    ห้วยหงษ์ทอง
12. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    วังคีรี
13. เด็กหญิงพัชรนันท์    สลีอ่อน
14. เด็กชายกฤติกา    กอพิมพา
15. เด็กชายวีระชัย    กลางเดช
16. เด็กชายชัยรัตน์    วังคีรี
17. เด็กชายอาชา    สุคงเจริญ
18. เด็กชายนิคคม    โสประดิษฐ
19. เด็กชายธีรภัทร    พรหมสุวรรณ์
20. เด็กชายอนุชา    สุวรรณสิงห์
1. นายกรกช    มูลอามาตย์
2. นายพิสดาร    พรหมรักษา
3. สิบเอกวรุตม์    ผาโคตร
4. นายสันติศักดิ์    บุญกิจ
5. นายสุระ    ศรีสิงห์
24 56 โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงไพรินทร์    ผิวผัน
2. เด็กชายปฏิภาณ    พหลทัพ
3. เด็กชายคณุตม์    ฝางคำ
4. เด็กชายกิตตินัย    ไชยคำภา
5. เด็กชายพานทอง    จันทโสก
6. เด็กชายภูมิบดินทร์    วิชาสวัสดิ์
7. เด็กหญิงปิยฉัตร    พหลทัพ
8. เด็กชายวรุจณ์    แก้วกลาง
9. เด็กหญิงสุพรรณิกา    โพธิ์ทอง
10. เด็กชายณัฐวุฒิ    ขามกุลา
11. เด็กชายภูวสิทธิ์    กุญชโร
12. เด็กชายวรรณชัย    มูลผลึก
13. เด็กหญิงปณัฐดา    บุญวิถี
14. เด็กหญิงบุบษญา    คำวิสิทธิ์
15. เด็กหญิงศิริพร    สีพลลา
16. เด็กชายวรวุฒิ    อัสพันธ์
17. เด็กหญิงพรรณชธิดา    ภาวะหาญ
18. เด็กหญิงกมลรัตน์    สิทธิสวนจิก
19. เด็กหญิงรินฤดี    อนันศรี
20. เด็กชายอภิสิทธิ    วิชาสวัสดิ์
1. นางสาวนิสาชล    แสงศรีเมือง
2. นางประทานพร    จุลชีพ
3. นางประไพ    พหลทัพ
4. นางสาวอรฤทัย    หารัญดา
5. นางเพ็ญภักดิ์    ศรีพลลา
25 60 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์    ไผ่ล้อม
2. เด็กชายทัชชกร    อินทร์ชำนาญ
3. นางสาวประวีณา    มาลัยกรอง
4. นางสาวปณาลี    วิสุมา
5. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์    ธรรมนิยม
6. เด็กชายศุภกิตติ์    กระดานลาด
7. เด็กชายวัชระ    คำโส
8. นายสิทธิโชค    ลีแสน
9. เด็กชายภูริทัต    ลอยนอก
10. เด็กชายภานุวัฒน์    เทวรัตน์
11. เด็กชายวีรยุทธ    พลดงนอก
12. เด็กชายปฏิภาณ    อาสานอก
13. นายพุฒิพงษ์    ทิ้งแสน
14. เด็กชายปรเมศ    พลบัวแก้ว
15. เด็กชายทัตพงศ์    วิชุมา
16. เด็กชายเอกมงคล    ชาญตะกั่ว
17. เด็กชายกีรติ    จำปาเสน
18. เด็กชายณัฐดนัย    ธรรมดา
19. เด็กชายตะวัน    เทียมทอง
20. เด็กชายชัยณรงค์    ทิ้งแสน
1. นายทวี    ศรีนาม
2. นายบัณฑิต    พับพิมพ์สัย
3. นางรัชนี    อภัยจิตร
4. นางสาววนิดา    ภาชะโน
5. นางสุมาลี    รุ่งอรุณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................