งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 149
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    ไตรวีระกุล
2. เด็กชายธัชพล    คำกำจร
3. เด็กชายชินาธิป    มีวันคำ
4. เด็กชายเนติพงษ์    อยู่ครบ
5. เด็กหญิงอมราพร    ชนาราษฎร์
6. เด็กชายอัครชัย    ชัชวาลย์
7. เด็กชายกษิด์เดช    หมื่นพรม
8. เด็กชายพีรพัฒน์    จันทร์พานิชย์
9. เด็กชายปิติพัฒน์    ศรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอภิสรา    ชนะทอง
11. เด็กหญิงสายรุ้ง    วิจิตรจันทร์
12. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    โอนแก้ว
13. เด็กหญิงกรวรรณ    ดวงแก้ว
14. เด็กหญิงอรไพลิน    โกมลไสย
15. เด็กหญิงศิรษร    จันทร์พาณิชย์
16. เด็กหญิงสุธีนี    จันทร์คามคำ
17. เด็กหญิงวิมลภัทร์    คำภีร์
1. นางนรากร    แก้วสุวรรณ
2. นางสาวปณิตตรา    มงคลสิน
3. นางมาริสา    คำซองเมือง
4. นางละมุล    ชัชวาลย์
5. นางสุภาพร    อนันทราวัน
2 2 โรงเรียนแหลมรวกบำรุง สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายไตรรัตน์    ฉัตรทอง
2. เด็กชายกิตติ    ปรุงกระโทก
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์    งามเมืองปัก
4. เด็กชายสุรศักดิ์    ศรีจำนงค์
5. เด็กชายเจษฎา    ต้องกระโทก
6. เด็กหญิงสุธิชา    ยวนจอหอ
7. เด็กหญิงณีรนุช    เหิมขุนทด
8. เด็กหญิงกิตติยา    ยศจังหรีด
9. เด็กหญิงจิดาภา    มนดอน
10. เด็กชายเอราวัณ    คุดดอน
11. เด็กชายภาคภูมิ    นาดอน
12. เด็กหญิงกัลยา    วรธงไชย
13. เด็กหญิงญาณิศา    แสงเพชร
14. เด็กชายภานุวัตน์    ยวนจอหอ
15. เด็กชายชัยมงคล    ลาบเรือง
16. เด็กหญิงพรชนก    ปะกะตา
17. เด็กหญิงปนัดดา    ต้องกระโทก
18. เด็กหญิงเพชรไพลิน    พลชามาตร์
19. เด็กหญิงกนกวรรณ    เติมกระโทก
20. เด็กชายภูธเนศ    ชัยปราบ
1. นางญาตา    รัศมีธานินทร์
2. นายธีรยุทธ    ธรรมราษฎร์
3. นายวัฒนศักดิ์    นันตสินธุ์
4. นายสุพจน์    ยวนจอหอ
5. นางสาวแม้นมาส    แสงมะเริง
3 3 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงรัชนีกร    สืบเทพ
2. เด็กหญิงพรธิดา    ชอบรัมย์
3. เด็กหญิงกรกมล    วังทอง
4. เด็กหญิงช่อผกา    สาเหลา
5. เด็กชายพงศ์เพชร    บุญยะจิตร์
6. เด็กชายไกรวิทย์    กระแสเทพ
7. เด็กหญิงจิรประภา    ภูอ่อน
8. เด็กหญิงกาญจนา    จิตรแม้น
9. เด็กหญิงอรอุมา    จะทารัมย์
10. เด็กหญิงสุวิมล    กาญจน์อินทร์
11. เด็กชายจักรี    การอินทร์
12. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กุมรัมย์
13. เด็กชายรพีภัทร    ชะนอบรัมย์
14. เด็กชายอภิลักษณ์    เชิดรัมย์
15. เด็กหญิงภัคจิรา    ชะเดืองรัมย์
16. เด็กหญิงวิรากร    ศิลาโงน
17. เด็กหญิงสิริวิมล    พันสถาน
18. เด็กชายชาติชาย    สืบเทพ
19. เด็กหญิงวรากรณ์    ทองแก้ว
20. เด็กหญิงนุชนาฎ    ทองเขียว
1. นางกุญญณันฐ์    รัตนาประสิทธิ์
2. นางทองมี    บุญศิริ
3. นางพิณธิดา    แผ้วพลสง
4. นางสาววารุณี    ดวงประทีป
5. นางสุนันทา    ไพรสินธุ์
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงวิมวิภา    เรือนเจริญ
2. เด็กหญิงขวัญศิริ    แก้วมหาวงษ์
3. เด็กหญิงศิริพร    อาจหาญ
4. เด็กหญิงชลธิชา    นาสมวาด
5. เด็กหญิงวณิดา    ภูหนององค์
6. เด็กหญิงวิณิชชา    ภูหนององค์
7. เด็กหญิงดวงกมล    ดีสวน
8. เด็กหญิงเบญญาภา    กุลชาติ
9. เด็กหญิงธนภรณ์    กลางบุรัมย์
10. เด็กชายอนุวัฒน์    ศรีสนิล
11. เด็กหญิงสุมิตรา    ชินรัตน์
12. เด็กชายศักดิ์ชัย    บุญมาวงษ์
13. เด็กหญิงปิยะรัตน์    ณุวงษ์ศรี
14. เด็กหญิงอรปรียา    ตระการดี
15. เด็กชายพีรณัฐ    วรราช
16. เด็กชายภัทรดนัย    พลาเลิศ
17. เด็กชายณัฐกิจ    แย้มโกสุม
18. เด็กชายพลวัฒน์    ไชยราชา
19. เด็กชายรัฐระพี    ทองเนื้อนิ่ม
20. เด็กชายพีระภัทร    ค้าช้าง
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ผุยม่อง
2. นางสาวชนัญดา    สุทธารักษ์
3. นางสาวทองกุล    ศรีสว่าง
4. นายศุภวัฒน์    นามมี
5. นางสาวเสาวนีย์    พรหมมาหล้า
5 5 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายปิยวัฒน์    มาดา
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ    ไตรภูมิ
3. เด็กชายต้นตระกูล    ชาญตลาด
4. เด็กชายศิรวิทย์    แก้วกาญจน์
5. เด็กชายสุรศักดิ์    ประสาทศรี
6. เด็กชายชนะพงศ์    บิลชัย
7. เด็กชายสุรศักดิ์    ไทยน้อย
8. เด็กหญิงจิราวรรณ    ศรีแนน
9. เด็กหญิงศุภากร    จันทลึก
10. เด็กหญิงขวัญจิรา    สายสมบูรณ์
11. เด็กหญิงรัตนาพร    บุญกระจ่าง
12. เด็กหญิงธันวาพร    สารนาเรียง
13. เด็กหญิงกุลธิดา    คุณทิพย์
14. เด็กหญิงฐานิดา    อุททา
15. เด็กหญิงสุทธิดา    โคตรวงทอง
16. เด็กหญิงญาดา    วรธรรม
17. เด็กหญิงนัดชดา    โพธิ์เปี้ยศรี
18. เด็กหญิงภัทธวี    นันทะโสภา
19. เด็กหญิงปนัดดา    พรมวงศ์
20. เด็กหญิงสุพัตรา    กรอบแป้น
1. นางนัยนา    จันซา
2. นางสาวพรรณธิวา    คำจุมจัง
3. นางสาวมาลินี    ชินทะวัน
4. นางสาวรุ่งนภา    นรมาตย์
5. นางสาวเมธปิยา    ชูศรีทอง
6 6 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายชลิต    นาเมืองจันทร์
2. เด็กชายจิรพนธ์    นามตาแสง
3. เด็กชายพีรวัฒน์    พูลเพิ่ม
4. เด็กหญิงขนิษฐา    แซ่ตั๊ง
5. เด็กชายนันทวัฒน์    จำปาหมื่น
6. เด็กหญิงจิรดา    สัปทนต์
7. เด็กหญิงมานิตา    ประเสริฐแก้ว
8. เด็กหญิงสิริทรา    แสงโคตร
9. เด็กหญิงวัชราภรณ์    เกี้ยมแสนเมือง
10. เด็กหญิงรุจิรา    หนูน้อย
11. เด็กชายณรงค์ชัย    โยงรัมย์
12. เด็กชายอุทัย    แสงสุวรรณ
13. เด็กชายทักษ์ดนัย    ศรีโสดา
14. เด็กหญิงแพรวา    สมจิต
15. เด็กหญิงสุกัญญา    ไชยมี
16. เด็กหญิงอุมาพร    พิมพ์วงษ์
17. เด็กหญิงนันทญา    ผ่านจังหาร
18. เด็กหญิงนิชานาถ    คัดนาหง
19. เด็กชายพีรพล    ผลประสาท
1. นายธนานุวัฒน์    รัตนสมบัติ
2. นางสาวนิดาวรรณ    สุทธิสน
3. นางสาววัชราภรณ์    สาระวัน
4. นางสาววิไลลักษณ์    สรตรัยอาคม
5. นางสาวสุกัญญา    พิมพร
7 7 โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายธวัชชัย    ฤทธิ์ชีลอง
2. เด็กชายพีรภัทร    ชมพูสิงห์
3. เด็กชายวันเฉลิม    ศรีงาม
4. เด็กชายเศรษฐพงษ์    ดียิ่ง
5. เด็กชายอาทิตย์    แสงสุวรรณ์
6. เด็กชายอิทธิพัทธิ์    อ่อนสกุล
7. เด็กชายภาคภูมิ    ทองชื่น
8. เด็กหญิงจินตหรา    ปนิพลกรัง
9. เด็กหญิงชลิตา    มีหมื่นไวย์
10. เด็กหญิงทิพปภา    ศิลาพรม
11. เด็กหญิงนันทพร    บุรมรัตน์
12. เด็กหญิงปิยมล    พลสว่าง
13. เด็กหญิงพรนภา    พงษ์ชัย
14. เด็กหญิงภัทรดา    สีสะใบ
15. เด็กหญิงยุภา    อุตสาแท้
16. เด็กหญิงจันทรวิมล    หานุช
17. เด็กหญิงบุรัสกร    แข็งแรง
18. เด็กหญิงเกศกนก    พร้อมสันเทียะ
19. เด็กชายชาตรี    ใบบัวดง
1. นางสาวจิระนันท์    เด่นศักดิ์
2. นายฐากูร    รักถาวร
3. นายยุทธนา    เฉลียวชาติ
4. นางสาววิไลวรรณ    เฉลียวชาติ
5. นายเชิดศักดิ์    ยืนชีวิต
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายอัทธเมศร์    ยะโสธรศรีกุล
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์    อยู่สบาย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    อึ้งวิไลกูล
4. เด็กชายภูมินทร์    ทิพย์คงคา
5. เด็กชายภูวดิท    ศริธนิตรา
6. เด็กหญิงชลดา    รุ่งชลชวลิต
7. เด็กหญิงชรินรัตน์    แสนทวีสุข
8. เด็กชายกฤตกร    นุยืนรัมย์
9. เด็กชายณัฏฐวรวรรธ    ไชยสัตย์
10. เด็กชายปุณยวีร์    แก้วเกิดมี
11. เด็กหญิงวริศรา    นามมณี
12. เด็กหญิงเบญญาภา    ทีปิวัฒน์
13. เด็กชายชัญญาฤทธิ์    กาฬเนตร
14. เด็กหญิงสิรินธรารัตน์    เหม่ากระโทก
15. เด็กหญิงปุณยวีร์    โชคธนเสฏฐกุล
16. เด็กหญิงนรกมล    อุทโธ
17. เด็กชายสหัสภพ    พรหมวงศ์
18. เด็กชายชยณัฐ    เทพสาง
19. เด็กชายนนทวัชรี    มากดี
20. เด็กชายไตรวิช    อรุณะกสิกร
1. นางสาวณัฐฐิรา    สิมานุรักษ์
2. นางธิดาภรณ์    ทินบุตร
3. นางสาวมุละพร    ความสวัสดิ์
4. นางวราภรณ์    นาคมุจรินทร์
5. นางศิริพร    ทาปศรี
9 9 โรงเรียนบ้านเชิงดอย สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แก้วอาษา
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ    ข่วงทิพย์
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ    เพ็งอำไพ
4. เด็กหญิงศรัญญา    ไชยตะมาตย์
5. เด็กหญิงวรรณิภา    ไชยตะมาตย์
6. เด็กชายนันทวัฒน์    ไชยตะมาตย์
7. เด็กชายมนัสวิน    ไชยตะมาตย์
8. เด็กชายเดชฤทธิ์    พิลาทา
9. เด็กชายปฏิวัติ    โชติพันธ์
10. เด็กชายวินัย    พิลาทา
11. เด็กหญิงสาวิตรี    พิลาทา
12. เด็กหญิงวันวิสา    ไชยตะมาตร
13. เด็กหญิงอรนงค์    พิลาทา
14. เด็กหญิงธิดารัตน์    พิมพ์มทา
15. เด็กหญิงทัษศินา    คำฮัง
16. เด็กหญิงอุมากร    พิลาทา
17. เด็กหญิงแพรวา    นุธรรม
18. เด็กชายรัชพล    แก้วอาษา
19. เด็กชายชาคริต    คำฮัง
20. เด็กชายภูธเนศ    พิลาทา
1. นางสาวจุฑารัตน์    คิดทำ
2. นายนพดล    แสนบัณฑิต
3. นางปาหนัน    หม่อมพระเนาว์
4. นางสาวสุชาวิณี    สนองผัน
5. นางสาวเยาวลักษณ์    วภักดิ์เพชร
10 10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์    จิตเดียว
2. เด็กหญิงลักษมี    สุวรรณทอง
3. เด็กหญิงจินธิดา    ตาริกา
4. เด็กชายภควุฒิ    ศิลาอ่อน
5. เด็กหญิงสุนันทา    กับทอง
6. เด็กหญิงอภิญญา    สุวรรณดำ
7. เด็กหญิงเจนจิรา    ซินโซ
8. เด็กชายจิราวัฒน์    โสระธิวา
9. เด็กชายรพีภัทร    ผลวัฒน์
10. เด็กหญิงสุดารัตน์    เรืองเกษม
11. เด็กหญิงณัฎฐนิชา    เรืองเกษม
12. เด็กชายจิราคม    คำตรงใจ
13. เด็กหญิงสุชาดา    ลายสนธิ์
14. เด็กชายณัฏฐกิตต์    เสมอตน
15. เด็กหญิงเยาวพา    ศุภผล
16. เด็กหญิงพัณณิตา    ศรีแก้ว
17. เด็กหญิงอินทุกานต์    บุญแปลง
18. เด็กหญิงกัญญาภัค    มารศรี
19. เด็กหญิงณฐอนงค์    มงคลเมือง
20. เด็กหญิงกัลญา    บรรจมาตย์
1. นายกิตติพงษ์    ประเทือง
2. นายจำนง    เจริญศิริ
3. นางสาวสุชาดา    ดำเนินงาม
4. นางสุดารัตน์    สายกลิ่น
5. นายองอาจ    ดนเสมอ
11 12 โรงเรียนวัดเทพรังษี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายวีระ    จั้นพลแสน
2. เด็กชายวีรภัทร    นามวิเศษ
3. เด็กชายเอกพล    จันทะบุรี
4. เด็กชายธนาพันธ์    สาออน
5. เด็กชายกิตติภณ    วันนา
6. เด็กชายกฤษกร    หุ้มไธสง
7. เด็กชายศุภชา    จันทีนอก
8. เด็กชายพรพิชัย    โง้งบุตรศรี
9. เด็กหญิงวณิศรา    รอดไธสง
10. เด็กหญิงอนันตยา    ห้อยไธสง
11. เด็กหญิงเจนสุรี    เกียงโสด
12. เด็กหญิงวริศรา    แก้วกล้า
13. เด็กหญิงจตุพร    มีอาษา
14. เด็กหญิงอลิสา    โพธิ์กลาง
15. เด็กหญิงหทัยทิพย์    จอดนอก
16. เด็กชายพีรพงษ์    ธงไธสง
17. เด็กหญิงธนภรณ์    จีบไธสง
18. เด็กหญิงปวีณ์นุช    มากพูน
19. เด็กหญิงอรวรรณ    วิเศษบุญ
20. เด็กหญิงนัดตยา    พิมพ์สาร
1. นางสาวดวงใจ    ทบวิชา
2. นางพิศสมัย    อ่อนสุวรรณ
3. นายสุเทพ    ประทีปวัชรวงศ์
12 13 โรงเรียนบ้านป่าใต้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์    ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงประนิดา    สีบาล
3. เด็กหญิงเนตรนภา    พรรณราช
4. เด็กชายอนุ    ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    แน่นอุดร
6. เด็กชายเอกชัย    ชัยแสนฤทธิ์
7. เด็กชายลัทธิกร    วิเชียร
8. เด็กหญิงศิริรัตน์    พงษ์วิเศษ
9. เด็กชายชลนะที    ศรีบุญเรือง
10. เด็กหญิงวรัญญา    ศรีบุญเรือง
11. เด็กชายรัชชานนท์    วงษ์พินิจ
12. เด็กชายธนวัฒน์    อนุศิริ
13. เด็กหญิงจิราภรณ์    ธรรมวัติ
14. เด็กชายจีรยุทธ    พงษ์วิเศษ
15. เด็กหญิงสมหญิง    ศรีบุญเรือง
16. เด็กชายโกวิทย์    สำแดงภัย
17. เด็กชายโชคทวี    คงทรัพย์
18. เด็กชายธีระศักดิ์    บุญมา
19. เด็กหญิงชนิดา    โสดาพรม
20. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    ศรีบุญเรือง
1. นางญาณิกา    นาถาบำรุง
2. นายสมาภณ    จันรัมย์
3. นางสุภาพร    สว่างภพ
4. นายสุริยะ    อะสิพงศ์
5. นางอุทัย    จันรัมย์
13 16 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงธนาภา    ศรีแพน
2. เด็กชายกิติพล    ชมภูเมือง
3. เด็กหญิงพิชญา    ใสแสง
4. เด็กชายพีรศุภ    วงค์ชมภู
5. เด็กหญิงศิริญาภรณ์    แสงชมภู
6. เด็กชายศราวุทธ    ธรรมวัฒน์
7. เด็กชายวรพล    คณะวาปี
8. เด็กหญิงขวัญฤดี    พิทักษ์
9. เด็กชายยุทธพงษ์    วงศ์ผาบุตร
10. เด็กหญิงอธิชา    นาอินทร์
11. เด็กหญิงถิรดา    วงค์กะโซ่
12. เด็กหญิงศุภรัสมิ์    กิ้วราชแยง
13. เด็กหญิงกัญญณัฐ    สีผา
14. เด็กหญิงดวงพร    แนบทองหลาง
15. เด็กหญิงสุพรรณษา    อินทรสิทธิ์
16. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ชมพูประเภท
17. เด็กหญิงรัชนก    ศิริกาญจน์
18. เด็กหญิงขวัญฤดี    เคนซ้าย
19. เด็กหญิงทานตะวัน    คำมุงคุณ
20. เด็กหญิงวรัญญา    สุภาปุ
1. นางพนิดา    พสุโพธิ์
2. นายภักดี    วรรวิชิต
3. นางรัญจวน    พลโยธา
4. นางสาวสุดามาส    ศรีนอก
5. นางสาวอรัญญา    แหนงหล้า
14 17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงพิยดา    จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงอริษา    ธงศรี
3. เด็กหญิงจรรยพร    พระเกตุ
4. เด็กชายกิตติพงศ์    รัตนบุรมย์
5. เด็กชายนิธิธน    นาโสม
6. เด็กหญิงลลิตา    ปางชาติ
7. เด็กหญิงกัลยาพร    พูลเกษม
8. เด็กหญิงไอลดา    แก่นท้าว
9. เด็กชายกันต์กวี    เลพล
10. เด็กหญิงนัฐกฤตา    คำอินทร์
11. เด็กหญิงธิติกานต์    ผิวลา
12. เด็กชายอชิระ    โพธิญาณ
13. เด็กชายวัชรพล    ทับศิริ
14. เด็กหญิงปนัดดา    นามปัญญา
15. เด็กหญิงวาสนา    สมมงคล
1. นางจิราภรณ์    ผิวดี
2. นางลัดดาวัลย์    นาวิเศษ
3. นางสาวสุพรรณี    แก้วกัลยา
4. นางสุพัตรา    อดทน
5. นางสุมาลัย    จำเริญพานิช
15 18 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ใจก่ำ
2. เด็กหญิงรัชสุดา    จุฬา
3. เด็กหญิงแพรวา    ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงชิดชนก    ศรีแสง
5. เด็กหญิงรัตติยา    คูณทา
6. เด็กหญิงประกายแก้ว    พรมสุวรรณ
7. เด็กหญิงวัชรา    สีจันทร์อ่อน
8. เด็กชายภานุเดช    แสงอ่อน
9. เด็กหญิงกรรณิดา    การศรี
10. เด็กหญิงพุทธรัตน์    น้อยอิ่ม
11. เด็กชายอรรถพร    อินธิสิทธิ์
12. เด็กชายไชยวัฒน์    เค้ามูล
13. เด็กชายนราวิชญ์    จันทราช
14. เด็กชายพัฒนา    นนท์ศิริ
15. เด็กชายโชคอนันท์    คำเพราะ
16. เด็กชายนนท์วัฒน์    ผลาเลิศ
17. เด็กหญิงอรพรรณ    บุญตั้ง
18. เด็กหญิงนิชานัน    สีคราม
19. เด็กชายธนวัฒน์    ชูจิตร
20. เด็กชายวุฒิศักดิ์    พรมเกษ
1. นางกมลชนก    จันทร์แก้ว
2. นายจำนงค์    จันทร์แก้ว
3. นางทองปอน    สรรศรี
4. นางวิเรขา    โพธิ์งาม
5. นางสาวแอนนา    หอมหวน
16 20 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงเอมอร    โต้สาลี
2. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์    เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เชื้อคำจันทร์
4. เด็กชายนันทวัฒน์    เหง้าโอสา
5. เด็กหญิงรุจิรา    สอนคร้าม
6. เด็กหญิงวีรดา    ปัทวงค์
7. เด็กหญิงทรงอัปสร    อัคบุตร
8. เด็กหญิงภาวินี    เชื้อคำจันทร์
9. เด็กหญิงศุจีภรณ์    เชื้อคำจันทร์
10. เด็กหญิงสุลักขณา    จันโทวาท
11. เด็กหญิงกนกพร    เชื้อคำจันทร์
12. เด็กหญิงเกษรินทร์    ขันดวง
13. เด็กหญิงบุศราคำ    เจ๊กอร่าม
14. เด็กชายกฤษนะ    เชื้อวังคำ
15. เด็กชายธนาธิป    หิรัญอธิมาตร
16. เด็กชายนันทวัฒน์    ฟักสุวรรณ
17. เด็กชายจักรพงษ์    ปัญญาวงค์
18. เด็กหญิงชัญญานุช    พลศักดิ์ขวา
19. นายธีรพล    เชื้อคำฮด
20. เด็กชายรัฐพงษ์    เชื้อคำจันทร์
1. นายประจักษ์    อินทร์แพง
2. นางรักมณี    สุระเสียง
3. นางวรรดี    สุวรรณไตรย์
4. นายเชื้อคำจันทร์    วงค์ตาหล้า
5. นางไพรวัลย์    อินภูวา
17 22 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายเซบาสเตียน    ซานซ์อูตริยา
2. เด็กชายวงศกร    ขุ่ยนาเพียง
3. เด็กชายจักรฤธ์    สุพิมานิม
4. เด็กชายมนารมย์    เพิ่มประโคน
5. เด็กชายรัฐศาสตร์    โพธิ์เงิน
6. เด็กชายภัครเมศ    จริตรัมย์
7. เด็กชายเจษฏาภรณ์    เพิ่มประโคน
8. เด็กหญิงจันทรัตน์    สะอาดประโคน
9. เด็กหญิงธนวรรณ    แต้มทอง
10. เด็กหญิงณัฐกานต์    นาคประสพ
11. เด็กหญิงขวัญพิมล    อาการ
12. เด็กหญิงกินนรี    แอมรัมย์
13. เด็กหญิงณัฐฏธิดา    พูดชอบ
14. เด็กหญิงลัดดา    เชิดกลิ่น
15. เด็กหญิงพัชชา    องค์รัมย์
16. เด็กหญิงฟ้าใส    ทันดี
17. เด็กชายคีรีบูน    สุกดี
1. นายนราศักดิ์    เอ็มประโคน
2. นางวิลาสินี    ธัญญศิรินนท์
3. นายอนุพงษ์    ต้นเสมอไทย
4. นางเพ็ญศิริ    สายจันทร์หอม
5. นางสาวโสภา    วรรณ์ศิริ
18 24 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์    นาทันตรึก
2. เด็กชาย กิตติพงษ์    โสสา
3. เด็กหญิงปาลิตา    ผาสุข
4. เด็กชายพีระพล    ป้องกัน
5. เด็กชายธีรพงศ์    วันทา
6. เด็กชายภาณุวัฒน์    ยินดี
7. เด็กชายสนธยา    อำนวยโพธิ์
8. เด็กหญิงนิภา    ผกาศรี
9. เด็กหญิงพัชรี    พวงศรี
10. เด็กหญิงสุวณี    จันทา
11. เด็กหญิงพรประภา    ชมหอม
12. เด็กชายกฤษฎา    เชื้อบัณฑิต
13. เด็กหญิงอริสา    วันทา
14. เด็กหญิงศุภาลักษ์    วงษ์คำ
15. เด็กหญิงศุภากร    ทาคำมอง
16. เด็กหญิงพรพรรณ    เปิดสูง
17. เด็กหญิงอภัสสร    สายเสน
18. เด็กหญิงปานระพี    จันทา
19. เด็กหญิงปิยพร    วงศ์ใหญ่
20. เด็กหญิงรัตน์ดา    จันทราภรณ์
1. นายกรวิทย์    ทองแปลง
2. นางสาววันวิสา    เลิศศรี
3. นายวุฒิไกร    เพ็งบุญ
4. นางสาวศุภกัญญา    ผาสุข
5. นายสุนทร    กัดกุมภา
19 26 โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพร    สินพร
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    นาชัยนาค
3. เด็กชายกวี    ศรีวังแก
4. เด็กชายพงศกร    ภูวิชัย
5. เด็กหญิงพรรณิภา    สนิทนิตย์
6. เด็กชายชาคริต    ศรีชะตา
7. เด็กชายวีรภัทร    ลาญาติ
8. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์    สังวันดี
9. เด็กหญิงจิตสุดา    เครือวัลย์
10. เด็กหญิงอริสรา    หนองโยธา
11. เด็กหญิงวิภาวี    บุญโกบุตร
12. เด็กชายมนัสวิน    นาถมทอง
13. เด็กหญิงอิงลดา    เครือวรรณ
14. เด็กหญิงดลพร    เครือวรรณ
15. เด็กหญิงทัตพร    นาชัยพูล
1. นายวิญญู    ผาลา
2. นางสมทรัพย์    พละเดช
3. นางเมธินี    แสนโยธา
4. นางเอมอร    คำสมหมาย
20 27 โรงเรียนบ้านนาสีนวล สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอภิชัย    ดีจู
2. เด็กชายน่านฟ้า    เกษมสุข
3. เด็กหญิงกนกอร    ลุนพันธ์
4. เด็กหญิงอรอนงค์    โคตรตาล
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไชยสอน
6. เด็กชายพิทยุตภ์    บุญภา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ    อุไร
8. เด็กชายปกรณ์    บัวแพง
9. เด็กชายอรรถพร    นาฮี
10. เด็กชายปกรณ์    ทองมาก
11. เด็กชายอดุนเดช    ทองมูล
12. เด็กชายนที    พิมมาศ
13. เด็กชายอภิสิทธิ์    พรหมโคตร
14. เด็กชายอนุพงษ์    กองขุนทด
15. เด็กหญิงกรพิณ    ทุมสิงห์
16. เด็กหญิงชฏารัตน์    สิงขอนอาจ
17. เด็กหญิงชนิตา    ปังคะบุตร
18. เด็กชายสาธิต    แข็งขันธ์
19. เด็กหญิงพรภิมล    มนตรี
1. นางปริชาติ    ปังคะบุตร
2. นางสาวรัชนู    แก้วแก่น
3. นางศุภิสรา    ไชยเสริม
4. นางสำรอง    พันศรี
5. จ.ส.อ.หญิงอำภาพร    วงษ์แจ้ง
21 28 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพร    ชนะสงคราม
2. เด็กหญิงพัชรา    คำแพง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    พันธ์ศรี
4. เด็กหญิงกันตพร    ยศศิริ
5. เด็กหญิงวาสนา    ลุนศรี
6. เด็กหญิงธิยดา    ชัยปัญญา
7. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    บุตระดาษ
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ลุนศรี
9. เด็กหญิงศศิวิมล    ลุนศรี
10. เด็กหญิงกรกนก    ศรีขอดเขต
11. เด็กชายพีรพัฒน์    พลรัตน์
12. เด็กชายเหิรฟ้า    ศรีวีระ
13. เด็กหญิงกันทิมา    ยศศิริ
14. เด็กหญิงอรพิมล    เศษศรี
15. เด็กหญิงนันทิดา    บุตรดาษ
16. เด็กหญิงพิมพ์พร    คำแพง
17. เด็กหญิงรุ่งนภา    พลรัตน์
18. เด็กหญิงกนกวรรณ    ลุนศรี
19. เด็กหญิงปาริชาติ    กุศรี
20. เด็กชายอภิรักษ์    ศรีวีระ
1. นางจรัสภรณ์    ลีราช
2. นางสาวดอกเหลา    พงษ์ขจร
3. นางปาริชาติ    สุวรรณสุข
4. สิบเอกหญิงอุบลรัฐ    บัวกลาง
5. นางสาวอริสรา    สิงห์สวัสดิ์
22 31 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงอรจิรา    มานันชัย
2. เด็กหญิงวรรณนิภา    เจริญสุข
3. เด็กหญิงรวิปรียา    พระคุณ
4. เด็กหญิงสุนันทา    เหล่าสุวรรณ์
5. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    มีมูล
6. เด็กหญิงเมยาณี    ปะวะโก
7. เด็กหญิงนันทิชา    บางใบ
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์    โสภาบุตร
9. เด็กชายพนัส    พิมพ์จันทร์
10. เด็กหญิงอนุธิดา    อาจจำปา
11. เด็กหญิงกนกพร    จันดาหงษ์
12. เด็กชายก้องภพ    เหลาลุน
13. เด็กหญิงอัจฉรา    สีลาโท
14. เด็กชายธนกร    ศรีครซ้าย
15. เด็กชายอภิสิทธิ์    พรหมสอน
16. เด็กชายดวงตะวัน    กาบไกรแก้ว
17. เด็กชายภูพิทักษ์    ทองสืบสาย
18. เด็กชายชินาตะ    โยมสีดำ
1. นายนิกรณ์    คำมา
2. นายประสิทธิ์    โชคช่วยพัฒนากิจ
3. นางสาววรัญญา    ภูบุญอบ
4. นางสาวสุนิตรา    วงษ์นู
5. นางสาวเสาวคนธ์    หันตุลา
23 32 โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายพิพัฒนชัย    สุขเกษม
2. เด็กชายกฤษติภูมิ    สุภะสีมากุล
3. เด็กหญิงสุกัญญารักษ์    มูลตรีประถม
4. เด็กชายอนาคินทร์    พรหมสิทธิ์
5. เด็กชายสวิตต์    อำไพ
6. เด็กชายเจตภานุ    ฮาร์ดิ้ง
7. เด็กชายณัฐชนน    ศรีจันทร์
8. เด็กหญิงชาริณี    ดอกแคกลาง
9. เด็กหญิงพีรดา    เต็งกลาง
10. เด็กหญิงลักษมี    แคนอินทร์
11. เด็กหญิงปาณัสม์    แกมโคกกรวด
12. เด็กชายฐปกร    ศรีมะเริง
13. เด็กหญิงเพชรมณี    หุ้มไธสง
14. เด็กชายกรวิทย์    ศรสังข์
15. เด็กชายอนุศิษฏ์    วิเศษนอก
16. เด็กหญิงเบญญา    จารีรัตน์
17. เด็กหญิงพัณณิตา    จันทร์โพธิ์
18. เด็กหญิงปวีณ์ลดา    พิมแบบ
19. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    มุกดารัมย์
20. เด็กชายเตชพัฒน์    เต็งกลาง
1. นางจิราภรณ์    อารีรัมย์
2. นางศรุดา    บุณยธรรมกุล
3. นางสาวสมหมาย    จักสาร
4. นายสิทธิศักดิ์    เก่าพิมาย
5. นายอนุชา    เสิดแสงมุข
24 34 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายจิรวัฒน์    วิวาสุข
2. เด็กหญิงันันนภัส    ทนทาน
3. เด็กหญิงอภิญญา    ตุ้มแก้ว
4. เด็กหญิงดารารัตน์    สายศร
5. เด็กชายชนะชัย    แว่นดี
6. เด็กชายอภิชัย    ชารีโคตร
7. เด็กชายภาณุพงษ์    จันทร์เทศ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ    สายรัตน์
9. เด็กชายรัฐนันท์    พิศก
10. เด็กชายพรชัย    ไตรนอก
11. เด็กหญิงณัฐรินทร์    หล้าหัวหนอง
12. เด็กหญิงจินต์จุฑา    สมสามาลย์
13. เด็กหญิงธมลวรรณ    ปานทอง
14. เด็กหญิงศศินิภา    แตงอ่อน
15. เด็กหญิงธีราพร    บุญเชิด
16. เด็กหญิงชนินาถ    สิงห์ทอง
17. เด็กหญิงธิดารัตน์    สวัสดี
18. เด็กชายจำรัส    รสพันธ์
19. เด็กหญิงสิริวิมล    ทองหล่อ
20. เด็กหญิงฐิชาดา    สายศร
1. นางสาวปิยะดา    แจ้งอภินันท์
2. นางสาวสร้อยฟ้า    มะโนปิ่น
3. นางสาวสุภาพร    สืบสันต์
4. นางสาวอินทิรา    ภูมิสูง
5. นายโกมล    จันทร์ศิริ
25 36 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายอานนท์    แก้วโบดา
2. นางสาวธัญญาศิริ    อุ่นเทียมโสม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กานนท์
4. เด็กหญิงฉวีวรรณ    กานนท์
5. เด็กหญิงรัชฎาพร    ต้อนโสกรี
6. นายรัฐพงษ์    นนท์เหล่าพล
7. นายกิตติกร    สุวรรณมาโจ
8. นายธนากร    สุวรรณมาโจ
9. นายจงเจริญ    นนท์เหล่าพล
10. นายภูวดล    กันยาตี
11. นางสาวกุลนิชย์    คุ้มวงษ์
12. นางสาวเพชรลดา    มะสุใส
13. นายคุณากร    อุ่นเทียมโสม
14. นางสาววัลย์ลดา    แก้วอ่อนขวา
15. เด็กชายอัมรินทร์    สนมศรี
16. นางสาวคุนัญญา    ดวงดูสัน
17. นางสาวนันธิดา    พิมพ์ลุน
18. นายพลวัฒน์    นนท์เหล่าพล
19. เด็กหญิงปีย์รดา    กานนท์
20. เด็กหญิงสายธาร    แก้วอ่อนขวา
1. นายกฤษณ    จิตรอ่อง
2. นายนเรศ    มากอง
3. นายบุญสงค์    สาหัส
4. นางสาวปรัศนีย์    แก้วอ่อนขวา
5. นางสาวปวีณา    อุ่นเทียมโสม
26 37 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายสรชา    ชิณพันธ์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    สิทโท
3. เด็กชายชัยรัตน์    บัวหุ่ง
4. เด็กชายอาทิตย์ศักดิ์    ลาลุน
5. เด็กชายธนากร    กุแก้ว
6. เด็กหญิงศศิกานต์    สังวร
7. เด็กหญิงเบญญาภา    บุญอินทร์
8. เด็กชายพงศ์ภีระ    ถาหนองบัว
9. เด็กชายพงษ์เพชร    วันทะสิน
10. เด็กหญิงจุฬารัตน์    แสนดี
11. เด็กหญิงณัฐริกา    ภู่วิเชียร
12. เด็กชายศิรวิทย์    เบญจรัตน์
13. เด็กชายธนโชติ    ศิลปะศร
14. เด็กชายนันทวัฒน์    บุญสวัสดิ์
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ขุ่ยภูมี
16. เด็กชายธนาธร    ลัทธะโล
17. เด็กชายอนุพันธ์    สมร่าง
18. เด็กชายภานุวัฒน์    เมฆขุนทุด
19. เด็กชายสุธ๊    กัณทะพันธ์
20. เด็กชายเจษฎา    มะลิกุล
1. นางสาวจันทร์จิรา    แพทย์นาดี
2. นางสาวจุฬารัตน์    เนตรวงค์
3. นางชุติกาญจน์    ประทุมเมฆ
4. นายปิยพงษ์    แก่นจักร
5. นางสาวเกณิกา    ทองคำดี
27 38 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงตติยา    สุขมอญ
2. เด็กชายกฤษนัย    สุขมอญ
3. เด็กชายชัยวัฒน์    สมดวน
4. เด็กชายราเมศร์    หอมยา
5. เด็กหญิงนฤมล    ศศิโสภณ
6. เด็กชายธนพนธ์    อินแสงแวง
7. เด็กหญิงพีรดา    ศศิโสภณ
8. เด็กหญิงรพีวรรณ์    พาพรม
9. เด็กชายธนทัต    สุมังคะ
10. เด็กหญิงนุชจี    โสมี
11. เด็กหญิงธิดาเนตร    ลามี
12. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    สิมมาลา
13. เด็กหญิงปวันรัตน์    นันสี
14. เด็กหญิงสิรินภา    นาถา
15. เด็กหญิงสุชาดา    อินทร์พิมพ์
16. เด็กหญิงปาริชาต    เอฟวา
17. เด็กหญิงเบญญาทิพย์    พร้อมชาติ
18. เด็กหญิงณัฐริกา    วงราชา
19. เด็กหญิงนันท์ชนก    กาญจนบำรุงสกุล
20. เด็กหญิงทิฆัมพร    น้อยวงค์
1. นายชาติชาย    พรหมเชียง
2. นางนารี    ไชยสี
3. นางปราศรัย    พงศ์พันธุ์
4. นายสุริยา    นันชนะ
5. นางสาวเนตรชนก    ก้อนวัน
28 39 โรงเรียนบ้านกองโพน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายพงศ์พล    เพ็งจันทร์
2. เด็กชายปราโมทย์    ตุ่นต้น
3. เด็กชายจักกฤษ    วงศ์หนองแวง
4. เด็กชายธีระยุทร    พุ่มกุมาร
5. เด็กชายธนภัทร    ดวงบุปผา
6. เด็กชายณัฐพงษ์    อัมพร
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    วารีพัฒน์
8. เด็กชายพิทวัส    อุปลาบัติ
9. เด็กชายพีระศักดิ์    คุณพาที
10. นายพลเชษฐ์    ทาทอง
11. นายณัฐพงษ์    เข็มสีดา
12. เด็กหญิงจันทร์จิรา    แก้วพร
13. เด็กหญิงวารุณี    ยืนยาว
14. เด็กหญิงศิรินภา    เข็มสีดา
15. เด็กหญิงชมพูนุช    บุญเอก
16. เด็กหญิงรังสิมา    วงคำภา
17. เด็กหญิงสิรภัทร    จงจิตร
18. เด็กหญิงจุไรพร    บุญเอนก
1. นางสาวณัฐิยา    เหล่าบุตรสา
2. นางสาวมนต์ยุพิน    ชาวเมืองโขง
3. นายวุฒิพงษ์    สุภะโคตร
4. นางสาวสุภาพร    เมืองซอง
5. นายอุทัย    เหล่าบุตรสา
29 41 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายภูริเดช    เกตุเหม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    สีหัวโทน
3. เด็กชายนัฐภูมิ    พันชารี
4. เด็กหญิงแก้วพยงค์    บาลคำมี
5. เด็กหญิงบุญญพร    โลเกตุ
6. เด็กหญิงพัชราพร    ธรรมเกตุ
7. เด็กหญิงภัทรียา    โยธานันท์
8. เด็กหญิงชนากานต์    บ้านเวียง
9. เด็กหญิงจีรวรรณ    สว่างวงศ์
10. เด็กหญิงศิริรัตน์    มีอำนาจ
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์    วิจิตขะจี
12. เด็กหญิงเบญจพร    มีอำนาจ
13. เด็กชายฤทธิชัย    เทพาฤทธิ์
14. เด็กหญิงสุภิญญา    พันชารี
15. เด็กหญิงหัทยา    ใบฟัก
16. เด็กชายสิรภพ    ทั่นเส็ง
17. เด็กชายธีรศักดิ์    มีอำนาจ
18. เด็กชายเสกสรรค์    มั่นจิต
19. เด็กชายภาชิต    วารินทร์
20. เด็กหญิงกัณนิภา    เกตุเหม
1. นายทองนาค    หงษ์ลอยลม
2. นางสาวนริศรา    ธรรมเกตุ
3. นางสาวปทิตตา    ราษฎร์ศิริ
4. นายประสพ    พลพิทักษ์
5. นางสุขโฉม    ริโยธา
30 43 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ    ศักดิวงศ์
2. เด็กหญิงรัตนา    ศรีชมชื่น
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    ทองภูบาล
4. เด็กหญิงสุพัตรา    ศรีคำพันธ์
5. นางสาวกาญจนาพร    อุ่นแสง
6. นายวทัญญู    ศิริเชิดฉันท์
7. เด็กหญิงสรัลชนา    เหลาแหลม
8. เด็กชายศรากร    ตระกูลศรี
9. เด็กหญิงอัญชุลี    สุริยันต์
10. เด็กหญิงพัทธิกา    คันทะไชย์
11. เด็กชายเจษฎา    บุญกรณ์
12. นายณัฐพงษ์    ทองเสาร์
13. เด็กชายจิรัฏฐ์    เพชรอาวุธ
14. เด็กชายฉัตรชัย    อารีเอื้อ
15. เด็กชายปริญญา    ประวันเนา
16. นายธนาวุฒิ    เขียวระยับ
17. เด็กชายศุภชัย    สุขเสริม
18. เด็กหญิงดวงกมล    ยศม้าว
19. นางสาวชลธิชา    ฤทธิรงค์
20. นางสาวพูนทรัพย์    เหล้าเจริญ
1. นายศิรยุทธ    ณ พล
2. นางสายสวาท    วิสาขะ
3. นายสายัณ    วิสาขะ
4. นายสุธิพงษ์    เสนาวัง
5. นางสาวอโณทัย    อ่อนนางใย
31 44 โรงเรียนบ้านนาซอ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายณรงชัย    สาระบุตร
2. เด็กชายระพีภัทร    ญาติปลื้ม
3. เด็กชายภัทรพล    ไฝทาคำ
4. เด็กชายเตชะพัฒน์    พละศูนย์
5. เด็กหญิงคณภรณ์    วังคีรี
6. เด็กหญิงเมขลา    โมรินทร์
7. เด็กหญิงนุชรี    ปัญจันทร์สิงห์
8. เด็กหญิงชลาศัย    ไตรวงศ์ย้อย
9. เด็กชายฟิล์ม    อาแพงพันธ์
10. เด็กชายวีระยุทธ    ดกเอียร์
11. เด็กชายธีระเทพ    โพคำพก
12. เด็กชายกฤษฎา    เจริญราช
13. เด็กชายศุภกร    ศรีเทพ
14. เด็กชายพีระวิชญ์    ดินแผ่น
15. นายนิพนธ์    ปัญจันทร์สิงห์
16. นางสาวอุระชาติ    ชนะวงค์
17. เด็กชายวรากร    เหมาสุวิล
18. เด็กหญิงอรพิณ    อินภูมี
19. เด็กหญิงศิรินี    นามเนา
1. นายปิยะพงค์    บุญตา
2. นางสาวพรนภา    ธุระนนท์
3. นายศิวนันท์    ไชยเชษฐ์
4. นางสุพัตตรา    ช่วยรักษา
5. นายอภัย    ปังอุทา
32 45 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายธันวา    ลีลา
2. เด็กหญิงปิยนุช    คงมังคละ
3. เด็กหญิงณัฐมน    วันยาว
4. เด็กหญิงนันธิดา    มอดลี
5. เด็กชายอลิษา    ลุนอุบล
6. เด็กหญิงกรรณิการ์    แก้วมณี
7. เด็กหญิงจิตรานุช    กาชัย
8. เด็กหญิงคีตภัทร    กองแสน
9. เด็กชายธราเทพ    แก้วศิลา
10. เด็กชายณัฐพงษ์    ดวงจันทร์
11. เด็กชายสุทธินันท์    ทระทึก
12. เด็กหญิงธนพร    จุชัยสงค์
13. เด็กชายบรมเดช    วรรณคำ
14. เด็กชายพีรพล    ภูแช่มโชติ
15. เด็กหญิงอรสา    พาชาติตรี
16. เด็กชายภานุวัฒน์    บัวจ้อย
17. เด็กชายกิตติศักดิ์    ทอดภักดี
18. เด็กหญิงชนกานต์    สินตะกูด
19. เด็กหญิงวิไลพร    จันทะโสต
20. เด็กหญิงอรัญญา    โคตะคำ
1. นายปราโมทย์    สีมาตย์จันทร์
2. นายพิจิตร    อัมวรรณ์
3. นางสาวมณีรัตน์    โมบุตรศรี
4. นางสาวสุภรานันท์    คุณเครือจันทึก
5. นายสุรเนตร    เนตรมุข
33 46 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์    นวลสิงห์
2. เด็กชายสุรนาท    นนทนาท
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    จิตจักร
4. เด็กชายอภิวัฒน์    สีหาคม
5. เด็กหญิงสุรภา    ทองพิทักษ์
6. เด็กชายธราเทพ    รักษาแสง
7. เด็กหญิงสุทินันท์    ไชยปัญหา
8. เด็กหญิงนวนันท์    กางทอง
9. เด็กชายณัฐนันท์    พรมสันเทียะ
10. เด็กชายศิวัฒน์    แดงลีท่า
11. เด็กหญิงกุลนัส    ติกาพันธุ์
12. เด็กชายพงศพัศ    คำสีเขียว
13. เด็กชายนราธร    แก้วก่า
14. เด็กชายนรากรณ์    สมแสน
15. เด็กหญิงธิดารัตน์    อุทธแสง
16. เด็กหญิงอาจารียา    มหานิล
17. เด็กหญิงสุมิตรา    สุนันธรรม
18. เด็กหญิงอิศศิรารักษ์    สุทธิสุวรรณ
19. เด็กชายศิริโรจน์    บุญจริง
20. เด็กหญิงจุฑามาศ    สุวรรณรงค์
1. นางดวงสมร    เหลาราช
2. นายประยูร    สาขา
3. นางมยุรี    พองพรหม
4. นางสาวศิริจินดา    ศรีไทย
5. นางสมคิด    บาลนาคม
34 47 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงปฐมพร    สีหลง
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ถุนนอก
3. เด็กชายอภินันท์    ขวัญโพน
4. เด็กหญิงจิราภา    ชาดวง
5. เด็กชายธนาคิม    ยศทะแสน
6. เด็กหญิงรชนีกร    โสพันธ์
7. เด็กหญิงศศิธร    ภูเงิน
8. เด็กหญิงแพรนารายณ์    เข็มทอง
9. เด็กชายภูมิ    ชัยศรี
10. เด็กหญิงศิริกัญญา    เกตุแก้ว
11. เด็กชายศิริชัย    นาคทอง
12. เด็กชายนราธิป    พิมพ์จัตุรัส
13. เด็กชายชิษณุพงค์    ภาพลงาม
14. เด็กชายครรชิต    ทิพย์เนตร
15. เด็กหญิงอัจฉริยา    แสนมหาชัย
16. เด็กหญิงธีราพร    แสนมหาชัย
17. เด็กหญิงรัชนีกร    คำสุริย์
18. เด็กชายธีรศักดิ์    พรมคำ
19. เด็กชายภูมิประภา    ศรีพรม
20. เด็กหญิงกรรวี    ตั้งสมบูรณ์
1. นางสาวชไมพร    สุรภีร์
2. นางดอนจันทร์    ศรีบุญ
3. นางสาวนิตยา    รักษาพล
4. นายประจักษ์    ดวนพล
5. นางลำดวน    ศรีพรม
35 49 โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. นายรัตนากร    ขุมทอง
2. เด็กชายธนาคาร    แสงงาม
3. เด็กชายธนายุทธ    ศาลางาม
4. เด็กชายมณูศักดิ์    ด่วนปาน
5. นางสาวอรนิชา    บุญทา
6. นางสาววรรณา    แสงงาม
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พรมสุรินทร์
8. เด็กหญิงสุพรภิมล    เกิดนาน้อย
9. เด็กชายวัชระ    ชะฎา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์    ภูมิสุข
11. เด็กชายธีรดนย์    ลุนลาด
12. นางสาวสุธิดา    แพงธมล
13. เด็กหญิงบุญรวม    ชัยโย
14. เด็กชายชนะชัย    สานนท์
15. เด็กหญิงสิริมล    บุญปอง
1. นางสาวจีรภรณ์    บุญมาก
2. นางช่อศรี    สารพัฒน์
3. นางสาวนงค์ลักษณ์    กรอบทอง
4. นางสมจิต    แสงล้ำ
5. นางสาวอาลี    บุญอิ้ง
36 50 โรงเรียนบ้านคำแมด สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงสุภาวดี    บุญหล้า
2. เด็กหญิงวรกมล    พระโคตร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บานแสน
4. เด็กชายชนกชน    ชินพะวอ
5. เด็กชายจักรรินทร์    โพธิ์ศรี
6. เด็กชายอนิวัตร    รถไพร
7. เด็กชายยศสุนธร    ภาคอัต
8. เด็กหญิงธีรนาฏ    ไชยยะ
9. เด็กหญิงนันทิตา    พลเต้า
10. เด็กหญิงนิชานาฏ    พงษ์พันธ์สุข
11. เด็กหญิงวราพร    ผิวแดง
12. เด็กหญิงศักดิ์ชัย    ใจเที่ยง
13. เด็กชายวิทยา    โพธิ์ศรี
14. เด็กชายปฐพี    สิงห์คำหาร
15. เด็กหญิงธิดา    โพธิ์ศรี
1. นางสาวพรนัชชา    เพ็งวิชัย
2. นางสาวพัชรียา    โพธิ์ศรี
3. นางสากล    แก้วแสนเมือง
4. นายสุพัฒน์    สิมมะลิ
5. นางสาวเฉลิมศรี    ม้องคำหมื่น
37 51 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายเอกพล    รามะเริง
2. เด็กชายชัยวัฒน์    สารนอก
3. เด็กชายพัสกร    ยังนา
4. เด็กชายกาย    โตเอี่ยม
5. เด็กชายนิพิฐพนธ์    แต่งเนตร
6. เด็กชายสุวัฒน์    ปัญญาเดชสกุล
7. เด็กชายศุภกิตติ์    ภักดีแก้ว
8. เด็กหญิงนาตยา    อามาตย์สมบัติ
9. เด็กหญิงญาณิศา    บุญวิจิตร
10. เด็กหญิงศุภจิรา    จันทวัฒน์
11. เด็กหญิงศิริพรรณ    เพชรสร
12. เด็กหญิงสุภัสสร    การบรรจง
13. เด็กชายอรรถนนท์    แปคำ
14. เด็กชายพงศกร    พูนโต
15. เด็กหญิงนริศรา    คล่องแคล่ว
16. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    การบรรจง
17. เด็กหญิงกมลวรรณ    เติมขุนทด
18. เด็กหญิงพรลดา    พรมมานอก
19. เด็กหญิงกนกวรรณ    เติมขุนทด
1. นางฐิตารีย์    วีระพัฒน์
2. นางบุญชื่น    เหลื่อมทองหลาง
3. นายลอย    การบรรจง
4. นางวาสินี    กันเกตุ
5. นางสาวศิริพร    แคนหนอง
38 52 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงอัจฉรา    วงศ์สุริยา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ลุนสะแกวงษ์
3. เด็กชายภูริทัต    ศรีลุนช่าง
4. เด็กชายชนนวีย์    วงศ์สุริยา
5. เด็กชายวายุ    ขันกสิกรรม
6. เด็กหญิงวิชุดา    ปราบนอก
7. เด็กหญิงศศิกานต์    พงษ์เกษม
8. เด็กหญิงสุภนิดา    พวงเกตุ
9. เด็กชายพลวัต    สุโพธิ์คำ
10. เด็กชายพงศ์พณิช    บุตกุล
11. นายเกษมสันต์    รักษาภักดี
12. นางสาววรนุช    ศิลารัมย์
13. นางสาวพรทิพย์    เรืองกสิกรณ์
14. เด็กชายบัญชา    ทองนพคุณ
15. นายพงศธร    วิบุลย์กุล
1. นางกรุณา    ทองใบใหญ่
2. นางชลิดา    สาวงศ์นาม
3. นายภัทราวุธ    ทองใบใหญ่
4. นางวิริยา    กิตตยาภิสนธ์
5. นายสันติภาพ    สาวงศ์นาม
39 53 โรงเรียนบ้านสำโรงทุ่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายณฐพงศ์    มีบุญ
2. เด็กชายเดชาธร    เทพรุณ
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    พาชอบ
4. เด็กหญิงศศิวิมล    พิลึก
5. เด็กชายทัศน์พล    สีแก้ว
6. เด็กชายธีรพัฒน์    โวหาร
7. เด็กหญิงพรรณสา    สินขาว
8. เด็กหญิงปิยะลักษณ์    ธนานุรักษ์
9. เด็กชายวรภาส    แก้วสนธิ์
10. เด็กชายสุภกิณห์    สิงห์ลา
11. เด็กหญิงประภัสสร    โวหาร
12. เด็กหญิงณัฐฐาพร    จารนัย
13. เด็กชายวนิชชา    หล่าบุตรศรี
14. เด็กชายธีรภัทร    เปล่งวรรณ์
15. เด็กชายอธิภัทร    เปล่งวรรณ์
16. เด็กหญิงสุธิดา    ธนานุรักษ์
17. เด็กหญิงนภาพรรณ    แก้วสนธิ์
18. เด็กหญิงณัฐชยา    ถาวร
19. เด็กหญิงธนัญญา    ศรีฟ้า
1. นางทัศนา    รติธรรมกุล
2. นายวิถีชัย    คำศรี
3. นายศราวุฒิ    ศรีโสภา
4. นางอรุณรัตน์    โพธิ์สันเทียะ
5. นางอุษา    คำศรี
40 54 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 1. นายณัฐวุฒิ    พายัพย์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ์    วังคีรี
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    พรมมาวัน
4. เด็กชายศรราม    เนธิบุตร
5. เด็กชายนิคม    โสประดิษฐ์
6. เด็กหญิงธิดาแก้ว    เนธิบุตร
7. เด็กหญิงพรไพจิตร    เสืออุดม
8. เด็กหญิงพิชญ์สินี    อาจจงทอง
9. เด็กหญิงพรพิมล    โสประดิษฐ์
10. เด็กชายธีรพล    วังคีรี
11. เด็กชายประมวลศักดิ์    โสประดิษฐ์
12. เด็กชายเพชรายุทธ    สีที
13. เด็กชายวีรศักดิ์    ราศรีชัย
14. เด็กชายทนิช    ทองน่วม
15. เด็กชายณัฐพล    ทองอยู่
16. เด็กชายเด็กชายชัยรัตน์    วังคีรี
17. เด็กหญิงจิตติภัทรา    เชื้อบุญมี
1. นายกรกช    มูลอามาตย์
2. นายบุญหนัก    พรมโคตรค้า
3. นายภูวนันท์    อันทะสาย
4. นายยุทธนา    บุดดา
5. นางสาววัลลี    เนตรแสงศรี
41 56 โรงเรียนบ้านสมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ไชยสันต์
2. เด็กหญิงดารารัตน์    มีบุญมาก
3. เด็กชายพงษ์ศธร    ใจดี
4. เด็กชายณัฐภูมิ    พลเรือง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    ทองบรรหา
6. เด็กชายอภิชาติ    สังฆะมณี
7. เด็กหญิงนัฐลิดา    สังฆะมณี
8. เด็กหญิงอรปรียา    สุนน้ำเที่ยง
9. เด็กหญิงรัตติกาล    พาวพัฒน์
10. เด็กหญิงวราภรณ์    เสนาหมื่น
11. เด็กชายวงศกร    ศิลปะวิชัย
12. เด็กชายจตุพร    หอมดวง
13. เด็กชายสุรเดช    เดชบุรัมย์
14. เด็กชายอรรถพล    ไชยสันต์
15. เด็กหญิงรินรดา    ประทุมรัตน์
16. เด็กหญิงรินรดี    ประทุมรัตน์
17. เด็กชายจิรายุ    จันทร์วิเศษ
18. เด็กชายณัฐวุฒิ    โยธาภักดี
19. เด็กชายอโนทัย    ขวัญมุ่ง
20. เด็กหญิงสิริวรรณ    ใจดี
1. นายงาน    อุตสารัมย์
2. นายจิระโรจน์    เพ็ชรวงค์
3. นางสาวนิตติยา    จะโนรัตน์
4. นายประจักษ์    แพนสมบัติ
5. นางไข่มุกข์    ธุระนิตย์
42 57 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายนนทวัฒน์    อุบลเกิด
2. เด็กชายจักริน    มูลปัง
3. เด็กหญิงสกาวเดือน    ทองคำ
4. เด็กหญิงพรทวี    ศรีมังคละ
5. เด็กชายธนนันท์    กองมี
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ    เคียนศรี
7. เด็กหญิงณัฐธิยา    ปักคะมา
8. เด็กชายยุทธนา    แก้วชื่น
9. เด็กหญิงสุกัญญา    สีทาพุฒ
10. เด็กหญิงสุวรรณา    เพิ่มพร
11. เด็กหญิงปณิดา    ผาละนัด
12. เด็กหญิงศศิธร    มีชาติ
13. เด็กหญิงอุมาพร    สมาธิ
14. เด็กชายกณิส    สร้อยมี
15. เด็กหญิงจีระนันท์    ศรีวารมย์
16. เด็กหญิงสริดา    ธรรมวิเศษ
17. เด็กชายปรีชา    ทิวาพัฒน์
18. เด็กชายนนทพัทธ์    คนยงค์
19. เด็กชายธวัชชัย    ทองมี
20. เด็กหญิงพรพรรณ    พัตรสิงห์
1. นายจันสวาท    สายืน
2. นางสาววิไลลักษณ์    สารธิราช
3. นางสิรินาถ    ทองคำ
4. นางสาวอุลัยพร    หงษ์ภูมี
5. ว่าที่ร้อยตรีเสรี    ทองคำ
43 58 โรงเรียนบ้านคันสูง สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงวรัลพัชร    ทาเทพ
2. เด็กหญิงสุรีย์พร    สีสุราช
3. เด็กชายพงศกร    มารินทา
4. เด็กชายกิตติพงษ์    จันทร
5. เด็กชายธีรศักดิ์    กีฬา
6. เด็กชายอรงกรณ์    สีสด
7. เด็กชายชนินทร    ผิวทอง
8. เด็กชายธราเทพ    ทัพอาสา
9. เด็กหญิงปิยะนุช    แก้วโส
10. เด็กหญิงกุลประวีร์    นนทชัย
11. เด็กหญิงอำพร    ศรีฮาด
12. เด็กชายอรรถพล    กษมานิติ
13. เด็กหญิงชลธิชา    ไชยมณี
14. เด็กหญิงนิตติยาภรณ์    บุญทาป
15. เด็กหญิงนันทกานต์    ยินดี
16. เด็กหญิงพัชญา    พิกุล
17. เด็กชายณพงศธร    หมุนดี
18. เด็กชายเจษฎา    พลอามาตย์
19. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บุญยงค์
20. เด็กชายณพงศกร    หมุนดี
1. นางจาริณี    สิงหาศรี
2. นายประเสริฐ    ศรีทอง
3. นางพจนีย์    ชื่นชม
4. นางสาวศิริภา    แสนทวีสุข
5. นางสาวอัมรัตน์    บุตรภักดี
44 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงสุธาสินี    มาตย์นอก
2. เด็กหญิงจิณห์วรา    แสงสุดตา
3. เด็กหญิงมาริษา    ผาพิมพ์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์    เจริญ
5. เด็กหญิงอริสรา    สาธิมณี
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา    สมแวง
7. เด็กหญิงกาลาญา    อูเอท์
8. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ศรีชุมทาง
9. เด็กหญิงภาณุพงศ์    เฉิ่งตะครอง
10. เด็กชายศุภมิตร    มุรี
11. เด็กชายปัณณวิชญ์    ลุนอุบล
12. เด็กชายพิชชากร    ปลัดกอง
13. เด็กชายศุภกิจ    โชติมนต์ชิตา
14. เด็กหญิงชมพูนุช    ขอจุลกลาง
15. เด็กหญิงสิรินันท์    นามบุญลือ
16. เด็กชายเนติพงษ์    พิทักษ์
17. เด็กหญิงพัชรพร    อุดมพร
1. นางสาวธัญลักษณ์    อิศรวงศ์ภักดี
2. นางสาวนฤนารถ    ชัยตระกูลยิ่ง
3. นางนิตติยา    พิทักษ์
4. นายนิพนธ์    มั่งมูล
5. นางลักษณาวดี    นันทสูรย์
45 60 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงชนินาถ    รอดนางรอง
2. เด็กชายธีระวุฒิ    เจริญผล
3. เด็กหญิงณัฐพร    ฉันกระโทก
4. เด็กหญิงวิชิตา    แก้วนางรอง
5. เด็กหญิงวรวลัญช์    คำสี
6. เด็กหญิงชรินรัตน์    ใหญ่กระโทก
7. เด็กชายนิรวิทย์    อ่อนปะคำ
8. เด็กหญิงรมิตา    จันทร์พงษ์
9. เด็กชายทวีศักดิ์    สารบรรณ
10. เด็กชายคณิสร    มีน้ำคำ
11. เด็กหญิงสุภรัตน์    มารสูตร
12. เด็กหญิงปราณี    คูณกระโทก
13. เด็กหญิงศศิชา    โพธิ์นางรอง
14. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุญครอง
15. เด็กชายอภิสิทธิ์    ลุนอินทร์
16. เด็กหญิงรุจิรัตน์    มากนอก
17. เด็กหญิงชีวาภร    ชมมี
18. เด็กหญิงกมลลักษณ์    วงษ์สุวรรณ
19. เด็กหญิงสุทธิดา    พันณรงค์
20. เด็กหญิงรินรุตา    รินเสนา
1. นายจิรวุฒิ    สารคร
2. นายปัณณวิชญ์    ชูชาติ
3. นายภักวิจิตร    เหง้าละคร
4. นางสาวมัณฑนา    สังข์ทองหลาง
5. นายเสนอ    ไทยแท้
46 61 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงวริศรา    สุทธจรรยา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    ชมโลก
3. เด็กหญิงจิรัชญา    เลืองยวี
4. เด็กหญิงเกสรา    โคตรชัย
5. เด็กหญิงธนัชญา    แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงชนม์ชนันท์    ช่างเหล็ก
7. เด็กชายเมธาสิทธิ์    ป้องคำสิงห์
8. เด็กหญิงสการ์เล็ต เบญญา    แมคฟาด์เด้น
9. เด็กหญิงปาณิสรา    พุทธามาตย์
10. เด็กหญิงกานติมา    สุวรรณรงค์
11. เด็กหญิงฐิติมา    ชัยเนตร
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์    อัคราช
13. เด็กหญิงศตกมล    เจริญรอย
14. เด็กหญิงวรัชยา    ใจขาน
15. เด็กหญิงณปภา    พระลับรักษา
16. เด็กหญิงเนาวรัตน์    แพงควร
1. นางจุฑามาศ    พุทชา
2. นางนิภาพร    แก้วนินทร
3. นางประกายแก้ว    เขตสุภา
4. นางสินใจ    ภูทองเงิน
5. นางสาวอัจฉรี    โยธิไกร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................